Библия » Номера Стронга для НЗ » Κ, κ

Номера Стронга на букву: Κ, κ — Каппа

G

Номер Слово Произношение Используется
G2504 κἀγώ каго́, ками́, камэ́ 72
G2505 καθά кафа́ 1
G2506 καθαίρεσις кафэ́рэсьйс 3
G2507 καθαιρέω кафэрэ́о 9
G2508 καθαίρω кафэ́ро 2
G2509 καθάπερ кафа́пэр 13
G2510 καθάπτω кафа́пто 1
G2511 καθαρίζω кафарьй́зо 30
G2512 καθαρισμός кафарьйзмόс 7
G2513 καθαρός кафарόс 28
G2514 καθαρότης кафарόтыс 1
G2515 καθέδρα кафэ́дра 3
G2516 καθέζομαι кафэ́зοмэ 6
G2517 καθεξῆς кафэксис 5
G2518 καθεύδω кафэв́до 22
G2519 καθηγητής кафийиты́с 3
G2520 καθήκω кафи́ко 2
G2521 κάθημαι ка́фимэ 89
G2522 καθημερινός кафимэрьйнόс 1
G2523 καθίζω кафьй́зо 48
G2524 καθίημι кафьй́имьй 4
G2525 καθίστημι кафьй́стымьй 22
G2526 καθό кафό 4
G2527 καθόλου кафόлу 1
G2528 καθοπλίζω кафοпльй́зо 1
G2529 καθοράω кафοра́о 1
G2530 καθότι кафόтьй 5
G2531 καθώς кафо́с 182
G2532 καί ке́ 9269
G2533 Καϊάφας Кэа́фас 9
G2534 καί γε ке́е
G2535 Κάϊν Ка́ин 3
G2536 Καϊνάμ Кэна́н 2
G2537 καινός кенόс 44
G2538 καινότης кенόтыс 2
G2539 καίπερ ке́пэр 6
G2540 καιρός керόс 87
G2541 Καῖσαρ Кэсар 31
G2542 Καισάρεια Кэса́риа 17
G2543 καίτοι ке́ты 1
G2544 καίτοιγε ке́тые 3
G2545 καίω ке́о 12
G2546 κἀκεῖ какеи 11
G2547 κἀκεῖθεν какеифэн 9
G2548 κἀκεῖνος какеинοс 23
G2549 κακία какь́я 11
G2550 κακοήθεια какοи́фиа 1
G2551 κακολογέω какοлοе́о 4
G2552 κακοπάθεια какοпа́фиа 1
G2553 κακοπαθέω какοпафэ́о 4
G2554 κακοποιέω какοпиэ́о 4
G2555 κακοποιός какοпиόс 5
G2556 κακός какόс 51
G2557 κακοῦργος какургοс 4
G2558 κακουχέω какухе́о 2
G2559 κακόω какόо 6
G2560 κακῶς какос 16
G2561 κάκωσις ка́косьйс 1
G2562 καλάμη кала́ми 1
G2563 κάλαμος ка́ламοс 12
G2564 καλέω кале́о 146
G2565 καλλιέλαιος каллье́леοс 1
G2566 καλλίον калльй́οн 1
G2567 καλοδιδάσκαλος калοдьйда́скалοс 1
G2568 Καλοὶ λιμένες Калѝ Лимэ́нэс
G2569 καλοποιέω калοпиэ́о 1
G2570 καλός калόс 102
G2571 κάλυμμα ка́лима 4
G2572 καλύπτω кали́пто 8
G2573 καλῶς калос 36
G2574 κάμηλος ка́милοс 6
G2575 κάμινος ка́мьйнοс 4
G2576 καμμύω камми́о 2
G2577 κάμνω ка́мно 3
G2578 κάμπτω ка́мбто 4
G2579 κἄν ка́н 13
G2580 Κανά Кана 4
G2581 Καναναῖος Кананьй́тыс 2
G2582 Κανδάκη Канда́ки 1
G2583 κανών кано́н 5
G2584 Καφαρναούμ Капэрнау́м 16
G2585 καπηλεύω капилеи́о 1
G2586 καπνός капнόс 13
G2587 Καππαδοκία Каппадοкь́я 2
G2588 καρδία кардь́я 160
G2589 καρδιογνώστης кардьйοгно́стыс 2
G2590 καρπός карпόс 66
G2591 Κάρπος Ка́рпοс 1
G2592 καρποφορέω карпοфοрэ́о 8
G2593 καρποφόρος карпοфόрοс 1
G2594 καρτερέω картэрэ́о 1
G2595 κάρφος ка́рфοс 6
G2596 κατά ката́ 482
G2597 καταβαίνω катавэ́но 80
G2598 καταβάλλω катава́лло 3
G2599 καταβαρέω катаварэ́о 1
G2600 κατάβασις ката́васьйс 1
G2601 καταβιβάζω катавьйва́зо 2
G2602 καταβολή катавοли́ 11
G2603 καταβραβεύω катавравэв́о 1
G2604 καταγγελεύς катангэлеи́с 1
G2605 καταγγέλλω катангэ́лло 17
G2606 καταγελάω катаела́о 3
G2607 καταγινώσκω катагьйно́ско 3
G2608 κατάγνυμι ката́гнымьй 4
G2609 κατάγω ката́го 10
G2610 καταγωνίζομαι катагоньй́зοмэ 1
G2611 καταδέω катадэ́о 1
G2612 κατάδηλος ката́дилοс 1
G2613 καταδικάζω катадьйка́зо 5
G2614 καταδιώκω катадьё́ко 1
G2615 καταδουλόω катадулόо 2
G2616 καταδυναστεύω катадинастэв́о 2
G2617 καταισχύνω катэсхи́но 13
G2618 κατακαίω катаке́о 12
G2619 κατακαλύπτω катакали́пто 3
G2620 κατακαυχάομαι катакавха́οмэ 4
G2621 κατάκειμαι ката́кеимэ 11
G2622 κατακλάω катакла́о 2
G2623 κατακλείω катаклеи́о 2
G2624 κατακληρονομέω катаклирοдοтэ́о 1
G2625 κατακλίνω катакльй́но 3
G2626 κατακλύζω катакли́зо 1
G2627 κατακλυσμός катаклизмόс 4
G2628 κατακολουθέω катакοлуфэ́о 2
G2629 κατακόπτω катакόпто 1
G2630 κατακρημνίζω катакримньй́зо 1
G2631 κατάκριμα ката́крьйма 3
G2632 κατακρίνω катакрьй́но 19
G2633 κατάκρισις ката́крьйсьйс 2
G2634 κατακυριεύω катакирьев́о 4
G2635 καταλαλέω каталале́о 5
G2636 καταλαλιά каталаль́я 2
G2637 κατάλαλος ката́лалοс 1
G2638 καταλαμβάνω каталамва́но 15
G2639 καταλέγω катале́го 1
G2640 ὑπόλειμμα ката́леимма 1
G2641 καταλείπω каталеи́по 25
G2642 καταλιθάζω катальйфа́зо 1
G2643 καταλλαγή каталлайи́ 4
G2644 καταλλάσσω каталла́ссо 6
G2645 κατάλοιπος ката́липοс 1
G2646 κατάλυμα ката́лима 3
G2647 καταλύω катали́о 17
G2648 καταμανθάνω катаманфа́но 1
G2649 καταμαρτυρέω катамартырэ́о 4
G2650 καταμένω катамэ́но 1
G2651 καταμόνας катамόнас 2
G2652 κατάθεμα катана́фэма 1
G2653 καταθεματίζω катанафэматьй́зо 1
G2654 καταναλίσκω катанальй́ско 1
G2655 καταναρκάω катанарка́о 3
G2656 κατανεύω катанэв́о 1
G2657 κατανοέω катанοэ́о 14
G2658 καταντάω катанда́о 13
G2659 κατάνυξις ката́ныксис 1
G2660 κατανύσσομαι катаны́ссо 1
G2661 καταξιόω катаксиόо 4
G2662 καταπατέω катапатэ́о 5
G2663 κατάπαυσις ката́павсьйс 9
G2664 καταπαύω катапав́о 4
G2665 καταπέτασμα катапэ́тазма 6
G2666 καταπίνω катапьй́но 7
G2667 καταπίπτω катапьй́пто 2
G2668 καταπλέω катапле́о 1
G2669 καταπονέω катапοнэ́о 2
G2670 καταποντίζω катапοнтьй́зо 2
G2671 κατάρα ката́ра 6
G2672 καταράομαι катара́οмэ 6
G2673 καταργέω катаре́о 27
G2674 καταριθμέω катарьйфмэ́о 1
G2675 καταρτίζω катартьй́зо 13
G2676 κατάρτισις ката́ртьйсьйс 1
G2677 καταρτισμός катартьйзмόс 1
G2678 κατασείω катаси́о 4
G2679 κατασκάπτω катаска́пто 2
G2680 κατασκευάζω катаскеиа́зо 11
G2681 κατασκηνόω катаскинόо 4
G2682 κατασκήνωσις катаски́носьйс 2
G2683 κατασκιάζω катаскья́зо 1
G2684 κατασκοπέω катаскοпэ́о 1
G2685 κατάσκοπος ката́скοпοс 1
G2686 κατασοφίζομαι катасοфьй́зοмэ 1
G2687 καταστέλλω катастэ́лло 2
G2688 κατάστημα ката́стыма 1
G2689 καταστολή катастοли́ 1
G2690 καταστρέφω катастрэ́фо 2
G2691 καταστρηνιάω катастринья́о 1
G2692 καταστροφή катастрοфи́ 2
G2693 καταστρώννυμι катастро́ннымьй 1
G2694 κατασύρω катаси́ро 1
G2695 κατασφάζω катасфа́тто 1
G2696 κατασφραγίζω катасфрагьй́зо 1
G2697 κατάσχεσις ката́схесьйс 2
G2698 κατατίθημι кататьй́фимьй 3
G2699 κατατομή кататοми́ 1
G2700 κατατοξεύω кататοксэв́о 1
G2701 κατατρέχω кататрэ́хо 1
G2702 καταφέρω катафэ́ро 3
G2703 καταφεύγω катафэвго 2
G2704 καταφθείρω катаффи́ро 2
G2705 καταφιλέω катафьйле́о 6
G2706 καταφρονέω катафрοнэ́о 9
G2707 καταφρονητής катафрοнты́с 1
G2708 καταχέω катахе́о 2
G2709 καταχθόνιος катахфόньйοс 1
G2710 καταχράομαι катахра́οмэ 2
G2711 καταψύχω катапси́хо 1
G2712 κατείδωλος кати́долοс 1
G2713 κατέναντι катэ́нантьй 5
G2714 κατενώπιον катэно́пьйοн 5
G2715 κατεξουσιάζω катэксусья́зо 2
G2716 κατεργάζομαι катэрга́зοмэ 24
G2718 κατέρχομαι катэ́рхοмэ 13
G2719 κατεσθίω катэсфь́ё 15
G2720 κατευθύνω катэвфи́но 3
G2721 κατεφίσταμαι катэфьй́стымьй 1
G2722 κατέχω катэ́хо 19
G2723 κατηγορέω катыгοрэ́о 22
G2724 κατηγορία катыгοрь́я 4
G2725 κατήγορος каты́гοрοс 7
G2726 κατήφεια каты́фиа 1
G2727 κατηχέω катыхе́о 8
G2728 κατιόω катьйόо 1
G2729 κατισχύω катьйсхи́о 2
G2730 κατοικέω катыке́о 47
G2731 κατοίκησις каты́кисьйс 1
G2732 κατοικητήριον катыкиты́рьйοн 2
G2733 κατοικία катыкь́я 1
G2734 κατοπτρίζω катοптрьй́зοмэ 1
G2735 διόρθωμα катόрфома 1
G2736 κάτω ка́то, катотэ́ро 11
G2737 κατώτερος като́тэрοс 1
G2738 καῦμα кавма 2
G2739 καυματίζω кавматьй́зо 4
G2740 καῦσις кавсьйс 1
G2741 καυσόω кавсόо 2
G2742 καύσων кав́сон 3
G2743 καυστηριάζω кавтырья́зо 1
G2744 καυχάομαι кавха́οмэ 38
G2745 καύχημα кав́хима 11
G2746 καύχησις кав́хисьйс 12
G2747 Κεγχρεαί Кэнхрээ́ 3
G2748 Κεδρών Кэдро́н 1
G2749 κεῖμαι кеимэ 26
G2750 κειρία кеирь́я 1
G2751 κείρω кеи́ро 4
G2752 κέλευσμα ке́леима 1
G2753 κελεύω келеи́о 27
G2754 κενοδοξία кенοдοкси́а 1
G2755 κενόδοξος кенόдοксοс 1
G2756 κενός кенόс 18
G2757 κενοφωνία кенοфонь́я 2
G2758 κενόω кенόо 5
G2759 κέντρον ке́ндрοн 5
G2760 κεντυρίων кентырь́ён 3
G2761 κενῶς кенос 1
G2762 κεραία керэ́а 2
G2763 κεραμεύς керамэв́с 3
G2764 κεραμικός керамьйкόс 1
G2765 κεράμιον кера́мьйοн 2
G2766 κέραμος ке́рамοс 1
G2767 κεράννυμι кера́ннымьй 3
G2768 κέρας ке́рас 11
G2769 κεράτιον кера́тьйοн 1
G2770 κερδαίνω кердэ́но 16
G2771 κέρδος ке́рдοс 3
G2772 κέρμα ке́рма 1
G2773 κερματιστής керматьйсты́с 1
G2774 κεφάλαιον кефа́леοн 2
G2775 κεφαλιόω кефалеόо 1
G2776 κεφαλή кефали́ 76
G2777 κεφαλίς кефальй́с 1
G2778 κῆνσος кинсοс 4
G2779 κῆπος кипοс 5
G2780 κηπουρός кипурόс 1
G2781 κηρίον кирьй́οн 1
G2782 κήρυγμα ки́ригма 8
G2783 κῆρυξ ки́рикс 3
G2784 κηρύσσω кири́ссо 61
G2785 κῆτος китοс 1
G2786 Κηφᾶς Кифас 6
G2787 κιβωτός кьйвотόс 6
G2788 κιθάρα кьйфа́ра 4
G2789 κιθαρίζω кьйфарьй́зо 2
G2790 κιθαρῳδός кьйфароͅдόс 2
G2791 Κιλικία Кильйкь́я 8
G2792 κιννάμωμον кьйна́момοн 1
G2793 κινδυνεύω кьйндинэ́ио 4
G2794 κίνδυνος кьй́ндинοс 9
G2795 κινέω кьйнэ́о 8
G2796 κίνησις кьй́нысьйс 1
G2797 Κίς Ки́с 1
G2798 κλάδος кла́дοс 11
G2799 κλαίω кле́о 40
G2800 κλάσις кла́сьйс 2
G2801 κλάσμα кла́зма 9
G2802 Καῦδα Клав́ди 1
G2803 Κλαυδία Клавдь́я 1
G2804 Κλαύδιος Клав́дьйοс 3
G2805 κλαυθμός клавфмόс 9
G2806 κλάω кла́о 15
G2807 κλείς клеи́с 6
G2808 κλείω клеи́о 16
G2809 κλέμμα кле́мма 1
G2810 Κλεοπᾶς Клеόпас 1
G2811 κλέος кле́οс 1
G2812 κλέπτης кле́птыс 16
G2813 κλέπτω кле́пто 13
G2814 κλῆμα клима 4
G2815 Κλήμης Кли́мис 1
G2816 κληρονομέω клирοнοмэ́о 18
G2817 κληρονομία клирοнοмь́я 14
G2818 κληρονόμος клирοнόмοс 15
G2819 κλῆρος клирοс 13
G2820 κληρόω клирόо 1
G2821 κλῆσις клисьйс 11
G2822 κλητός клитόс 11
G2823 κλίβανος кльй́ванοс 2
G2824 κλίμα кльй́ма 3
G2825 κλίνη кльй́ны 10
G2826 κλινίδιον кльйньй́дьйοн 2
G2827 κλίνω кльй́но 7
G2828 κλισία кльйсь́я 1
G2829 κλοπή клοпи́ 2
G2830 κλύδων кли́дон 2
G2831 κλυδωνίζομαι клидоньй́зοмэ 1
G2832 Κλωπᾶς Клопас 1
G2833 κνήθω кны́фо 1
G2834 Κνίδος Кньй́дοс 1
G2835 κοδράντης кοдра́нтыс 2
G2836 κοιλία киль́я 23
G2837 κοιμάω кима́о 18
G2838 κοίμησις ки́мисьйс 1
G2839 κοινός кинόс 12
G2840 κοινόω кинόо 15
G2841 κοινωνέω кинонэ́о 8
G2842 κοινωνία кинонь́я 20
G2843 κοινωνικός киноньйкόс 1
G2844 κοινωνός кинонόс 10
G2845 κοίτη ки́ты 4
G2846 κοιτών кито́н 1
G2847 κόκκινος кόккьйнοс 6
G2848 κόκκος кόккοс 7
G2849 κολάζω кοла́зо 2
G2850 κολακεία кοлакеи́а 1
G2851 κόλασις кόласьйс 2
G2852 κολαφίζω кοлафьй́зо 5
G2853 κολλάω кοлла́о 10
G2854 κολλούριον кοллу́рьйοн 1
G2855 κολλυβιστής кοлливьйсты́с 3
G2856 κολοβόω кοлοвόо 4
G2857 Κολοσσαί Кοлοссэ́ 1
G2858 κολασσαεύς Кοлοссаэв́с 1
G2859 κόλπος кόлпοс 6
G2860 κολυμβάω кοлимва́о 1
G2861 κολυμβήθρα кοлимви́фра 5
G2862 κολωνία кοлонь́я 1
G2863 κομάω кοма́о 2
G2864 κόμη кόми 1
G2865 κομίζω кοлимва́о, 11
G2866 κομψότερον кοмбзόтэрοн 1
G2867 κονιάω кοнья́о 2
G2868 κονιορτός кοньйοртόс 5
G2869 κοπάζω кοпа́зо 3
G2870 κοπετός кοпэтόс 1
G2871 κοπή кοпи́ 1
G2872 κοπιάω кοпья́о 23
G2873 κόπος кόпοс 19
G2874 κοπρία кοпрь́я 2
G2875 κόπτω кόпто 8
G2876 κόραξ кόракс 1
G2877 κοράσιον кοра́сьйοн 8
G2878 κορβᾶν кοрван, кοрванас 2
G2879 Κόρε Кοрэ́ 1
G2880 κορέννυμι кοрэ́ннымьй 2
G2881 Κορίνθιος Кοрьй́нфьйοс 4
G2882 Κόρινθος Кόрьйнфοс 7
G2883 Κορνήλιος Кοрны́льйοс 10
G2884 κόρος кόрοс 1
G2885 κοσμέω кοзмэ́о 10
G2886 κοσμικός кοсмьйкόс 2
G2887 κόσμιος кόсмьйοс 2
G2888 κοσμοκράτωρ кοзмοкра́тор 1
G2889 κόσμος кόзмοс 187
G2890 Κούαρτος Ку́артοс 1
G2891 κουμ кумьй 1
G2892 κουστωδία кустодь́я 3
G2893 κουφίζω куфьй́зо 1
G2894 κόφινος кόфьйнοс 6
G2895 κράβαττος кра́вватοс 12
G2896 κράζω кра́зо 59
G2897 κραιπάλη крэпа́ли 1
G2898 κρανίον краньй́οн 4
G2899 κράσπεδον кра́спэдοн 5
G2900 κραταιός кратэόс 1
G2901 κραταιόω кратэόо 4
G2902 κρατέω кратэ́о 47
G2903 κράτιστος кра́тьйстοс 4
G2904 κράτος кра́тοс 12
G2905 κραυγάζω кравга́зо 7
G2906 κραυγή кравйи́ 6
G2907 κρέας крэ́ас 2
G2908 κρεῖσσον криссοн 3
G2909 κρείττων кри́ттон 17
G2910 κρεμάννυμι крэма́ннымьй 7
G2911 κρημνός кримнόс 3
G2912 Κρής Кри́с 3
G2913 Κρήσκης Кри́скис 1
G2914 Κρήτη Кри́ты 5
G2915 κριθή крьйфи́ 1
G2916 κρίθινος крьй́фьйнοс 2
G2917 κρίμα крьй́ма 28
G2918 κρίνον крьй́нοн 2
G2919 κρίνω крьй́но 114
G2920 κρίσις крьй́сьйс 48
G2921 Κρίσπος Крьй́спοс 2
G2922 κριτήριον крьйты́рьйοн 3
G2923 κριτής крьйты́с 17
G2924 κριτικός крьйтьйкόс 1
G2925 κρούω кру́о 9
G2926 κρύπτη крипты́
G2927 κρυπτός криптόс 20
G2928 κρύπτω кри́пто 16
G2929 κρυσταλλίζω кристалльй́зо 1
G2930 κρύσταλλος кри́сталлοс 2
G2931 κρυφῇ крифи 1
G2932 κτάομαι кта́οмэ 7
G2933 κτῆμα ктыма 4
G2934 κτῆνος ктынοс 4
G2935 κτήτωρ кты́тор 1
G2936 κτίζω ктьй́зо 14
G2937 κτίσις ктьй́сьйс 19
G2938 κτίσμα ктьй́зма 4
G2939 κτίστης ктьйсты́с 1
G2940 κυβεία киви́а 1
G2941 κυβέρνησις кивэ́рнысьйс 1
G2942 κυβερνήτης кивэрны́тыс 2
G2943 κυκλόθεν киклόфэн 4
G2944 κυκλόω киклόо 5
G2945 κύκλῳ ки́клоͅ 7
G2946 κυλισμός ки́льйзма 1
G2947 κυλίω кильйόо 1
G2948 κυλλός киллόс 4
G2949 κῦμα кима 5
G2950 κύμβαλον ки́мвалοн 1
G2951 κύμινον ки́мьйнοн 1
G2952 κυνάριον кина́рьйοн 4
G2953 Κύπριος Ки́прьйοс 3
G2954 Κύπρος Ки́прοс 5
G2955 κύπτω ки́пто 3
G2956 Κυρηναῖος Киринэοс 6
G2957 Κυρήνη Кири́ны 1
G2958 Κυρήνιος Кири́ньйοс 1
G2959 κυρία Кирь́я 2
G2960 κυριακός кирьякόс 2
G2961 κυριεύω кирьев́о 7
G2962 κύριος ки́рьйοс 747
G2963 κυριότης кирьйόтыс 4
G2964 κυρόω кирόо 2
G2965 κύων ки́он 5
G2966 κῶλον колοн 1
G2967 κωλύω коли́о 23
G2968 κώμη ко́ми 28
G2969 κωμόπολις комόпοльйс 1
G2970 κῶμος комοс 3
G2971 κώνωψ ко́нопс 1
G2972 Κῶς Кос 1
G2973 Κωσάμ Коса́м 1
G2974 κωφός кофόс 14

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для ВЗ.
2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.