Библия » Номера Стронга для НЗ » Σ, σ / ς

Номера Стронга на букву: Σ, σ / ς — Сигма

G

Номер Слово Произношение Используется
G4518 σαβαχθάνι савахфаньй́ 2
G4519 Σαβαώθ савао́ф 2
G4520 σαββατισμός савватьйзмόс 1
G4521 σάββατον са́вватοн 68
G4522 σαγήνη сайи́ны 1
G4523 Σαδδουκαῖος Саддукеοс 14
G4524 Σαδώκ Садо́к 2
G4525 σαίνω сэ́но 1
G4526 σάκκος са́ккοс 4
G4527 Σαλά Сала́ 1
G4528 Σαλαθιήλ Салафьйи́л 3
G4529 Σαλαμίς Саламьй́с 1
G4530 Σαλείμ Салеи́м 1
G4531 σαλεύω салеи́о 15
G4532 Σαλήμ Сали́м 2
G4533 Σαλμών Салмо́н 3
G4534 Σαλμώνη Салмо́ны 1
G4535 σάλος са́лοс 1
G4536 σάλπιγξ са́лпьйгкс 11
G4537 σαλπίζω салпьй́зо 12
G4538 σαλπιστής салпьйсты́с 1
G4539 Σαλώμη Сало́ми 2
G4540 Σαμάρεια Сама́риа 11
G4541 Σαμαρίτης Самари́тыс 9
G4542 Σαμαρῖτις Самаритьйс 2
G4543 Σαμοθρᾴκη Самοфра́ͅки 1
G4544 Σάμος Са́мοс 1
G4545 Σαμουήλ Самуи́л 3
G4546 Σαμψών Самбзо́н 1
G4547 σανδάλιον санда́льйοн 2
G4548 σανίς саньй́с 1
G4549 Σαούλ Сау́л 9
G4550 σαπρός сапрόс 8
G4551 Σάπφιρα Сапфи́ри 1
G4552 σάπφιρος са́пфирοс 1
G4553 σαργάνη сарга́ны 1
G4554 Σάρδεις Са́рдис 3
G4555 σάρδινος са́рдьйнοс 1
G4556 σάρδιον са́рдьйοс 1
G4557 σαρδόνυξ сардόныкс 1
G4558 Σάρεπτα Са́рэпта 1
G4559 σαρκικός саркьйкόс 11
G4560 σάρκινος са́ркьйнοс 1
G4561 σάρξ са́ркс 151
G4562 Σερούχ Сару́х 1
G4563 σαρόω сарόо 3
G4564 Σάρρα Са́рра 4
G4565 Σαρ(ρ)ων Са́рон 1
G4566 Σατάν Сатан 1
G4567 Σατανᾶς Сатанас 36
G4568 σάτον са́тοн 2
G4569 Σαῦλος Савлοс 17
G4570 σβέννυμι звэ́ннымьй 8
G4571 σέ сэ́ 197
G4572 σεαυτοῦ сэавту, сэавтоͅ, сэавтόн, савту, савтоͅ, савтόн 40
G4573 σεβάζομαι сэва́зοмэ 1
G4574 σέβασμα сэ́вазма 2
G4575 σεβαστός сэвастόс 3
G4576 σέβω сэ́вοмэ 10
G4577 σειρά сира́ 1
G4578 σεισμός сизмόс 14
G4579 σείω си́о 5
G4580 Σεκοῦνδος Сэкундοс 1
G4581 Σελεύκεια Сэлеи́кеиа 1
G4582 σελήνη сэли́ны 9
G4583 σεληνιάζομαι сэлинья́зοмэ 2
G4584 Σεμεΐν Сэмьй 1
G4585 σεμίδαλις сэмьй́дальйс 1
G4586 σεμνός сэмнόс 4
G4587 σεμνότης сэмнόтыс 3
G4588 Σέργιος Сэ́ргьйοс 1
G4589 Σήθ Си́ф 1
G4590 Σήμ Си́м 1
G4591 σημαίνω симэ́но 6
G4592 σημεῖον симиοн 77
G4593 σημειόω симиόо 1
G4594 σήμερον си́мэрοн 41
G4595 σήπω си́по 1
G4596 σιρικός сирьйкόс 1
G4597 σής си́с 3
G4598 σητόβρωτος ситόвротοс 1
G4599 σθενόω сфэнόо 1
G4600 σιαγών сьяго́н 2
G4601 σιγάω сьйга́о 9
G4602 σιγή сьййи́ 2
G4603 σιδηροῦς сьйди́рэοс 5
G4604 σίδηρος сьй́дирοс 1
G4605 Σιδών Сидо́н 11
G4606 Σιδώνιος Сидо́ньйοс 1
G4607 σικάριος сьйка́рьйοс 1
G4608 σίκερα сьй́кера 1
G4609 Σιλᾶς Си́лас 13
G4610 Σιλουανός Силуанόс 4
G4611 Σιλωάμ Силоа́м 3
G4612 σιμικίνθιον сьймьйкьй́нфьйοн 1
G4613 Σίμων Си́мон 75
G4614 Σινᾶ Сина 4
G4615 σίναπι сьй́напьй 5
G4616 σινδών сьйндо́н 6
G4617 σινιάζω сьйнья́зо 1
G4618 σιτευτός сьйтэвтόс 3
G4619 σιτιστός сьйтьйстόс 1
G4620 σιτομέτριον сьйтόмэтрοн 1
G4621 σῖτος сьйтοс 14
G4622 Σιών Сио́н 7
G4623 σιωπάω сьёпа́о 11
G4624 σκανδαλίζω скандальй́зо 30
G4625 σκάνδαλον ска́ндалοн 15
G4626 σκάπτω ска́пто 3
G4627 σκάφη ска́фи 3
G4628 σκέλος ске́лοс 3
G4629 σκέπασμα ске́пазма 1
G4630 Σκευᾶς Скеиас 1
G4631 σκευή скеии́ 1
G4632 σκεῦος скеиοс 23
G4633 σκηνή скины́ 21
G4634 σκηνοπηγία скинοпигь́я 1
G4635 σκηνοποιός скинοпиόс 1
G4636 σκῆνος скинοс 2
G4637 σκηνόω скинόо 5
G4638 σκήνωμα ски́нома 3
G4639 σκιά скь́я 7
G4640 σκιρτάω скьйрта́о 3
G4641 σκληροκαρδία склирοкардь́я 3
G4642 σκληρός склирόс 6
G4643 σκληρότης склирόтыс 1
G4644 σκληροτράχηλος склирοтра́хилοс 1
G4645 σκληρύνω склири́но 6
G4646 σκολιός скοльйόс 4
G4647 σκόλοψ скόлοпс 1
G4648 σκοπέω скοпэ́о 6
G4649 σκοπός скοпόс 1
G4650 σκορπίζω скοрпьй́зо 5
G4651 σκορπίος скοрпьй́οс 5
G4652 σκοτεινός скοтинόс 3
G4653 σκοτία скοть́я 16
G4654 σκοτίζω скοтьй́зо 8
G4655 σκότος скόтοс 32
G4656 σκοτόω скοтόо 1
G4657 σκύβαλον ски́валοн 1
G4658 Σκύθης Ски́фис 1
G4659 σκυθρωπός скифропόс 2
G4660 σκύλλω ски́лло 3
G4661 σκῦλον скилοн 1
G4662 σκωληκόβρωτος сколикόвротοс 1
G4663 σκώληξ ско́ликс 3
G4664 σμαράγδινος змара́гдьйнοс 1
G4665 σμάραγδος зма́рагдοс 1
G4666 σμύρνα зми́рна 2
G4667 Σμύρνα Сми́рна 1
G4668 Σμυρναῖος Смирнэοс 1
G4669 σμυρνίζω змирньй́зо 1
G4670 Σόδομα Сόдοма 10
G4671 σοί си́ 222
G4672 Σολομών Сοлοмо́н, Сοлοмон 12
G4673 σορός сοрόс 1
G4674 σός сόс 26
G4675 σοῦ су 497
G4676 σουδάριον суда́рьйοн 4
G4677 Σουσάννα Суса́нна 1
G4678 σοφία сοфь́я 51
G4679 σοφίζω сοфьй́зо 2
G4680 σοφός сοфόс 22
G4681 Σπανία Спань́я 2
G4682 σπαράσσω спара́ссо 4
G4683 σπαργανόω спарганόо 2
G4684 σπαταλάω спатала́о 2
G4685 σπάω спа́о 2
G4686 σπεῖρα спира 7
G4687 σπείρω спи́ро 53
G4688 σπεκουλάτωρ спэкула́тор 1
G4689 σπένδω спэ́ндо 2
G4690 σπέρμα спэ́рма 44
G4691 σπερμολόγος спэрмοлόгοс 1
G4692 σπεύδω спэв́до 6
G4693 σπήλαιον спи́леοн 6
G4694 σπιλάς спьйла́с 1
G4695 σπιλόω спьйлόо 2
G4696 σπίλος спьй́лοс 2
G4697 σπλαγχνίζομαι спланхньй́зοмэ 12
G4698 σπλάγχνον спла́нхнοн 11
G4699 σπόγγος спόнгοс 3
G4700 σποδός спοдόс 3
G4701 σπορά спοра́ 1
G4702 σπόριμος спόрьймοс 3
G4703 σπόρος спόрοс 5
G4704 σπουδάζω спуда́зо 11
G4705 σπουδαῖος спудэοс 3
G4706 σπουδαίως спудэόтэрοн 1
G4707 σπουδαιότερος спудэόтэрοс
G4708 σπουδαιοτέρως спудэοтэ́рос 1
G4709 σπουδαίως спудэ́ос 2
G4710 σπουδή спуди́ 12
G4711 σπυρίς спирьй́с 5
G4712 στάδιον ста́дьйοн 6
G4713 στάμνος ста́мнοс 1
G4714 στάσις ста́сьйс 9
G4715 στατήρ статы́р 1
G4716 σταυρός ставрόс 28
G4717 σταυρόω ставрόо 46
G4718 σταφυλή стафили́ 3
G4719 στάχυς ста́хис 5
G4720 Στάχυς Ста́хис 1
G4721 στέγη стэ́йи 3
G4722 στέγω стэ́го 4
G4723 στεῖρα сти́рοс 4
G4724 στέλλω стэ́лло 2
G4725 στέμμα стэ́мма 1
G4726 στεναγμός стэнагмόс 2
G4727 στενάζω стэна́зо 6
G4728 στενός стэнόс 3
G4729 στενοχωρέω стэнοхорэ́о 3
G4730 στενοχωρία стэнοхорь́я 4
G4731 στερεός стэрэόс 4
G4732 στερεόω стэрэόо 3
G4733 στερέωμα стэрэ́ома 1
G4734 Στεφανᾶς Стэфанас 4
G4735 στέφανος стэ́фанοс 18
G4736 Στέφανος Стэ́фанοс 7
G4737 στεφανόω стэфанόо 3
G4738 στῆθος стыфοс 5
G4739 στήκω сты́ко 8
G4740 στηριγμός стырьйгмόс 1
G4741 στηρίζω стырьй́зо 13
G4742 στίγμα стьй́гма 1
G4743 στιγμή стьйгми́ 1
G4744 στίλβω стьй́лво 1
G4745 στοά стοа́ 4
G4746 στιβάς стыва́с 1
G4747 στοιχεῖον стыхеиοн 7
G4748 στοιχέω стыхе́о 5
G4749 στολή стοли́ 9
G4750 στόμα стόма 79
G4751 στόμαχος стόмахοс 1
G4752 στρατεία страти́а 2
G4753 στράτευμα стра́тэвма 8
G4754 στρατεύω стратэв́οмэ 7
G4755 στρατηγός стратыгόс 10
G4756 στρατιά страть́я 2
G4757 στρατιώτης стратьё́тыс 26
G4758 στρατολογέω стратοлοе́о 1
G4759 στρατοπεδάρχης стратοпэда́рхис 1
G4760 στρατόπεδον стратόпэдοн 1
G4761 στρεβλόω стрэвлόо 1
G4762 στρέφω стрэ́фо 19
G4763 στρηνιάω стринья́о 2
G4764 στρῆνος стринοс 1
G4765 στρουθίον струфьй́οн 4
G4766 στρωννύω стро́ннымьй 7
G4767 στυγητός стыгнытόс 1
G4768 στυγνάζω стыгна́зо 2
G4769 στῦλος сты́лοс 4
G4770 Στοϊκός Стоикόс 1
G4771 σύ си́ 178
G4772 συγγένεια сингэ́ныа 3
G4773 συγγενής сингэны́с 12
G4774 συγγνώμη сингно́ми 1
G4775 συγκάθημαι синга́фимэ 2
G4776 συγκαθίζω сингафьй́зо 2
G4777 συγκακοπαθέω сингакοпафэ́о 1
G4778 συγκακουχέομαι сингакухе́о 1
G4779 συγκαλέω сингале́о 8
G4780 συγκαλύπτω сингали́пто 1
G4781 συγκάμπτω синга́мбто 1
G4782 συγκαταβαίνω сингатавэ́но 1
G4783 συγκατάθεσις сингата́фэсьйс 1
G4784 συγκατατίθημι сингататьй́фэмэ 1
G4785 συγκαταψηφίζομαι сингатапсифьй́зо 1
G4786 συγκεράννυμι сигкера́ннымьй 2
G4787 συγκινέω сигкьйнэ́о 1
G4788 συγκλείω синглеи́о 4
G4789 συγκληρονόμος синглирοнόмοс 4
G4790 συγκοινωνέω сингинонэ́о 3
G4791 συγκοινωνός сингинонόс 4
G4792 συγκομίζω сингοмьй́зо 1
G4793 συγκρίνω сингрьй́но 3
G4794 συγκύπτω синги́пто 1
G4795 συγκυρία сингирь́я 1
G4796 συγχαίρω сигхе́ро 7
G4797 συγχέω синхэ́о 5
G4798 συγχράομαι синхра́οмэ 1
G4799 σύγχυσις си́нхисьйс 1
G4800 συζάω сиза́о 3
G4801 συζεύγνυμι сизэв́гнымьй 2
G4802 συζητέω сизитэ́о 10
G4803 συζήτησις сизи́тысьйс 3
G4804 συζητητής сизитыты́с 1
G4805 σύζυγος си́зигοс 1
G4806 συζωοποιέω сизоοпиэ́о 2
G4807 συκάμινος сика́мьйнοс 1
G4808 συκῆ сики 16
G4809 συκομορέα сикοморэ́а 1
G4810 σῦκον сикοн 4
G4811 συκοφαντέω сикοфандэ́о 2
G4812 συλαγωγέω силагое́о 1
G4813 συλάω сила́о 1
G4814 συλλαλέω силлале́о 6
G4815 συλλαμβάνω силламва́но 16
G4816 συλλέγω силле́го 8
G4817 συλλογίζομαι силлοгьй́зοмэ 1
G4818 συλλυπέω силлипэ́о 1
G4819 συμβαίνω симвэ́но 8
G4820 συμβάλλω симва́лло 6
G4821 συμβασιλεύω симвасьйлеи́о 2
G4822 συμβιβάζω симвьйва́зо 6
G4823 συμβουλεύω симвулеи́о 5
G4824 συμβούλιον симву́льйοн 8
G4825 σύμβουλος си́мвулοс 1
G4826 Συμεών Симэо́н 7
G4827 συμμαθητής симмафиты́с 1
G4828 συμμαρτυρέω симмартырэ́о 4
G4829 συμμερίζω симмэрьй́зοмэ 1
G4830 συμμέτοχος симмэ́тοхοс 2
G4831 συμμιμητής симмьймиты́с 1
G4832 σύμμορφος симмοрфόс 2
G4833 συμμορφίζω симмοрфόо 1
G4834 συμπαθέω симбафэ́о 2
G4835 συμπαθής симбафи́с 1
G4836 συμπαραγίνομαι симбарагьй́нοмэ 2
G4837 συμπαρακαλέω симбаракале́о 1
G4838 συμπαραλαμβάνω симбараламва́но 4
G4839 συμπαραμένω симбарамэ́но 1
G4840 συμπάρειμι симба́римьй 1
G4841 συμπάσχω симба́схо 2
G4842 συμπέμπω симбэ́мбо 2
G4843 συμπεριλαμβάνω симбэрьйламва́но 1
G4844 συμπίνω симбьй́но 1
G4845 συμπληρόω симблирόо 3
G4846 συμπνίγω симбньй́го 5
G4847 συμπολίτης симбοльй́тыс 1
G4848 συμπορεύομαι симбοрэв́οмэ 4
G4849 συμπόσιον симбόсьйοн 2
G4850 συμπρεσβύτερος симбрэзви́тэрοс 1
G4851 συμφέρω симфэ́ро 17
G4852 σύμφημι си́мфимьй 1
G4853 συμφυλέτης симфиле́тыс 1
G4854 σύμφυτος си́мфитοс 1
G4855 συμφύω симфи́о 1
G4856 συμφωνέω симфонэ́о 6
G4857 συμφώνησις симфόнысьйс 1
G4858 συμφωνία симфонь́я 1
G4859 σύμφωνος си́мфонοс 1
G4860 συμψηφίζω симбзифьй́зо 1
G4861 σύμψυχος си́мбзихοс 1
G4862 σύν си́н 125
G4863 συνάγω сина́го 62
G4864 συναγωγή синагойи́ 57
G4865 συναγωνίζομαι синагоньй́зοмэ 1
G4866 συναθλέω синафле́о 2
G4867 συναθροίζω синафри́зо 3
G4868 συναίρω синэ́ро 3
G4869 συναιχμάλωτος синэхма́лотοс 3
G4870 συνακολουθέω синакοлуфэ́о 2
G4871 συναλίζω синальй́зо 1
G4872 συναναβαίνω синанавэ́но 2
G4873 συνανάκειμαι синана́кеимэ 9
G4874 συναναμίγνυμι синанамьй́гнымьй 3
G4875 συναναπαύομαι синанапав́οмэ 1
G4876 συναντάω синанда́о 6
G4877 συνάντησις сина́нтысьйс 1
G4878 συναντιλαμβάνομαι синантьйламва́нοмэ 2
G4879 συναπάγω синапаго 3
G4880 συναποθνῄσκω синапοфны́ско 3
G4881 συναπόλλυμι синапόллимьй 1
G4882 συναποστέλλω синапοстэ́лло 1
G4883 συναρμολογέω синармοлοе́о 2
G4884 συναρπάζω синарпа́зо 4
G4885 συναυξάνω синавкса́но 1
G4886 σύνδεσμος си́ндэзмοс 4
G4887 συνδέω синдэ́о 1
G4888 συνδοξάζω синдοкса́зо 1
G4889 σύνδουλος си́ндулοс 10
G4890 συνδρομή синдрοми́ 1
G4891 συνεγείρω синэги́ро 3
G4892 συνέδριον синэ́дрьйοн 22
G4893 συνείδησις сины́дисьйс 32
G4894 συνοράω сины́до 4
G4895 σύνειμι си́нымьй 2
G4896 σύνειμι си́ным 1
G4897 συνεισέρχομαι синысэ́рхοмэ 2
G4898 συνέκδημος синэ́кдимοс 2
G4899 συνεκλεκτός синэклектόс 1
G4900 συναλλάσσω синэлав́но 1
G4901 συνεπιμαρτυρέω синэпьймартырэ́о 1
G4902 συνέπομαι синэ́пοмэ 1
G4903 συνεργέω синэре́о 5
G4904 συνεργός синэргόс 13
G4905 συνέρχομαι синэ́рхοмэ 32
G4906 συνεσθίω синэсфь́ё 5
G4907 σύνεσις си́нэсьйс 7
G4908 συνετός синэтόс 4
G4909 συνευδοκέω синэвдοке́о 6
G4910 συνευωχέομαι синэвохе́о 2
G4911 συνεφίστημι синэфьй́стымьй 1
G4912 συνέχω синэ́хо 12
G4913 συνήδομαι сины́дοмэ 1
G4914 συνήθεια сины́фиа 2
G4915 συνηλικιώτης синыльйкьё́тыс 1
G4916 συνθάπτω синфа́пто 2
G4917 συνθλάω синфла́о 2
G4918 συνθλίβω синфльй́во 2
G4919 συνθρύπτω синфри́пто 1
G4920 συνίημι синьй́имьй 26
G4921 συνίστημι синьйста́о, синьйста́но, синьй́стымьй 16
G4922 συνοδεύω синοдэв́о 1
G4923 συνοδία синοдь́я 1
G4924 συνοικέω синике́о 1
G4925 συνοικοδομέω синикοдοмэ́о 1
G4926 συνομιλέω синοмьйле́о 1
G4927 συνομορέω синοмοрэ́о 1
G4928 συνοχή синόхи 2
G4929 συντάσσω синда́ссо 2
G4930 συντέλεια синдэ́леиа 6
G4931 συντελέω синдэле́о 7
G4932 συντέμνω синдэ́мно 2
G4933 συντηρέω синтырэ́о 4
G4934 συντίθημι синтьй́фэмэ 4
G4935 συντόμως синдόмос 1
G4936 συντρέχω синдрэ́хо 3
G4937 συντρίβω синдрьй́во 8
G4938 σύντριμμα си́ндрьймма 1
G4939 σύντροφος си́ндрοфοс 1
G4940 συντυγχάνω синтынха́но 1
G4941 Συντύχη Синты́хи 1
G4942 συνυποκρίνομαι синыпοкрьй́нοмэ 1
G4943 συνυπουργέω синыпуре́о 1
G4944 συνωδίνω синодьй́но 1
G4945 συνωμοσία синомοсь́я 1
G4946 Συράκουσαι Сира́кусэ 1
G4947 Συρία Сирь́я 8
G4948 Σύρος Си́рοс 1
G4949 Συροφοινίκισσα Сирοфи́ньйсса 1
G4950 Σύρτις си́ртьйс 1
G4951 σύρω си́ро 5
G4952 συσπαράσσω сиспара́ссо 1
G4953 σύσσημον си́ссимοн 1
G4954 σύσσωμος си́ссомοс 1
G4955 στασιαστής систасьясты́с 1
G4956 συστατικός систатьйкόс 2
G4957 συσταυρόω систаврόо 5
G4958 συστέλλω систэ́лло 2
G4959 συστενάζω систэна́зо 1
G4960 συστοιχέω систыхе́о 1
G4961 συστρατιώτης систратьё́тыс 2
G4962 συστρέφω систрэ́фо 1
G4963 συστροφή систрοфи́ 2
G4964 συσχηματίζω сисхиматьй́зо 2
G4965 Συχάρ Сиха́р 1
G4966 Συχέμ Сихе́м 2
G4967 σφαγή сфайи́ 3
G4968 σφάγιον сфа́гьйοн 1
G4969 σφάζω сфа́зо 10
G4970 σφόδρα сфόдра 11
G4971 σφοδρῶς сфοдрос 1
G4972 σφραγίζω сфрагьй́зо 26
G4973 σφραγίς сфрагьй́с 16
G4974 σφυδρόν сфирόн 1
G4975 σχεδόν схедόн 3
G4976 σχῆμα схима 2
G4977 σχίζω схьй́зо 10
G4978 σχίσμα схьй́зма 8
G4979 σχοινίον схиньй́οн 2
G4980 σχολάζω схοла́зо 2
G4981 σχολή схοли́ 1
G4982 σῴζω со́зо 110
G4983 σῶμα сома 146
G4984 σωματικός соматьйкόс 2
G4985 σωματικῶς соматьйкос 1
G4986 Σώπατρος Со́патрοс 1
G4987 σωρεύω сорэв́о 2
G4988 Σωσθένης Сосфэ́ныс 2
G4989 Σωσίπατρος Сосьй́патрοс 1
G4990 σωτήρ соты́р 24
G4991 σωτηρία сотырь́я 45
G4992 σωτήριος соты́рьйοн 5
G4993 σωφρονέω софрοнэ́о 6
G4994 σωφρονίζω софрοньй́зо 1
G4995 σωφρονισμός софрοньйзмόс 1
G4996 σωφρόνως софрόнос 1
G4997 σωφροσύνη софрοси́ны 3
G4998 σώφρων со́фрон 4

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для ВЗ.
2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.