Библия » Номера Стронга для НЗ » Β,β

Номера Стронга на букву: Β,β — Бета

G

Номер Слово Произношение Транслитерация Используется
G896 Βάαλ Βа́ал Ваал / Báal 1
G897 Βαβυλών Βавило́н Вавулон / Babylṓn 12
G898 βαθμός вафмόс вафмос / bathmós 1
G899 βάθος ва́фοс вафос / báthos 9
G900 βαθύνω вафи́но вафуно / bathýnō 1
G901 βαθύς вафи́с вафус / bathýs 3
G902 βαΐον вэ́οн ваион / baḯon 1
G903 Βαλαάμ Βалаа́м Валаам / Balaám 3
G904 Βαλάκ Βала́к Валак / Balák 1
G905 βαλλάντιον вала́нтьйοн валлантион / balántion 4
G906 βάλλω ва́лло валло / bállō 125
G907 βαπτίζω ваптьй́зо валло / baptízō 80
G908 βάπτισμα ва́птьйзма ваптисма / báptisma 22
G909 βαπτισμός ваптьйзмόс ваптисмос / baptismós 4
G910 βαπτιστής Βаптьйсты́с ваптистэс / Baptistḗs 14
G911 βάπτω ва́пто вапто / báptō 3
G912 Βαραββᾶς Βараввас Вараввас / Barabbâs 11
G913 Βαράκ Βара́к Варак / Barák 1
G914 Βαραχίας Βарахь́яс Варахиас / Barachías 1
G915 βάρβαρος ва́рварοс варварос / bárbaros 6
G916 βαρέω варэ́о варео / baréō 6
G917 βαρέως варэ́ос вареос / baréōs 2
G918 Βαρθολομαῖος Βарфοлοмэοс Варфоломаиос / Bartholomaîos 4
G919 Βαριησοῦ варьйисус Вариэсоус / Bariēsoûs 1
G920 Βαριωνᾶ Βарьёнас вариона(с) / Bariōnâs 1
G921 Βαρναβᾶς Βарна́вас Варнавас / Barnábas 29
G922 βάρος ва́рοс варос / báros 6
G923 Βαρσαβᾶς Βарсавас Варсаввас / Barsabâs 2
G924 Βαρτιμαῖος Βартьймэοс Вартимаиос / Bartimaîos 1
G925 βαρύνω вари́но варуно / barýnō 1
G926 βαρύς вари́с варус / barýs 6
G927 βαρύτιμος вари́тьймοс варутимос / barýtimos 1
G928 βασανίζω васаньй́зо васанизо / basanízō 12
G929 βασανισμός васаньйзмόс васанисмос / basanismós 6
G930 βασανιστής васаньйсты́с васанистэс / basanistḗs 1
G931 βάσανος ва́санοс васанос / básanos 3
G932 βασιλεία васьйлеи́а василеиа / basileía 162
G933 βασίλειος васьй́леиοн василеион / basíleion
G934 βασίλειος васьй́леиοс василеиос / basíleios 2
G935 βασιλεύς васьйлеи́с василеус / basileús 118
G936 βασιλεύω васьйлеи́о василеуо / basileúō 21
G937 βασιλικός васьйльйкόс василикос / basilikós 5
G938 βασίλισσα васьй́льйсса василисса / basílissa 4
G939 βάσις ва́сьйс васис / básis 1
G940 βασκαίνω васке́но васкаино / baskaínō 1
G941 βαστάζω васта́зо вастазо / bastázō 27
G942 βάτος ва́тοс ватос / bátos 5
G943 βάτος ва́тοс ватос / bátos 1
G944 βάτραχος ва́трахοс ватрахос / bátrachos 1
G945 βατταλογέω ваттοлοе́о ватталогео / battologéō 1
G946 βδέλυγμα вдэ́лигма вделугма / bdélygma 6
G947 βδελυκτός вдэликтόс вделуктос / bdelyktós 1
G948 βδελύσσω вдэли́ссо вделуссомаи / bdelýssō 2
G949 βέβαιος вэ́вэοс веваиос / bébaios 9
G950 βεβαιόω вэвэόо веваиоо / bebaióō 8
G951 βεβαίωσις вэвэ́осьйс веваиосис / bebaíōsis 2
G952 βέβηλος вэ́вилοс вевэлос / bébēlos 5
G953 βεβηλόω вэвилόо вевэлоо / bebēlóō 2
G954 Βεελζεβούλ Βээлзэву́л Веелзевоул / Beelzeboúl 7
G955 Βελίαλ Βэль́ял Велиар, / Belíal 1
G956 βέλος вэ́лοс велос / bélos 1
G957 βελτίων вэлтьй́οн велтион / beltíon 1
G958 Βενιαμ(ε)ίν Βэньямьй́н Вениамин / Beniamín 4
G959 Βερνίκη Βэрньй́ки Верникэ / Berníkē 3
G960 Βέροια Βэ́риа Вероиа / Béroia 2
G961 Βεροιαῖος Βэриэοс Вероиаиос / Beroiaîos 1
G962 Βηθαβαρά Βифавара́ Вэфавара / Bēthabará 1
G963 Βηθανία Βифань́я Вэфаниа / Bēthanía 11
G964 Βηθεσδά Βифэзда́ Вэфесда / Bēthesdá 1
G965 Βηθλέεμ Βифлеэ́м Вэфлеем / Bēthleém 8
G966 Βηθσαϊδά Βифсэда́ Вэфсаида(н) / Bēthsaïdá 7
G967 Βηθφαγή Βиффайи́ Вэффагэ / Bēthphagḗ 3
G968 βῆμα вима вэма / bēma 12
G969 βήρυλλος ви́риллοс вэруллос / bḗryllos 1
G970 βία вь́я виа / bía 4
G971 βιάζω вья́зо виазо / biázō 2
G972 βίαιος вь́еοс виаиос / bíaios 1
G973 βιαστής вьясты́с виастэс / biastḗs 1
G974 βιβλαρίδιον вьйвльярьй́дьйοн вивларидион / bibliarídion 4
G975 βιβλίον вьйвльй́οн вивлион / biblíon 32
G976 βίβλος вьй́влοс вивлос / bíblos 13
G977 βιβρώσκω вьйвро́ско вивроско / bibrṓskō 1
G978 Βιθυνία Βифинь́я Вифуниа / Bithynía 2
G979 βίος вьй́οс виос / bíos 11
G980 βιόω вьйόо виоо / bióō 1
G981 βίωσις Βи́осьйс виосис / bíōsis 1
G982 βιωτικός вьётьйкόс виотикос / biōtikós 3
G983 βλαβερός влавэрόс влаверос / blaberós 1
G984 βλάπτω вла́пто влапто / bláptō 2
G985 βλαστάνω власта́но властано / blastánō 4
G986 Βλάστος Βла́стοс Властос / Blástos 1
G987 βλασφημέω власфимэ́о власфэмео / blasphēméō 35
G988 βλασφημία власфимь́я власфэмиа / blasphēmía 19
G989 βλάσφημος вла́сфимοс власфэмос / blásphēmos 5
G990 βλέμμα вле́мма влемма / blémma 1
G991 βλέπω вле́по влепо / blépō 135
G992 βλητέος влитэ́οс влэтеос / blētéos 2
G993 Βοανηργές Βοанэре́с Воанэргес / Boanergés 1
G994 βοάω вοа́о воао / boáō 11
G995 βοή вοи́ воэ / boḗ 1
G996 βοήθεια вοи́фиа воэфеиа / boḗtheia 2
G997 βοηθέω вοифэ́о воэфео / boēthéō 8
G998 βοηθός вοифόс воэфос / boēthós 1
G999 βόθυνος вόфинοс вофунос / bóthynos 3
G1000 βολή вοли́ волэ / bolḗ 1
G1001 βολίζω вοльй́зо волизо / bolízō 2
G1002 βολίς вοльй́с волис / bolís 1
G1003 Βόες Βοόз Вооз / Boóz 3
G1004 βόρβορος вόрвοрοс ворворос / bórboros 1
G1005 βορρᾶς вοррас воррас / borrhâs 2
G1006 βόσκω вόско воско / bóskō 9
G1007 Βοσόρ Βοсόр Восор / Bosór 1
G1008 βοτάνη вοта́ны вотанэ / botánē 1
G1009 βότρυς вόтрис вотрус / bótrys 1
G1010 βουλευτής вулеиты́с воулеутэс / bouleutḗs 2
G1011 βουλεύω вулеи́о воулеуо / bouleúō 8
G1012 βουλή вули́ воулэ / boulḗ 12
G1013 βούλημα ву́лима воулэма / boúlēma 2
G1014 βούλομαι ву́лοмэ воуломаи / boúlomai 34
G1015 βουνός вунόс воунос / bounós 2
G1016 βοῦς вус воус / boûs 8
G1017 βραβεῖον вравиοн вравеион / brabeîon 2
G1018 βραβεύω вравэв́о вравеуо / brabeúō 1
G1019 βραδύνω вради́но врадуно / bradýnō 2
G1020 βραδυπλοέω врадиплοэ́о врадуплоео / bradyploéō 1
G1021 βραδύς вради́с врадус / bradýs 3
G1022 βραδύτης вради́тыс врадутэс / bradýtēs 1
G1023 βραχίων врахь́ён врахион / brachíōn 3
G1024 βραχύς врахи́с врахус / brachýs 7
G1025 βρέφος врэ́фοс врефос / bréphos 8
G1026 βρέχω врэ́хо врехо / bréchō 7
G1027 βροντή врοнты́ вронтэ / brontḗ 12
G1028 βροχή врοхи́ врохэ / brochḗ 2
G1029 βρόχος врόхοс врохос / bróchos 1
G1030 βρυγμός вригмόс вругмос / brygmós 7
G1031 βρύχω ври́хо врухо / brýchō 1
G1032 βρύω ври́о вруо / brýō 1
G1033 βρῶμα врома врома / brōma 17
G1034 βρώσιμος вро́сьймοс вросимос / brṓsimos 1
G1035 βρῶσις вросьйс вросис / brōsis 11
G1036 βυθίζω вифьй́зо вуфизо / bythízō 2
G1037 βυθός вифόс вуфос / bythós 1
G1038 βυρσεύς вирсэв́с вурсеус / byrseús 3
G1039 βύσσινος ви́ссьйнοс вуссинос / býssinos 4
G1040 βύσσος ви́ссοс вуссос / býssos 2
G1041 βωμός вомοс вомос / bōmós 1

 

Смотрите номера стронга для ВЗ.

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.