Библия » Номера Стронга для НЗ » Φ,φ

Номера Стронга на букву: Φ,φ — Фи

G

Номер Слово Произношение Транслитерация Используется
G5314 φάγος фа́гοс фагос / phágos 2
G5315 φάγω фа́го фагомаи, / phágō 97
G5316 φαίνω фэ́но фаино / phaínō 31
G5317 Φάλεκ Φа́лек Φалек / Phálek 1
G5318 φανερός фанэрόс фанерос / phanerós 21
G5319 φανερόω фанэрόо фанероо / phaneróō 49
G5320 φανερῶς фанэрос фанерос / phanerōs 3
G5321 φανέρωσις фанэросьйс фанеросис / phanérōsis 2
G5322 φανός фанόс фанос / phanós 1
G5323 Φανουήλ Φануи́л Φаноуэл / Phanouḗl 1
G5324 φαντάζω фанда́зо фантазо / phantázō 1
G5325 φαντασία фандась́я фантасиа / phantasía 1
G5326 φάντασμα фа́ндазма фантасма / phántasma 2
G5327 φάραγξ фа́рагкс фарагкс / pháranx 1
G5328 Φαραώ Φарао́ Φарао / Pharaṓ 5
G5329 Φαρές Φарэ́с Φарес / Pháres 3
G5330 Φαρισαῖος Φарьйсэοс Φарисаиос / Pharisaîos 100
G5331 φαρμακεία фармакеи́а фармакеиа / pharmakeía 3
G5332 φαρμακεύς фармакеи́с фармакеус / pharmakeús 1
G5333 φάρμακος фармакόс фармакос / phármakos 1
G5334 φάσις фа́сьйс фасис / phásis 1
G5335 φάσκω фа́ско фаско / pháskō 4
G5336 φάτνη фа́тны фатнэ / phátnē 4
G5337 φαῦλος фавлοс фаулос / phaûlos 4
G5338 φέγγος фэ́нгοс феггос / phéngos 3
G5339 φείδομαι фи́дοмэ феидомаи / pheídomai 10
G5340 φειδομένως фидοмэ́нос феидоменос / pheidoménōs 2
G5341 φαιλόνης фэлόныс фелонэс / phelónēs 1
G5342 φέρω фэ́ро феро / phérō 64
G5343 φεύγω фэв́го феуго / pheúgō 31
G5344 Φῆλιξ Φильйкс Φэликс / Phēlix 9
G5345 φήμη фи́ми фэмэ / phḗmē 2
G5346 φημί фимьй́ фэми / phēmí 58
G5347 Φῆστος Φистοс Φэстос / Phēstos 13
G5348 φθάνω ффа́но ффано / phthánō 7
G5349 φθαρτός ффартόс ффартос / phthartós 6
G5350 φθέγγομαι ффэ́нгοмэ ффеггомаи / phthéngomai 3
G5351 φθείρω ффи́ро ффеиро / phtheírō 8
G5352 φθινοπωρινός ффьйнοпорьйнόс ффеиро / phthinopōrinós 1
G5353 φθόγγος ффόнгοс ффоггос / phthóngos 2
G5354 φθονέω ффοнэ́о ффонео / phthonéō 1
G5355 φθόνος ффόнοс ффонос / phthónos 9
G5356 φθορά ффοра́ ффора / phthorá 9
G5357 φιάλη фья́ли фиалэ / phiálē 12
G5358 φιλάγαθος фьйла́гафοс филагафос / philágathos 1
G5359 Φιλαδέλφεια Φиладэ́лфиа Φиладелфеиа / Philadélpheia 2
G5360 φιλαδελφία фьйладэлфь́я филаделфиа / philadelphía 6
G5361 φιλάδελφος фьйла́дэлфοс филаделфос / philádelphos 1
G5362 φίλανδρος фьй́ландрοс филандрос / phílandros 1
G5363 φιλανθρωπία фьйланфропь́я филанфропиа / philanthrōpía 2
G5364 φιλανθρώπως фьйланфро́пос филанфропос / philanthrṓpōs 1
G5365 φιλαργυρία фьйларйирь́я филаргуриа / philargyría 1
G5366 φιλάργυρος фьйла́рйирοс филаргурос / philárgyros 2
G5367 φίλαυτος фьй́лавтοс филаутос / phílautos 1
G5368 φιλέω фьйле́о филео / philéō 25
G5369 φιλήδονος фьйли́дοнοс филэдонос / philḗdonos 1
G5370 φίλημα фьй́лима филэма / phílēma 7
G5371 Φιλήμων Φили́мон Φилэмон / Philḗmōn 2
G5372 Φίλητος Φилитόс Φилэтос / Phílētos 1
G5373 φιλία фьйль́я филиа / philía 1
G5374 Φιλιππήσιος Φильйппи́сьйοс Φилиппэсиос / Philippḗsios 2
G5375 Φίλιπποι Φи́льйппи Φилиппои / Phílippoi 6
G5376 Φίλιππος Φи́льйппοс Φилиппос / Phílippos 38
G5377 φιλόθεος фьйлόфэοс филофеос / philótheos 1
G5378 Φιλόλογος Φилόлοгοс Φилологос / Philólogos 1
G5379 φιλονεικία фьйлοныкь́я филонеикиа / philoneikía 1
G5380 φιλόνεικος фьйлόныкοс филонеикос / philóneikos 1
G5381 φιλοξενία фьйлοнэкси́а филоксениа / philonexía 2
G5382 φιλόξενος фьйлόксэнοс филоксенос / philóxenos 3
G5383 φιλοπρωτεύω фьйлοпротэв́о филопротеуо / philoprōteúō 1
G5384 φίλος фьй́лοс филос / phílos 29
G5385 φιλοσοφία фьйлοсοфь́я философиа / philosophía 1
G5386 φιλόσοφος фьйлόсοфοс философос / philósophos 1
G5387 φιλόστοργος фьйлόстοргοс филосторгос / philóstorgos 1
G5388 φιλότεκνος фьйлόтэкнοс филотекнос / philóteknos 1
G5389 φιλοτιμέομαι фьйлοтьймэ́οмэ филотимеомаи / philotiméomai 3
G5390 φιλοφρόνως фьйлοфрόнос филофронос / philophrónōs 1
G5391 ταπεινόφρων фьйлόфрон филофрон / philóphrōn 1
G5392 φιμόω фьймόо фимоо / phimóō 8
G5393 Φλέγων Φле́гон Φлегон / Phlégōn 1
G5394 φλογίζω флοгьй́зо флогизо / phlogízō 2
G5395 φλόξ флόкс флокс / phlóx 7
G5396 φλυαρέω флиарэ́о флуарео / phlyaréō 1
G5397 φλύαρος фли́арοс флуарос / phlýaros 1
G5398 φοβερός фοвэрόс фоверос / phoberós 3
G5399 φοβέω фοвэ́о фовеомаи / phobéō 93
G5400 φόβητρον фόвитрοн фовэтрон, фовэфрон / phóbētron 1
G5401 φόβος фόвοс фовос / phóbos 47
G5402 Φοίβη Φи́ви Φоивэ / Phoíbē 2
G5403 Φοινίκη Φиньй́ки Φоиникэ / Phoiníkē 3
G5404 φοῖνιξ/φοίνιξ финьйкс фоиникс / phoînix 2
G5405 Φοῖνιξ Φиньйкс Φоиникс / phoînix 1
G5406 φονεύς фοнэв́с фонеус / phoneús 7
G5407 φονεύω фοнэв́о фонеуо / phoneúō 12
G5408 φόνος фόнοс фонос / phónos 10
G5409 φορέω фοрэ́о форео / phoréō 6
G5410 φόρον Φόрοн Φорон / Phóron 1
G5411 φόρος фόрοс форос / phóros 5
G5412 φορτίζω фοртьй́зо фортизо / phortízō 2
G5413 φορτίον фοртьй́οн фортион / phortíon 5
G5414 φόρτος фόртοс фортос / phórtos 1
G5415 Φορτουνᾶτος Φοртуна́тοс Φортоунатос / Phortounâtos 2
G5416 φραγέλλιον фрае́лльйοн фрагеллион / phragéllion 1
G5417 φραγελλόω фраеллόо фрагеллоо / phragellóō 2
G5418 φραγμός фрагмόс фрагмос / phragmós 4
G5419 φράζω фра́зо фразо / phrázō 2
G5420 φράσσω фра́ссо фрассо / phrássō 2
G5421 φρέαρ фрэ́ар фреар / phréar 7
G5422 φρεναπατάω фрэнапата́о френапатао / phrenapatáō 1
G5423 φρεναπάτης фрэнапа́тыс френапатэс / phrenapátēs 1
G5424 φρήν фри́н фрэн / phrḗn 2
G5425 φρίσσω фрьй́ссо фриссо / phríssō 1
G5426 φρονέω фрοнэ́о фронео / phronéō 29
G5427 φρόνημα фрόныма фронэма / phrónēma 4
G5428 φρόνησις фрόнысьйс фронэсис / phrónēsis 2
G5429 φρόνιμος фрόньймοс фронимос / phrónimos 14
G5430 φρονίμως фрοньй́мос фронимос / phronímōs 1
G5431 φροντίζω фрοнтьй́зо фронтизо / phrontízō 1
G5432 φρουρέω фрурэ́о фроурео / phrouréō 4
G5433 φρυάσσω фриа́ссо фруассо / phryássō 1
G5434 φρύγανον фри́ганοн фруганон / phrýganon 1
G5435 Φρυγία Φригь́я Φругиа / Phrygía 4
G5436 Φύγελλος Φи́еллοс Φугел(л)ос / Phýgellos 1
G5437 φυγή фийи́ фугэ / phygḗ 2
G5438 φυλακή филаки́ фулакэ / phylakḗ 47
G5439 φυλακίζω филакьй́зо фулакизо / phylakízō 1
G5440 φυλακτήριον филакты́рьйοн фулактэрион / phylaktḗrion 1
G5441 φύλαξ фи́лакс фулакс / phýlax 3
G5442 φυλάσσω фила́ссо фулассо / phylássō 30
G5443 φυλή фили́ фулэ / phylḗ 31
G5444 φύλλον фи́ллοн фуллон / phýllon 6
G5445 φύραμα фи́рама фурама / phýrama 5
G5446 φυσικός фисьйкόс фусикос / physikós 3
G5447 φυσικῶς фисьйкос фусикос / physikōs 1
G5448 φυσιόω фисьйόо фусиоо / physióō 7
G5449 φύσις фи́сьйс фусис / phýsis 14
G5450 φυσίωσις фись́ёсьйс фусиосис / physíōsis 1
G5451 φυτεία фити́а футеиа / phyteía 1
G5452 φυτεύω фитэв́о футеуо / phyteúō 11
G5453 φύω фи́о фуо / phýō 3
G5454 φωλεός фолеόс фолеос / phōleós 2
G5455 φωνέω фонэ́о фонео / phōnéō 42
G5456 φωνή фоны́ фонэ / phōnḗ 141
G5457 φῶς фос фос / phōs 70
G5458 φωστήρ фосты́р фостэр / phōstḗr 2
G5459 φωσφόρος фосфόрοс фосфорос / phōsphóros 1
G5460 φωτεινός фотинόс фотеинос / phōteinós 5
G5461 φωτίζω фотьй́зо фотизо / phōtízō 11
G5462 φωτισμός фотьйзмόс фотисмос / phōtismós 2

 

Смотрите номера стронга для ВЗ.

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.