Библия » Номера Стронга для НЗ » Δ,δ

Номера Стронга на букву: Δ,δ — Дельта

G

Номер Слово Произношение Транслитерация Используется
G1138 Δαβίδ Давьй́д Давид / Dabíd 59
G1139 δαιμονίζομαι дэмοньй́зοмэ даимонизомаи / daimonízomai 13
G1140 δαιμόνιον дэмόньйοн даимонион / daimónion 60
G1141 δαιμονιώδης дэмοньё́дис даимониодэс / daimoniṓdēs 1
G1142 δαίμων дэ́мон даимон / daímōn 5
G1143 δάκνω да́кно дакно / dáknō 1
G1144 δάκρυ да́кри, да́криοн дакруон / dákry 11
G1145 δακρύω дакри́о дакруо / dakrýō 1
G1146 δακτύλιος дакты́льйοс дактулиос / daktýlios 1
G1147 δάκτυλος да́ктылοс дактулос / dáktylos 8
G1148 Δαλμανουθά Далмануфа́ Далманоуфа / Dalmanouthá 1
G1149 Δαλματία Далмать́я Далматиа / Dalmatía 1
G1150 δαμάζω дама́зо дамазо / damázō 4
G1151 δάμαλις да́мальйс дамалис / dámalis 1
G1152 Δάμαρις Да́марьйс Дамарис / Dámaris 1
G1153 Δαμασκηνός Дамаскинόс Дамаскэнос / Damaskēnós 1
G1154 Δαμασκός Дамаскόс Дамаскос / Damaskós 15
G1155 δανείζω даны́зо дан(е)изо / daneízō 4
G1156 δάν(ε)ιον да́ныοн дан(е)ион / dáneion 1
G1157 δανειστής данысты́с дан(е)истэс / daneistḗs 1
G1158 Δανιήλ Даньйи́л Даниэл / Daniḗl 2
G1159 δαπανάω дапана́о дапанао / dapanáō 5
G1160 δαπάνη дапа́ны дапанэ / dapánē 1
G1161 δέ дэ́ де / dé 2883
G1162 δέησις дэ́исьйс деэсис / déēsis 19
G1163 δεῖ ди деи / deî 105
G1164 δεῖγμα дигма деигма / deîgma 1
G1165 δειγματίζω дигматьй́зо деигматизо / deigmatízō 1
G1166 δεικνύω дикны́о деикнуми, / deiknýō 31
G1167 δειλία диль́я деилиа / deilía 1
G1168 δειλιάω дилья́о деилиао / deiliáō 1
G1169 δειλός дилόс деилос / deilós 3
G1170 δεῖνα дина деина / deîna 1
G1171 δεινῶς динос деинос / deinōs 2
G1172 δειπνέω дипнэ́о деипнео / deipnéō 4
G1173 δεῖπνον дипнοн деипнон / deîpnon 16
G1174 δεισιδαίμων дисьйдэмοнэ́стэрοс деисидаимонестерос / deisidaimonésteros 1
G1175 δεισιδαιμονία дисьйдэмοнь́я деисидаимониа / deisidaimonía 1
G1176 δέκα дэ́ка дека / déka 27
G1177 δεκαδύο дэкади́ο декадуо / dekadýo 2
G1178 δεκαπέντε дэкапэ́ндэ декапенте / dekapénte 3
G1179 Δεκάπολις Дэка́пοльйс Декаполис / Dekápolis 3
G1180 δεκατέσσαρες дэкатэ́ссарэс декатессарес / dekatéssares 5
G1181 δεκάτη дэка́ты декатэ / dekátē 4
G1182 δέκατος дэ́катοс декатос / dékatos 3
G1183 δεκατόω дэкатόо декатоо / dekatóō 2
G1184 δεκτός дэктόс дектос / dektós 5
G1185 δελεάζω дэлеа́зо делеазо / deleázō 3
G1186 δένδρον дэ́ндрοн дендрон / déndron 26
G1187 δεξιολάβος дэксиοла́вοс дексиолавос / dexiolábos 1
G1188 δεξιός дэксиόс дексиос / dexiós 53
G1189 δέομαι дэ́οмэ деомаи / déomai 22
G1190 Δερβαῖος Дэрвэοс Дерваиос / Derbaîos 1
G1191 Δέρβη дэ́рви Дервэ / Dérbē 3
G1192 δέρμα дэ́рма дерма / dérma 1
G1193 δερμάτινος дэрма́тьйнοс дерматинос / dermátinos 2
G1194 δέρω дэ́ро деро / dérō 15
G1195 δεσμεύω дэзмэв́о десмеуо / desmeúō 2
G1196 δεσμέω дэзмэ́о десмео / desméō 1
G1197 δέσμη дэзми́ десмэ / désmē 1
G1198 δέσμιος дэ́смьйοс десмиос / désmios 16
G1199 δεσμός дэзмόн, дэзмόс десмос, / desmón 20
G1200 δεσμοφύλαξ дэзмοфи́лакс десмофулакс / desmophýlax 3
G1201 δεσμωτήριον дэзмоты́рьйοн десмотэрион / desmōtḗrion 4
G1202 δεσμώτης дэзмо́тыс десмотэс / desmṓtēs 2
G1203 δεσπότης дэспόтыс деспотэс / despótēs 10
G1204 δεῦρο дэврο деуро / deûro 9
G1205 δεῦτε дэвтэ деуте / deûte 13
G1206 δευτεραῖος дэвтэрэοс деутераиос / deuteraîos 1
G1207 δευτερόπρωτος дэвтэрόпротοс деутеропротос / deuteróprōtos 1
G1208 δεύτερος дэв́тэрοс деутерос / deúteros 47
G1209 δέχομαι дэ́хοмэ дехомаи / déchomai 59
G1210 δέω дэ́о део / déō 44
G1211 δή ди́ део / dḗ 6
G1212 δῆλος дилοс дэлос / dēlos 4
G1213 δηλόω дилόо дэлоо / dēlóō 7
G1214 Δημᾶς Димас Дэмас / Dēmâs 3
G1215 δημηγορέω димигοрэ́о дэмэгорео / dēmēgoréō 1
G1216 Δημήτριος Дими́трьйοс Дэмэтриос / Dēmḗtrios 3
G1217 δημιουργός димьюргόс дэмиоургос / dēmiourgós 1
G1218 δῆμος димοс дэмос / dēmos 4
G1219 δημόσιος димόсьйοс дэмосиос / dēmósios 4
G1220 δηνάριον дина́рьйοн дэнарион / dēnárion 16
G1221 δήποτε ди́пοтэ дэпоте / dḗpote 1
G1222 δήπου ди́пу дэпоу / dḗpou 1
G1223 διά дья́ диа / diá 673
G1224 διαβαίνω дьявэ́но диаваино / diabaínō 3
G1225 διαβάλλω дьява́лло диавалло / diabállō 1
G1226 διαβεβαιόομαι дьявэвэόοмэ диавеваиоомаи / diabebaióomai 2
G1227 διαβλέπω дьявле́по диавлепо / diablépō 2
G1228 διάβολος дья́вοлοс диаволос / diábolos 38
G1229 διαγγέλλω дьянгэ́лло диаггелло / diangéllō 3
G1230 διαγίνομαι дьягьй́нοмэ диагиномаи / diagínomai 3
G1231 διαγινώσκω дьягьйно́ско диагиноско / diaginṓskō 2
G1232 διαγνωρίζω дьягнорьй́зо диагноризо / diagnōrízō 1
G1233 διάγνωσις дья́гносьйс диагносис / diágnōsis 1
G1234 διαγογγύζω дьягοнги́зо диагоггузо / diagongýzō 2
G1235 διαγρηγορέω дьягригοрэ́о диагрэгорео / diagrēgoréō 1
G1236 διάγω дья́го диаго / diágō 2
G1237 διαδέχομαι дьядэ́хοмэ диадехомаи / diadéchomai 1
G1238 διάδημα дья́дима диадэма / diádēma 3
G1239 διαδίδωμι дьядьй́домьй диадидоми / diadídōmi 5
G1240 διάδοχος дья́дοхοс диадохос / diádochos 1
G1241 διαζώννυμι дьязо́ннымьй диазоннуми / diazṓnnymi 3
G1242 διαθήκη дьяфи́ки диафэкэ / diathḗkē 33
G1243 διαίρεσις дье́рэсьйс диаиресис / diaíresis 3
G1244 διαιρέω дьерэ́о диаирео / diairéō 2
G1245 διακαθαρίζω дьякафарьй́зо диакафаризо / diakatharízō 2
G1246 διακατελέγχομαι дьякатэле́нхοмэ диакателегхомаи / diakatelénchomai 1
G1247 διακονέω дьякοнэ́о диаконео / diakonéō 37
G1248 διακονία дьякοнь́я диакониа / diakonía 34
G1249 διάκονος дья́кοнοс диаконос / diákonos 31
G1250 διακόσιοι дьякόсьйи диакосиои / diakósioi 8
G1251 διακούω дьяку́οмэ диакоуо / diakoúomai 1
G1252 διακρίνω дьякрьй́но диакрино / diakrínō 19
G1253 διάκρισις дья́крьйсьйс диакрисис / diákrisis 3
G1254 διακωλύω дьяколи́о диаколуо / diakōlýō 1
G1255 διαλαλέω дьялале́о диалалео / dialaléō 2
G1256 διαλέγομαι дьяле́гοмэ диалегомаи / dialégomai 13
G1257 διαλείπω дьялеи́по диалеипо / dialeípō 1
G1258 διάλεκτος дья́лектοс диалектос / diálektos 6
G1259 διαλλάσσω дьялла́ссо диаллассомаи / diallássō 1
G1260 διαλογίζομαι дьялοгьй́зοмэ диалогизомаи / dialogízomai 16
G1261 διαλογισμός дьялοгьйзмόс диалогисмос / dialogismós 14
G1262 διαλύω дьяли́о диалуо / dialýō 1
G1263 διαμαρτύρομαι дьямарты́рοмэ диамартуромаи / diamartýromai 15
G1264 διαμάχομαι дьяма́хοмэ диамахомаи / diamáchomai 1
G1265 διαμένω дьямэ́но диамено / diaménō 5
G1266 διαμερίζω дьямэрьй́зо диамеризо / diamerízō 12
G1267 διαμερισμός дьямэрьйзмόс диамерисмос / diamerismós 1
G1268 διανέμω дьянэ́мо дианемо / dianémō 1
G1269 διανεύω дьянэв́о дианеуо / dianeúō 1
G1270 διανόημα дьянόима дианоэма / dianóēma 1
G1271 διάνοια дья́ниа дианоиа / diánoia 13
G1272 διανοίγω дьяни́го дианоиго / dianoígō 8
G1273 διανυκτερεύω дьяныктэрэв́о диануктереуо / dianyktereúō 1
G1274 διανύω дьяны́о диануо / dianýō 1
G1275 διαπαντός дьяпандόс диапантос / diapantós 7
G1276 διαπεράω дьяпэра́о диаперао / diaperáō 6
G1277 διαπλέω дьяпле́о диаплео / diapléō 1
G1278 διαπονέομαι дьяпοнэ́о диапонеомаи / diaponéō 2
G1279 διαπορεύομαι дьяпοрэв́οмэ диапореуомаи / diaporeúomai 5
G1280 διαπορέω дьяпοрэ́о диапорео / diaporéō 5
G1281 διαπραγματεύομαι дьяпрагматэв́οмэ диапрагматеуомаи / diapragmateúomai 1
G1282 διαπρίω дьяпрь́ё диаприо / diapríō 2
G1283 διαρπάζω дьярпа́зо диарпазо / diarpázō 4
G1284 διαρρήσσω дьярри́ссо диа(р)рэгнуми, / diarrhḗssō 5
G1285 διασαφέω дьясафэ́о диасафео / diasaphéō 1
G1286 διασείω дьяси́о диасеио / diaseíō 1
G1287 διασκορπίζω дьяскοрпьй́зо диаскорпизо / diaskorpízō 9
G1288 διασπάω дэаспа́о диаспао / diaspáō 2
G1289 διασπείρω дьяспи́ро диаспеиро / diaspeírō 3
G1290 διασπορά дьяспοра́ диаспора / diasporá 3
G1291 διαστέλλω дьястэ́ллοмэ диастелло / diastéllomai 8
G1292 διάστημα дья́стыма диастэма / diástēma 1
G1293 διαστολή дьястοли́ диастолэ / diastolḗ 3
G1294 διαστρέφω дьястрэ́фо диастрефо / diastréphō 7
G1295 διασῴζω дьясо́зо диасозо / diasṓzō 8
G1296 διαταγή дьятайи́ диатагэ / diatagḗ 2
G1297 διάταγμα дья́тагма диатагма / diátagma 1
G1298 διαταράσσω дьятара́ссо диатарассо / diatarássō 1
G1299 διατάσσω дьята́ссо диатассо / diatássō 16
G1300 διατελέω дьятэле́о диателео / diateléō 1
G1301 διατηρέω дьятырэ́о диатэрео / diatēréō 2
G1302 διατί дьятьй́ диатэрео / diatí
G1303 διατίθημι дьятьй́фэмэ диатифемаи / diatíthemai 7
G1304 διατρίβω дьятрьй́во диатриво / diatríbō 10
G1305 διατροφή дьятрοфи́ диатрофэ / diatrophḗ 1
G1306 διαυγάζω дьявга́зо диаугазо / diaugázō 1
G1307 διαφανής дьяфаны́с диафанэс / diaphanḗs 1
G1308 διαφέρω дьяфэ́ро диафанэс / diaphérō 13
G1309 διαφεύγω дьяфэв́го диафеуго / diapheúgō 1
G1310 διαφημίζω дьяфимьй́зо диафэмизо / diaphēmízō 3
G1311 διαφθείρω дьяффи́ро диаффеиро / diaphtheírō 6
G1312 διαφθορά дьяффοра́ диаффора / diaphthorá 6
G1313 διάφορος дья́фοрοс диафорос / diáphoros 4
G1314 διαφυλάσσω дьяфила́ссо диафулассо / diaphylássō 1
G1315 διαχειρίζω дьяхеирьй́зοмэ диахеиризо / diacheirízomai 2
G1316 διαχωρίζω дьяхорьй́зοмэ диахоризо / diachōrízomai 1
G1317 διδακτικός дьйдактьйкόс дидактикос / didaktikós 2
G1318 διδακτός дьйдактόс дидактос / didaktós 3
G1319 διδασκαλία дьйдаскаль́я дидаскалиа / didaskalía 21
G1320 διδάσκαλος дьйда́скалοс дидаскалос / didáskalos 58
G1321 διδάσκω дьйда́ско дидаско / didáskō 97
G1322 διδαχή дьйдахи́ дидахэ / didachḗ 30
G1323 δίδραχμον дьй́драхмοн дидрахмон / dídrachmon 2
G1324 Δίδυμος Ди́димοс Дидумос / Dídymos 3
G1325 δίδωμι дьй́домьй дидоми / dídōmi 413
G1326 διεγείρω дьеги́ро диегеиро / diegeírō 7
G1327 διέξοδος дье́ксοдοс диексодос / diéxodos 1
G1328 διερμηνευτής дьерминэвты́с диермэнеутэс / diermēneutḗs 1
G1329 διερμηνεύω дьерминэв́о диермэнеуо / diermēneúō 6
G1330 διέρχομαι дье́рхοмэ диерхомаи / diérchomai 42
G1331 διερωτάω дьерота́о диеротао / dierōtáō 1
G1332 διετής дьеты́с диетэс / dietḗs 1
G1333 διετία дьеть́я диетиа / dietía 2
G1334 διηγέομαι дьйие́οмэ диэгеомаи / diēgéomai 8
G1335 διήγησις дьйи́есьйс диэгэсис / diḗgesis 1
G1336 διηνεκής дьйинэке́с диэнекэс / diēnekḗs 4
G1337 διθάλασσος дьйфа́лассοс дифалассос / dithálassos 1
G1338 διϊκνέομαι дьйикнэ́οмэ диикнеомаи / diïknéomai 1
G1339 διΐστημι дьйи́стымэ диистэми / diḯstēmi 3
G1340 διϊσχυρίζομαι дьйисхирьй́зοмэ диисхуризомаи / diïschyrízomai 2
G1341 δικαιοκρισία дьйкеοкрьйсь́я дикаиокрисиа / dikaiokrisía 1
G1342 δίκαιος дьй́кеοс дикаиос / díkaios 81
G1343 δικαιοσύνη дьйкеοси́ны дикаиосунэ / dikaiosýnē 92
G1344 δικαιόω дьйкеόо дикаиоо / dikaióō 40
G1345 δικαίωμα дьйке́ома дикаиома / dikaíōma 10
G1346 δικαίως дьйке́ос дикаиос / dikaíōs 5
G1347 δικαίωσις дьйке́осьйс дикаиосис / dikaíōsis 2
G1348 δικαστής дьйкасты́с дикастэс / dikastḗs 3
G1349 δίκη дьй́ки дикэ / díkē 4
G1350 δίκτυον дьй́ктыοн диктуон / díktyon 12
G1351 δίλογος дьй́лοгοс дилогос / dílogos 1
G1352 διό дьйό дио / dió 53
G1353 διοδεύω дьйοдэв́о диодеуо / diodeúō 2
G1354 Διονύσιος Диοны́сьйοс Дионусиос / Dionýsios 1
G1355 διόπερ дьйόпэр диопер / dióper 3
G1356 διοπετής дьйοпэты́с диопетэс / diopetḗs 1
G1357 διόρθωσις дьйόрфосьйс диорфосис / diórthōsis 1
G1358 διορύσσω дьйοри́ссо диоруссо / diorýssō 4
G1359 Διόσκουροι Диόскури Диоскоурои / Dióskouroi 1
G1360 διότι дьйόтьй диоти / dióti 22
G1361 Διοτρεφής Диοтрэфи́с Диотрефэс / Diotrephḗs 1
G1362 διπλοῦς дьйплус диплоус / diploûs 4
G1363 διπλόω дьйплόо диплоо / diplóō 1
G1364 δίς дьй́с дис / dís 6
G1365 διστάζω дьйста́зо дистазо / distázō 2
G1366 δίστομος дьй́стοмοс дистомос / dístomos 3
G1367 δισχίλιοι дьйсхьй́льйи дисхилиои / dischílioi 1
G1368 διϋλίζω дьйильй́зо дилизо / diÿlízō 1
G1369 διχάζω дьйха́зо дихазо / dicházō 1
G1370 διχοστασία дьйхοстась́я дихостасиа / dichostasía 3
G1371 διχοτομέω дьйхοтοмэ́о дихотомео / dichotoméō 2
G1372 διψάω дьйпса́о дипсао / dipsáō 16
G1373 δίψος дьй́псοс дипсос / dípsos 1
G1374 δίψυχος дьй́психοс дипсухос / dípsychos 2
G1375 διωγμός дьёгмόс диогмос / diōgmós 10
G1376 διώκτης дьё́ктыс диоктэс / diṓktēs 1
G1377 διώκω дьё́ко диоко / diṓkō 44
G1378 δόγμα дόгма догма / dógma 5
G1379 δογματίζω дοгматьй́зо догматизо / dogmatízō 1
G1380 δοκέω дοке́о докео / dokéō 63
G1381 δοκιμάζω дοкьйма́зо докимазо / dokimázō 23
G1382 δοκιμή дοкьйми́ докимэ / dokimḗ 7
G1383 δοκίμιον дοкьй́мьйοн докимион / dokímion 2
G1384 δόκιμος дόкьймοс докимос / dókimos 7
G1385 δοκός дοкόс докос / dokós 6
G1386 δόλιος дόльйοс долиос / dólios 1
G1387 δολιόω дοльйόо долиоо / dolióō 1
G1388 δόλος дόлοс долос / dólos 12
G1389 δολόω дοлόо долоо / dolóō 1
G1390 δόμα дόма дома / dóma 4
G1391 δόξα дόкса докса / dóxa 168
G1392 δοξάζω дοкса́зо доксазо / doxázō 62
G1393 Δορκάς Дοрка́с Доркас / Dorkás 2
G1394 δόσις дόсьйс досис / dósis 2
G1395 δότης дόтыс дотэс / dótēs 1
G1396 δουλαγωγέω дулагое́о доулагогео / doulagōgéō 1
G1397 δουλεία дулеи́а доулеиа / douleía 5
G1398 δουλεύω дулеи́о доулеуо / douleúō 25
G1399 δούλη ду́ли доулэ / doúlē 3
G1400 δοῦλον дулοн доулэ / doûlon
G1401 δοῦλος дулοс доулос / doûlos 127
G1402 δουλόω дулόо доулоо / doulóō 8
G1403 δοχή дοхи́ дохэ / dochḗ 2
G1404 δράκων дра́кон дракон / drákōn 13
G1405 δράσσομαι дра́ссοмэ драссомаи / drássomai 1
G1406 δραχμή драхми́ драхмэ / drachmḗ 3
G1407 δρέπανον дрэ́панοн дрепанон / drépanon 8
G1408 δρόμος дрόмοс дромос / drómos 3
G1409 Δρούσιλλα Дру́сьйлла Дроусилла / Droúsilla 1
G1410 δύναμαι ди́намэ дунамаи / dýnamai 210
G1411 δύναμις ди́намьйс дунамис / dýnamis 120
G1412 δυναμόω динамόо дунамоо / dynamóō 1
G1413 δυνάστης дина́стыс дунастэс / dynástēs 3
G1414 δυνατέω динатэ́о дунатео / dynatéō 1
G1415 δυνατός динатόс дунатос / dynatós 35
G1416 δύνω ди́но, димьй дуно / dýnō 2
G1417 δύο ди́ο дуо / dýo 135
G1418 δυσ- дис дуо / dys-
G1419 δυσβάστακτος дизва́стактοс дусвастактос / dysbástaktos 2
G1420 δυσεντερία дисэндэрь́я дусентерион, / dysentería 1
G1421 δυσερμήνευτος дисэрми́нэвтοс дусермэнеутос / dysermḗneutos 1
G1422 δύσκολος ди́скοлοс дусколос / dýskolos 1
G1423 δυσκόλως дискόлос дусколос / dyskólōs 3
G1424 δυσμή дизми́ дусмэ / dysmḗ 5
G1425 δυσνόητος дизнόитοс дусноэтос / dysnóētos 1
G1426 δυσφημία дисфимь́я дусфэмиа / dysphēmía 1
G1427 δώδεκα до́дэка додека / dṓdeka 72
G1428 δωδέκατος додэ́катοс додекатос / dōdékatos 1
G1429 δωδεκάφυλον додэка́филοн додекафулон / dōdekáphylon 1
G1430 δῶμα дома дома / dōma 7
G1431 δωρεά дорэа́ дореа / dōreá 11
G1432 δωρεάν дорэа́н дореан / dōreán 9
G1433 δωρέομαι дорэ́οмэ дореомаи / dōréomai 3
G1434 δώρημα до́рима дорэма / dṓrēma 2
G1435 δῶρον дорοн дорон / dōron 19

 

Смотрите номера стронга для ВЗ.

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.