Библия » Номера Стронга для НЗ » Θ,θ

Номера Стронга на букву: Θ,θ — Тета

G

Номер Слово Произношение Транслитерация Используется
G2279 ἦχος ихοс эхос / ēchos 3
G2280 Θαδδαῖος Фаддэοс фаддаиос / Thaddaîos 2
G2281 θάλασσα фа́ласса фаласса / thálassa 92
G2282 θάλπω фа́лпо фалпо / thálpō 2
G2283 Θαμάρ Фа́мар фамар / Thámar 1
G2284 θαμβέω фамвэ́о фамвео / thambéō 4
G2285 θάμβος фа́мвοс фамвос / thámbos 3
G2286 θανάσιμος фана́сьймοс фанасимос / thanásimos 1
G2287 θανατηφόρος фанаты́фοрοс фанатэфорос / thanatḗphoros 1
G2288 θάνατος фа́натοс фанатос / thánatos 119
G2289 θανατόω фанатόо фанатоо / thanatóō 11
G2290 θάπτω фа́пто фапто / tháptō 11
G2291 Θάρα Фа́ра фара / Thára 1
G2292 θαρρέω фаррэ́о фаррео / tharrhéō 6
G2293 θαρσέω фарсэ́о фарсео / tharséō 8
G2294 θάρσος фа́рсοс фарсос / thársos 1
G2295 θαῦμα фавма фаума / thaûma 1
G2296 θαυμάζω фавма́зо фаумазо / thaumázō 46
G2297 θαυμάσιος фавма́сьйοс фаумасиос / thaumásios 1
G2298 θαυμαστός фавмастόс фаумастос / thaumastós 7
G2299 θεά фэа́ феа / theá 3
G2300 θεάομαι фэа́οмэ феаомаи / theáomai 24
G2301 θεατρίζω фэатрьй́зо феатризо / theatrízō 1
G2302 θέατρον фэ́атрοн феатрон / théatron 3
G2303 θεῖον фиοн феион / theîon 7
G2304 θεῖος фиοс феиос / theîos 3
G2305 θειότης фиόтыс феиотэс / theiótēs 1
G2306 θειώδης фио́дис феиодэс / theiṓdēs 1
G2307 θέλημα фэ́лима фелэма / thélēma 64
G2308 θέλησις фэ́лисьйс фелэсис / thélēsis 1
G2309 θέλω фэ́ло, эфэ́ло фело / thélō 210
G2310 θεμέλιος фэмэ́льйοс фемелиос / themélios 16
G2311 θεμελιόω фэмэльйόо фемелиоо / themelióō 6
G2312 θεοδίδακτος фэοдьй́дактοс феодидактос / theodídaktos 1
G2313 θεομαχέω фэοмахе́о феомахео / theomachéō 1
G2314 θεομάχος фэόмахοс феомахос / theomáchos 1
G2315 θεόπνευστος фэόпнэвстοс феопнеустос / theópneustos 1
G2316 θεός фэόс феос / theós 1343
G2317 θεοσέβεια фэοсэ́виа феосевеиа / theosébeia 1
G2318 θεοσεβής фэοсэви́с феосевэс / theosebḗs 1
G2319 θεοστυγής фэοстыйи́с феостугэс / theostygḗs 1
G2320 θεότης фэόтыс феотэс / theótēs 1
G2321 Θεόφιλος Фэόфьйлοс феофилос / Theóphilos 2
G2322 θεραπεία фэрапи́а ферапеиа / therapeía 4
G2323 θεραπεύω фэрапэв́о ферапеуо / therapeúō 44
G2324 θεράπων фэра́пон ферапон / therápōn 1
G2325 θερίζω фэрьй́до феризо / therízō 21
G2326 θερισμός фэрьйзмόс ферисмос / therismós 13
G2327 θεριστής фэрьйсты́с феристэс / theristḗs 2
G2328 θερμαίνω фэрмэ́но фермаино / thermaínō 6
G2329 θέρμη фэ́рми фермэ / thérmē 1
G2330 θέρος фэ́рοс ферос / théros 3
G2331 Θεσσαλονικεύς Фэссалοньйкеи́с фессалоникеус / Thessalonikeús 6
G2332 Θεσσαλονίκη Фэссалοньй́ки фессалоникэ / Thessaloníkē 5
G2333 Θευδᾶς Фэвдас феудас / Theudâs 1
G2334 θεωρέω фэорэ́о феорео / theōréō 57
G2335 θεωρία фэорь́я феориа / theōría 1
G2336 θήκη фи́ки фэкэ / thḗkē 1
G2337 θηλάζω фила́зо фэлазо / thēlázō 6
G2338 θῆλυς филис фэлус / thēlys 5
G2339 θήρα фи́ра фэра / thḗra 1
G2340 θηρεύω фирэв́о фэреуо / thēreúō 1
G2341 θηριομαχέω фирьйοмахе́о фэриомахео / thēriomachéō 1
G2342 θηρίον фирьй́οн фэрион / thēríon 46
G2343 θησαυρίζω фисаврьй́зо фэсауризо / thēsaurízō 8
G2344 θησαυρός фисаврόс фэсаурос / thēsaurós 18
G2345 θιγγάνω фьйнга́но фиггано / thingánō 3
G2346 θλίβω фльй́во фливо / thlíbō 10
G2347 θλῖψις фльй́псис флипсис / thlîpsis 45
G2348 θνῄσκω фны́ско фнэско / thnḗskō 13
G2349 θνητός фнытόс фнэтос / thnētós 6
G2350 θορυβέω фοривэ́о форувео / thorybéō 4
G2351 θόρυβος фόривοс форувос / thórybos 7
G2352 θραύω фрав́о фрауо / thraúō 1
G2353 θρέμμα фрэ́мма фремма / thrémma 1
G2354 θρηνέω фринэ́о фрэнео / thrēnéō 4
G2355 θρῆνος фринοс фрэнос / thrēnos 1
G2356 θρησκεία фрискеи́а фрэскеиа / thrēskeía 4
G2357 θρησκός фрискοс фрэскос / thrēskós 1
G2358 θριαμβεύω фрьямвэв́о фриамвеуо / thriambeúō 2
G2359 θρίξ фрьй́кс, трьйхόс фрикс / thríx 15
G2360 θροέω фрοэ́о фроео / throéō 3
G2361 θρόμβος фрόмвοс фромвос / thrómbos 1
G2362 θρόνος фрόнοс фронос / thrónos 61
G2363 Θυάτειρα Фиа́тира фуатеира / Thyáteira 4
G2364 θυγάτηρ фига́тыр фугатэр / thygátēr 29
G2365 θυγάτριον фига́трьйοн фугатрион / thygátrion 2
G2366 θύελλα фи́элла фуелла / thýella 1
G2367 θύϊνος фи́инοс фуинос / thýïnos 1
G2368 θυμίαμα фимь́яма фумиама / thymíama 6
G2369 θυμιατήριον фимьясты́рьйοн фумиатэрион / thymiastḗrion 1
G2370 θυμιάω фимья́о фумиао / thymiáō 1
G2371 θυμομαχέω фимοмахе́о фумомахео / thymomachéō 1
G2372 θυμός фимόс фумос / thymós 18
G2373 θυμόω фимόо фумоо / thymóō 1
G2374 θύρα фи́ра фура / thýra 39
G2375 θυρεός фирэόс фуреос / thyreós 1
G2376 θυρίς фирьй́с фурис / thyrís 2
G2377 θυρωρός фирорόс фуророс / thyrōrós 4
G2378 θυσία фись́я фусиа / thysía 29
G2379 θυσιαστήριον фисьясты́рьйοн фусиастэрион / thysiastḗrion 23
G2380 θύω фи́о фуо / thýō 14
G2381 Θωμᾶς Фомас фомас / Thōmâs 12
G2382 θώραξ фо́ракс форакс / thṓrax 5

 

Смотрите номера стронга для ВЗ.

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.