Библия » Номера Стронга для ВЗ » ח

Номера Стронга на букву: ח — — Хет

H

Номер Слово Произношение Транслитерация
H2243 חֹב‎ khobe chôb
H2244 חבא‎ khaw-baw' châbâ'
H2245 חבב‎ khaw-bab' châbab
H2246 חֹבָב‎ kho-bawb' chôbâb
H2247 חבה‎ khaw-bah' châbâh
H2248 חֲבוּלָה‎ khab-oo-law' chăbûlâh
H2249 חָבוֹר‎ khaw-bore' châbôr
H2250 חַבּוּרָה‎ (1,2) khab-boo-raw', (3) khab-oo-raw' chabbûrâh chabbûrâh chăbûrâh
H2251 חבט‎ khaw-bat' châbaṭ
H2252 חֳבַיה‎ khab-ah-yaw', khab-aw-yaw' chăbayyâh chăbâyâh
H2253 חֶבְיוֹן‎ kheb-yone' chebyôn
H2254 חוֹבְלִים‎ khaw-bal' châbal
H2255 חבל‎ khab-al' chăbal
H2256 חֶבֶל‎ kheh'-bel, khay'-bel chebel chêbel
H2257 חֲבָל‎ khab-al' chăbal
H2258 חֲבֹל‎ khab-ole', khab-o-law' chăbôl chăbôlâh
H2259 חוֹבל‎ kho-bale' chôbêl
H2260 חִבּל‎ khib-bale' chibbêl
H2261 חֲבַצֶּלֶת‎ khab-ats-tseh'-leth chăbatstseleth
H2262 חֲבַצִּנְיָה‎ khab-ats-tsan-yaw' chăbatstsanyâh
H2263 חבק‎ khaw-bak' châbaq
H2264 חִבּוּק‎ khib-book' chibbûq
H2265 חֲבַקּוּק‎ khab-ak-kook' chăbaqqûq
H2266 חבר‎ khaw-bar' châbar
H2267 חֶבֶר‎ kheh'-ber cheber
H2268 חֶבֶר‎ kheh'-ber cheber
H2269 חֲבַר‎ khab-ar' chăbar
H2270 חָבר‎ khaw-bare' châbêr
H2271 חַבָּר‎ khab-bawr' chabbâr
H2272 חֲבַרְבּוּרָה‎ khab-ar-boo-raw' chăbarbûrâh
H2273 חַבְרָה‎ khab-raw' chabrâh
H2274 חֶבְרָה‎ kheb-raw' chebrâh
H2275 חֶבְרוֹן‎ kheb-rone' chebrôn
H2276 חֶבְרוֹנִי‎ kheb-ro-nee', kheb-ro-nee' chebrônı̂y chebrônı̂y
H2277 חֶבְרִי‎ kheb-ree' chebrı̂y
H2278 חֲברָה‎ khab-eh'-reth chăbereth
H2279 חוֹבֶרֶת‎ kho-beh'-reth chôbereth
H2280 חבשׂ‎ khaw-bash' châbash
H2281 חֲבִתִּים‎ khaw-bayth' châbêth
H2282 חַג‎ khag, khawg chag châg
H2283 חָגא‎ khaw-gaw' châgâ'
H2284 חָגָב‎ khaw-gawb' châgâb
H2285 חָגָב‎ khaw-gawb' châgâb
H2286 חֲגָבָה‎ khag-aw-baw', khag-aw-baw' chăgâbâ' chăgâbâh
H2287 חגג‎ khaw-gag' châgag
H2288 חֲגָוִים‎ khag-awv' chăgâv
H2289 חֲגוֹר‎ khaw-gore' chăgôr
H2290 חֲגוֹרָה‎ (1,2) khag-ore', (3,4) khag-o-raw' chăgôr chăgôr chăgôrâh chăgôrâh
H2291 חַגִּי‎ khag-ghee' chaggı̂y
H2292 חַגַּי‎ khag-gah'ee chaggay
H2293 חַגִּיה‎ khag-ghee-yaw' chaggı̂yâh
H2294 חַגִּית‎ khag-gheeth' chaggı̂yth
H2295 חָגְלָה‎ khog-law' choglâh
H2296 חגר‎ khaw-gar' châgar
H2297 חַד‎ khad chad
H2298 חַד‎ khad chad
H2299 חַד‎ khad chad
H2300 חדד‎ khaw-dad' châdad
H2301 חֲדַד‎ khad-ad' chădad
H2302 חדה‎ khaw-daw' châdâh
H2303 חַדּוּד‎ khad-dood' chaddûd
H2304 חֶדְוָה‎ khed-vaw' chedvâh
H2305 חֶדְוָה‎ khed-vaw' chedvâh
H2306 חֲדִי‎ khad-ee' chădı̂y
H2307 חָדִיד‎ khaw-deed' châdı̂yd
H2308 חדל‎ khaw-dal' châdal
H2309 חֶדֶל‎ kheh'-del chedel
H2310 חָדל‎ khaw-dale' châdêl
H2311 חַדְלָי‎ khad-lah'ee chadlay
H2312 חדֶק‎ khay'-dek chêdeq
H2313 חִדֶּקֶל‎ khid-deh'-kel chiddeqel
H2314 חדר‎ khaw-dar' châdar
H2315 חֶדֶר‎ kheh'-der cheder
H2316 חֲדַר‎ khad-ar' chădar
H2317 חַדְרָךְ‎ khad-rawk' chadrâk
H2318 חדשׂ‎ khaw-dash' châdash
H2319 חָדָשׂ‎ khaw-dawsh' châdâsh
H2320 חֹדֶשׂ‎ kho'-desh chôdesh
H2321 חֹדֶשׂ‎ kho'-desh chôdesh
H2322 חֲדָשָׂה‎ khad-aw-shaw' chădâshâh
H2323 חֲדָת‎ khad-ath' chădâth
H2324 חוה‎ khav-aw' chăvâ'
H2325 חוב‎ khoob, khaw-yab' chûb châyab
H2326 חוֹב‎ khobe chôb
H2327 חוֹבָה‎ kho-baw' chôbâh
H2328 חוג‎ khoog chûg
H2329 חוּג‎ khoog chûg
H2330 חוד‎ khood chûd
H2331 חוה‎ khaw-vah' châvâh
H2332 חַוה‎ khav-vaw' chavvâh
H2333 חַוה‎ khav-vaw' chavvâh
H2334 חַוּוֹתיָעִיר‎ khav-vothe' yaw-eer' chavvôth yâ‛ı̂yr
H2335 חוֹזַי‎ kho-zah'ee chôzay
H2336 חוֹחַ‎ kho'-akh chôach
H2337 חָוָח‎ khaw-vawkh' châvâch
H2338 חיט‎ khoot chûṭ
H2339 חוּט‎ khoot chûṭ
H2340 חִוִּי‎ khiv-vee' chivvı̂y
H2341 חֲוִילָה‎ khav-ee-law' chăvı̂ylâh
H2342 חול‎ khool, kheel chûl chı̂yl
H2343 חוּל‎ khool chûl
H2344 חוֹל‎ khole chôl
H2345 חוּם‎ khoom chûm
H2346 חוֹמָה‎ kho-maw' chômâh
H2347 חוס‎ khoos chûs
H2348 חוֹף‎ khofe chôph
H2349 חוּפָם‎ khoo-fawm' chûphâm
H2350 חוּפָמִי‎ khoo-faw-mee' chûphâmı̂y
H2351 חוּץ‎ khoots, khoots chûts chûts
H2352 חוּר‎ khoor, khoor chûr chûr
H2353 חוּר‎ khoor chûr
H2354 חוּר‎ khoor chûr
H2355 חוֹרַי‎ khore chôr
H2356 חֹר‎ khore, khore chôr chôr
H2357 חור‎ khaw-var' chârar
H2358 חִור‎ khiv-vawr' chivvâr
H2359 חוּרִי‎ khoo-ree' chûrı̂y
H2360 חוּרַי‎ khoo-rah'ee chûray
H2361 חוּרָם‎ khoo-rawm' chûrâm
H2362 חַוְרָן‎ khav-rawn' chavrân
H2363 חושׂ‎ koosh chûsh
H2364 חוּשָׂה‎ khoo-shaw' chûshâh
H2365 חוּשַׂי‎ khoo-shah'ee chûshay
H2366 חוּשִׂים‎ khoo-sheem' (all forms) chûshı̂ym chûshı̂ym chûshim
H2367 חוּשָׂם‎ khoo-shawm', khoo-shawm' chûshâm chûshâm
H2368 חוֹתָם‎ kho-thawm', kho-thawm' chôthâm chôthâm
H2369 חוֹתָם‎ kho-thawm' chôthâm
H2370 חזה‎ khaz-aw', khaz-aw' chăzâ' chăzâh
H2371 חֲזָאל‎ khaz-aw-ale', khaz-aw-ale' chăzâ'êl chăzâh'êl
H2372 חזה‎ khaw-zaw châzâh
H2373 חָזֶה‎ khaw-zeh' châzeh
H2374 חֹזֶה‎ kho-zeh' chôzeh
H2375 חֲזוֹ‎ khaz-o' chăzô
H2376 חֱזוּ‎ khay'-zev chêzev
H2377 חָזוֹן‎ khaw-zone' châzôn
H2378 חֲזוֹת‎ khaw-zooth' châzôth
H2379 חֲזוֹת‎ khaz-oth' chăzôth
H2380 חָזוּת‎ khaw-zooth' châzûth
H2381 חֲזִיאל‎ khaz-ee-ale' chăzı̂y'êl
H2382 חֲזָיָה‎ khaz-aw-yaw' chăzâyâh
H2383 חֶזְיוֹן‎ khez-yone' chezyôn
H2384 חִזיוֹן‎ khiz-zaw-yone' chizzâyôn
H2385 חָזִיז‎ khaw-zeez' chăzı̂yz
H2386 חֲזִיר‎ khaz-eer' chăzı̂yr
H2387 חזִיר‎ khay-zeer' chêzı̂yr
H2388 חזק‎ khaw-zak' châzaq
H2389 חָזָק‎ khaw-zawk' châzâq
H2390 חָזֵק‎ khaw-zake' châzêq
H2391 חזֶק‎ khay'-zek chêzeq
H2392 חֹזֶק‎ kho'-zek chôzeq
H2393 חֶזְקָה‎ khez-kaw' chezqâh
H2394 חָזְקָה‎ khoz-kaw' chozqâh
H2395 חִזְקִי‎ khiz-kee' chizqı̂y
H2396 חִזְקִיהוּ‎ khiz-kee-yaw', khiz-kee-yaw'-hoo, yekh-iz-kee-yaw', yekh-iz-kee-yaw'-hoo chizqı̂yâh chizqı̂yâhû ye chizqı̂yâh ye chizqı̂yâhû
H2397 חָח‎ khawkh, khakh-ee' châch châchı̂y
H2398 חטא‎ khaw-taw' châṭâ'
H2399 חטְא‎ khate chêṭ'
H2400 חַטָּא‎ khat-taw' chaṭṭâ'
H2401 חֲטָאָה‎ khat-aw-aw' chăṭâ'âh
H2402 חַטָּאָה‎ khat-taw-aw' chaṭṭâ'âh
H2403 חַטָּאָה‎ khat-taw-aw', khat-tawth' chaṭṭâ'âh chaṭṭâ'th
H2404 חטב‎ khaw-tab' châṭab
H2405 חֲטוּבָה‎ khat-oo-baw' chăṭûbâh
H2406 חִטָּה‎ khit-taw' chiṭṭâh
H2407 חַטּוּשׂ‎ khat-toosh' chaṭṭûsh
H2408 חֲטָי‎ khat-ee' chăṭı̂y
H2409 חַטָּיָא‎ khat-taw-yaw' chaṭṭâyâ'
H2410 חֲטִיטָא‎ khat-ee-taw' chăṭı̂yṭâ'
H2411 חַטִּיל‎ khat-teel' chaṭṭı̂yl
H2412 חֲטִיפָא‎ khat-ee-faw' chăṭı̂yphâ'
H2413 חטם‎ khaw-tam' châṭam
H2414 חטף‎ khaw-taf' châṭaph
H2415 חֹטֶר‎ kho'-ter chôṭêr
H2416 חַי‎ khah'ee chay
H2417 חַי‎ khah'ee chay
H2418 חיא‎ khah-yaw', khah-yaw' chăyâ' chăyâh
H2419 חִיאל‎ khee-ale' chı̂y'êl
H2420 חִידָה‎ khee-daw' chı̂ydâh
H2421 חיה‎ khaw-yaw' châyâh
H2422 חָיֶה‎ khaw-yeh' châyeh
H2423 חיוָא‎ khay-vaw' chêyvâ'
H2424 חַיּוּת‎ khah-yooth' chayûth
H2425 חַיִּים‎ khaw-yah'ee châyay
H2426 חיל‎ khale, khale chêyl chêl
H2427 חִיל‎ kheel, khee-law' chı̂yl chı̂ylâh
H2428 חַיִל‎ khah'-yil chayil
H2429 חַיִל‎ khah'-yil chayil
H2430 חילָה‎ khay-law' chêylâh
H2431 חילָם‎ khay-lawm', khay-lawm' chêylâm chêl'âm
H2432 חִילז‎ khee-lane chı̂ylên
H2433 חִין‎ kheen chı̂yn
H2434 חַיִץ‎ khah'-yits chayits
H2435 חִיצוֹן‎ khee-tsone' chı̂ytsôn
H2436 חיק‎ khake, khake, khoke chêyq chêq chôq
H2437 חִירָה‎ khee-raw' chı̂yrâh
H2438 חִירָם‎ khee-rawm', khee-rome' chı̂yrâm chı̂yrôm
H2439 חישׂ‎ kheesh chı̂ysh
H2440 חִישׂ‎ kheesh chı̂ysh
H2441 חךְ‎ khake chêk
H2442 חכה‎ khaw-kaw' châkâh
H2443 חַכָּה‎ khak-kaw' chakkâh
H2444 חֲכִילָה‎ khak-ee-law' chăkı̂ylâh
H2445 חַכִּים‎ khak-keem' chakkı̂ym
H2446 חֲכַלְיָה‎ khak-al-yaw' chăkalyâh
H2447 חַכְלִילִי‎ khak-leel' chaklı̂yl
H2448 חַכְלִילוּת‎ khak-lee-looth' chaklilûth
H2449 חכם‎ khaw-kam' châkam
H2450 חָכָם‎ khaw-kawm' châkâm
H2451 חָכְמָה‎ khok-maw' chokmâh
H2452 חָכְמָה‎ khok-maw' chokmâh
H2453 חַכְמוֹנִי‎ khak-mo-nee' chakmônı̂y
H2454 חָכְמוֹת‎ khok-moth', khak-moth' chokmôth chakmôth
H2455 חֹל‎ khole chôl
H2456 חלא‎ khaw-law' châlâ'
H2457 חֶלְאָה‎ khel-aw' chel'âh
H2458 חֶלְאָה‎ khel-aw' chel'âh
H2459 חלֶב‎ kheh'-leb, khay'-leb cheleb chêleb
H2460 חלֶב‎ khay'-leb chêleb
H2461 חָלָב‎ khaw-lawb' châlâb
H2462 חֶלְבָּה‎ khel-baw' chelbâh
H2463 חֶלְבּוֹן‎ khel-bone' chelbôn
H2464 חֶלְבְּנָה‎ khel-ben-aw' chelbe nâh
H2465 חֶלֶד‎ kheh'-led cheled
H2466 חלֶד‎ khay'-led chêled
H2467 חֹלֶד‎ kho'-led chôled
H2468 לחלְדָּה‎ khool-daw' chûldâh
H2469 חֶלְדַּי‎ khel-dah'-ee chelday
H2470 חלה‎ khaw-law' châlâh
H2471 חַלָּה‎ khal-law' challâh
H2472 חֲלוֹם‎ khal-ome', khal-ome' chălôm chălôm
H2473 חֹלוֹן‎ kho-lone', kho-lone' chôlôn chôlôn
H2474 חַלּוֹן‎ khal-lone' challôn
H2475 חֲלוֹף‎ khal-ofe' chălôph
H2476 חֲלוּשָׂה‎ khal-oo-shaw' chălûshâh
H2477 חְלַח‎ khal-akh' chălach
H2478 חַלְחוּל‎ khal-khool' chalchûl
H2479 חַלְחָלָה‎ khal-khaw-law' chalchâlâh
H2480 חלט‎ khaw-lat' châlaṭ
H2481 חֲלִי‎ khal-ee' chălı̂y
H2482 חֲלִי‎ khal-ee' chălı̂y
H2483 חֳלִי‎ khol-ee' chŏlı̂y
H2484 חֶלְיָה‎ khel-yaw' chelyâh
H2485 חָלִיל‎ khaw-leel' châlı̂yl
H2486 חָלִילָה‎ khaw-lee'-law, khaw-lee'-law châlı̂ylâh châlilâh
H2487 חֲלִיפָה‎ khal-ee-faw' chălı̂yphâh
H2488 חֲלִיצָה‎ khal-ee-tsaw' chălı̂ytsâh
H2489 חלְכָה‎ khay-lek-aw', khay-lek-aw' chêle kâ' chêle kâh
H2490 חלל‎ khaw-lal' châlal
H2491 חָלָל‎ khaw-lawl' châlâl
H2492 חלם‎ khaw-lam' châlam
H2493 חלֶם‎ khay'-lem chêlem
H2494 חלֶם‎ khay'-lem chêlem
H2495 חַלָּמוּת‎ khal-law-mooth' challâmûth
H2496 חַלָּמִישׂ‎ khal-law-meesh' challâmı̂ysh
H2497 חלֹן‎ khay-lone' chêlôn
H2498 חלף‎ khaw-laf' châlaph
H2499 חֲלַף‎ khal-af' chălaph
H2500 חלֶף‎ khay'-lef chêleph
H2501 חֶלֶף‎ kheh'-lef cheleph
H2502 חלץ‎ khaw-lats' châlats
H2503 חֶלֶץ‎ kheh'-lets, khay'-lets chelets chêlets
H2504 חֲלָצַיִם‎ khaw-lawts' châlâts
H2505 חלק‎ khaw-lak' châlaq
H2506 חלֶק‎ khay'-lek chêleq
H2507 חלֶק‎ khay'-lek chêleq
H2508 חֲלָק‎ khal-awk' chălâq
H2509 חָלָק‎ khaw-lawk' châlâq
H2510 חָלָק‎ khaw-lawk' châlâq
H2511 חַלָּק‎ khal-lawk' challâq
H2512 חַללּק‎ khal-look' challûq
H2513 חֶלְקָה‎ khel-kaw' chelqâh
H2514 חָלָקה‎ kal-ak-kaw' chălaqqâh
H2515 חֲללקָּה‎ khal-ook-kaw chălûqqâh
H2516 חֶלְקִי‎ khel-kee' chelqı̂y
H2517 חֶלְקָי‎ khel-kah'ee chelqay
H2518 חִלְקִיהוּ‎ khil-kee-yaw', khil-kee-yaw'-hoo chilqı̂yâh chilqı̂yâhû
H2519 חֲלַקְלַקּוֹת‎ khal-ak-lak-kaw' chălaqlaqqâh
H2520 חֶלְקַת‎ khel-kath' chelqath
H2521 חֶלְקַתהַלצּרִים‎ khel-kath' hats-tsoo-reem' chelqath hatstsûrı̂ym
H2522 חלשׂ‎ khaw-lash' châlash
H2523 חַלָּשׂ‎ khal-lawsh' challâsh
H2524 חָם‎ khawm châm
H2525 חָם‎ khawm châm
H2526 חָם‎ khawm châm
H2527 חֹם‎ khome chôm
H2528 חֱמָא‎ khem-aw', kham-aw' chĕmâ' chămâh
H2529 חֶמְאָה‎ khem-aw', khay-maw' chem'âh chêmâh
H2530 חמד‎ khaw-mad' châmad
H2531 חֶמֶד‎ kheh'-med chemed
H2532 חֶמְדָּה‎ khem-daw' chemdâh
H2533 חֶמְדָּן‎ khem-dawn' chemdân
H2534 חמָה‎ khay-maw', khay-maw' chêmâh chêmâ'
H2535 חַמָּה‎ kham-maw' chammâh
H2536 חַמּוּאל‎ kham-moo-ale' chammû'êl
H2537 חֲמוּטַל‎ kham-oo-tal', kham-ee-tal' chămûṭal chămı̂yṭal
H2538 חָמוּל‎ khaw-mool' châmûl
H2539 חָמוּלִי‎ khaw-moo-lee' châmûlı̂y
H2540 חַמּוֹן‎ kham-mone' chammôn
H2541 חָמוֹץ‎ khaw-motse' châmôts
H2542 חַמּוּק‎ kham-mook' chammûq
H2543 חֲמוֹר‎ kham-ore', kham-ore' chămôr chămôr
H2544 חֲמוֹר‎ kham-ore' chămôr
H2545 חָמוֹת‎ kham-oth', kham-oth' chămôth chămôth
H2546 חֹמֶט‎ kho'-met chômeṭ
H2547 לחמְטָה‎ khoom-taw' chûmṭâh
H2548 חָמִיץ‎ khaw-meets' châmı̂yts
H2549 חֲמִישִׂי‎ kham-ee-shee', kham-ish-shee' chămı̂yshı̂y chămishshı̂y
H2550 חמל‎ khaw-mal' châmal
H2551 חֶמְלָה‎ khem-law' chemlâh
H2552 חמם‎ khaw-mam' châmam
H2553 חַמָּן‎ kham-mawn' chammân
H2554 חמס‎ khaw-mas' châmas
H2555 חָמָס‎ khaw-mawce' châmâs
H2556 חמץ‎ khaw-mates'
антоним 18 ἀγαθός;
châmêts
H2557 חָמץ‎ khaw-mates' châmêts
H2558 חֹמֶץ‎ kho'-mets chômets
H2559 חמק‎ khaw-mak' châmaq
H2560 חמר‎ khaw-mar' châmar
H2561 חֶמֶר‎ kheh'-mer chemer
H2562 חֲמַר‎ kham-ar' chămar
H2563 חֹמֶר‎ kho'-mer chômer
H2564 חמָר‎ khay-mawr' chêmâr
H2565 חֲמֹרָה‎ kham-o-raw' chămôrâh
H2566 חַמְרָן‎ kham-rawn' chamrân
H2567 חמשׂ‎ khaw-mash' châmash
H2568 חָמשׂ‎ khaw-maysh', kham-ish-shaw' châmêsh chămishshâh
H2569 חֹמֶשׂ‎ kho'-mesh chômesh
H2570 חֹמֶשׂ‎ kho'-mesh chômesh
H2571 חָלמשׂ‎ khaw-moosh' châmûsh
H2572 חֲמִִֹשּׂים‎ kham-ish-sheem' chămishshı̂ym
H2573 חמֶת‎ khay'-meth chêmeth
H2574 חֲמָת‎ chămâth
H2575 חַמַּת‎ kham-math' chammath
H2576 חַמּוֹתדֹּאר‎ kham-moth' dore chammôth dô'r
H2577 חֲמָתִי‎ kham-aw-thee' chămâthı̂y
H2578 חֲמַתצוֹבָה‎ kham-ath' tso-baw' chămath tsôbâh
H2579 חֲמַתרַבָּה‎ kham-ath' rab-baw' chămath rabbâh
H2580 חן‎ khane chên
H2581 חן‎ khane chên
H2582 חנָדָד‎ khay-naw-dawd' chênâdâd
H2583 חנה‎ khaw-naw' chânâh
H2584 חַנה‎ khan-naw' channâh
H2585 חֲנוֹךְ‎ khan-oke' chănôk
H2586 חָנוּן‎ khaw-noon' chânûn
H2587 חַנּוּן‎ khan-noon' channûn
H2588 חָנוּת‎ khaw-nooth' chânûth
H2589 חַנּוֹת‎ khan-noth' channôth
H2590 חנט‎ khaw-nat' chânaṭ
H2591 חִנְטָה‎ khint-taw' chinṭâ'
H2592 חַנִּיאל‎ khan-nee-ale' channı̂y'êl
H2593 חָנִיךְ‎ kaw-neek' chânı̂yk
H2594 חֲנִינָה‎ khan-ee-naw' chănı̂ynâh
H2595 חֲנִית‎ khan-eeth' chănı̂yth
H2596 חנךְ‎ khaw-nak' chânak
H2597 חֲנֻכָּה‎ khan-ook-kaw' chănûkkâ'
H2598 חֲנֻכָּה‎ khan-ook-kaw' chănûkkâh
H2599 חֲנֹכִי‎ khan-o-kee' chănôkı̂y
H2600 חִנם‎ khin-nawm' chinnâm
H2601 חֲנַמְאל‎ khan-am-ale' chănam'êl
H2602 חֲנָמַל‎ khan-aw-mawl' chănâmâl
H2603 חנן‎ khaw-nan' chânan
H2604 חנן‎ khan-an' chănan
H2605 חָנָן‎ khaw-nawn' chânân
H2606 חֲנַנְאל‎ khan-an-ale' chănan'êl
H2607 חֲנָנִי‎ khan-aw-nee' chănânı̂y
H2608 חֲנַנְיָה‎ khan-an-yaw', khan-an-yaw'-hoo chănanyâh chănanyâhû
H2609 חָנֵס‎ khaw-nace' chânês
H2610 חנף‎ khaw-nafe' chânêph
H2611 חָנֵף‎ khaw-nafe' chânêph
H2612 חֹנֶף‎ kho'-nef chôneph
H2613 חֲנֻפָּה‎ khan-oo-faw' chănûphâh
H2614 חנק‎ khaw-nak' chânaq
H2615 חַנתֹן‎ khan-naw-thone' channâthôn
H2616 חסד‎ khaw-sad' châsad
H2617 חֶסֶד‎ kheh'-sed chêsêd
H2618 חֶסֶד‎ kheh'-sed chesed
H2619 חֲסַדְיָה‎ khas-ad-yaw' chăsadyâh
H2620 חסה‎ khaw-saw' châsâh
H2621 חֹסָה‎ kho-saw' chôsâh
H2622 חָסוּת‎ khaw-sooth' châsûth
H2623 חָסִיד‎ khaw-seed'H7563 (רָשָׁע) châsı̂yd
H2624 חֲסִידָה‎ khas-ee-daw' chăsı̂ydâh
H2625 חָסִיל‎ khaw-seel' châsı̂yl
H2626 חֲסִין‎ khas-een' chăsı̂yn
H2627 חַסִּיר‎ khas-seer' chassı̂yr
H2628 חסל‎ khaw-sal' châsal
H2629 חסם‎ khaw-sam' châsam
H2630 חסן‎ khaw-san' châsan
H2631 חסן‎ khas-an' chăsan
H2632 חֱסן‎ khay'-sen chêsen
H2633 חֹסֶן‎ kho'-sen chôsen
H2634 חָסֹן‎ khaw-sone' châsôn
H2635 חֲסַף‎ khas-af' chăsaph
H2636 חספס‎ khas-pas' chaspas
H2637 חסר‎ khaw-sare' châsêr
H2638 חָסר‎ khaw-sare' châsêr
H2639 חֶסֶר‎ kheh'-ser cheser
H2640 חֹסֶר‎ kho'-ser chôser
H2641 חַסְרָה‎ khas-raw' chasrâh
H2642 חֶסְרוֹן‎ khes-rone' chesrôn
H2643 חַף‎ khaf chaph
H2644 חפא‎ khaw-faw' châphâ'
H2645 חפה‎ khaw-faw' châphâh
H2646 לחפָּה‎ khoop-paw' chûppâh
H2647 לחפָּה‎ khoop-paw' chûppâh
H2648 חפז‎ khaw-faz' châphaz
H2649 חִפָּזוֹן‎ khip-paw-zone' chippâzôn
H2650 לחפִּים‎ khoop-peem' chûppı̂ym
H2651 חֹפֶן‎ kho'-fen chôphen
H2652 חָפְנִי‎ khof-nee' chophnı̂y
H2653 חפף‎ khaw-faf' chophaph
H2654 חפץ‎ khaw-fates' châphêts
H2655 חָפץ‎ khaw-fates' châphêts
H2656 חפֶץ‎ khay'-fets chêphets
H2657 חֶפְצִיבָהּ‎ khef-tsee' baw chephtsı̂y bâhh
H2658 חפר‎ khaw-far' châphar
H2659 חפר‎ khaw-fare' châphêr
H2660 חפֶר‎ khay'-fer chêpher
H2661 חְפֹר‎ khaf-ore', khaf-ar-pay-raw' chăphôr chapharpêrâh
H2662 חֶפְרִי‎ khef-ree' chephrı̂y
H2663 חֲפָרַיִם‎ khaf-aw-rah'-yim chăphârayim
H2664 חפשׂ‎ khaw-fas' châphaś
H2665 חפֶשׂ‎ khay'-fes chêpheś
H2666 חפשׂ‎ khaw-fash' châphash
H2667 חֹפֶשׂ‎ kho'-fesh chôphesh
H2668 לחפְשָׂה‎ khoof-shaw' chûphshâh
H2669 חָפְשׂוּת‎ khof-shooth', khof-sheeth' chophshûth chophshı̂yth
H2670 חָפְשִׂי‎ khof-shee' chophshı̂y
H2671 חץ‎ khayts chêts
H2672 חצב‎ khaw-tsab', khaw-tsabe' châtsab châtsêb
H2673 חצה‎ khaw-tsaw' châtsâh
H2674 חָצוֹר‎ khaw-tsore' châtsôr
H2675 חָצוֹרחֲדַתָּה‎ khaw-tsore' khad-at-taw' châtsôr chădattâh
H2676 חֲצוֹת‎ khaw-tsoth' châtsôth
H2677 חֲצִי‎ khay-tsee' chêtsı̂y
H2678 חצִי‎ khits-tsee', khay-tsee' chitstsı̂y chêtsı̂y
H2679 חֲצִיהַמְּנֻחוֹת‎ khat-tsee' ham-men-oo-khoth' chătsı̂y hamnûchôth
H2680 חֲצִיהַמְּנַחְתִּי‎ khat-see' ham-men-akh-tee' chătsı̂y hamme nachtı̂y
H2681 חָצִיר‎ khaw-tseer' châtsı̂yr
H2682 חָצִיר‎ khaw-tseer' châtsı̂yr
H2683 חצֶן‎ khay'-tsen chêtsen
H2684 חֹצֶן‎ kho'-tsen chôtsen
H2685 חצף‎ khats-af' chătsaph
H2686 חצץ‎ khaw-tsats' châtsats
H2687 חָצָץ‎ khaw-tsawts' châtsâts
H2688 חַצְצֹןתָּמָר‎ khats-ets-one' taw-mawr', khats-ats-one' chatstsôn tâmâr chatsătsôn tâmâr
H2689 חֲצֹצְרָה‎ khats-o-tser-aw' chătsôtse râh
H2690 חצר‎ khaw-tsar' khast-o-tsare' khats-o-rare' châtsar chătsôtsêr chătsôrêr
H2691 חָצר‎ khaw-tsare' châtsêr
H2692 חֲצַראַדָּר‎ khats-ar' ad-dawr' chătsar 'addâr
H2693 חֲצַרגַּדָּה‎ khats-ar' gad-daw' chătsar gaddâh
H2694 חֲצַרהַתִּיכוֹן‎ khats-ar' hat-tee-kone' chătsar hattı̂ykôn
H2695 חֶצְרוֹ‎ khets-ro' chetsrô
H2696 חֶצְרוֹן‎ khets-rone' chetsrôn
H2697 חֶצְרוֹנִי‎ khets-ro-nee' chetsrônı̂y
H2698 חֲצרוֹת‎ khats-ay-roth' chătsêrôth
H2699 חֲצרִים‎ khats-ay-reem' chătsêrı̂ym
H2700 חֲצַרְמָוֶת‎ khats-ar-maw'-veth chătsarmâveth
H2701 חֲצַרסוּסָה‎ khats-ar' soo-saw' chătsar sûsâh
H2702 חֲצַרסוּסִים‎ khats-ar' soo-seem' chătsar sûsı̂ym
H2703 חֲצַרעינוֹן‎ khats-ar' ay-none' chătsar ‛êynôn
H2704 חֲצַרעינָן‎ khats-ar' ay-nawn' chătsar ‛êynân
H2705 חֲצַרשׂוּעָל‎ khats-ar' shoo-awl' chătsar shû‛âl
H2706 חֹק‎ khoke chôq
H2707 חקה‎ khaw-kaw' châqâh
H2708 לחקָּה‎ khook-kaw' chûqqâh
H2709 חֲקוּפָא‎ khah-oo-faw' chăqûphâ'
H2710 חקק‎ khaw-kak' châqaq
H2711 חקֶק‎ khay'-kek chêqeq
H2712 חוּקֹק‎ khook-koke', khoo-koke' chûqqôq chûqôq
H2713 חקר‎ khaw-kar' châqar
H2714 חקֶר‎ khay'-ker chêqer
H2715 חוֹרִים‎ khore, khore chôr chôr
H2716 חֲרָאִים‎ kheh'-reh, khar-ee' chere' chărı̂y
H2717 חרב‎ khaw-rab', khaw-rabe' chârab chârêb
H2718 חרב‎ khar-ab' chărab
H2719 חֶרֶב‎ kheh'-reb chereb
H2720 חָרב‎ khaw-rabe' chârêb
H2721 חֹרֶב‎ kho'-reb chôreb
H2722 חֹרב‎ kho-rabe' chôrêb
H2723 חָרְבָּה‎ khor-baw' chorbâh
H2724 חָרָבָה‎ khaw-raw-baw' chârâbâh
H2725 חרָבוֹן‎ khar-aw-bone' chărâbôn
H2726 חַרְבוֹנָא‎ khar-bo-naw', khar-bo-naw' charbônâ' charbônâh
H2727 חרג‎ khaw-rag' chârag
H2728 חַרְגֹּל‎ khar-gole' chârgôl
H2729 חרד‎ khaw-rad' chârad
H2730 חָרד‎ khaw-rade' chârêd
H2731 חֲרָדָה‎ khar-aw-daw' chărâdâh
H2732 חֲרָדָה‎ khar-aw-daw' chărâdâh
H2733 חֲרֹדִי‎ khar-o-dee' chărôdı̂y
H2734 חרה‎ khaw-raw' chârâh
H2735 חֹר הַגִּדְגד‎ khore hag-ghid-gawd' chôr haggidgâd
H2736 חַרְהֲיָה‎ khar-hah-yaw' charhăyâh
H2737 חָרוּז‎ khaw-rooz' chârûz
H2738 חָרוּל‎ khaw-rool', khaw-rool' chârûl chârûl
H2739 חֲרוּמַף‎ khar-oo-maf' chărûmaph
H2740 חָרוֹן‎ khaw-rone', khaw-rone' chârôn chârôn
H2741 חֲרוּפִי‎ khar-oo-fee' chărûphı̂y
H2742 חָרוּץ‎ khaw-roots', khaw-roots' chârûts chârûts
H2743 חָרוּץ‎ khaw-roots' chârûts
H2744 חַרְחוּר‎ khar-khoor' charchûr
H2745 חַרְחַס‎ khar-khas' charchas
H2746 חַרְלחר‎ khar-khoor' charchûr
H2747 חֶרֶט‎ kheh'-ret chereṭ
H2748 חַרְטֹם‎ khar-tome' charṭôm
H2749 חַרְטֹם‎ khar-tome' charṭôm
H2750 חֳרִי‎ khor-ee' chŏrı̂y
H2751 חֹרִי‎ kho-ree' chôrı̂y
H2752 חֹרִי‎ kho-ree' chôrı̂y
H2753 חוֹרִי‎ kho-ree', kho-ree' chôrı̂y chôrı̂y
H2754 חָרִיט‎ khaw-reet', khaw-reet' chârı̂yṭ châriṭ
H2755 חֲרייוֹנִים‎ khar-ay'-yo-neem', khar-aw-yone' chărêy - yônı̂ym chărâ'yôn
H2756 חָרִיף‎ khaw-reef' chârı̂yph
H2757 חָרִיץ‎ khaw-reets', khaw-reets' chârı̂yts chârits
H2758 חָרִישׂ‎ khaw-reesh' chârı̂ysh
H2759 חֲרִישִׂי‎ khar-ee-shee' chărı̂yshı̂y
H2760 חרךְ‎ khaw-rak' chârak
H2761 חרךְ‎ khar-ak' chărak
H2762 חָרָךְ‎ kheh'-rek cherek
H2763 חרם‎ khaw-ram' châram
H2764 חרֶם‎ khay'-rem, kheh'-rem chêrem cherem
H2765 חֳרם‎ khor-ame' chŏrêm
H2766 חָרִם‎ khaw-reem' chârim
H2767 חָרְמָה‎ khor-maw' chormâh
H2768 חֶרְמוֹן‎ kher-mone' chermôn
H2769 חֶרְמוֹנִים‎ kher-mo-neem' chermônı̂ym
H2770 חרְמשׂ‎ kher-mashe' chermêsh
H2771 חָרָן‎ khaw-rawn' chârân
H2772 חֹרֹנִי‎ kho-ro-nee' chôrônı̂y
H2773 חֹרֹנַיִם‎ kho-ro-nah'-yim chôrônayim
H2774 חַרְנֶפֶר‎ khar-neh'-fer charnepher
H2775 חֶרֶס‎ kheh'-res, khar'-saw cheres charsâh
H2776 חֶרֶס‎ kheh'-res cheres
H2777 חַרְסִית‎ khar-sooth' charsûth
H2778 חרף‎ khaw-raf' châraph
H2779 חֹרֶף‎ kho'-ref chôreph
H2780 חָרף‎ khaw-rafe' chârêph
H2781 חֶרְפָּה‎ kher-paw' cherpâh
H2782 חרץ‎ khw-rats' chârats
H2783 חֲרַץ‎ khar-ats' chărats
H2784 חַרְלצבָּה‎ khar-tsoob-baw' chartsûbbâh
H2785 חַרְצָן‎ khar-tsan' chartsan
H2786 חרק‎ khaw-rak châraq
H2787 חרר‎ khaw-rar' chârar
H2788 חֲררִים‎ khaw-rare' chârêr
H2789 חֶרֶשׂ‎ kheh'-res chereś
H2790 חרשׂ‎ khaw-rash' chârash
H2791 חֶרֶשׂ‎ kheh'-resh cheresh
H2792 חֶרֶשׂ‎ kheh'-resh cheresh
H2793 חֹרֶשׂ‎ kho'-resh chôresh
H2794 חֹרשׂ‎ kho-rashe' chôrêsh
H2795 חרשׂ‎ khay-rashe chêrêsh
H2796 חָרָשׂ‎ khaw-rawsh' chârâsh
H2797 חַרְשָׂא‎ khar-shaw' charshâ'
H2798 חֲרָשִׂים‎ khar-aw-sheem' chărâshı̂ym
H2799 חֲרֹשֶׂת‎ khar-o'-sheth chărôsheth
H2800 חֲרֹשֶׂת‎ khar-o'-sheth chărôsheth
H2801 חרת‎ khaw-rath' chârath
H2802 חֶרֶת‎ kheh'-reth chereth
H2803 חשׂב‎ khaw-shab' châshab
H2804 חשׂב‎ khash-ab' chăshab
H2805 חשֶׂב‎ chêsheb
H2806 חַשְׂבַּדָּנָה‎ Chashbaddânâh
H2807 חֲלשׂבָה‎ khash-oo-baw' chăshûbâh
H2808 חֶשְׂבּוֹן‎ khesh-bone' cheshbôn
H2809 חֶשְׂבּוֹן‎ khesh-bone' cheshbôn
H2810 חִָֹשּׂבוֹן‎ khish-shaw-bone' chishshâbôn
H2811 חֲשַׂבְיָה‎ khash-ab-yaw', khash-ab-yaw'-hoo chăshabyâh chăshabyâhû
H2812 חֲשַׂבְנָה‎ khash-ab-naw' chăshabnâh
H2813 חֲשַׂבְנְיָה‎ khash-ab-neh-yaw' chăshabne yâh
H2814 חשׂה‎ khaw-shaw' châshâh
H2815 חַֹשּׂוּב‎ khash-shoob' chashshûb
H2816 חֲשׂוֹךְ‎ khash-oke' chăshôk
H2817 חֲשׂוּפָא‎ khas-oo-faw', khas-oo-faw' chăśûphâ' chăśûphâ'
H2818 חשׂח‎ khash-akh' chăshach
H2819 חַשְׂחוּ‎ khash-khooth' chashchûth
H2820 חשׂךְ‎ khaw-sak' châśak
H2821 חשׂךְ‎ khaw-shak' châshak
H2822 חֹשֶׂךְ‎ kho-shek' chôshek
H2823 חָשֹׂךְ‎ khaw-shoke' châshôk
H2824 חֶשְׂכָה‎ khesh-kaw' cheshkâh
H2825 חֲשׂכָה‎ khash-ay-kaw', khash-ay-kaw' chăshêkâh chăshêykâh
H2826 חשׂל‎ khaw-shal' châshal
H2827 חשׂל‎ khash-al' chăshal
H2828 חָלשׂם‎ khaw-shoom' châshûm
H2829 חֶשְׂמוֹן‎ khesh-mone' cheshmôn
H2830 חַשְׂמַל‎ khash-mal' chashmal
H2831 חַשְׂמַן‎ khash-man' chashman
H2832 חַשְׂמֹנָה‎ khash-mo-naw' chashmônâh
H2833 חֹשֶׂן‎ kho'-shen chôshen
H2834 חשׂף‎ khaw-saf' châśaph
H2835 חָשִׂיף‎ khaw-seef' châśiph
H2836 חשׂק‎ khaw-shak' châshaq
H2837 חשֶׂק‎ khay'-shek chêsheq
H2838 חָשׂוּק‎ khaw-shook', khaw-shook' châshûq châshûq
H2839 חִֹשּׂוּק‎ khish-shook' chishshûq
H2840 חִֹשּׂוּר‎ khish-shoor' chishshûr
H2841 חַשְׂרָה‎ khash-raw' chashrâh
H2842 חֲשַׂשׂ‎ khaw-shash' châshash
H2843 לחשָׂתִי‎ khoo-shaw-thee' chûshâthı̂y
H2844 חַת‎ khath chath
H2845 חת‎ khayth chêth
H2846 חתה‎ khaw-thaw' châthâh
H2847 חִתָּה‎ khit-taw' chittâh
H2848 חִתּוּל‎ khit-tool' chittûl
H2849 חַתְחַת‎ khath-khath' chathchath
H2850 חִתִּי‎ khit-tee' chittı̂y
H2851 חִתִּית‎ khit-teeth' chittı̂yth
H2852 חתךְ‎ khaw-thak' châthak
H2853 חתל‎ khaw-thal' châthal
H2854 חֲלתלָּה‎ khath-ool-law' chăthûllâh
H2855 חֶתְלֹן‎ kheth-lone' chethlôn
H2856 חתם‎ khaw-tham' châtham
H2857 חתם‎ khath-am' chătham
H2858 חוֹתֶמֶת‎ kho-the-meth chôthemeth
H2859 חתן‎ khaw-than' châthan
H2860 חָתָן‎ khaw-thawn' châthân
H2861 חֲלתנה‎ khath-oon-naw' chăthûnnâh
H2862 חתף‎ khaw-thaf' châthaph
H2863 חֶתֶף‎ kheh'-thef chetheph
H2864 חתר‎ khaw-thar' châthar
H2865 חתת‎ khaw-thath' châthath
H2866 חֲתַת‎ khath-ath' chăthath
H2867 חֲתַת‎ khath-ath' chăthath

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для НЗ.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.