Юды 1 глава

Саборнае Пасланьне Юды
Пераклад Сабілы і Малахава → Синода́льный перево́д

 
 

Юда, раб Ісуса Хрыста, і брат Якуба, — прыклíканым (і) асьвячоным Богам Ба́цькам і зьберажоным Ісусам Хрыстом:
 
Иу́да, раб Иису́са Христа́, брат Иа́кова, при́званным, кото́рые освящены́ Бо́гом Отцо́м и сохранены́ Иису́сом Христо́м:

літасьць вам і мір і любоў (Бога) хай будуць памножаны.
 
ми́лость вам и мир и любо́вь да умно́жатся.

Любасныя! спажываючы ўсю рупнасьць, (каб) пісаць вам пра супольнае збаўле́ньне, я палічыў за абавязковасьць напісаць вам, заклікаючы сумесна змагацца за веру, аднойчы пераданую сьвятым.
 
Возлю́бленные! име́я всё усе́рдие писа́ть вам об о́бщем спасе́нии, я почёл за ну́жное написа́ть вам увеща́ние — подвиза́ться за ве́ру, одна́жды пре́данную святы́м.

Таму што ўкраліся нікаторыя людзі, зда́ўна прызна́чаныя для гэтага засуджэньня, бязбожныя, якія Багадаць Бога нашага пераварачаюць у распусту, і адзінага Валадара Бога і Госпада нашага Ісуса Хрыста адкідаючыя.
 
И́бо вкра́лись не́которые лю́ди, издре́вле предназна́ченные к сему́ осужде́нию, нечести́вые, обраща́ющие благода́ть Бо́га на́шего в по́вод к распу́тству и отверга́ющиеся еди́ного Влады́ки Бо́га и Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

Напомніць жа хачу вам, якія аднойчы даведаліся гэта, што Госпад вызваліўшы народ зь зямлі Эгіпту, потым загубіў тых, што ня верылі.
 
Я хочу́ напо́мнить вам, уже́ зна́ющим э́то, что Госпо́дь, изба́вив наро́д из земли́ Еги́петской, пото́м неве́ровавших погуби́л,

І ангелаў, якія ня захавалі сваёй годнасьці, але пакíнуўшых (мейсца) свайго жытла, утрымлівае ў цемры путамі вечнымі на суд вялікага дня.
 
и а́нгелов, не сохрани́вших своего́ досто́инства, но оста́вивших своё жили́ще, соблюда́ет в ве́чных у́зах, под мра́ком, на суд вели́кого дня.

Падобна Садому і Гаморы і местам вакол іх, якія падобна гэтым аддалíся блудадзейству і пайшлі за чужым целам, сталі прыкладам і былí адда́дзены справядлівасьці вечнага агню, —
 
Как Содо́м и Гомо́рра и окре́стные города́, подо́бно им блудоде́йствовавшие и ходи́вшие за ино́ю пло́тию, подве́ргшись ка́зни огня́ ве́чного, поста́влены в приме́р, —

таксама і гэтыя (украўшыяся людзі), мроючы, цела апаганьваюць, начальства ігнаруюць, вышэйшых ганьбуюць.
 
так то́чно бу́дет и с си́ми мечта́телями, кото́рые оскверня́ют плоть, отверга́ют нача́льства и злосло́вят высо́кие вла́сти.

А Міхаіл Архангел, калі спрачаўся з д’яблам і даказываў адносна цела Масея, ня асьмеліўся вынясьці дакорлівага суду, але сказаў: хай забароніць табе Госпад.
 
Михаи́л Арха́нгел, когда́ говори́л с диа́волом, спо́ря о Моисе́евом те́ле, не смел произнести́ укори́зненного суда́, но сказа́л: «да запрети́т тебе́ Госпо́дь».

А гэтыя ліхасловяць тое, чаго ня ведаюць. А што ведаюць інстынктыўна, як няразумныя жывёлы, гэтым губяць сябе.
 
А сии́ злосло́вят то, чего́ не зна́ют; что же по приро́де, как бесслове́сные живо́тные, зна́ют, тем растлева́ют себя́.

Гора ім, таму што пайшлі шляхам Каіна, і адда́ны заблуджэньню Валаамавай узнагароды, і загíнулі ў упартасьці Карэя.
 
Го́ре им, потому́ что иду́т путём Ка́иновым, предаю́тся обольще́нию мзды, как Валаа́м, и в упо́рстве погиба́ют, как Коре́й.

Яны ёсьць (прыхаваная) нябясьпека на вашых ага́пах, (яны) кормяцца бяз страху застольнічаючы з вамі: воблакі бязводныя, вятрамі ганяныя; дрэвы восеньскія, бясплодныя, двойчы памершыя, выкарчава́ныя;
 
Таковы́е быва́ют собла́зном на ва́ших ве́черях любви́; пи́ршествуя с ва́ми, без стра́ха утучня́ют себя́. Э́то безво́дные облака́, носи́мые ве́тром; осе́нние дере́вья, беспло́дные, два́жды уме́ршие, исто́ргнутые;

разьюшаныя марскія хвалі, што пе́няцца га́ньбамі сваімі; зоркі блуканьня, каторым цямнота цемры навек прыгатава́на.
 
свире́пые морски́е во́лны, пе́нящиеся срамо́тами свои́ми; звёзды блужда́ющие, кото́рым блюдётся мрак тьмы наве́ки.

Прарочыў жа і пра іх сёмы ад Адама Янох, кажучы: «вось, прыйшоў Госпад зь мірыядамі сьвятых Сваіх
 
О них проро́чествовал и Ено́х, седьмы́й от Ада́ма, говоря́: «се, идёт Госпо́дь со тьма́ми святы́х А́нгелов Свои́х —

учынíць суд над усíмі і дакарыць між імі ўсіх бязбожных за ўсе íхнія бязбожныя ўчынкі, якíмі (яны) зьблюзьне́рылі, і за ўсе зьнява́гі, якія сказа́лі су́праць Яго бязбожныя грэшнікі».
 
сотвори́ть суд над все́ми и обличи́ть всех ме́жду ни́ми нечести́вых во всех дела́х, кото́рые произвело́ их нече́стие, и во всех жесто́ких слова́х, кото́рые произноси́ли на Него́ нечести́вые гре́шники».

Гэта наракальнікі няздавольныя, што ходзяць водля пажаданьняў сваіх, і вусны іхныя гавораць (словы) напышлівыя, падлыгваючы людзям дзеля карысьці.
 
Э́то ро́потники, ниче́м не дово́льные, поступа́ющие по свои́м по́хотям (нечести́во и беззако́нно); уста́ их произно́сят наду́тые слова́; они́ ока́зывают лицеприя́тие для коры́сти.

Але вы, любасныя, успомніце словы, якія раней былí сказаныя Апосталамі Госпада нашага Ісуса Хрыста,
 
Но вы, возлю́бленные, по́мните предска́занное Апо́столами Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

якія (яны) гаварылі вам, што ў апошні час зьявяцца насьміхальнікі, якія будуць хадзіць водля сваіх бязбожных пажаданьняў.
 
Они́ говори́ли вам, что в после́днее вре́мя поя́вятся руга́тели, поступа́ющие по свои́м нечести́вым по́хотям.

Яны — аддзяляюць сябе (ад другіх верных), душэўныя, ня маючыя Духа (Сьвятога).
 
Э́то лю́ди, отделя́ющие себя́ (от еди́нства ве́ры), душе́вные, не име́ющие ду́ха.

А вы, любасныя, будуючы сябе найсьвяцейшай вашай верай, молячыся ў Духу Сьвятым,
 
А вы, возлю́бленные, назида́я себя́ на святе́йшей ве́ре ва́шей, моля́сь Ду́хом Святы́м,

зьберажыце сябе ў любві Бога, чакаючы міласэрнасьці Госпада нашага Ісуса Хрыста на жыцьцё вечнае.
 
сохраня́йте себя́ в любви́ Бо́жией, ожида́я ми́лости от Го́спода на́шего Иису́са Христа́, для ве́чной жи́зни.

І адных мíлуйце разважаючы,
 
И к одни́м бу́дьте ми́лостивы, с рассмотре́нием,

другіх жа ратуйце страхам, выхопліваючы з агню, нянавідзячы на́ват вопратку, апага́неную целам.
 
а други́х стра́хом спаса́йте, исторга́я из огня́, облича́йте же со стра́хом, гнуша́ясь да́же оде́ждою, кото́рая осквернена́ пло́тью.

Таму ж, Хто мае сілу зьберагчы вас ад упадку і паставіць перад Абліччам славы Сваёй бяззага́ннымі і ў радасьці,
 
Могу́щему же соблюсти́ вас от паде́ния и поста́вить пред сла́вою Свое́ю непоро́чными в ра́дости,

адзінаму прамудраму Богу, Збавіцелю нашаму (празь Ісуса Хрыста, Госпада нашага) слава і веліч, сіла і ўлада і цяпер і на ўсе вякі. Амін.
 
Еди́ному Прему́дрому Бо́гу, Спаси́телю на́шему че́рез Иису́са Христа́ Го́спода на́шего, сла́ва и вели́чие, си́ла и власть пре́жде всех веко́в, ны́не и во все ве́ки. Ами́нь.2007–2024. Зроблена з любоўю для тых, што любяць і шукаюць Бога. Калі ў вас ёсць пытанні ці пажаданні, то пішыце нам: bible-man@mail.ru.