Деяния 1 глава

Деяния святых апостолов
Перевод Еп. Кассиана → Пераклад Анатоля Клышкi

 
 

Первую книгу, Феофил, составил я о всём, что с самого начала делал и чему учил Иисус,
 
Першую кнігу я склаў, о Тэофіле, пра ўсё, што Ісус пачаў рабіць і чаму вучыць

до того дня, когда Он был вознесён, дав Духом Святым повеления апостолам, которых Он избрал,
 
аж да таго дня, калі Ён быў узнесены, даўшы праз Святога Духа наказы Апосталам, якіх Ён выбраў;

которым Он и показал Себя живым, по страдании Своем, со многими доказательствами, сорок дней являясь им и говоря о Царстве Божием.
 
якім Ён і паказаў Сябе жывым, пасля Сваіх пакутаў, многімі бясспрэчнымі доказамі, на працягу сарака дзён з’яўляючыся ім і кажучы пра Царства Божае.

И, за трапезою, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного Отцом: о чем вы слышали от Меня.
 
І, сабраўшы іх, Ён загадаў ім не адлучацца ад Іерусаліма, а чакаць абяцанага Бацькам: Пра што вы чулі ад Мяне,

Ибо Иоанн крестил водою, вы же будете крещены Духом Святым, по истечении немногих этих дней.
 
бо Іаан хрысціў вадою, вы ж праз некалькі гэтых дзён будзеце ахрышчаны Святым Духам.

Итак, собравшись вместе, они спрашивали Его: Господи, не в это ли время восстанавливаешь Ты Царство Израилю?
 
Дык тыя, што зышліся, пыталіся ў Яго, кажучы: Госпадзе, ці не ў гэты час Ты ўзнаўляеш царства Ізраілю?

И Он сказал им: не вам знать времена и сроки, которые Отец установил Своею властью.
 
Ён жа сказаў ім: Не вам ведаць часы ці абставіны, якія Бацька вызначыў Сваёю ўладаю,

Но вы примете силу, когда найдет Святой Дух на вас, и вы будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до предела земли.
 
але вы атрымаеце сілу, калі Святы Дух зыдзе на вас, і вы будзеце Маімі сведкамі і ў Іерусаліме, і ва ўсёй Іудзеі, і ў Самарыі, і аж да краю зямлі.

И сказав это — пока они смотрели — Он был поднят, и облако скрыло Его из глаз их.
 
І, сказаўшы гэта, калі яны яшчэ бачылі Яго, Ён быў узняты, і воблака забрала Яго ад іх вачэй.

И как взоры их были устремлены к небу, во время Его отшествия, вот два мужа предстали им в одеяниях белых,
 
І калі яны пільна ўглядаліся ў неба, як Ён узыходзіў, і вось, сталі пры іх у белых шатах два чалавекі,

и сказали: мужи Галилейские, что вы стоите, глядя на небо? Этот Иисус, вознесённый от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его отходящим на небо.
 
якія і сказалі: Мужы галілейскія, што вы стаіце, углядаючыся ў неба? Гэты Ісус, узнесены ад вас у неба, прыйдзе гэтак жа, як вы бачылі Яго, калі Ён узыходзіў у неба.

Тогда возвратились они в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути.
 
Тады яны вярнуліся ў Іерусалім з гары, якая называецца Элеон і знаходзіцца паблізу Іерусаліма, адлеглая на суботні дзень хады1.

И когда они вошли, то поднялись в горницу, где пребывали, как Петр так и Иоанн, и Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда Иаковлев.
 
І калі яны ўвайшлі, то падняліся ў верхні пакой, дзе яны жылі: Пётр, Іаан, Іякаў2 і Андрэй, Філіп і Фама, Варфаламей і Матфей, Іякаў, сын Алфееў, Сіман Зілот і Іуда, брат Іякаваў.

Все они были единодушны в постоянной молитве с женщинами и с Мариам, Матерью Иисуса, и с братьями Его.
 
Усе яны аднадушна шчыравалі ў малітве [і прашэнні] разам з жанчынамі і з Марыям3, Ісусавай маці, і [з] Яго братамі.

В эти дни, встав посреди братьев, Петр сказал (а собравшихся в большом числе было около ста двадцати человек):
 
І ў гэтыя дні Пётр, стаўшы пасярэдзіне братоў4, сказаў, (а была грамада людзей разам каля ста дваццаці):

Мужи братья, надлежало исполниться Писанию, в котором Дух Святой предсказал устами Давида об Иуде, ставшем проводником для взявших Иисуса,
 
Мужы браты, належала спраўдзіцца Пісанню, у якім Святы Дух наперад сказаў вуснамі Давідавымі пра Іуду, які зрабіўся павадыром для тых, хто схапіў Ісуса,

потому что он был сопричислен к нам и получил жребий этого служения.
 
бо ён быў залічаны да нас і атрымаў жэрабя гэтага служэння.

(Он приобрел землю из цены злодеяния и, упав головой вниз, расселся, и выпали все внутренности его.
 
Дык ён набыў поле платаю за няправеднасць і, упаўшы ўніз галавою, лопнуў пасярэдзіне, і вываліся ўсе яго вантробы.

И стало это известным всем живущим в Иерусалиме, так что земля та названа на их собственном наречии Акелдама, то есть земля крови).
 
І гэта стала вядома ўсім жыхарам Іерусаліма, так што поле тое названа на іх уласнай гаворцы Акелдамах, гэта значыць «поле крыві».

Ибо написано в книге Псалмов: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем», и: «должность его да примет иной».
 
Бо напісана ў кнізе Псалмоў: «Няхай апусцее дом яго і няхай ніхто не жыве ў ім» і «пасаду яго няхай прыме іншы».

Итак, надлежит, чтобы один из мужей, вместе с нами ходивших всё то время, когда жил среди нас Господь Иисус,
 
Дык трэба, каб з людзей, хто спадарожнічаў разам з намі ўвесь час, калі сярод нас уваходзіў і выходзіў Госпад Ісус,

начиная от крещения Иоаннова до того дня, когда Он был вознесён от нас, — стал вместе с нами свидетелем воскресения Его.
 
пачынаючы ад Іаанавага хрышчэння да таго дня, калі Ён быў узнесены ад нас, — каб адзін з іх быў разам з намі сведка Яго ўваскрэсення.

И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавой, который был прозван Иустом, и Матфия.
 
І паставілі двух: Іосіфа, якога звалі Варсавам, па мянушцы Юст, і Матфія.

И помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи, кого Ты избрал, из этих двух одного,
 
І, памаліўшыся, яны сказалі: Ты, Госпадзе, Сэрцазнаўца ўсіх, пакажы, каго Ты аднаго выбраў з гэтых двух,

принять место этого служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы пойти в свое место.
 
каб ён прыняў месца5 гэтага служэння і Апостальства, ад якога адпаў Іуда, каб пайсці ў сваё месца.

И дали им жребии. И пал жребий на Матфия, и он был сопричислен к одиннадцати апостолам.
 
І далі ім жэрабі. І выпала жэрабя на Матфія, і ён быў прылічаны да адзінаццаці Апосталаў.

Примечания:

 
 
Пераклад Анатоля Клышкi
12 1: Іудзею ў суботу дазвалялася прайсці каля аднаго кіламетра. (На гэтай адлегласці ў пустэльні стаялі самыя крайнія палаткі ад Маісеевай скініі).
13 2: У некат. рукап.: Іякаў, Іаан.
14 3: У некат. рукап.: Марыяй.
15 4: У некат. рукап.: вучняў.
25 5: У некат. рукап.: жэрабя.
 


2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.