1 Коринфянам 1 глава

Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла
Перевод Еп. Кассиана → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Павел, волею Божиею призванный апостол Христа Иисуса, и Сосфен брат,
 
Павал, з волі Божай пакліканы апостал Ісуса Хрыста, і Састэн, брат, —

церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми, призывающими во всяком месте имя Господа нашего Иисуса Христа, их Господа и нашего, —
 
царкве Божай, якая ў Карыньце, асьвячоным у Хрысьце Ісусе, пакліканым сьвятым з усімі, якія прызываюць імя Госпада нашага Ісуса Хрыста ў-ва ўсякім месцы, у іх і ў нас:

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 
ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.

Благодарю всегда за вас Бога; за благодать Божию, данную вам во Христе Иисусе,
 
Заўсёды дзякую Богу майму за вас з прычыны ласкі Божае, дадзенае вам у Хрысьце Ісусе,

потому что вы всем обогащены были в Нем: всяким словом и всяким познанием,
 
бо ўсім вы ўзбагаціліся ў Ім, усякім словам і ўсякім веданьнем, —

поскольку свидетельство Христово было утверждено в вас,
 
бо сьведчаньне Хрыстовае сьцьверджана ў вас, —

так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая откровения Господа нашего Иисуса Христа,
 
так што вы ня маеце нястачы ані ў якім дары, чакаючы адкрыцьця Госпада нашага Ісуса Хрыста,

Который и утвердит вас до конца безупречными в день Господа нашего Иисуса Христа.
 
Які і ўгрунтуе вас да канца быць бездакорнымі ў дзень Госпада нашага Ісуса Хрыста.

Верен Бог, Которым вы были призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего.
 
Верны Бог, праз Якога вы пакліканыя ў супольнасьць Сына Ягонага Ісуса Хрыста, Госпада нашага.

Призываю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и то же, и не было между вами разделений, но чтобы вы прочно были в одном и том же умонастроении и в тех же мыслях,
 
Малю вас, браты, у імя Госпада нашага Ісуса Хрыста, каб усе вы казалі тое самае, і не было між вамі падзелаў, але каб вы былі злучаны ў тым самым розуме і ў той самай думцы.

Ибо от домашних Хлои стало мне известно о вас, братья, что между вами есть споры.
 
Бо паведамлена мне ад Хлоіных пра вас, браты мае, што між вамі ёсьць сваркі.

Говорю я о том, что каждый из вас говорит: я Павлов, а я Аполлосов, а я Кифин, а я Христов.
 
А кажу пра тое, што кожны з вас кажа: «Я — Паўлавы», «А я — Апалёсавы», «А я — Кіфавы», «А я — Хрыстовы».

Неужели разделился Христос? Разве Павел был распят за вас? Или во имя Павла вы были крещены?
 
Ці разьдзяліўся Хрыстос? Ці Павал быў укрыжаваны за вас? Ці ў імя Паўла вы былі ахрышчаныя?

Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия,
 
Дзякую Богу, што я нікога з вас не ахрысьціў, акрамя Крыспа і Гая,

чтобы кто не сказал, что во имя мое вы были крещены.
 
каб не сказаў хто, што я хрысьціў у маё імя.

Крестил же я и дом Стефанаса. Больше я не знаю, крестил ли я кого другого.
 
Ахрысьціў я таксама дом Стэфана, а ці ахрысьціў яшчэ каго, ня ведаю.

Ибо не послал меня Христос крестить, но благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднён был крест Христов.
 
Бо Хрыстос паслаў мяне не хрысьціць, але дабравесьціць, і ня ў мудрасьці слова, каб не прынізіць крыжа Хрыстовага.

Ибо слово о кресте для погибающих есть безумие, для нас же, спасаемых, есть сила Божия.
 
Бо слова пра крыж для тых, якія гінуць, ёсьць глупства, а для нас, якія ідуць на збаўленьне, — сіла Божая.

Ибо написано: Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.
 
Бо напісана: «Загублю мудрасьць мудрых і розум разумных адкіну».

Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира в безумие?
 
Дзе мудры? Дзе кніжнік? Дзе дасьледчык гэтага веку? Ці не зрабіў Бог мудрасьць сьвету гэтага глупствам?

Ведь поскольку мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, — благоугодно было Богу безумием проповеди спасти верующих.
 
Бо калі сьвет праз мудрасьць не пазнаў Бога ў мудрасьці Божай, спадабалася Богу праз глупства пропаведзі збавіць тых, якія вераць.

Ибо и Иудеи требуют знамений, и Еллины ищут мудрости,
 
Бо і Юдэі просяць знакаў, і Грэкі шукаюць мудрасьці;

мы же проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для язычников безумие,
 
а мы абвяшчаем Хрыста ўкрыжаванага, для Юдэяў — згаршэньне, а для Грэкаў — глупства,

для самих же призванных, как Иудеев, так и Еллинов, Христа — Божию силу и Божию премудрость,
 
а для тых, якія пакліканыя, і Юдэяў, і Грэкаў, — Хрыста, Божую сілу і Божую мудрасьць.

потому что безумное Божие мудрее людей, и немощное Божие сильнее людей.
 
Бо тое, што дурное ў Бога, мудрэйшае за людзей, і тое, што слабое ў Бога, дужэйшае за людзей.

Ибо смотрите, братья, на призвание ваше: не много мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных.
 
Бо паглядзіце, браты, на пакліканьне вашае, што ня шмат [сярод вас] мудрых паводле цела, ня шмат магутных, ня шмат высакародных,

Но безумное мира избрал Бог, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное,
 
але Бог выбраў дурноту сьвету, каб асароміць мудрых, і слабое сьвету выбраў Бог, каб асароміць магутных,

и безродное мира и уничиженное избрал Бог, и не-сущее, чтобы упразднить сущее,
 
і бязроднае сьвету, і пагарджанае, і тое, што ёсьць нічым, выбраў Бог, каб зьнішчыць тое, што нечым ёсьць,

дабы не похвалилась пред Богом никакая плоть,
 
каб ніводнае цела не хвалілася перад Ім.

Но от Него — вы во Христе Иисусе, Который стал премудростью для нас от Бога, и праведностью и освящением и искуплением,
 
А вы — з Яго ў Хрысьце Ісусе, Які стаўся для нас мудрасьцю ад Бога, і праведнасьцю, і асьвячэньнем, і адкупленьнем,

чтобы, как написано: хвалящийся да хвалится Господом.
 
каб было, як напісана: «Хто хваліцца, няхай у Госпадзе хваліцца».2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.