2 Иоанна 1 глава

Второе соборное послание апостола Иоанна
Перевод Еп. Кассиана → Пераклад праваслаўнай царквы

 
 

Пресвитер — избранной госпоже и детям её, которых я люблю в истине, и не я только, но и все познавшие истину,
 
Ста́рац — абра́най спада́рыні і дзе́цям яе, якіх я люблю́ ў íсціне, і не толькі я, але і ўсе, хто спазна́ў íсціну,

ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек.
 
дзе́ля íсціны, якая знахо́дзіцца ў нас і будзе з намі ве́чна;

С нами будет благодать, милость, мир от Бога Отца и от Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.
 
няхай будзе з вамі благада́ць, мíласць, мір ад Бога Айца і ад Госпада Іісуса Хрыста, Сына Айцовага, у íсціне і любо́ві.

Я весьма возрадовался, что среди детей твоих нашел ходящих в истине по заповеди, которую мы получили от Отца.
 
Я вельмі ўзра́даваўся, бо сярод дзяце́й тваіх знайшоў тыіх, што хо́дзяць у íсціне паво́дле за́паведзі, якую мы атрыма́лі ад Айца.

И теперь прошу тебя, госпожа: не как новую пишу тебе заповедь, но ту, которую мы имели от начала, чтобы мы любили друг друга.
 
І цяпер прашу цябе, спада́рыня, не як новую за́паведзь пíшучы табе, а як тую, што ма́ем ад пачатку: каб мы любíлі адзін аднаго́.

И любовь в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это есть заповедь, как вы слышали от начала, чтобы вы по ней поступали,
 
Любоў жа ў тым, каб мы жылí паво́дле за́паведзяў Яго. Вось за́паведзь, якую вы чулі ад пачатку, каб паво́дле яе жылí.

потому что много обманщиков вышло в мир, не исповедующих Иисуса Христа, грядущего во плоти. Это — обманщик и антихрист.
 
Бо ў свет увайшло́ многа ашука́нцаў, якія не прызнаю́ць Іісуса Хрыста, што прыйшо́ў у плоці: такі чалавек — ашука́нец і анты́хрыст.

Наблюдайте за собой, чтобы не потерять вам того, над чем мы потрудились, но чтобы получить полную награду.
 
Сцеражы́цеся, каб вы не страцілі таго, над чым працава́лі, а каб атрыма́лі поўную ўзнагаро́ду.

Всякий, переходящий пределы и не пребывающий в учении Христовом, не имеет Бога; кто пребывает в учении, тот имеет и Отца и Сына.
 
Кожны, хто паруша́е вучэ́нне Хрыстова і не застае́цца ў ім, той не ма́е Бога; а хто застае́цца ў вучэ́нні Хрысто́вым, той і Айца, і Сына ма́е.

Если кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его;
 
Калі хто прыхо́дзіць да вас і не прыно́сіць гэтага вучэ́ння, не прыма́йце яго ў дом і не віта́йце яго;

ибо приветствующий его приобщается к злым его делам.
 
бо хто віта́е яго, той саўдзе́льнічае ў злых спра́вах яго.

Многое имею писать вам, но не желаю на бумаге чернилами, а надеюсь придти к вам и поговорить устами к устам, чтобы радость наша была полна.
 
Многае меў я напіса́ць вам, але не захацеў я на папе́ры чарнíлам, а спадзяю́ся прыйсцí да вас і ву́сна пагавары́ць, каб ра́дасць ваша была поўнай.

Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной.
 
Віта́юць цябе дзеці сястры тваёй абра́най. Амінь.2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.