Откровение 1 глава

Откровение святого Иоанна Богослова
Перевод Еп. Кассиана → Пераклад праваслаўнай царквы

 
 

Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему должно произойти вскоре, и которое Он дал как знамение, послав через ангела Своего рабу Своему Иоанну,
 
Адкраве́нне Іісуса Хрыста, якое даў Яму Бог, каб паказа́ць раба́м Сваім тое, што павíнна адбы́цца неўзаба́ве. І Ён явíў гэта, пасла́ўшы праз А́нгела Свайго рабу́ Свайму Іаа́ну,

который засвидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа: всё, что он видел,
 
які засве́дчыў сло́ва Божае, і све́дчанне Іісуса Хрыста, і ўсё, што ён бачыў.

Блажен читающий и слышащие слови этого пророчества и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко.
 
Блажэ́нны той, хто чыта́е, і тыя, што слу́хаюць сло́вы праро́цтва гэтага і выко́нваюць напíсанае ў ім; бо час блíзкі.

Иоанн семи церквам в Асии: благодать вам и мир от Того, Кто есть и Кто был и Кто грядет, и от семи духов, которые пред престолом Его,
 
Іаа́н — сямí Цэ́рквам, што ў Асíі: благада́ць вам і мір ад Таго, Які ёсць, і быў, і ма́е прыйсцí, і ад сямí духаў, што пе́рад прасто́лам Яго,

и от Иисуса Христа, Который — Свидетель верный, Первородный из мёртвых и Начальник царей земных. Любящему нас, и избавившему нас от грехов наших кровью Своею
 
і ад Іісуса Хрыста; Ён — све́дка ве́рны, пе́ршынец з мёртвых і ўлада́р царо́ў зямны́х; Яму, Які ўзлюбíў нас, і амы́ў нас ад грахо́ў нашых крывёю Сваёю,

и соделавшему нас царством, священниками Богу и Отцу Своему, Ему слава и держава во веки веков, аминь.
 
і зрабíў нас цара́мі і свяшчэ́ннікамі Богу і Айцу Свайму, сла́ва і ўла́да на ве́кі вякоў. Амíнь.

Вот Он грядет с облаками и увидит Его всякое око и те, которые Его пронзили, и о Нем будут бить себя в грудь все племена земные. Да, аминь.
 
Вось, Ён прыхо́дзіць з абло́камі; і ўба́чыць яго кожнае во́ка і тыя, што праця́лі Яго; і запла́чуць перад Ім усе плямёны зямны́я. Так, амíнь.

Я — Альфа и Омега, говорит Господь Бог, Тот, Кто есть и Кто был и Кто грядет. Вседержитель.
 
Я — А́льфа і Аме́га, пача́так і кане́ц, ка́жа Гасподзь, Які ёсць, і быў, і ма́е прыйсцí, Уседзяржы́цель.

Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и царстве и терпении в Иисусе, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и свидетельство Иисуса.
 
Я, Іаа́н, брат ваш і супо́льнік у го́ры, і ў ца́рстве, і ў цярплíвасці Іісуса Хрыста, быў на во́страве, які называ́ецца Па́тмас, за сло́ва Божае і за све́дчанне Іісуса Хрыста.

Я был в Духе в день Господень и услышал позади себя голос великий, словно трубы́,
 
Я быў у Ду́ху ў дзень Гасподні і пачу́ў за сваёю спíнаю го́лас мо́цны, як гук трубы́, які каза́ў: Я — А́льфа і Аме́га, пе́ршы і апо́шні;

которая говорила: то, что видишь, напиши в книгу и пошли семи церквам: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиры, и в Сарды, и в Филадельфию и в Лаодикию.
 
тое, што ба́чыш, запішы́ ў кнíгу і пашлí Цэ́рквам, якія ў Асíі: у Эфе́с, і ў Смíрну, і ў Перга́м, і ў Фіяты́ру, і ў Сарды́с, і ў Філадэ́льфію, і ў Лаадыкíю.

я обернулся посмотреть голос, который говорил со мной, и, обернувшись, увидел семь светильников золотых,
 
Я абярну́ўся, каб паглядзе́ць, чый голас прамаўля́ў да мяне; і, абярну́ўшыся, уба́чыў сем залаты́х свяцíльнікаў

и между светильниками Подобного сыну человека, одетого в длинную до ног одежду и по грудь опоясанного золотым поясом.
 
і пасяро́д сямí свяцíльнікаў падо́бнага да Сы́на Чалаве́чага, апра́нутага ў пады́р і на грудзя́х апераза́нага залаты́м по́ясам:

Голова же Его и волосы белы, как белая шерсть, как снег, и глаза Его, как пламя огня,
 
галава́ Яго і валасы́ — бе́лыя, як бе́лая во́ўна, як снег; і во́чы Яго — як по́лымя во́гненнае;

и ноги Его подобны меди, словно раскалённой в печи, и голос Его, как голос вод многих:
 
і но́гі Яго падо́бны да ліва́нскай ме́дзі, распа́ленай у пе́чы; і го́лас Яго — як шум вод вялíкіх.

и Он держал в правой руке Своей семь звезд, и из уст Его исходил меч обоюдоострый, и облик Его, как солнце, когда оно сияет в силе своей.
 
Ён трыма́ў у пра́вай руцэ́ Сваёй сем зо́рак, і з ву́снаў Яго выхо́дзіў двухбаковаво́стры меч; і аблíчча Яго — як со́нца, што ззя́е ў сіле сваёй.

И когда я увидел Его, я упал к ногам Его, как мёртвый, и Он положил правую Свою руку на меня, говоря: не бойся; Я — Первый и Последний,
 
І калі я ўба́чыў Яго, то ўпаў да ног Яго, як мёртвы. І Ён пакла́ў на мяне пра́вую руку́ Сваю і сказа́ў мне: не бо́йся; Я — пе́ршы і апо́шні

и Живущий; и Я был мёртв, и вот Я жив во веки веков, и имею ключи смерти и ада.
 
і жывы́; і быў мёртвым, і вось, жывы́ на ве́кі вякоў, амíнь; і ма́ю ключы́ ад пе́кла і сме́рці.

Итак напиши, что ты видел, и что есть, и чему должно произойти после этого.
 
Дык вось, напішы́, што́ ты ба́чыў, і што́ ёсць, і што́ будзе пасля́ гэтага.

Тайна семи звезд, которые ты видел в правой Моей руке, и семи светильников золотых: семь звезд — ангелы семи церквей, и семь светильников — семь церквей.
 
Та́йна сямí зо́рак, якія ты ба́чыў у пра́вай руцэ́ Маёй, і сямí залаты́х свяцíльнікаў вось у чым: сем зо́рак — гэта А́нгелы сямí Цэ́ркваў; а сем свяцíльнікаў, якія ты ба́чыў, — гэта сем Цэ́ркваў.2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.