Иуды 1 глава

Соборное послание святого апостола Иуды
Перевод Еп. Кассиана → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, возлюбленным в Боге Отце и сохранённым для Иисуса Христа, призванным:
 
Юда, раб Ісуса Хрыста, брат Якава, пакліканым, якія асьвечаныя Богам Айцом і ахаваныя Ісусам Хрыстом:

милость вам и мир и любовь да умножатся.
 
міласьць вам і мір і любоў хай памножацца.

Возлюбленные, имея всяческое усердие писать вам об общем нашем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвизаться за веру, раз навсегда преданную святым.
 
Любасныя! маючы ўсю руплівасьць пісаць вам пра супольнае збавеньне, я палічыў за патрэбнае напісаць вам умаўленьне — паспрыяць веры, адзін раз перададзенай сьвятым.

Ибо вкрались некоторые люди, издавна предназначенные на этот суд, нечестивые, превращающие благодать Бога нашего в распутство и отвергающие единого Владыку и Господа нашего Иисуса Христа.
 
Бо пракраліся некаторыя людзі, спрадвеку прызначаныя на гэтае асуджэньне, бязбожнікі, што абарочваюць мілату Бога нашага ў нагоду да распусты і выракаюцца адзінага Валадара Бога і Госпада нашага Ісуса Хрыста.

Но я хочу напомнить вам, уже всё знающим, что Господь, спасши народ из Египта, погубил потом не поверовавших,
 
Я хачу нагадаць вам, хто ўжо ведае гэта, што Гасподзь, вызваліўшы народ зь зямлі Егіпецкай, потым пагубіў тых, што ня веравалі,

и ангелов, не сохранивших первоначального состояния, но покинувших свое жилище. Он сохранил под стражею в узах вечных, во мраке, на суд великого Дня;
 
і анёлаў, якія не захавалі сваёй годнасьці, але пакінулі сваё жытло, трымае ў вечных кайданах, пад цемрывам, на суд вялікага дня.

так Содом и Гоморра и окрестные города, которые подобным образом предались блуду и пошли за плотью иною, поставлены как пример, подверженные наказанию огнем вечным.
 
Як Садома і Гамора і навакольныя гарады, што падобна да іх блудадзеілі і ўганяліся за іншаю плоцьцю, дастаўшы кары вагнём вечным, пастаўлены ў прыклад, —

Подобным образом и эти, предаваясь сонным мечтаниям, оскверняют плоть, отвергают Владычество, хулят славы.
 
гэтак сама будзе і з гэтымі лятуценьнікамі, якія апаганьваюць плоць, адмаўляюць начальствы і ліхасловяць высокія ўлады.

Когда же Михаил архангел спорил с диаволом и препирался о теле Моисея, он не посмел произнести оскорбительного суда, но сказал: да накажет тебя Господь,
 
Міхаіл Арханёл, калі гаварыў з д’яблам, спрачаючыся пра Майсеева цела, не адважыўся вымавіць зьняважлівага выраку, а сказаў: няхай забароніць табе Гасподзь.

Они же всё, чего не знают, то хулят, а всем, что знают по естеству, как бессловесные животные, тем растлеваются.
 
А гэтыя ганьбуюць тое, чаго ня ведаюць; а што з прыроды, як бязмоўныя жывёлы ведаюць, тым і разбэшчваюць сябе.

Горе им, потому что они пошли путем Каина, и за мзду совершенно предались заблуждению, как Валаам, и в восстании, как Корей, погибли.
 
Гора ім, бо ідуць дарогай Каінавай, упадаюць у змусту зьдзірства, як Валаам, і ў зацятасьці гінуць, як Карэй.

Это они — пятно на ваших вечерях любви, когда пиршествуют с вами без страха, самих себя упитывая; они — безводные облака ветром носимые; они — деревья осенние, бесплодные, дважды умершие, вырванные с корнем;
 
Такія бываюць спакусай на вашых вячэрах любові: банкетуючы з вамі, бяз страху напасваюцца; гэта — бязводныя хмары, што вецер носіць; восеньскія дрэвы, бясплодныя, двойчы памерлыя, выкарчаваныя;

они — бурные волны морские, вздымающие пену своих срамот; они — звёзды блуждающие, которым мрак тьмы сбережен навек.
 
раз’юшаныя марскія хвалі, што з шумавіньнем выкідаюць сваю брыду, зоркі вандроўныя, якіх трымае морак цемрыва навекі.

И Енох, седьмой от Адама, изрек пророчество и о них, говоря: вот пришел Господь со святыми ратями Своими
 
Пра іх прарочыў і Энох, сёмы ад Адама, кажучы: вось, ідзе Гасподзь з процьмаю сьвятых анёлаў Сваіх —

сотворить суд над всеми и обличить всех нечестивых во всех делах нечестия их, которые они нечестиво совершили, и во всех дерзких словах, которые сказали против Него нечестивые грешники.
 
чыніць суд над усімі і выкрыць усіх сярод іх бязбожных ва ўсіх справах, якія ад бязбожнасьці іхняй, і за ўсе жорсткія словы, якімі ганілі Яго бязбожныя грэшнікі.

Это — ропщущие, недовольные судьбой; они ходят по своим похотям, уста их изрекают надутые слова, они льстят ради выгоды.
 
Гэта — наракальнікі, нічым не задаволеныя, што ходзяць у сваіх пажадлівасьцях (бязбожна і беззаконна); вусны іхнія вымаўляюць пыхлівыя словы; і зважаюць на асобы з карысьлівасьці.

Вы же, возлюбленные, вспомните слова прежде сказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа:
 
Але вы, любасныя, памятайце прадказанае апосталамі Госпада нашага Ісуса Хрыста;

они говорили вам, что в последнее время будут насмешники, поступающие по своим нечестивым похотям.
 
яны казалі вам, што апошнім часам зьявяцца агуднікі, якія будуць хадзіць у сваіх бязбожных пахацінствах.

Это они производят разделения; они — душевные, Духа не имеющие.
 
Гэта — людзі, якія адлучаюць сябе (ад адзінства веры), душэўныя, але бяз духу.

Вы же, возлюбленные, устрояя самих себя на святейшей вашей вере, молясь в Духе Святом,
 
А вы, любасныя, будуючыся на найсьвяцейшай веры нашай, молячыся Духам Сьвятым,

сохраните себя в любви Божией, ожидая милость Господа нашего Иисуса Христа к жизни вечной.
 
захоўвайце сябе ў любові Божай, чакаючы міласьці ад Госпада нашага Ісуса Хрыста, на вечнае жыцьцё;

И к одним будьте милостивы, когда они сомневаются;
 
і да адных будзьце літасьцівыя, з разважлівасьцю;

спасайте их, исторгая из огня; к иным же будьте милостивы со страхом, гнушаясь даже одеждой, оскверненной плотью.
 
а другіх страхам ратуйце, вырываючы з вагню, выкрывайце са страхам, пагарджаючы нават вопраткаю, якая апаганена целам.

Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред лицом славы Своей непорочными в ликовании,
 
А Таму, Хто можа захаваць вас ад падзеньня і паставіць перад славаю Сваёю беспахібнымі ў радасьці,

единому Богу Спасителю нашему, чрез Иисуса Христа, Господа нашего, слава, величие, держава и власть прежде всех веков и теперь и во все веки, аминь.
 
адзінаму, самаму мудраму Богу, Збаўцу нашаму празь Ісуса Хрыста Госпада нашага, слава: веліч, сіла і ўлада перад усімі вякамі, сёньня і ўсявечна. Амін.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.