Деяния 1 глава

Деяния святых апостолов
Перевод Еп. Кассиана → Пераклад Сабілы і Малахава

 
 

Первую книгу, Феофил, составил я о всём, что с самого начала делал и чему учил Иисус,
 
Першае апавяданьне, о Тэахвіле, (я) напісаў пра ўсё, што Ісус рабіў і чаму навучаў,

до того дня, когда Он был вознесён, дав Духом Святым повеления апостолам, которых Он избрал,
 
аж па той дзень (у які) быў узьнесены, даўшы праз Духа Сьвятога наказы Апосталам, якіх (Ён) выбраў,

которым Он и показал Себя живым, по страдании Своем, со многими доказательствами, сорок дней являясь им и говоря о Царстве Божием.
 
якім і зьявіў Сябе жывым пасьля пакуты Сваёй са многімі доказамі, на праця́гу сарака дзён зьяўляючыся ім ды кажучы пра Валадарства Бога.

И, за трапезою, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного Отцом: о чем вы слышали от Меня.
 
І сабраўшы (іх) загадаў ім: зь Ярузаліму ня выходзіць, але чакаць абяцаньне Ба́цькі, якое (вы) чулі ад Мяне;

Ибо Иоанн крестил водою, вы же будете крещены Духом Святым, по истечении немногих этих дней.
 
бо Яан хрысьціў у вадзе, а вы будзеце ахрышчаны ў Духу Сьвятым пасьля прашэсьця нямногіх гэтых дзён.

Итак, собравшись вместе, они спрашивали Его: Господи, не в это ли время восстанавливаешь Ты Царство Израилю?
 
Дык яны, зыйшоўшыся ра́зам, пыталіся ў Яго, кажучы: Госпадзе! ці ня ў гэтым часе аднаўляеш (Ты) Валадарства Ізраэлю?

И Он сказал им: не вам знать времена и сроки, которые Отец установил Своею властью.
 
А (Ён) сказаў ім: ня вам ведаць (канкрэтныя) часы ды (канкрэтныя) по́ры, якія Бацька паклаў ва Ўладзе Сваёй.

Но вы примете силу, когда найдет Святой Дух на вас, и вы будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до предела земли.
 
Але (вы) прымеце сілу зыйшоўшага на вас Сьвятога Духа, і будзеце Мне сьведкамі ў Ярузаліме і ва ўсёй Юдэі і Самары, і нават да краю зямлі.

И сказав это — пока они смотрели — Он был поднят, и облако скрыло Его из глаз их.
 
І сказаўшы гэта (Ён) быў узьнесены на вачах у іх, і воблака ўзяло Яго з вачэй іхных.

И как взоры их были устремлены к небу, во время Его отшествия, вот два мужа предстали им в одеяниях белых,
 
І калі (яны) углядаліся на неба падчас ушэсьця Ягонага, і вось два мужчыны станулі перад імі ў белым адзеньні,

и сказали: мужи Галилейские, что вы стоите, глядя на небо? Этот Иисус, вознесённый от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его отходящим на небо.
 
якія і сказалі: мужчыны галілейцы! што (вы) стаіце і глядзіце на неба? Гэты Ісус, забраны ад вас на Неба, прыйдзе такім жа чынам, як (вы) бачылі Яго ўзыходзячым на Неба.

Тогда возвратились они в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути.
 
Тады (яны) вярнуліся ў Ярузалім з гары называнай Аліваў, што непадалёк ад Ярузаліму ў (адлегласьці) суботняга ходу.

И когда они вошли, то поднялись в горницу, где пребывали, как Петр так и Иоанн, и Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда Иаковлев.
 
І калі прыйшлі, падняліся ў верхні пакой, дзе і засталіся: Пётра і Якуб і Яан, і Андрэй, Піліп і Хама, Барталамей і Мацьвей, Якуб Алхвеяў і Сымон Зілот, ды Юда, (брат) Якуба.

Все они были единодушны в постоянной молитве с женщинами и с Мариам, Матерью Иисуса, и с братьями Его.
 
Усе яны аднадушна былі ў малітве і маленьні (разам) з жанчынамі ды з Марыляю, маткай Ісусавай ды з братамі Ягонымі.

В эти дни, встав посреди братьев, Петр сказал (а собравшихся в большом числе было около ста двадцати человек):
 
І ў гэныя дні Пётра, устаўшы пасярод вучняў, сказаў — а была грамада людзей разам каля ста дваццацёх:

Мужи братья, надлежало исполниться Писанию, в котором Дух Святой предсказал устами Давида об Иуде, ставшем проводником для взявших Иисуса,
 
мужчыны браты! належала споўніцца Пісаньню гэтаму, якое прадказаў Дух Сьвяты праз вусны Давідавыя пра Юду, які стаў павадыром тых, што схапілі Ісуса,

потому что он был сопричислен к нам и получил жребий этого служения.
 
бо (ён) быў залічаны да нас і атрымаў удзел у служэньні гэтым,

(Он приобрел землю из цены злодеяния и, упав головой вниз, расселся, и выпали все внутренности его.
 
ён жа атрымаў зямлю як узнагароду за няправеднасьць і раздуўшыся рынуўся, і лопнуў жывот (ягоны), і вываліліся ўсе вантробы ягоныя.

И стало это известным всем живущим в Иерусалиме, так что земля та названа на их собственном наречии Акелдама, то есть земля крови).
 
І стала вядомым (гэта) усім жыхара́м Ярузаліму, так што зямля тая на іхняй роднай гаворцы завецца Акельдама́, што значыць зямля крыві.

Ибо написано в книге Псалмов: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем», и: «должность его да примет иной».
 
Бо напíсана ў Кнізе Псальмаў: хай двор ягоны стане пустым, і няхай ніхто ня жыве ў ім; і: пасад ягоны хай прыйме іншы.

Итак, надлежит, чтобы один из мужей, вместе с нами ходивших всё то время, когда жил среди нас Господь Иисус,
 
Дык трэба, каб із тых мужчын, што былі з намі праз увесь час, як прыходзіў і адыходзіў ад нас Госпад Ісус,

начиная от крещения Иоаннова до того дня, когда Он был вознесён от нас, — стал вместе с нами свидетелем воскресения Его.
 
пачаўшы ад хрышчэньня Яанавага ажно да дня, калі (Ён) быў узьнесены ад нас, — які быў разам з намі сьведкай уваскрасе́ньня Ягонага, — (выбраць) аднаго зь іх.

И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавой, который был прозван Иустом, и Матфия.
 
І паставілі двух: Язэпа, званага Барсабай, празванага Юстам, і Мацьвія

И помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи, кого Ты избрал, из этих двух одного,
 
і, памаліўшыся, (яны) сказалі: Ты, Госпадзе, Які ведаеш сэрца ўсіх, пакажы з гэтых двух аднаго, каго (Ты) выбраў

принять место этого служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы пойти в свое место.
 
прыняць удзел у служэньні гэтым і Апо́стальстве, ад якога адступіўся Юда, каб ісьці ў сваё мейсца.

И дали им жребии. И пал жребий на Матфия, и он был сопричислен к одиннадцати апостолам.
 
І кінулі жэрабе аб іх, і выпала жэрабе на Мацьвія, і (ён) быў далучаны да адзінаццацёх Апосталаў.2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.