Деяния 1 глава

Деяния святых апостолов
Перевод Еп. Кассиана → Пераклад Чарняўскага 2017

 
 

Первую книгу, Феофил, составил я о всём, что с самого начала делал и чему учил Иисус,
 
Перш, што праўда, стварыў я аповед, Тэафіле, пра ўсё, што пачаў Ісус рабіць і чаму навучаць

до того дня, когда Он был вознесён, дав Духом Святым повеления апостолам, которых Он избрал,
 
аж да дня, у які быў узяты у неба, даўшы даручэнні праз Духа Святога Апосталам, якіх Ён выбраў.

которым Он и показал Себя живым, по страдании Своем, со многими доказательствами, сорок дней являясь им и говоря о Царстве Божием.
 
Пасля пакуты Сваёй даў Ён ім многа доказаў, што Ён жывы, на працягу сарака дзён паказваючыся ім ды прамаўляючы пра Валадарства Божае.

И, за трапезою, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного Отцом: о чем вы слышали от Меня.
 
І, сабраўшы іх, загадаў ім не выходзіць з Ерузаліма, але чакаць абяцання Айца: «Аб чым вы чулі ад Мяне,

Ибо Иоанн крестил водою, вы же будете крещены Духом Святым, по истечении немногих этих дней.
 
што Ян хрысціў вадою, а вось, вы праз некалькі дзён будзеце ахрышчаны Духам Святым».

Итак, собравшись вместе, они спрашивали Его: Господи, не в это ли время восстанавливаешь Ты Царство Израилю?
 
Пыталіся ў Яго тыя, што былі сабраны, кажучы: «Госпадзе, ці не ў гэты час адновіш царства Ізраэля?»

И Он сказал им: не вам знать времена и сроки, которые Отец установил Своею властью.
 
Ён жа сказаў ім: «Не ваша справа ведаць час і хвіліну, якія ўстанавіў Айцец Сваёй уладаю,

Но вы примете силу, когда найдет Святой Дух на вас, и вы будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до предела земли.
 
але калі атрымаеце моц ад сышоўшага на вас Духа Святога, тады будзеце Мне сведкамі ў Ерузаліме, і ва ўсёй Юдэі ды Самарыі, і аж па край зямлі».

И сказав это — пока они смотрели — Он был поднят, и облако скрыло Его из глаз их.
 
І, калі гэта сказаў, на вачах іх падняўся ўгору, і воблака ўзяло Яго ад іх вачэй.

И как взоры их были устремлены к небу, во время Его отшествия, вот два мужа предстали им в одеяниях белых,
 
Калі яны так углядаліся ў неба, як Ён падымаўся, вось, два мужы ў белых шатах паўсталі каля іх,

и сказали: мужи Галилейские, что вы стоите, глядя на небо? Этот Иисус, вознесённый от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его отходящим на небо.
 
і сказалі яны: «Мужы галілейскія, чаго стаіце, углядаючыся ў неба? Гэты Ісус, Які ўзяты ад вас у неба, так прыйдзе, як бачылі Яго, што ўзыходзіць у неба».

Тогда возвратились они в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути.
 
Тады вярнуліся яны ў Ерузалім з гары, званай Аліўнай, якая каля Ерузаліма, за дзень суботні ходу.

И когда они вошли, то поднялись в горницу, где пребывали, как Петр так и Иоанн, и Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда Иаковлев.
 
І, прыйшоўшы, сабраліся яны ў святліцу, дзе і заставаліся, Пётра і Ян, Якуб і Андрэй, Піліп і Тамаш, Баўтрамей і Мацвей, Якуб Алфееў і Сімон Зэлот ды Юда, брат Якубаў.

Все они были единодушны в постоянной молитве с женщинами и с Мариам, Матерью Иисуса, и с братьями Его.
 
Яны ўсе аднадушна трывалі ў малітве і прашэнні разам з жанчынамі і Марыяй, Маці Ісуса, ды братамі Яго.

В эти дни, встав посреди братьев, Петр сказал (а собравшихся в большом числе было около ста двадцати человек):
 
У тыя дні, устаўшы пасярод братоў, — а там была грамада людзей каля ста дваццаці чалавек, — Пётра сказаў:

Мужи братья, надлежало исполниться Писанию, в котором Дух Святой предсказал устами Давида об Иуде, ставшем проводником для взявших Иисуса,
 
«Мужы браты, здзейснілася тое, што ў Пісанні прадказаў Дух Святы вуснамі Давіда пра Юду, які быў правадыром тых, што ўзялі Ісуса,

потому что он был сопричислен к нам и получил жребий этого служения.
 
што ён быў залічаны да нас і быў прызначаны яму ўдзел у гэтым служэнні.

(Он приобрел землю из цены злодеяния и, упав головой вниз, расселся, и выпали все внутренности его.
 
Ён, вось, атрымаў зямлю як узнагароду за злачынства і, рынуўшыся, раздзёрся напалам, ды вылілася ўсё нутро яго.

И стало это известным всем живущим в Иерусалиме, так что земля та названа на их собственном наречии Акелдама, то есть земля крови).
 
І гэта стала вядома ўсім жыхарам Ерузаліма, так што гэтае поле на іх мове было названа Гакельдама, гэта значыць «Поле Крыві».

Ибо написано в книге Псалмов: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем», и: «должность его да примет иной».
 
Бо ў Кнізе псальмаў напісана: “Хай яго панадворак будзе пустым, ды хай ніхто на ім не жыве”, і: “Хай служэнне яго атрымае хто іншы”.

Итак, надлежит, чтобы один из мужей, вместе с нами ходивших всё то время, когда жил среди нас Господь Иисус,
 
Дык трэба, каб адзін з тых мужоў, што з намі хадзілі ўвесь час, пакуль уваходзіў і выходзіў з намі Госпад Ісус,

начиная от крещения Иоаннова до того дня, когда Он был вознесён от нас, — стал вместе с нами свидетелем воскресения Его.
 
пачынаючы ад Янавага хросту аж да дня, у які Ён быў узяты ад нас, каб стаўся адзін з іх разам з намі сведкам уваскрэсення Яго».

И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавой, который был прозван Иустом, и Матфия.
 
І прызначылі двух: Язэпа, называнага Барсабам, па мянушцы Справядлівы, ды Мацея.

И помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи, кого Ты избрал, из этих двух одного,
 
І ў малітве прасілі: «Ты, Госпадзе, што ведаеш сэрцы ўсіх, пакажы, якога аднаго з гэтых двух выбраў

принять место этого служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы пойти в свое место.
 
заняць месца той паслугі і Апостальства, ад якога адступіўся Юда, каб адысці на сваё месца».

И дали им жребии. И пал жребий на Матфия, и он был сопричислен к одиннадцати апостолам.
 
І кінулі між імі жэрабя, і жэрабя выпала на Мацея, і ён быў далучаны да адзінаццаці Апосталаў.2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.