2 Иоанна 1 глава

Второе соборное послание апостола Иоанна
Перевод Еп. Кассиана → Пераклад Чарняўскага 2017

 
 

Пресвитер — избранной госпоже и детям её, которых я люблю в истине, и не я только, но и все познавшие истину,
 
Старэйшы — абранай гаспадарыні і яе дзецям, якіх я люблю ў праўдзе, і не толькі я сам, але і ўсе, што пазналі праўду,

ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек.
 
дзеля праўды, што захоўваецца ў нас ды якая застаецца з намі ў вечнасці.

С нами будет благодать, милость, мир от Бога Отца и от Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.
 
Ласка, міласэрнасць, супакой ад Бога Айца і ад Госпада Ісуса Хрыста, Сына Айца, хай будзе з намі ў праўдзе і любові.

Я весьма возрадовался, что среди детей твоих нашел ходящих в истине по заповеди, которую мы получили от Отца.
 
Я быў вельмі рады, што сярод дзяцей тваіх знайшоў такіх, што жывуць у праўдзе, як мы атрымалі пастанову ад Айца.

И теперь прошу тебя, госпожа: не как новую пишу тебе заповедь, но ту, которую мы имели от начала, чтобы мы любили друг друга.
 
І цяпер прашу цябе, гаспадарыня, не як новае прыказанне пішучы табе, але як тое, што мелі мы ад пачатку: каб мы любілі адзін аднаго.

И любовь в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это есть заповедь, как вы слышали от начала, чтобы вы по ней поступали,
 
І тое ёсць любоў, каб мы жылі паводле пастаноў Яго; гэта тое прыказанне, якое вы чулі ад пачатку, каб вы жылі па ім.

потому что много обманщиков вышло в мир, не исповедующих Иисуса Христа, грядущего во плоти. Это — обманщик и антихрист.
 
Бо з’явілася на свеце многа зводнікаў, якія не вызнаюць, што Ісус Хрыстос прыйшоў у целе; гэткі ёсць зводнік і антыхрыст.

Наблюдайте за собой, чтобы не потерять вам того, над чем мы потрудились, но чтобы получить полную награду.
 
Глядзіце самі на сябе, каб не страцілі вы таго, над чым мы папрацавалі, але каб атрымалі плату поўную.

Всякий, переходящий пределы и не пребывающий в учении Христовом, не имеет Бога; кто пребывает в учении, тот имеет и Отца и Сына.
 
Кожны, хто адступае ад навукі Хрыстовай і не трымаецца яе, не мае Бога; а хто трымаецца навукі, той мае і Айца, і Сына.

Если кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его;
 
Калі хто прыходзіць да вас і не прыносіць гэтай навукі, не прымайце яго ў дом і не вітайце яго.

ибо приветствующий его приобщается к злым его делам.
 
Бо хто яго вітае, стаецца саўдзельнікам яго злачынства.

Многое имею писать вам, но не желаю на бумаге чернилами, а надеюсь придти к вам и поговорить устами к устам, чтобы радость наша была полна.
 
Шмат маю я вам напісаць, але не хачу на паперы і атрамантам, бо спадзяюся, што да вас прыйду і з вамі пагавару з вуснаў у вусны, каб радасць наша была поўнаю. Амін!

Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной.
 
Вітаюць цябе дзеці сястры тваёй абранай. Амін.2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.