Иуды 1 глава

Соборное послание апостола Иуды
Перевод Еп. Кассиана → Пераклад Л. Дзекуць-Малея

 
 

Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, возлюбленным в Боге Отце и сохранённым для Иисуса Христа, призванным:
 
Юда, слуга Ісуса Хрыста, брат Якуба, — пакліканым, што асьвенчаны Богам Айцом і захаваны Ісусам Хрыстом:

милость вам и мир и любовь да умножатся.
 
ласка вам і мір і любоў няхай памножыцца!

Возлюбленные, имея всяческое усердие писать вам об общем нашем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвизаться за веру, раз навсегда преданную святым.
 
Умілаваныя! пакладаючы ўсю рупнасьць пісаць вам аб агульным збаўленьні, я палічыў за патрэбнае напісаць вам напамінаньне — змагацца за веру, раз пераданую сьвятым.

Ибо вкрались некоторые люди, издавна предназначенные на этот суд, нечестивые, превращающие благодать Бога нашего в распутство и отвергающие единого Владыку и Господа нашего Иисуса Христа.
 
Бо паўбіваліся некаторыя людзі, здаўна празначаныя на гэтае асуджэньне, бязбожнікі, што ласку Бога нашага на распусту абяртаюць і адзінага Валадара, Бога і Госпада нашага, Ісуса Хрыста, выракаюцца.

Но я хочу напомнить вам, уже всё знающим, что Господь, спасши народ из Египта, погубил потом не поверовавших,
 
Я хачу напомніць вам, каторыя раз гэта даведаліся, што Госпад, вызваліўшы народ з зямлі Эгіпскае, нявераваўшых пасьля загубіў

и ангелов, не сохранивших первоначального состояния, но покинувших свое жилище. Он сохранил под стражею в узах вечных, во мраке, на суд великого Дня;
 
і ангелаў, не захаваўшых свае ўлады, але пакінуўшых сваё жыльлё, у вечных путах пад цемраю на суд вялікага дня дзержыць.

так Содом и Гоморра и окрестные города, которые подобным образом предались блуду и пошли за плотью иною, поставлены как пример, подверженные наказанию огнем вечным.
 
Як Садом і Гамора і вакалічныя месты, што падобна да іх жылі ў распусьце й за іншым целам хадзілі, падпаўшы пад кару вечнага агня, пастаўлены за прыклад, —

Подобным образом и эти, предаваясь сонным мечтаниям, оскверняют плоть, отвергают Владычество, хулят славы.
 
гэтак сама будзе і з гэтымі лятуценьнікамі, якія апаганіваюць цела, адкідаюць начальства і ўладу ганьбуюць.

Когда же Михаил архангел спорил с диаволом и препирался о теле Моисея, он не посмел произнести оскорбительного суда, но сказал: да накажет тебя Господь,
 
Міхал Архангел, калі гаварыў з д’яблам, спрачаючыся за цела Майсеява, не адважыўся вынесьці дакорлівага прысуду, але сказаў: няхай забароніць табе Госпад.

Они же всё, чего не знают, то хулят, а всем, что знают по естеству, как бессловесные животные, тем растлеваются.
 
А гэтыя ганьбуюць тое, чаго ня ведаюць; што-ж па прыродзе ведаюць, як бязмоўныя жывёлы, тым сябе растляваюць.

Горе им, потому что они пошли путем Каина, и за мзду совершенно предались заблуждению, как Валаам, и в восстании, как Корей, погибли.
 
Гора ім, бо пайшлі шляхам Каіна, папаліся ў манлівасьць нагароды Валаамавае і ў упартасьці пагіблі, як Карэй.

Это они — пятно на ваших вечерях любви, когда пиршествуют с вами без страха, самих себя упитывая; они — безводные облака ветром носимые; они — деревья осенние, бесплодные, дважды умершие, вырванные с корнем;
 
Яны ёсьць небясьпека на вашых вячэрах любві: госьцячы ў вас, насуцца бяз страху; гэта хмары бязводныя, што носяцца ветрам; асеньнія дрэвы, бясплодныя, двойчы памершыя, павырываныя;

они — бурные волны морские, вздымающие пену своих срамот; они — звёзды блуждающие, которым мрак тьмы сбережен навек.
 
лютыя хвалі марскія, што пеняцца сорамам сваім; зоры блукаючыяся, для якіх чорная цемра навекі захована.

И Енох, седьмой от Адама, изрек пророчество и о них, говоря: вот пришел Господь со святыми ратями Своими
 
Аб іх прарочыў і Энох, сёмы ад Адама, кажучы: вось ідзе Госпад з мірыядамі сьвятых —

сотворить суд над всеми и обличить всех нечестивых во всех делах нечестия их, которые они нечестиво совершили, и во всех дерзких словах, которые сказали против Него нечестивые грешники.
 
учыніць суд над усімі і дакарыць між імі ўсіх бязбожных за ўсе ўчынкі бязбожнасьці іх, якімі бязбожнае чыпілі, і за ўсе жорсткасьці, што гаварылі на Яго бязбожныя грэшнікі.

Это — ропщущие, недовольные судьбой; они ходят по своим похотям, уста их изрекают надутые слова, они льстят ради выгоды.
 
Гэта наракальнікі, нічым не здавальняючыяся, што ходзяць водле пажаданьняў сваіх; і вусны іх гавораць горда, і яны паважаюць аблічча дзеля карысьці.

Вы же, возлюбленные, вспомните слова прежде сказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа:
 
Але вы умілаваныя, памятайце словы, прадказаныя Апосталамі Госпада нашага Ісуса Хрыста:

они говорили вам, что в последнее время будут насмешники, поступающие по своим нечестивым похотям.
 
яны казалі вам, што ў апошні час зьявяцца лаяльнікі, каторыя ходзяць водле іхніх бязбожных пажаданьняў.

Это они производят разделения; они — душевные, Духа не имеющие.
 
Гэта тыя, што адлучаюцца (ад еднасьці веры), з душою, ды ня маючыя духа.

Вы же, возлюбленные, устрояя самих себя на святейшей вашей вере, молясь в Духе Святом,
 
А вы, улюбленыя, будуючы сябе найсьвяцейшай верай вашай, молячыся ў Духу Сьвятым,

сохраните себя в любви Божией, ожидая милость Господа нашего Иисуса Христа к жизни вечной.
 
захоўвайце сябе ў любві Божай, чакаючы ласкі ад Госпада нашага Ісуса Хрыста ў жыцьцё вечнае.

И к одним будьте милостивы, когда они сомневаются;
 
I над аднымі літуйцеся з развагаю,

спасайте их, исторгая из огня; к иным же будьте милостивы со страхом, гнушаясь даже одеждой, оскверненной плотью.
 
а другіх ратуйце, выхопліваючы з агню, дакарайце з страхам, ненавідзячы навет вопратку, целам апаганеную.

Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред лицом славы Своей непорочными в ликовании,
 
Таму-ж, хто захаваць вас можа ад упадку і паставіць перад славаю Сваею нескажонымі ды ў радасьці,

единому Богу Спасителю нашему, чрез Иисуса Христа, Господа нашего, слава, величие, держава и власть прежде всех веков и теперь и во все веки, аминь.
 
адзінаму прамудраму Богу, Збавіцелю нашаму праз Ісуса Хрыста, Госпада нашаса, слава й веліч, сіла і ўлада сягоньня й на ўсе вякі. Амін.2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.