1 Тимофею 1 глава

Первое послание к Тимофею святого апостола Павла
Перевод Десницкого → Подстрочник Винокурова

 
 

Павел, апостол Христа Иисуса по велению Бога, Спасителя нашего, и Христа Иисуса, надежды нашей —
 
Παῦλος Павел 3972 N-NSM ἀπόστολος апостол 652 N-NSM Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM κατ᾽ по 2596 PREP ἐπιταγὴν повелению 2003 N-ASF θεοῦ Бога 2316 N-GSM σωτῆρος Спасителя 4990 N-GSM ἡμῶν нашего 2257 P-1GP καὶ и 2532 CONJ Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM τῆς  3588 T-GSF ἐλπίδος надежды 1680 N-GSF ἡμῶν нашей 2257 P-1GP

Тимофею, истинному сыну по вере: благодать, милость и мир тебе от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего.
 
Τιμοθέῳ Тимофею 5095 N-DSM γνησίῳ законному 1103 A-DSN τέκνῳ ребёнку 5043 N-DSN ἐν в 1722 PREP πίστει· вере; 4102 N-DSF χάρις, благодать, 5485 N-NSF ἔλεος, милость, 1656 N-NSN εἰρήνη мир 1515 N-NSF ἀπὸ от 575 PREP θεοῦ Бога 2316 N-GSM πατρὸς Отца 3962 N-GSM καὶ и 2532 CONJ Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM τοῦ  3588 T-GSM κυρίου Го́спода 2962 N-GSM ἡμῶν. нашего. 2257 P-1GP

Когда я отправился в Македонию, то попросил тебя остаться в Эфесе, чтобы ты потребовал от некоторых людей не учить иначе, чем мы,
 
Καθὼς Как 2531 ADV παρεκάλεσά я попросил 3870 V-AAI-1S σε тебя 4571 P-2AS προσμεῖναι остаться 4357 V-AAN ἐν в 1722 PREP Ἐφέσῳ Ефесе 2181 N-DSF πορευόμενος отправляющийся 4198 V-PNP-NSM εἰς в 1519 PREP Μακεδονίαν, Македонию, 3109 N-ASF ἵνα чтобы 2443 CONJ παραγγείλῃς увещевать 3853 V-AAS-2S τισὶν некоторых 5100 X-DPM μὴ не 3361 PRT-N ἑτεροδιδασκαλεῖν учить другому 2085 V-PAN

не обсуждать всякие сказания и бесконечные родословия — всё это ведет скорее к спорам, чем к исполнению Божьего замысла о вере.
 
μηδὲ и не 3366 CONJ-N προσέχειν заниматься 4337 V-PAN μύθοις мифами 3454 N-DPM καὶ и 2532 CONJ γενεαλογίαις родословиями 1076 N-DPF ἀπεράντοις, бесконечными, 562 A-DPF αἵτινες теми, которые 3748 R-NPF ἐκζητήσεις изыскания 1567 N-APF παρέχουσιν доставляют 3930 V-PAI-3P μᾶλλον более 3123 ADV чем 1510 PRT οἰκονομίαν устроение 3622 N-ASF θεοῦ Бога 2316 N-GSM τὴν  3588 T-ASF ἐν в 1722 PREP πίστει· вере; 4102 N-DSF

С какой целью я этого требую? Жду любви от чистого сердца, доброй совести и непритворной веры.
 
τὸ  3588 T-NSN δὲ же 1161 CONJ τέλος конец 5056 N-NSN τῆς  3588 T-GSF παραγγελίας увещания 3852 N-GSF ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S ἀγάπη любовь 26 N-NSF ἐκ от 1537 PREP καθαρᾶς чистого 2513 A-GSF καρδίας се́рдца 2588 N-GSF καὶ и 2532 CONJ συνειδήσεως совести 4893 N-GSF ἀγαθῆς доброй 18 A-GSF καὶ и 2532 CONJ πίστεως веры 4102 N-GSF ἀνυποκρίτου, непритворной, 505 A-GSF

Но есть люди, которые от этого отвернулись и обратились к пустым разговорам:
 
ὧν [в] чём 3739 R-GPF τινες некоторые 5100 X-NPM ἀστοχήσαντες промахнувшиеся 795 V-AAP-NPM ἐξετράπησαν свернули 1624 V-2API-3P εἰς в 1519 PREP ματαιολογίαν, пустословие, 3150 N-ASF

они желают учить закону, а сами не понимают, что говорят и о чем так уверенно рассуждают.
 
θέλοντες желая 2309 V-PAP-NPM εἶναι быть 1510 V-PAN νομοδιδάσκαλοι, законоучителями, 3547 N-NPM μὴ не 3361 PRT-N νοοῦντες понимающие 3539 V-PAP-NPM μήτε и не 3383 CONJ-N которое 3739 R-APN λέγουσιν говорят 3004 V-PAI-3P μήτε и не 3383 CONJ-N περὶ о 4012 PREP τίνων чём 5101 I-GPN διαβεβαιοῦνται. утверждают. 1226 V-PNI-3P

Мы знаем, что закон прекрасен, если пользоваться им законно,
 
Οἴδαμεν Знаем 1492 V-RAI-1P δὲ же 1161 CONJ ὅτι что 3754 CONJ καλὸς хорош 2570 A-NSM  3588 T-NSM νόμος Закон 3551 N-NSM ἐάν если 1437 COND τις кто 5100 X-NSM αὐτῷ им 846 P-DSM νομίμως законно 3545 ADV χρῆται, будет пользоваться, 5530 V-PNS-3S

с ясным пониманием: закон дан не для праведника, но для людей беззаконных и непокорных, нечестивых и грешных. Такие чужды благочестию и святыне, губят мать и отца, совершают убийства,
 
εἰδὼς знающий 1492 V-RAP-NSM τοῦτο, это, 5124 D-ASN ὅτι что 3754 CONJ δικαίῳ [для] праведного 1342 A-DSM νόμος Закон 3551 N-NSM οὐ не 3739 PRT-N κεῖται, полагается, 2749 V-PNI-3S ἀνόμοις [для] беззаконных 459 A-DPM δὲ же 1161 CONJ καὶ и 2532 CONJ ἀνυποτάκτοις, непокорных, 506 A-DPM ἀσεβέσι нечестивых 765 A-DPM καὶ и 2532 CONJ ἁμαρτωλοῖς, грешных, 268 A-DPM ἀνοσίοις нечистых 462 A-DPM καὶ и 2532 CONJ βεβήλοις, скверных, 952 A-DPM πατρολῴαις отцеубийц 3964 N-DPM καὶ и 2532 CONJ μητρολῴαις, матереубийц, 3389 N-DPM ἀνδροφόνοις, человекоубийц, 409 N-DPM

предаются разврату и ложатся с мужчинами, торгуют людьми и лгут, нарушают клятву и совершают другие дела, противные здравому учению —
 
πόρνοις, развратников, 4205 N-DPM ἀρσενοκοίταις, мужеложцев, 733 N-DPM ἀνδραποδισταῖς, торговцев людьми, 405 N-DPM ψεύσταις, лжецов, 5583 N-DPM ἐπιόρκοις, клятвопреступников, 1965 A-DPM καὶ и 2532 CONJ εἴ если 1536 COND τι что 1536 X-NSN ἕτερον другое 2087 A-NSN τῇ  3588 T-DSF ὑγιαινούσῃ здравствующему 5198 V-PAP-DSF διδασκαλίᾳ учению 1319 N-DSF ἀντίκειται, противостоит, 480 V-PNI-3S

славному Евангелию блаженного Бога, и мне доверено его проповедовать.
 
κατὰ по 2596 PREP τὸ  3588 T-ASN εὐαγγέλιον благовестию 2098 N-ASN τῆς  3588 T-GSF δόξης славы 1391 N-GSF τοῦ  3588 T-GSM μακαρίου блаженного 3107 A-GSM θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM Которого 3588 R-ASN ἐπιστεύθην был сделан поверенный 4100 V-API-1S ἐγώ. я. 1473 P-1NS

Благодарю Того, Кто дал мне силу — Христа Иисуса, Господа нашего. Он счел меня верным и определил на служение,
 
Χάριν Благодарность 5485 N-ASF ἔχω имею 2192 V-PAI-1S τῷ  3588 T-DSM ἐνδυναμώσαντί усилившему 1743 V-AAP-DSM με меня 3165 P-1AS Χριστῷ Христу 5547 N-DSM Ἰησοῦ Иисусу 2424 N-DSM τῷ  3588 T-DSM κυρίῳ Господу 2962 N-DSM ἡμῶν, нашему, 2257 P-1GP ὅτι потому что 3754 CONJ πιστόν верного 4103 A-ASM με меня 3165 P-1AS ἡγήσατο Он счёл 2233 V-ADI-3S θέμενος положивший 5087 V-2AMP-NSM εἰς на 1519 PREP διακονίαν, служение, 1248 N-ASF

хотя прежде я Его хулил, гнал и оскорблял, — я поступал так по незнанию и неверию, и Он помиловал меня.
 
τὸ  3588 T-ASN πρότερον прежде 4386 ADV-C ὄντα бывшего 1510 V-PAP-ASM βλάσφημον хулителя 989 A-ASM καὶ и 2532 CONJ διώκτην гонителя 1376 N-ASM καὶ и 2532 CONJ ὑβριστήν· оскорбителя; 5197 N-ASM ἀλλὰ но 235 CONJ ἠλεήθην, помилован, 1653 V-API-1S ὅτι потому что 3754 CONJ ἀγνοῶν незнающий 50 V-PAP-NSM ἐποίησα я сделал 4160 V-AAI-1S ἐν в 1722 PREP ἀπιστίᾳ, неверии, 570 N-DSF

Все пределы превзошла благодать Господа нашего вместе с верой и любовью — той, что во Христе Иисусе.
 
ὑπερεπλεόνασεν сверхумножилась 5250 V-AAI-3S δὲ же 1161 CONJ  1510 T-NSF χάρις благодать 5485 N-NSF τοῦ  3588 T-GSM κυρίου Го́спода 2962 N-GSM ἡμῶν нашего 2257 P-1GP μετὰ с 3326 PREP πίστεως верой 4102 N-GSF καὶ и 2532 CONJ ἀγάπης любовью 26 N-GSF τῆς  3588 T-GSF ἐν в 1722 PREP Χριστῷ Христе 5547 N-DSM Ἰησοῦ. Иисусе. 2424 N-DSM

Достоверна эта весть и достойна быть принятой всеми: Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, и я — первый из них.
 
πιστὸς Верно 4103 A-NSM  3588 T-NSM λόγος слово 3056 N-NSM καὶ и 2532 CONJ πάσης всякого 3956 A-GSF ἀποδοχῆς принятия 594 N-GSF ἄξιος, достойно, 514 A-NSM ὅτι что 3754 CONJ Χριστὸς Христос 5547 N-NSM Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM ἦλθεν пришёл 2064 V-2AAI-3S εἰς в 1519 PREP τὸν  3588 T-ASM κόσμον мир 2889 N-ASM ἁμαρτωλοὺς грешников 268 A-APM σῶσαι· спасти; 4982 V-AAN ὧν [из] которых 3739 R-GPM πρῶτός первый 4413 A-NSM-S εἰμι есть 1510 V-PAI-1S ἐγώ, я, 1473 P-1NS

Для того и был я помилован, чтобы на моем примере, прежде других, Иисус Христос показал, и как велико Его терпение, и что всех, кто доверится Ему, ожидает вечная жизнь.
 
ἀλλὰ но 235 CONJ διὰ через 1223 PREP τοῦτο это 5124 D-ASN ἠλεήθην, я был помилован, 1653 V-API-1S ἵνα чтобы 2443 CONJ ἐν во 1722 PREP ἐμοὶ мне 1698 P-1DS πρώτῳ первом 4413 A-DSM-S ἐνδείξηται показал 1731 V-AMS-3S Χριστὸς Христос 5547 N-NSM Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM τὴν  3588 T-ASF ἅπασαν всё 537 A-ASF μακροθυμίαν, долготерпение, 3115 N-ASF πρὸς к 4314 PREP ὑποτύπωσιν образцу 5296 N-ASF τῶν  3588 T-GPM μελλόντων готовящихся 3195 V-PAP-GPM πιστεύειν верить 4100 V-PAN ἐπ᾽ в 1909 PREP αὐτῷ Него 846 P-DSM εἰς на 1519 PREP ζωὴν жизнь 2222 N-ASF αἰώνιον. вечную. 166 A-ASF

Извечному Царю, нетленному, незримому Единому Богу честь и слава во веки веков. Аминь!
 
τῷ  3588 T-DSM δὲ Же 1161 CONJ βασιλεῖ Царю 935 N-DSM τῶν  3588 T-GPM αἰώνων, веков, 165 N-GPM ἀφθάρτῳ, нетленному, 862 A-DSM ἀοράτῳ, невидимому, 517 A-DSM μόνῳ единому 3441 A-DSM θεῷ, Богу, 2316 N-DSM τιμὴ честь 5092 N-NSF καὶ и 2532 CONJ δόξα слава 1391 N-NSF εἰς во 1519 PREP τοὺς  3588 T-APM αἰῶνας веки 165 N-APM τῶν  3588 T-GPM αἰώνων· веков; 165 N-GPM ἀμήν. аминь. 281 HEB

Вот чего я теперь требую от тебя, сын мой Тимофей: как и говорят давние пророчества о тебе, сражайся как умелый воин, вдохновляясь ими!
 
Ταύτην Это 3778 D-ASF τὴν  3588 T-ASF παραγγελίαν приказание 3852 N-ASF παρατίθεμαί предлагаю 3908 V-PMI-1S σοι, тебе, 4671 P-2DS τέκνον дитя 5043 N-VSN Τιμόθεε, Тимофей, 5095 N-VSM κατὰ по 2596 PREP τὰς  3588 T-APF προαγούσας ведущим вперёд 4254 V-PAP-APF ἐπὶ к 1909 PREP σὲ тебе 4571 P-2AS προφητείας, пророчествам, 4394 N-APF ἵνα чтобы 2443 CONJ στρατεύῃ ты воевал 4754 V-PMS-2S ἐν в 1722 PREP αὐταῖς них 846 P-DPF τὴν  3588 T-ASF καλὴν хорошей 2570 A-ASF στρατείαν, войной, 4752 N-ASF

У тебя есть вера и добрая совесть, а ведь некоторые их отвергли, потому и вера их потерпела крушение.
 
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM πίστιν веру 4102 N-ASF καὶ и 2532 CONJ ἀγαθὴν добрую 18 A-ASF συνείδησιν, совесть, 4893 N-ASF ἥν которую 3739 R-ASF τινες некоторые 5100 X-NPM ἀπωσάμενοι оттолкнувшие 683 V-ADP-NPM περὶ относительно 4012 PREP τὴν  3588 T-ASF πίστιν веры 4102 N-ASF ἐναυάγησαν· потерпели кораблекрушение; 3489 V-AAI-3P

В их числе — Гименей и Александр, и я предал их сатане, чтобы они отучились оскорблять Бога.
 
ὧν [из] которых 3739 R-GPM ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S Ὑμέναιος Гименей 5211 N-NSM καὶ и 2532 CONJ Ἀλέξανδρος, Александр, 223 N-NSM οὓς которых 3775 R-APM παρέδωκα я предал 3860 V-AAI-1S τῷ  3588 T-DSM Σατανᾷ Сатане 4567 N-DSM ἵνα чтобы 2443 CONJ παιδευθῶσιν они были воспитаны 3811 V-APS-3P μὴ не 3361 PRT-N βλασφημεῖν. богохульствовать. 987 V-PAN2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.