Иакова 1 глава

Соборное послание Иакова
Библейской Лиги ERV → Пераклад праваслаўнай царквы

 
 

Приветствия людям Божьим, рассеянным по всему миру, от Иакова, слуги Божьего и Господа Иисуса Христа.
 
Іакаў, раб Бога і Госпада Іісуса Хрыста, — двана́ццаці кале́нам, якія ў рассе́янні: ра́давацца.

Братья и сёстры, с великой радостью принимайте всякие испытания,
 
За вялікую радасць прыма́йце, браты мае́, калі трапля́еце ў розныя спаку́сы,

зная, что ваша вера, пройдя через испытания, порождает терпение.
 
ве́даючы, што выпрабава́нне вашай веры ўтвара́е цярплівасць;

И это терпение должно оказать своё действие, так что вы достигнете зрелости и полноты и не будет у вас изъяна.
 
цярплівасць жа павінна мець вынік даскана́лы, каб вы былí даскана́лымі і беззага́ннымі, не ма́ючы ні ў чым недахопу.

Если у кого-либо из вас недостаточно мудрости, то вы должны просить её у Бога. Он щедро и с радостью дарует людям то, о чём они просят. Услышав ваши прошения, Бог даст вам мудрость.
 
Калі ж каму з вас не хапа́е мудрасці, няхай про́сіць у Бога, Які дае ўсім шчодра і без папрокаў, — і будзе да́дзена яму́.

Но просить вы должны с верой, без всякого сомнения, потому что сомневающийся подобен морской волне, гонимой и колеблемой ветром.
 
Але няхай просіць з вераю, ніколькі чым не сумнява́ючыся, бо хто сумнява́ецца, той падобны да марской хва́лі, якую вецер гоніць і шпурля́е;

Сомневающийся не может решить, какому учению ему следовать, и поэтому непостоянен в своих поступках.
 
няхай жа не спадзяе́цца такі чалавек атрыма́ць нешта ад Госпада.

Такой человек не должен думать, что получит от Господа что-либо.
 
Чалавек з раздво́енай душою — няўсто́йлівы на ўсіх шляха́х сваіх.

Бедный брат должен радоваться тому, что Бог считает его важным,
 
Няхай жа ганары́цца брат прынíжаны ўзвы́шанасцю сваёю,

а богатый — тому, что подвергся страданиям, которые приносят ему смирение. Богатство не купит ему более долгую жизнь — он исчезнет подобно полевому цветку.
 
а багаты — прынíжанасцю сваёю, бо ён знікне, як кве́цень на траве;

Солнце восходит, наступает палящий зной, и цветок увядает от жары, лепестки его опадают, и погибает его красота. Так же и богатые исчезнут со всеми своими делами.
 
узышло́ спякотнае сонца і ссушы́ла траву, і кве́цень яе апа́ла, і хараство́ вы́гляду яе знікла; так і багаты на шляха́х сваіх звя́не.

Блажен тот, кто подвергается испытаниям, но не теряет веру, потому что, пройдя через испытания, он получит венец жизни, обещанный Богом тем, кто любит Его.
 
Блажэ́нны чалавек, які вы́трывае спакусу, бо, прайшоўшы выпрабава́нне, ён атрыма́е вянец жыцця́, які паабяца́ў Гасподзь тым, хто лю́біць Яго.

Никто из подвергаемых искушению не должен говорить: «Это искушение послано Богом», потому что Бог не имеет ничего общего со злом и никого не искушает.
 
Пры спакушэ́нні няхай ніхто не кажа: «Бог мяне спакуша́е»; таму што Бог не можа быць спаку́шаны злом, і Сам не спакуша́е нікога,

Но каждого искушают его же собственные желания, которые завлекают его и держат в плену.
 
а кожны спакуша́ецца сваёю пажа́днасцю, якая яго прыва́блівае і зама́ньвае;

Желание, возрастая внутри вас, становится причиной греха; грех же, в свою очередь, когда утвердится, порождает смерть.
 
потым пажа́днасць, зача́ўшы, нараджа́е грэх, а ўчы́нены грэх нараджа́е смерць.

Так не обманывайтесь, любимые братья и сёстры мои.
 
Не абма́нвайцеся, браты́ мае́ ўзлю́бленыя:

Каждый добрый и совершенный дар приходит свыше, от Отца, создавшего небесный свет. Бог постоянен и неизменен.
 
усякае добрае дая́нне і ўсякі даскана́лы дар сыходзіць звыш, ад Айца свяцíлаў, у Якога няма змяне́ння і нават це́ню пераме́нлівасці.

Он решил сделать нас Своими детьми через истинное послание, чтобы мы стали самыми важными среди всех Его созданий.
 
Ён пажада́ў і нарадзíў нас сло́вам ісціны, каб мы сталі нейкім пача́ткам Яго стварэ́нняў.

Любимые братья и сёстры мои, всегда стремитесь больше слушать, чем говорить, и не поддавайтесь гневу с лёгкостью,
 
Дык вось, браты мае́ ўзлю́бленыя, няхай кожны чалавек будзе хуткі да слу́хання, няспе́шны да гаварэ́ння, няспе́шны да гневу,

потому что гнев людской мешает жить праведно, как это угодно Богу.
 
бо гнеў чалавека не робіць яго праведным перад Богам.

Так отрекитесь же от всякой нечистоты и зла вокруг; примите с кротостью учение Божье, насаждаемое в ваши сердца, которое может спасти вас.
 
Таму, адкла́ўшы ўсякую нечыстату́ і празме́рную зло́бу, лагодна прымíце пасе́янае слова, якое можа спасцí ду́шы вашы.

Поступайте согласно Божьему учению, а не просто слушайте его бесцельно, потому что если вы только слушаете, то обманываете себя.
 
Будзьце ж выкана́ўцамі слова, а не толькі слухача́мі, якія ашу́кваюць саміх сябе.

Если кто-то только слушает Божье учение, но не следует ему, то уподобляется тому человеку, который рассматривает своё лицо в зеркале:
 
Бо хто слу́хае слова і не выко́нвае, той падобны да чалавека, што разгляда́е ў люстэ́рку свой твар, які ма́е ад нараджэ́ння:

увидит себя, отойдёт и тотчас же забудет, как выглядит.
 
ён паглядзе́ў на сябе і адышо́ў — і адразу забыў, які ён.

Блажен будет тот, кто внимательно изучает совершенный закон Божий, приносящий свободу людям, и ведёт себя согласно ему, применяя его на деле, а выслушав, не забывает.
 
Але хто спасцíгне закон даскана́лы — закон свабоды — і застане́цца ў ім, той, стаўшы не слухачо́м забы́ўлівым, а выкана́ўцам справы, блажэ́нны будзе ў дзе́йнасці сваёй.

Если кто-то считает себя благочестивым, но не обуздывает свой язык, то он лишь обманывает себя и все его приношения Богу ничего не стоят.
 
Калі хто з вас думае, што ён набо́жны, і не стры́млівае свайго языка, а падма́нвае сэ́рца сваё, то набо́жнасць яго ма́рная.

Истинное же благочестие, угодное Богу, ничем не запятнанное и чистое перед Богом и Отцом, выражается в заботе о сиротах и вдовах, нуждающихся в помощи, и в сохранении себя неосквернённым злом мира.
 
Набо́жнасць чы́стая і беззага́нная перад Богам і Айцом — у тым, каб дагляда́ць сірот і ўдоў у го́ры іх і захо́ўваць сябе неапага́неным ад свету.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.