Песня Песней 1 глава

Песнь песней Соломона
Библейской Лиги ERV → Подстрочник Винокурова

 
 

Наипрекраснейшая из песен Соломона. Девушка обращается к своему возлюбленному Покрой меня всю поцелуями, потому что любовь твоя слаще вина.
 
Ἆισμα Песнь     ᾀσμάτων, песней,   N-GPN которая 3588 R-NSN ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S τῷ   3588 T-DSM Σαλωμων. Саломона. 4672 N-GSM Φιλησάτω [Да] целует 5368 V-AAD-3S με меня 3165 P-1AS ἀπὸ от 575 PREP φιλημάτων поцелуев 5370 N-GPN στόματος уст 4750 N-GSN αὐτοῦ, его, 846 RC-GSM ὅτι потому что 3754 CONJ ἀγαθοὶ хорошие 18 A-NPM μαστοί сосцы 3149 N-NPM σου твои 4675 P-2GS ὑπὲρ более 5228 PREP οἶνον, вина́, 3631 N-ASM

Прекрасны твои благовония, но имя твоё слаще лучших духов. Поэтому тебя девушки любят.
 
καὶ и 2532 CONJ ὀσμὴ запах 3744 N-NSF μύρων мира 3464 N-GPN σου твоего 4675 P-2GS ὑπὲρ более 5228 PREP πάντα всех 3956 τὰ   3588 RA-NAPN ἀρώματα, благовоний, 759 N-APN μύρον миро 3464 N-NASN ἐκκενωθὲν изливаемое   V-APP-NSN ὄνομά имя 3686 N-NASN σου. твоё. 4675 P-2GS διὰ Из-за 1223 PREP τοῦτο этого 5124 RD-NASN νεάνιδες девушки   N-NPF ἠγάπησάν полюбили 25 V-AAI-3P σε, тебя, 4571 P-2AS

Возьми меня с собою! Давай убежим! Царь ввёл меня в свои палаты. Женщины Иерусалима говорят мужчине Мы возрадуемся и будем счастливы с тобой. Помни, любовь твоя слаще вина, поэтому девушки любят тебя.
 
εἵλκυσάν привлекли 1670 V-AAI-3P σε, тебя, 4571 P-2AS ὀπίσω позади 3694 ADV σου тебя 4675 P-2GS εἰς в 1519 PREP ὀσμὴν запах 3744 N-ASF μύρων мира 3464 N-GPN σου твоего 4675 P-2GS δραμοῦμεν. побежим. 5143 V-FAI-1P Εἰσήνεγκέν Внёс 1533 V-AAI-3S με меня 3165 P-1AS   3588 T-NSM βασιλεὺς царь 935 N-NSM εἰς во 1519 PREP τὸ   3588 RA-NASN ταμίειον внутреннюю комнату 5009 N-NSN αὐτοῦ. его. 846 RC-GSM Ἀγαλλιασώμεθα Возрадуемся 21 V-AMS-1P καὶ и 2532 CONJ εὐφρανθῶμεν возвеселимся 2165 V-APS-1P ἐν в 1722 PREP σοί, тебе, 4671 ἀγαπήσομεν Полюбим 25 V-FAI-1P μαστούς гру́ди 3149 N-APM σου твои 4675 P-2GS ὑπὲρ более 5228 PREP οἶνον· вина́; 3631 N-ASM εὐθύτης правота 2118 N-NSF ἠγάπησέν да полюбит 25 V-AAI-3S σε. тебя. 4571 P-2AS

Дочери Иерусалима, я смугла и прекрасна, смугла, словно шатры Кедара и Салмы.
 
Μέλαινά Темна 3189 A-NSF εἰμι я есть 1510 V-PAI-1S καὶ и 2532 CONJ καλή, хороша, 2570 A-DSF θυγατέρες дочери 2364 N-N/VPF Ιερουσαλημ, Иерусалима, 2419 NP ὡς как 5613 ADV σκηνώματα шатры 4638 N-APN Κηδαρ, Кидара,   N-NSM ὡς как 5613 ADV δέρρεις покрывала 1193 N-APF Σαλωμων. Саломона. 4672 N-GSM

Не смотрите, что я так смугла, потому что так солнце окрасило меня. Мои братья на меня разгневались, заставив работать в своих виноградниках, и поэтому я о себе позаботиться не смогла.
 
μὴ Не 3361 PRT-N βλέψητέ смотри́те [на] 991 V-AAS-2P με, меня, 3165 P-1AS ὅτι потому что 3754 CONJ ἐγώ я 1473 P-1NS εἰμι есть 1510 V-PAI-1S μεμελανωμένη, почерневшая,   V-XPP-NSF ὅτι потому что 3754 CONJ παρέβλεψέν опалило   V-AAI-3S με меня 3165 P-1AS   3588 T-NSM ἥλιος· солнце; 2246 N-NSM υἱοὶ сыновья́ 5207 N-N/VPM μητρός матери 3384 N-GSF μου моей 3450 P-1GS ἐμαχέσαντο дрались 3164 V-AMI-3P ἐν из-за 1722 PREP ἐμοί, меня, 1698 P-1DS ἔθεντό положил 5087 V-2AMI-3P με меня 3165 P-1AS φυλάκισσαν охранник 5439 N-ASF ἐν в 1722 PREP ἀμπελῶσιν· виноградники; 290 N-DPM ἀμπελῶνα виноградник 290 N-ASM ἐμὸν мой 1699 οὐκ не 3756 PRT-N ἐφύλαξα. сохранил. 5442 V-AAI-1S

Люблю тебя всем сердцем. Не сбиваясь с моего пути, я буду искать тебя среди отар твоих друзей.
 
Ἀπάγγειλόν Сообщи 518 V-AAM-2S μοι, мне, 3427 P-1DS ὃν которого 3739 R-ASM ἠγάπησεν полюбила 25 V-AAI-3S   1510 T-NSF ψυχή душа́ 5590 N-N/VSF μου, моя, 3450 P-1GS ποῦ где 4226 PRT ποιμαίνεις, пасёшь, 4165 V-PAI-2S ποῦ где 4226 PRT κοιτάζεις ложишься спать   V-PAI-2S ἐν в 1722 PREP μεσημβρίᾳ, полдень, 3314 N-DSF μήποτε чтобы не 3379 ADV-N γένωμαι я сделалась 1096 V-2ADS-1S ὡς как 5613 ADV περιβαλλομένη накинутая 4016 V-PMPNS ἐπ᾽ на 1909 PREP ἀγέλαις стада́ 34 N-DPF ἑταίρων товарищей 2083 N-GPM σου. твоих. 4675 P-2GS

Ты такая красавица и, безусловно, знаешь, что делать. Иди следами овец, паси своих козлят у шатра пастуха.
 
Ἐὰν Если 1437 COND μὴ не 3361 PRT-N γνῷς узнаешь 1097 V-2AAS-2S σεαυτήν, саму себя, 4572 D-ASF   1510 T-NSF καλὴ хорошая 2570 A-DSF ἐν среди 1722 PREP γυναιξίν, женщин, 1135 N-DPF ἔξελθε выйди 1831 V-2AAM-2S σὺ ты 4771 P-2NS ἐν в 1722 PREP πτέρναις пятках 4418 N-DPF τῶν   3588 RA-GP3 ποιμνίων стад 4168 N-GPN καὶ и 2532 CONJ ποίμαινε паси 4165 V-PAM-2S τὰς   3588 T-APF ἐρίφους козлят 2056 N-APM σου твоих 4675 P-2GS ἐπὶ при 1909 PREP σκηνώμασιν шатрах 4638 N-DPN τῶν   3588 RA-GP3 ποιμένων. пастухов. 4166 N-GPM

Возлюбленная, более влекущая, чем любая кобылица среди жеребцов в фараоновой колеснице. Они убраны великолепными украшениями, а шеи их в ожерельях прекрасных.
 
Τῇ   3588 T-DSF ἵππῳ Коню 2462 N-DSF μου моему 3450 P-1GS ἐν среди 1722 PREP ἅρμασιν колесниц 716 N-DPN Φαραω фараона 5328 N-PRI ὡμοίωσά уподобил 3666 V-AAI-1S σε, тебя, 4571 P-2AS   1510 T-NSF πλησίον ближняя 4139 ADV μου. моя. 3450 P-1GS

Прекрасны щёки твои, обрамлённые золотом. Шея твоя прекрасна в узорах серебра.
 
τί Как 5100 RX-NASN ὡραιώθησαν украшены   V-API-3P σιαγόνες щёки 4600 N-NPF σου твои 4675 P-2GS ὡς как 5613 ADV τρυγόνες, горлиц, 5167 N-NPF τράχηλός шея 5137 N-NSM σου твоя 4675 P-2GS ὡς как 5613 ADV ὁρμίσκοι подвески.   N-NPM

Вот украшения для тебя: золотые подвески и серебряное ожерелье.
 
ὁμοιώματα Подобия 3667 N-NPN χρυσίου золота 5553 N-GSN ποιήσομέν сделаем 4160 V-FAI-1P σοι тебе 4671 P-2DS μετὰ с 3326 PREP στιγμάτων вкраплениями 4742 N-GPN τοῦ   3588 RA-GSM/N ἀργυρίου. серебра. 694 N-GSN

Запах моих духов достигает царя на его ложе.
 
Ἕως До 2193 ADV οὗ которого [времени] 3739   3588 T-NSM βασιλεὺς царь 935 N-NSM ἐν на 1722 PREP ἀνακλίσει постели   N-DSF αὐτοῦ, его, 846 RC-GSM νάρδος нард 3487 N-NSF μου мой 3450 P-1GS ἔδωκεν дал 1325 V-AAI-3S ὀσμὴν запах 3744 N-ASF αὐτοῦ. его. 846 RC-GSM

Мой возлюбленный словно мешочек мирры, всю ночь возлежащий меж грудей моих.
 
ἀπόδεσμος Повязка   N-NSM τῆς   3588 T-GSF στακτῆς бальзама   N-GSF ἀδελφιδός брату   N-NSM μου мой 3450 P-1GS ἐμοί, мне, 1698 P-1DS ἀνὰ по 303 PREP μέσον середине [между] 3319 A-ASN τῶν   3588 RA-GP3 μαστῶν грудей 3149 N-GPM μου моих 3450 P-1GS αὐλισθήσεται· будет жить; 835 V-FPI-3S

Мой возлюбленный как гроздь хины среди виноградников Ен-Геди.
 
βότρυς кисть 1009 N-NSM τῆς   3588 T-GSF κύπρου кипра 2954 N-GSF ἀδελφιδός брат   N-NSM μου мой 3450 P-1GS ἐμοὶ мне 1698 P-1DS ἐν в 1722 PREP ἀμπελῶσιν виноградниках 290 N-DPM Εγγαδδι. Енгадды.   N-GS

Ты прекрасна, возлюбленная, ты прекрасна, глаза твои голубкам подобны.
 
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S εἶ есть 1487 V-PAI-2S καλή, хорошая, 2570 A-DSF   1510 T-NSF πλησίον ближняя 4139 ADV μου, моя, 3450 P-1GS ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S εἶ есть 1487 V-PAI-2S καλή, хорошая, 2570 A-DSF ὀφθαλμοί глаза́ 3788 N-NPM σου твои 4675 P-2GS περιστεραί. голуби. 4058 N-NPF

Ты прекрасен, возлюбленный мой, и так пленителен. Наше ложе из травы свежо и чудесно.
 
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S εἶ есть 1487 V-PAI-2S καλός, хороший, 2570 A-NSM   3588 T-NSM ἀδελφιδός брат   N-NSM μου, мой, 3450 P-1GS καί и 2532 CONJ γε конечно 1065 PRT ὡραῖος· прекрасный; 5611 A-NSM πρὸς у 4314 PREP κλίνη кровати 2827 N-NSF ἡμῶν нашей 2257 P-1GP σύσκιος, тенистой,   A-NSF/M

Кедры — перекладины нашего дома, а стропила — из елей.
 
δοκοὶ брёвна 1385 N-NPF οἴκων дома́ 3624 N-GPM ἡμῶν нашего 2257 P-1GP κέδροι, кедры, 2747 N-NPF φατνώματα украшения   N-APN ἡμῶν наши 2257 P-1GP κυπάρισσοι. кипарисы.   N-NPF2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.