Аввакум 1 глава

Книга пророка Аввакума
Библейской Лиги ERV → Подстрочник Винокурова

 
 

Вот послание, пришедшее пророку Аввакуму.
 
Τὸ   3588 T-NSN λῆμμα, Основа,   N-NASN которую 3588 R-ASN εἶδεν увидел 1492 V-2AAI-3S Ἀμβακουμ Аввакум   N-NSM   3588 T-NSM προφήτης. пророк. 4396 N-NSM

Господи, я продолжаю взывать о помощи! Когда же Ты услышишь меня? Я кричал о насилии и вновь взывал к Тебе, но Ты спасения не дал.
 
Ἕως До 2193 ADV τίνος, которого [времени], 5100 I-GSM κύριε, Господи, 2962 N-VSM κεκράξομαι я буду взывать 2896 V-FMI-1S καὶ и 2532 CONJ οὐ нет 3364 PRT-N μὴ не 3364 PRT-N εἰσακούσῃς услышишь 1522 V-AAS-2S βοήσομαι воззову 994 V-FMI-1S πρὸς к 4314 PREP σὲ Тебе 4571 P-2AS ἀδικούμενος подвергаясь насилию 91 V-PPPNS καὶ и 2532 CONJ οὐ не 3739 PRT-N σώσεις спасёшь 4982 V-FAI-2S

Люди грабят и обижают друг друга, между ними вражда и раздоры. Почему же Ты заставляешь меня смотреть на весь этот ужас?
 
ἵνα что́ [есть] 2443 CONJ τί что 5100 I-ASN μοι мне 3427 P-1DS ἔδειξας показал 1166 V-AAI-2S κόπους утруждения 2873 N-APM καὶ и 2532 CONJ πόνους, му́ки, 4192 N-APM ἐπιβλέπειν увидел 1914 V-PAN ταλαιπωρίαν страдание 5004 N-ASF καὶ и 2532 CONJ ἀσέβειαν нечестие 763 N-ASF ἐξ с 1537 PREP ἐναντίας противоположной [стороны́] 1727 A-GSF μου моей 3450 P-1GS γέγονεν сделался 1096 V-2RAI-3S κρίσις, суд, 2920 N-NSF καὶ и 2532 CONJ   3588 T-NSM κριτὴς судья 2923 N-NSM λαμβάνει. берёт [подарки]. 2983 V-PAI-3S

Закон потерял силу и несправедлив к людям, а зло творящие выигрывают в борьбе против праведных. Закон утратил свою справедливость, и правосудие уже не торжествует!
 
διὰ Через 1223 PREP τοῦτο это 5124 D-ASN διεσκέδασται уничтожается   V-XPI-3S νόμος, закон, 3551 N-NSM καὶ и 2532 CONJ οὐ не 3739 PRT-N διεξάγεται осуществляется   V-PMPI-3S εἰς до 1519 PREP τέλος конца 5056 N-ASN κρίμα, приговор, 2917 N-NSN ὅτι потому что 3754 CONJ   3588 T-NSM ἀσεβὴς нечестивый 765 A-NSM καταδυναστεύει подавляет 2616 V-PAI-3S τὸν   3588 T-ASM δίκαιον· праведного; 1342 A-ASM ἕνεκεν из-за 1752 PREP τούτου этого 5127 D-GSN ἐξελεύσεται выйдет 1831 V-FDI-3S τὸ   3588 T-NSN κρίμα суд 2917 N-NSN διεστραμμένον. извращённый. 1294 V-RMPNS

Господь ответил Израилю: «Посмотрите на другие народы! Понаблюдайте за ними и будете удивлены, потому что ещё в дни вашей жизни Я собираюсь сделать такое, чему бы вы не поверили, даже если бы вам рассказали об этом.
 
ἴδετε, Посмотри́те, 1492 V-2AAM-2P οἱ   3588 T-NPM καταφρονηταί, спесивцы, 2707 N-NPM καὶ и 2532 CONJ ἐπιβλέψατε увидьте 1914 V-AAD-2P καὶ и 2532 CONJ θαυμάσατε удивитесь 2296 V-AAM-2P θαυμάσια чудесам 2297 A-APN καὶ и 2532 CONJ ἀφανίσθητε, исчезните, 853 V-APM-2P διότι потому что 1360 CONJ ἔργον дело 2041 N-ASN ἐγὼ Я 1473 P-1NS ἐργάζομαι делаю 2038 V-PNI-1S ἐν в 1722 PREP ταῖς   3588 T-DPF ἡμέραις дни 2250 N-DPF ὑμῶν, ваши, 5216 P-2GP [в] которое 3588 R-ASN οὐ нет 3364 PRT-N μὴ не 3364 PRT-N πιστεύσητε поверите 4100 V-AAS-2P ἐάν если 1437 COND τις кто-то 5100 I-NSM ἐκδιηγῆται. будет рассказывать. 1555 V-PNS-3S

Я сделаю вавилонский народ сильным. Эти люди — жестокие и могучие воины; они маршем пройдут по всей земле и завладеют домами и городами, не принадлежащими им.
 
διότι Потому что 1360 CONJ ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S ἐγὼ Я 1473 P-1NS ἐξεγείρω подниму 1825 V-PAI-1S ἐφ᾽ на 1909 PREP ὑμᾶς вас 5209 P-2AP τοὺς   3588 T-APM Χαλδαίους Халдеев 5466 N-APM τοὺς   3588 T-APM μαχητάς, храбрых,   N-APM τὸ   3588 T-ASN ἔθνος народ 1484 N-ASN τὸ   3588 T-ASN πικρὸν резкий 4089 A-ASM καὶ и 2532 CONJ τὸ   3588 T-ASN ταχινὸν быстрый 5031 A-ASN τὸ   3588 T-ASN πορευόμενον идущий 4198 V-PMPAS ἐπὶ на 1909 PREP τὰ   3588 T-APN πλάτη широтах 4114 N-APN τῆς   3588 T-GSF γῆς земли́ 1093 N-GSF τοῦ [чтоб]Ы 3588 T-GSN κατακληρονομῆσαι унаследовать 2624 V-AAN σκηνώματα палатки 4638 N-APN οὐκ не 3756 PRT-N αὐτοῦ· его; 846 D-GSN

Страшен и грозен этот народ. Они — сами себе закон и делают всё, что хотят.
 
φοβερὸς устрашающий 5398 A-NSM καὶ и 2532 CONJ ἐπιφανής явный 2016 A-NSM ἐστιν, он есть, 1510 V-PAI-3S ἐξ от 1537 PREP αὐτοῦ него 846 D-GSM τὸ   3588 T-NSN κρίμα суд 2917 N-NSN αὐτοῦ его 846 D-GSM ἔσται, будет, 1510 V-FDI-3S καὶ и 2532 CONJ τὸ   3588 T-NSN λῆμμα основа   N-NASN αὐτοῦ его 846 D-GSM ἐξ от 1537 PREP αὐτοῦ него 846 D-GSM ἐξελεύσεται· выйдет; 1831 V-FDI-3S

Их кони быстрее барсов и злее волков на закате дня. Их всадники прискачут издалека и стремительно нападут на врагов как голодный орёл, бросающийся с высоты на свою добычу.
 
καὶ и 2532 CONJ ἐξαλοῦνται будут скакать 1814 V-FMI-3P ὑπὲρ быстрее 5228 PREP παρδάλεις леопардов 3917 N-APF οἱ   3588 T-NPM ἵπποι кони 2462 N-NPM αὐτοῦ его 846 D-GSN καὶ и 2532 CONJ ὀξύτεροι внезапнее 3691 A-NPMC ὑπὲρ чем 5228 PREP τοὺς   3588 T-APM λύκους волки 3074 N-APM τῆς   3588 T-GSF Ἀραβίας· Аравии; 688 N-GSF καὶ и 2532 CONJ ἐξιππάσονται поедут   V-FMI-3P οἱ   3588 T-NPM ἱππεῖς конники 2460 N-APM αὐτοῦ его 846 D-GSN καὶ и 2532 CONJ ὁρμήσουσιν отправятся 3729 V-FAI-3P μακρόθεν далеко 3113 ADV καὶ и 2532 CONJ πετασθήσονται распространятся 4072 V-FPI-3P ὡς как 5613 ADV ἀετὸς орёл 105 N-NSM πρόθυμος жаждущий 4289 A-NSM εἰς чтобы 1519 PREP τὸ   3588 T-ASN φαγεῖν. поесть. 5315 V-2AAN

Всё, что они хотят, — это воевать! Их армии пройдут быстрым маршем, как стремительно проносится ветер в пустыне, и вавилонские воины захватят столько пленных, что словно песчинкам не будет им числа.
 
συντέλεια Окончание 4930 N-NSF εἰς в 1519 PREP ἀσεβεῖς нечестивых 765 A-NPM ἥξει придёт 2240 V-FAI-3S ἀνθεστηκότας устремив 436 V-XAP-APM προσώποις ли́ца 4383 N-DPN αὐτῶν их 846 D-GPM ἐξ   1537 PREP ἐναντίας напротив 1727 A-GSF καὶ и 2532 CONJ συνάξει соберут 4863 V-FAI-3S ὡς как 5613 ADV ἄμμον песок 285 N-ASF αἰχμαλωσίαν. плен. 161 N-ASF

Вавилонские воины будут смеяться над царями других народов, а иноземные правители будут посмешищем для них. Вавилоняне будут смеяться над всеми укреплёнными городами и просто насыпят осадные валы до самого верха стен, и легко захватят города.
 
καὶ И 2532 CONJ αὐτὸς он 846 P-NSM ἐν среди 1722 PREP βασιλεῦσιν царей 935 N-DPM ἐντρυφήσει, будет веселиться, 1792 V-FAI-3S καὶ и 2532 CONJ τύραννοι тираны 5181 N-NPM παίγνια игрушки   N-NSF αὐτοῦ, его, 846 D-GSM καὶ и 2532 CONJ αὐτὸς он 846 P-NSM εἰς в [отношении] 1519 PREP πᾶν всякой 3956 A-ASN ὀχύρωμα крепости 3794 N-ASN ἐμπαίξεται будет насмехаться 1702 V-FMI-3S καὶ и 2532 CONJ βαλεῖ бросит 906 V-FAI-3S χῶμα насыпь   N-NASN καὶ и 2532 CONJ κρατήσει захватит 2902 V-FAI-3S αὐτοῦ. её. 846 D-GSN

А затем они унесутся прочь как ветер и нападут на другие народы. Лишь собственной силе поклоняются они!»
 
τότε Тогда 5119 ADV μεταβαλεῖ надмится 3328 V-FAI-3S τὸ   3588 T-ASN πνεῦμα дух 4151 N-ASN καὶ и 2532 CONJ διελεύσεται он пройдёт 1330 V-FDI-3S καὶ и 2532 CONJ ἐξιλάσεται· заявит;   V-FMI-3S αὕτη это 846 D-NSF   1510 T-NSF ἰσχὺς могущество 2479 N-NSF τῷ   3588 T-DSM θεῷ бога 2316 N-DSM μου. моего. 3450 P-1GS

И сказал тогда Аввакум: «Господь, Бог мой, Ты — вечно живущий! Ты — бессмертный мой Бог святой!Господи, Ты сотворил народ Вавилона для свершения суда. О, Скала моя, Ты определил ему наказать народ Иуды.
 
οὐχὶ [Разве] не 3780 ADV σὺ Ты 4771 P-2NS ἀπ᾽ от 575 PREP ἀρχῆς, нача́ла, 746 N-GSF κύριε, Господи, 2962 N-VSM   3588 T-NSM θεὸς Бог 2316 N-NSM   3588 T-NSM ἅγιός Святой 40 A-NSM μου мой 3450 P-1GS καὶ и 2532 CONJ οὐ нет 3364 PRT-N μὴ не 3364 PRT-N ἀποθάνωμεν. умрём мы. 599 V-2AAS-1P κύριε, Господи, 2962 N-VSM εἰς для 1519 PREP κρίμα суда 2917 N-ASN τέταχας Т Ыназначил 5021 V-RAI-2S αὐτόν· его; 846 P-ASM καὶ и 2532 CONJ ἔπλασέν создал 4111 V-AAI-3S με меня 3165 P-1AS τοῦ [чтоб]Ы 3588 T-GSN ἐλέγχειν обличить 1651 V-PAN παιδείαν наказание 3809 N-ASF αὐτοῦ. его. 846 D-GSM

Твои глаза слишком чисты, чтобы смотреть на злодеяния и терпеть, когда люди творят несправедливость. Почему же Ты выносишь всё это зло? Почему Ты безмолвно наблюдаешь, как нечестивые губят тех, кто праведнее их?
 
καθαρὸς Чистый 2513 A-NSM ὀφθαλμὸς глаз 3788 N-NSM τοῦ [чтоб]Ы 3588 T-GSM μὴ не 3361 PRT-N ὁρᾶν видеть 3708 V-PAN πονηρά, злое, 4190 A-APN καὶ и 2532 CONJ ἐπιβλέπειν смотреть 1914 V-PAN ἐπὶ на 1909 PREP πόνους му́ки 4192 N-APM οὐ не 3739 PRT-N δυνήσῃ· сможешь; 1410 V-FDI-2S ἵνα что́ [же есть] 2443 CONJ τί что 5100 I-ASN ἐπιβλέπεις смотришь 1914 V-PAI-2S ἐπὶ на 1909 PREP καταφρονοῦντας презирающих 2706 V-PAP-APM παρασιωπήσῃ безмолвствуешь   V-FMI-2S ἐν когда 1722 PREP τῷ   3588 T-DSN καταπίνειν проглатывает 2666 V-PAN ἀσεβῆ нечестивый 765 A-ASM τὸν   3588 T-ASM δίκαιον праведного 1342 A-ASM

Ты сотворил людей подобно рыбе в море, словно морских животных, у которых нет вожака.
 
καὶ и 2532 CONJ ποιήσεις сделаешь 4160 V-FAI-2S τοὺς   3588 T-APM ἀνθρώπους людей 444 N-APM ὡς как 5613 ADV τοὺς   3588 T-APM ἰχθύας рыбу 2486 N-APM τῆς   3588 T-GSF θαλάσσης мо́ря 2281 N-GSF καὶ и 2532 CONJ ὡς как 5613 ADV τὰ   3588 T-APN ἑρπετὰ ползучих 2062 N-APN τὰ которые 3588 T-APN οὐκ не 3756 PRT-N ἔχοντα имеют 2192 V-PAPAP ἡγούμενον. ведущего. 2233 V-PNP-ASM

Злой враг вытаскивает их крюками, ловит сетями и тащит неводами, а потом радуется и торжествует.
 
συντέλειαν Увядание 4930 N-ASF ἐν   1722 PREP ἀγκίστρῳ удилом 44 N-DSN ἀνέσπασεν он вытащил 385 V-AAI-3S καὶ и 2532 CONJ εἵλκυσεν извлёк 1670 V-AAI-3S αὐτὸν его 846 P-ASM ἐν в 1722 PREP ἀμφιβλήστρῳ сети́ 293 N-DSN καὶ и 2532 CONJ συνήγαγεν собрал 4863 V-2AAI-3S αὐτὸν его 846 P-ASM ἐν в 1722 PREP ταῖς   3588 T-DPF σαγήναις неводы 4522 N-DPF αὐτοῦ· его; 846 D-GSM ἕνεκεν из-за 1752 PREP τούτου этого 5127 D-GSN εὐφρανθήσεται возрадуется 2165 V-FPI-3S καὶ и 2532 CONJ χαρήσεται будет радоваться 5463 V-2FOI-3S   1510 T-NSF καρδία сердце 2588 N-NSF αὐτοῦ· его; 846 D-GSM

Сети помогают ему жить богато и есть изысканную пищу, и поэтому он боготворит свою сеть. Враг приносит ей жертвы и сжигает благовонное курение в её честь.
 
ἕνεκεν из-за 1752 PREP τούτου этого 5127 D-GSM θύσει приносит жертвы 2380 V-FAI-3S τῇ   3588 T-DSF σαγήνῃ неводу 4522 N-DSF αὐτοῦ его 846 D-GSM καὶ и 2532 CONJ θυμιάσει кадит 2370 V-FAI-3S τῷ   3588 T-DSN ἀμφιβλήστρῳ сети́ 293 N-DSN αὐτοῦ, его, 846 D-GSM ὅτι потому что 3754 CONJ ἐν в 1722 PREP αὐτοῖς них 846 D-DPM ἐλίπανεν он утучнил   V-AAI-3S μερίδα долю 3310 N-ASF αὐτοῦ, его, 846 D-GSM καὶ и 2532 CONJ τὰ   3588 T-APN βρώματα пища 1033 N-APN αὐτοῦ его 846 D-GSM ἐκλεκτά· изыскана; 1588 A-APN

Так неужели он будет продолжать собирать свои богатства сетями? Неужели он будет беспощадно губить народы?»
 
διὰ через 1223 PREP τοῦτο это 5124 D-ASN ἀμφιβαλεῖ он будет бросать 294 V-FAI-3S τὸ   3588 T-ASN ἀμφίβληστρον сеть 293 N-ASN αὐτοῦ его 846 D-GSM καὶ и 2532 CONJ διὰ во 1223 PREP παντὸς всякое [время] 3956 A-GSN ἀποκτέννειν убивать 615 V-PAN ἔθνη народы 1484 N-APN οὐ не 3739 PRT-N φείσεται. пощадит. 5316 V-FDI-3S2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.