Иуды 1 глава

Соборное послание апостола Иуды
Библейской Лиги ERV → Подстрочник Винокурова

 
 

Приветствия от Иуды, слуги Иисуса Христа и брата Иакова, к призванным, возлюбленным Богом Отцом, охраняемым для Иисуса Христа.
 
Ἰούδας Иуда 2455 N-NSM Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM δοῦλος, раб, 1401 N-NSM ἀδελφὸς брат 80 N-NSM δὲ же 1161 CONJ Ἰακώβου, Иакова, 2385 N-GSM τοῖς  3588 T-DPM ἐν в 1722 PREP θεῷ Боге 2316 N-DSM πατρὶ Отце 3962 N-DSM ἠγαπημένοις возлюбленным 25 V-RPP-DPM καὶ и 2532 CONJ Ἰησοῦ Иисусом 2424 N-DSM Χριστῷ Христом 5547 N-DSM τετηρημένοις сохранённым 5083 V-RPP-DPM κλητοῖς· званым; 2822 A-DPM

Пусть милость, мир и любовь приумножатся среди вас!
 
ἔλεος милость 1656 N-NSN ὑμῖν ваши 5213 P-2DP καὶ и 2532 CONJ εἰρήνη мир 1515 N-NSF καὶ и 2532 CONJ ἀγάπη любовь 26 N-NSF πληθυνθείη. пусть будет умножена. 4129 V-APO-3S

Друзья любимые! Хоть и очень хотелось бы мне написать вам о нашем взаимном спасении, я считаю нужным написать вам и призвать к тому, чтобы вы боролись за веру, которую раз и навсегда даровал Бог Своему святому народу.
 
Ἀγαπητοί, Любимые, 27 A-VPM πᾶσαν всякое 3956 A-ASF σπουδὴν усердие 4710 N-ASF ποιούμενος делающий 4160 V-PMP-NSM γράφειν писать 1125 V-PAN ὑμῖν вам 5213 P-2DP περὶ об 4012 PREP τῆς  3588 T-GSF κοινῆς общем 2839 A-GSF ἡμῶν нашем 2257 P-1GP σωτηρίας спасении 4991 N-GSF ἀνάγκην необходимость 318 N-ASF ἔσχον я возымел 2192 V-2AAI-1S γράψαι написать 1125 V-AAN ὑμῖν вам 5213 P-2DP παρακαλῶν просящий 3870 V-PAP-NSM ἐπαγωνίζεσθαι бороться 1864 V-PNN τῇ [за] 3588 T-DSF ἅπαξ однажды 530 ADV παραδοθείσῃ переданную 3860 V-APP-DSF τοῖς  3588 T-DPM ἁγίοις святым 40 A-DPM πίστει. веру. 4102 N-DSF

Потому что к вам вкрались некоторые люди, чьё осуждение издавна было предсказано в Писаниях пророками. Они, нечестивые, обращают благодать нашего Бога в оправдание своего распутства и отвергают Иисуса Христа, нашего Владыку и Господа единого.
 
παρεισέδυσαν Проникли 3921 V-AAI-3P γάρ ведь 1063 CONJ τινες некоторые 5100 X-NPM ἄνθρωποι, люди, 444 N-NPM οἱ  3588 T-NPM πάλαι давно 3819 ADV προγεγραμμένοι предписанные 4270 V-RPP-NPM εἰς на 1519 PREP τοῦτο этот 5124 D-ASN τὸ  3588 T-ASN κρίμα, приговор, 2917 N-ASN ἀσεβεῖς, нечестивые, 765 A-NPM τὴν  3588 T-ASF τοῦ  3588 T-GSM θεοῦ Бога 2316 N-GSM ἡμῶν нашего 2257 P-1GP χάριτα благодать 5485 N-ASF μετατιθέντες обращающие 3346 V-PAP-NPM εἰς в 1519 PREP ἀσέλγειαν распущенность 766 N-ASF καὶ и 2532 CONJ τὸν  3588 T-ASM μόνον единого 3440 A-ASM δεσπότην Владыку 1203 N-ASM καὶ и 2532 CONJ κύριον Го́спода 2962 N-ASM ἡμῶν нашего 2257 P-1GP Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM Χριστὸν Христа 5547 N-ASM ἀρνούμενοι. отрицающие. 720 V-PNP-NPM

Я хочу напомнить вам, хотя вы всё это уже знаете, что Господь, Который однажды спас Свой народ, выведя из египетской земли, потом уничтожил тех, кто отказывался уверовать.
 
Ὑπομνῆσαι Напомнить 5279 V-AAN δὲ же 1161 CONJ ὑμᾶς вам 5209 P-2AP βούλομαι, хочу, 1014 V-PNI-1S εἰδότας знающим 1492 V-RAP-APM ὑμᾶς вам 5209 P-2AP πάντα, всё, 3956 A-APN ὅτι что 3754 CONJ [ὁ]  3588 T-NSM κύριος Господь 2962 N-NSM ἅπαξ однажды 530 ADV λαὸν народ 2992 N-ASM ἐκ из 1537 PREP γῆς земли́ 1093 N-GSF Αἰγύπτου Египта 125 N-GSF σώσας спасший 4982 V-AAP-NSM τὸ  3588 T-NSN δεύτερον [во] второй [раз] 1208 A-NSN τοὺς  3588 T-APM μὴ не 3361 PRT-N πιστεύσαντας поверивших 4100 V-AAP-APM ἀπώλεσεν, погубил, 622 V-AAI-3S

Я также хочу напомнить вам об ангелах, не удержавших доверенной им власти, но покинувших своё обиталище. Господь содержал их в темноте, скованными вечными цепями, чтобы осудить в День великий.
 
ἀγγέλους ангелов 32 N-APM τε  5037 PRT τοὺς  3588 T-APM μὴ не 3361 PRT-N τηρήσαντας сохранивших 5083 V-AAP-APM τὴν  3588 T-ASF ἑαυτῶν своё 1438 F-3GPM ἀρχὴν нача́ло 746 N-ASF ἀλλὰ но 235 CONJ ἀπολιπόντας оставивших 620 V-2AAP-APM τὸ  3588 T-ASN ἴδιον собственное 2398 A-ASN οἰκητήριον жилище 3613 N-ASN εἰς на 1519 PREP κρίσιν приговор 2920 N-ASF μεγάλης великого 3173 A-GSF ἡμέρας дня 2250 N-GSF δεσμοῖς [в] узах 1199 N-DPM ἀϊδίοις вечных 126 A-DPM ὑπὸ под 5259 PREP ζόφον мраком 2217 N-ASM τετήρηκεν· сохранил; 5083 V-RAI-3S

И ещё хочу напомнить вам о Содоме и Гоморре и близлежащих городах. Они, как и те ангелы, жили в разврате и предавались плотским извращениям, и были преданы наказанию огнём вечным в пример другим.
 
ὡς как 5613 ADV Σόδομα Содом 4670 N-NPN καὶ и 2532 CONJ Γόμορρα Гоморра 1116 N-NSF καὶ и 2532 CONJ αἱ  3588 T-NPF περὶ вокруг 4012 PREP αὐτὰς их 846 P-APF πόλεις, города́, 4172 N-NPF τὸν  3588 T-ASM ὅμοιον подобным 3664 A-ASM τρόπον образом 5158 N-ASM τούτοις этим 5125 D-DPM ἐκπορνεύσασαι предавшиеся разврату 1608 V-AAP-NPF καὶ и 2532 CONJ ἀπελθοῦσαι ушедшие 565 V-2AAP-NPF ὀπίσω за 3694 ADV σαρκὸς плотью 4561 N-GSF ἑτέρας, другой, 2087 A-GSF πρόκεινται предлагаются 4295 V-PNI-3P δεῖγμα примером 1164 N-ASN πυρὸς огня 4442 N-GSN αἰωνίου вечного 166 A-GSN δίκην наказанию 1349 N-ASF ὑπέχουσαι. подвергающиеся. 5254 V-PAP-NPF

Так точно и те, кто присоединился к вам, руководимы мечтаниями своими и оскверняют свои тела, отрицают власть Божью и порочат славных.
 
Ὁμοίως Подобно 3668 ADV μέντοι однако 3305 CONJ καὶ и 2532 CONJ οὗτοι эти 3778 D-NPM ἐνυπνιαζόμενοι грезящие во сне 1797 V-PNP-NPM σάρκα плоть 4561 N-ASF μὲν то 3303 PRT μιαίνουσιν, оскверняют, 3392 V-PAI-3P κυριότητα господство 2963 N-ASF δὲ же 1161 CONJ ἀθετοῦσιν, отвергают, 114 V-PAI-3P δόξας славы 1391 N-APF δὲ же 1161 CONJ βλασφημοῦσιν. хулят. 987 V-PAI-3P

Даже сам Архангел Михаил, когда спорил с дьяволом о теле Моисея, не осмелился высказаться против дьявола, а сказал: «Пусть Господь накажет тебя».
 
 3588 T-NSM δὲ Же 1161 CONJ Μιχαὴλ Михаил 3413 N-PRI  3588 T-NSM ἀρχάγγελος, архангел, 743 N-NSM ὅτε когда 3753 ADV τῷ  3588 T-DSM διαβόλῳ [с] диаволом 1228 A-DSM διακρινόμενος ведущий разбирательство 1252 V-PMP-NSM διελέγετο он рассуждал 1256 V-INI-3S περὶ о 4012 PREP τοῦ  3588 T-GSM Μωϋσέως Моисея 3475 N-GSM σώματος, теле, 4983 N-GSN οὐκ не 3756 PRT-N ἐτόλμησεν осмелился 5111 V-AAI-3S κρίσιν приговор 2920 N-ASF ἐπενεγκεῖν вынести 2018 V-2AAN βλασφημίας, хулы, 988 N-GSF ἀλλὰ но 235 CONJ εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S Ἐπιτιμήσαι Пусть запретит 2008 V-AAO-3S σοι тебе 4671 P-2DS κύριος. Господь. 2962 N-NSM

Но эти люди поносят то, чего не понимают и о чём они, подобно неразумным животным, знают только по наитию и тем самым уничтожают себя.
 
οὗτοι Эти 3778 D-NPM δὲ же 1161 CONJ ὅσα сколькое 3745 K-APN μὲν то 3303 PRT οὐκ не 3756 PRT-N οἴδασιν знают 1492 V-RAI-3P βλασφημοῦσιν, хулят, 987 V-PAI-3P ὅσα сколькое 3745 K-APN δὲ же 1161 CONJ φυσικῶς природно 5447 ADV ὡς как 5613 ADV τὰ  3588 T-NPN ἄλογα бессмысленные 249 A-NPN ζῷα животные 2226 N-NPN ἐπίστανται, умеют, 1987 V-PNI-3P ἐν в 1722 PREP τούτοις этом 5125 D-DPN φθείρονται. уничтожаются. 5351 V-PPI-3P

Горе им! Они избрали путь Каина. Ради наживы они предались тем же заблуждениям, что и Валаам. Они будут уничтожены точно так же, как и те, кто участвовал в восстании Корея.
 
οὐαὶ Увы 3759 INJ αὐτοῖς, им, 846 P-DPM ὅτι потому что 3754 CONJ τῇ  3588 T-DSF ὁδῷ путём 3598 N-DSF τοῦ  3588 T-GSM Κάϊν Каина 2535 N-PRI ἐπορεύθησαν, пошли, 4198 V-AOI-3P καὶ и 2532 CONJ τῇ  3588 T-DSF πλάνῃ [в] обмане 4106 N-DSF τοῦ  3588 T-GSM Βαλαὰμ Валаама 903 N-PRI μισθοῦ [за] плату 3408 N-GSM ἐξεχύθησαν, они разлились, 1632 V-API-3P καὶ и 2532 CONJ τῇ  3588 T-DSF ἀντιλογίᾳ [в] противоречии 485 N-DSF τοῦ  3588 T-GSM Κόρε Корея 2879 N-PRI ἀπώλοντο. они погибли. 622 V-2AMI-3P

Они подобны подводным камням на ваших пиршествах. Без угрызений совести они пируют с вами, но беспокоятся только о себе. Эти люди как облака без влаги, гонимые ветром. Они словно деревья, не приносящие плодов в во время сбора урожая, а потому их вырывают с корнем, и, значит, они умерли дважды.
 
οὗτοί Эти 3778 D-NPM εἰσιν есть 1510 V-PAI-3P οἱ  3588 T-NPM ἐν на 1722 PREP ταῖς  3588 T-DPF ἀγάπαις вечерях любви 26 N-DPF ὑμῶν ваших 5216 P-2GP σπιλάδες пятна 4694 N-NPF συνευωχούμενοι вместе пирующие 4910 V-PNP-NPM ἀφόβως, бесстрашно, 870 ADV ἑαυτοὺς себя самих 1438 F-3APM ποιμαίνοντες, пасущие, 4165 V-PAP-NPM νεφέλαι облака́ 3507 N-NPF ἄνυδροι безводные 504 A-NPF ὑπὸ  5259 PREP ἀνέμων ветром 417 N-GPM παραφερόμεναι, уносимые, 3911 V-PPP-NPF δένδρα деревья 1186 N-NPN φθινοπωρινὰ позднеосенние 5352 A-NPN ἄκαρπα бесплодные 175 A-NPN δὶς дважды 1364 ADV ἀποθανόντα умершие 599 V-2AAP-NPN ἐκριζωθέντα, искоренённые, 1610 V-APP-NPN

Они подобны бурным морским волнам, покрытым пеной своих постыдных деяний. Они словно блуждающие звёзды, которым навечно назначен мрак тьмы.
 
κύματα во́лны 2949 N-NPN ἄγρια дикие 66 A-NPN θαλάσσης мо́ря 2281 N-GSF ἐπαφρίζοντα вспенивающие 1890 V-PAP-NPN τὰς  3588 T-APF ἑαυτῶν свои 1438 F-3GPN αἰσχύνας, гнусности, 152 N-APF ἀστέρες звёзды 792 N-NPM πλανῆται бродяги 4107 N-NPM οἷς которым 3739 R-DPM  3588 T-NSM ζόφος мрак 2217 N-NSM τοῦ  3588 T-GSN σκότους тьмы 4655 N-GSN εἰς на 1519 PREP αἰῶνα век 165 N-ASM τετήρηται. сохранён. 5083 V-RPI-3S

Об этих людях пророчествовал также и Енох, который был из седьмого колена Адама, такими словами: «Вот Господь идёт с великим множеством Своих Ангелов святых,
 
Προεφήτευσεν Произнёс пророчество 4395 V-AAI-3S δὲ же 1161 CONJ καὶ и 2532 CONJ τούτοις этим 5125 D-DPM ἕβδομος седьмой 1442 A-NSM ἀπὸ от 575 PREP Ἀδὰμ Адама 76 N-PRI Ἑνὼχ Енох 1802 N-PRI λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S ἦλθεν пришёл 2064 V-2AAI-3S κύριος Господь 2962 N-NSM ἐν в 1722 PREP ἁγίαις святых 40 A-DPF μυριάσιν десятках тысяч 3461 N-DPF αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM

неся суд людям и обвинительный приговор за все их поступки, неугодные Богу, и за все дерзкие слова, произнесённые этими неблагочестивыми грешниками против Него».
 
ποιῆσαι сотворить 4160 V-AAN κρίσιν суд 2920 N-ASF κατὰ против 2596 PREP πάντων всех 3956 A-GPM καὶ и 2532 CONJ ἐλέγξαι обличить 1651 V-AAN πᾶσαν всякую 3956 A-ASF ψυχὴν душу 5590 N-ASF περὶ относительно 4012 PREP πάντων всех 3956 A-GPN τῶν  3588 T-GPN ἔργων дел 2041 N-GPN ἀσεβείας нечестия 763 N-GSF αὐτῶν их 846 P-GPM ὧν [в] которых 3739 R-GPN ἠσέβησαν они нечестиво поступали 764 V-AAI-3P καὶ и 2532 CONJ περὶ обо 4012 PREP πάντων всем 3956 A-GPN τῶν  3588 T-GPN σκληρῶν жестоком 4642 A-GPN ὧν которое 3739 R-GPN ἐλάλησαν произнесли 2980 V-AAI-3P κατ᾽ против 2596 PREP αὐτοῦ Него 846 P-GSM ἁμαρτωλοὶ грешные 268 A-NPM ἀσεβεῖς. нечестивые. 765 A-NPM

Эти люди постоянно жалуются и выискивают чужие недостатки. Они потакают своей похоти, у них на устах высокомерные слова, и они льстят другим ради собственной выгоды.
 
Οὗτοί Эти 3778 D-NPM εἰσιν есть 1510 V-PAI-3P γογγυσταί, брюзгливые, 1113 N-NPM μεμψίμοιροι, нытики, 3202 A-NPM κατὰ по 2596 PREP τὰς  3588 T-APF ἐπιθυμίας желаниям 1939 N-APF ἑαυτῶν своим 1438 F-3GPM πορευόμενοι, идущие, 4198 V-PNP-NPM καὶ и 2532 CONJ τὸ  3588 T-NSN στόμα уста 4750 N-NSN αὐτῶν их 846 P-GPM λαλεῖ говорят 2980 V-PAI-3S ὑπέρογκα, сверхобъёмистое, 5246 A-APN θαυμάζοντες льстящие 2296 V-PAP-NPM πρόσωπα лицам 4383 N-APN ὠφελείας пользы 5622 N-GSF χάριν. ради. 5485 ADV

Но вы, друзья любимые, помните слова, которые были сказаны ранее апостолами Господа нашего Иисуса Христа.
 
Ὑμεῖς Вы 5210 P-2NP δέ, же, 1161 CONJ ἀγαπητοί, любимые, 27 A-VPM μνήσθητε вспомните 3415 V-APM-2P τῶν  3588 T-GPN ῥημάτων слова́ 4487 N-GPN τῶν  3588 T-GPN προειρημένων прежде сказанные 4280 V-RPP-GPN ὑπὸ через 5259 PREP τῶν  3588 T-GPM ἀποστόλων апостолов 652 N-GPM τοῦ  3588 T-GSM κυρίου Го́спода 2962 N-GSM ἡμῶν нашего 2257 P-1GP Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM Χριστοῦ· Христа; 5547 N-GSM

Они говорили вам: «Под конец появятся насмешники, следующие своим собственным неблагочестивым желаниям».
 
ὅτι потому что 3754 CONJ ἔλεγον говорили 3004 V-IAI-3P ὑμῖν вам 5213 P-2DP [ὅτι] что 3754 CONJ Ἐπ᾽ В 1909 PREP ἐσχάτου последнее 2078 A-GSM-S [τοῦ]  3588 T-GSM χρόνου время 5550 N-GSM ἔσονται будут 1510 V-FDI-3P ἐμπαῖκται глумители 1703 N-NPM κατὰ по 2596 PREP τὰς  3588 T-APF ἑαυτῶν собственным 1438 F-3GPM ἐπιθυμίας желаниям 1939 N-APF πορευόμενοι идущие 4198 V-PNP-NPM τῶν  3588 T-GPF ἀσεβειῶν. нечестий. 763 N-GPF

Эти люди вызывают раскол, идут на поводу у собственных желаний, и в них нет Духа.
 
Οὗτοί Эти 3778 D-NPM εἰσιν есть 1510 V-PAI-3P οἱ  3588 T-NPM ἀποδιορίζοντες, выделяющие [себя самих], 592 V-PAP-NPM ψυχικοί, душевные, 5591 A-NPM πνεῦμα духа 4151 N-ASN μὴ не 3361 PRT-N ἔχοντες. имеющие. 2192 V-PAP-NPM

Вы же, друзья любимые, должны укреплять друг друга в вашей самой святой вере. Молитесь с помощью Духа Святого.
 
ὑμεῖς Вы 5210 P-2NP δέ, же, 1161 CONJ ἀγαπητοί, любимые, 27 A-VPM ἐποικοδομοῦντες усиливающие 2026 V-PAP-NPM ἑαυτοὺς себя самих 1438 F-2APM τῇ  3588 T-DSF ἁγιωτάτῃ наисвятейшей 40 A-DSF-S ὑμῶν вашей 5216 P-2GP πίστει, верой, 4102 N-DSF ἐν в 1722 PREP πνεύματι Духе 4151 N-DSN ἁγίῳ Святом 40 A-DSN προσευχόμενοι, молящиеся, 4336 V-PNP-NPM

Берегите себя в Божьей любви, ожидая Господа нашего Иисуса Христа, Который в милости Своей даст вам вечную жизнь.
 
ἑαυτοὺς себя самих 1438 F-2APM ἐν в 1722 PREP ἀγάπῃ любви 26 N-DSF θεοῦ Бога 2316 N-GSM τηρήσατε, сохраните, 5083 V-AAM-2P προσδεχόμενοι ожидающие 4327 V-PNP-NPM τὸ  3588 T-ASN ἔλεος милость 1656 N-ASN τοῦ  3588 T-GSM κυρίου Го́спода 2962 N-GSM ἡμῶν нашего 2257 P-1GP Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM εἰς в 1519 PREP ζωὴν жизнь 2222 N-ASF αἰώνιον. вечную. 166 A-ASF

Проявляйте милосердие к тем, кто сомневается,
 
καὶ И 2532 CONJ οὓς которых 3775 R-APM μὲν ведь 3303 PRT ἐλεᾶτε милуйте 1653 V-PAM-2P διακρινομένους, сомневающихся, 1252 V-PMP-APM

спасайте грешных людей, выхватывая их из адского огня. Проявляя милосердие к остальным, будьте осторожны, чтобы не осквернить себя их грешными поступками.
 
οὓς которых 3775 R-APM δὲ же 1161 CONJ σῴζετε спасайте 4982 V-PAM-2P ἐκ из 1537 PREP πυρὸς огня 4442 N-GSN ἁρπάζοντες, выхватывающие, 726 V-PAP-NPM οὓς которых 3775 R-APM δὲ же 1161 CONJ ἐλεᾶτε милуйте 1653 V-PAM-2P ἐν в 1722 PREP φόβῳ, страхе, 5401 N-DSM μισοῦντες ненавидя 3404 V-PAP-NPM καὶ и 2532 CONJ τὸν  3588 T-ASM ἀπὸ от 575 PREP τῆς  3588 T-GSF σαρκὸς плоти 4561 N-GSF ἐσπιλωμένον запятнанную 4695 V-RPP-ASM χιτῶνα. одежду. 5509 N-ASM

Тому же, Кто способен охранить вас от падения и привести в славное присутствие Своё без упрека и в радости великой,
 
Τῷ  3588 T-DSM δὲ Же 1161 CONJ δυναμένῳ могущему 1410 V-PNP-DSM φυλάξαι сохранить 5442 V-AAN ὑμᾶς вас 5209 P-2AP ἀπταίστους неспотыкающимися 679 A-APM καὶ и 2532 CONJ στῆσαι поставить 2476 V-AAN κατενώπιον перед 2714 ADV τῆς  3588 T-GSF δόξης славой 1391 N-GSF αὐτοῦ Его 846 P-GSM ἀμώμους безупречными 299 A-APM ἐν в 1722 PREP ἀγαλλιάσει, ликовании, 20 N-DSF

единственному Богу, Спасителю нашему, через Господа нашего Иисуса Христа, пусть будет слава, величие, сила и власть во все времена, отныне и во веки веков! Аминь.
 
μόνῳ одному 3441 A-DSM θεῷ Богу 2316 N-DSM σωτῆρι Спасителю 4990 N-DSM ἡμῶν нашему 2257 P-1GP διὰ через 1223 PREP Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM τοῦ  3588 T-GSM κυρίου Го́спода 2962 N-GSM ἡμῶν нашего 2257 P-1GP δόξα слава 1391 N-NSF μεγαλωσύνη величие 3172 N-NSF κράτος сила 2904 N-NSN καὶ и 2532 CONJ ἐξουσία власть 1849 N-NSF πρὸ до 4253 PREP παντὸς всякого 3956 A-GSM τοῦ  3588 T-GSM αἰῶνος ве́ка 165 N-GSM καὶ и 2532 CONJ νῦν ныне 3568 ADV καὶ и 2532 CONJ εἰς во 1519 PREP πάντας все 3956 A-APM τοὺς  3588 T-APM αἰῶνας· века́; 165 N-APM ἀμήν. аминь. 281 HEB2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.