Иуды 1 глава

Соборное послание Иуды
Открытый перевод → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, возлюбленным в Боге Отце и хранимым Иисусом Христом, избранным:
 
Юда, слуга Ісуса Хрыста, брат Якуба, — пакліканым, якія асьве́чаныя Богам Айцом і захаваныя Ісусам Хрыстом:

да умножатся вам милосердие, мир и любовь.
 
літасьць вам, і супакой, і любоў няхай памножацца!

Любимые, со всем усердием решив писать вам об общем нашем спасении, посчитал нужным написать вам, призывая бороться за веру, единожды переданную святым.
 
Улюбёныя! Прыкладаючы ўсякую дбаласьць, каб пісаць вам пра агульнае збаўленьне, я палічыў за патрэбнае напісаць вам напамін — змагацца за веру, аднойчы перададзеную сьвятым.

Потому что проникли некие люди, издревле приговорённые, нечестивые, заменяющие благодать нашего Бога на распущенность, и отвергающие единого Владыку и Господа нашего Иисуса Христа.
 
Бо паўбіваліся некаторыя людзі, здаўна прызначаныя на гэтае асуджэньне, бязбожнікі, якія ласку Бога нашага на распусту абяртаюць і адзінага Валадара, Бога і Госпада нашага Ісуса Хрыста, выракаюцца.

Хочу также напомнить вам, уже знающим это, что Господь, спасший народ из земли Египетской, тех, кто не поверил, потом погубил
 
Я хачу нагадаць вам, якія аднойчы гэта даведаліся, што Госпад, вызваліўшы народ з зямлі Эгіпецкае, тых, што не паверылі, пасьля загубіў,

и ангелов, не сохранивших свою власть, но покинувших своё жилище, стережёт в вечных оковах под тьмой для приговора великого дня.
 
і анёлаў, якія не захавалі свае ўлады, але пакінулі сваё жытло, у вечных путах пад цемраю на суд вялікага дня трымае.

Как Содом и Гоморра, и города около них, подобным образом предавшиеся разврату и ушедшие за иной плотью, остались примером наказания вечным огнём.
 
Як Садом і Гамора і вакалічныя гарады, якія падобна да іх жылі ў распусьце і за іншым целам хадзілі, падпаўшы пад ка́ру вечнага агню, пастаўленыя за прыклад, —

Так вот и эти, грезящие во сне, оскверняют плоть, отвергают власть и злословят Славных.
 
гэтаксама будзе і з гэтымі летуценьнікамі, якія апаганьваюць цела, адкіда́юць панаваньне і блю́зьняць супраць славы.

Хотя Архангел Михаил, когда говорил о теле Моисея, ведя разбирательство с дьяволом, не посмел вынести приговор злословия, но сказал: «Пусть запретит тебе Господь».
 
Міхал арханёл, калі гаварыў з д’яблам, спрачаючыся за цела Майсея, не адважыўся вынесьці блюзьнерскага прысуду, але сказаў: «Няхай забароніць табе Госпад».

Эти же клянут то, что не ведают, а то, что знают по естеству, как безрассудные животные, тем себя губят.
 
А гэтыя блю́зьняць супраць таго, чаго ня ведаюць; а што паводле прыроды ведаюць, як бязмоўныя жывёлы, тым сябе зьнішчаюць.

Горе им! Потому что пошли путем Каина, бросились в продажный обман, как Валаам, погибли в бунте, как Корей.
 
Гора ім, бо яны пайшлі шля́хам Каіна, паддаліся падма́ну нагароды Білеа́ма, і ва ўпартасьці загінулі, як Кара́х.

Это они — подводные камни на ваших пирах любви, наедающиеся без страха, лелеющие только себя, безводные облака, уносимые ветром, осенние деревья, бесплодные, вдвойне мёртвые, вырванные с корнем.
 
Яны — небясьпека на вашых вячэрах любові; банкетуючы з вамі, пасуцца бяз страху; гэта хмары бязводныя, якія ветрам носяцца; восеньскія дрэвы, бясплодныя, двойчы памёршыя, з корнем павырываныя;

Дикие морские волны, пенящиеся своими гнусностями, блуждающие звёзды, для которых сберегается навек мрак тьмы.
 
лютыя хва́лі марскія, якія пеняцца сорамам сваім; зоркі, што блукаюць, для якіх змрок цемры навекі захаваны.

Им же пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря: «Вот пришел Господь с множеством Своих святых,
 
Пра іх прарочыў і Энох, сёмы ад Адама, кажучы: «Вось, ідзе Госпад з дзясяткамі тысячаў сьвятых Сваіх,

сотворить суд над всеми и обличить каждого человека за нечестивые дела, которые совершены в нечестии, и за всё жестокое, что произнесли против Него нечестивые грешники».
 
[каб] учыні́ць суд над усімі і дакары́ць усіх бязбожнікаў іхніх за ўсе ўчынкі бязбожнасьці іх, якімі бязбожнае чынілі, і за ўсе жорсткасьці, што гаварылі на Яго бязбожныя грэшнікі».

Они — ворчуны и нытики, движимые своими страстями, уста их изрекают высокопарное, они льстят ради выгоды.
 
Гэта нарака́льнікі, якія нічым не задавальняюцца, якія ходзяць паводле пажаданьняў сваіх; і вусны іхнія гавораць пыхліва, і яны зважаюць на аблічча дзеля карысьці.

Вы же, любимые, вспомните слова, прежде сказанные через посланников Господа нашего Иисуса Христа,
 
Але вы, улюбёныя, па́мятайце словы, раней сказаныя апосталамі Госпада нашага Ісуса Хрыста:

которые говорили вам, что в последнее время явятся насмешники, движимые своими нечестивыми страстями.
 
яны казалі вам, што ў апошні час зьявяцца ла́яльнікі, якія ходзяць паводле сваіх бязбожных пажаданьняў.

Они — раскольники, душевные, не имеющие духа.
 
Гэта тыя, якія адлучаюць сябе ад іншых, душэўныя, але ня маюць духа.

А вы, любимые, созидая себя вашей святой верой, молясь в Святом Духе,
 
А вы, улюбёныя, будуючы сябе найсьвяцейшай верай вашаю, молячыся ў Духу Сьвятым,

сохраняйте себя в Божьей любви, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа к вечной жизни.
 
захоўвайце сябе ў любові Божай, чакаючы ласкі ад Госпада нашага Ісуса Хрыста ў жыцьцё вечнае.

И одних жалейте, сомневающихся,
 
І над аднымі лі́туйцеся з развагаю,

а других спасайте, выхватывая из огня, жалейте в страхе, брезгуя даже одеждой, осквернённой плотью.
 
а другіх ратуйце, выхопліваючы з агню, дакарайце са страхам, ненавідзячы нават вопратку, целам апаганеную.

А тому, Кто может сберечь вас от падения и поставить пред славой Его непорочными в ликовании,
 
А Таму, Які можа захаваць вас ад упадку і паставіць перад славаю Сваёю беззаганнымі і ў радасьці,

Единому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава, величие, сила и власть прежде всякого века и теперь, и во все века. Аминь.
 
адзінаму мудраму Богу, Збаўцу нашаму, праз Ісуса Хрыста, Госпада нашага, слава і веліч, сіла і ўлада цяпер і на ўсе вякі. Амэн.2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.