Ефесянам 1 глава

Письмо Ефесянам
Открытый перевод → Пераклад Чарняўскага 2017

 
 

Павел, апостол Христа Иисуса по воле Бога — святым, которые в Эфесе, верным во Христе Иисусе:
 
Паўла, Апостал Ісуса Хрыста з волі Божай, святым, якія ў Эфесе, і верным у Хрысце Ісусе:

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 
ласка вам і супакой ад Бога, Айца нашага, і Госпада Ісуса Хрыста.

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким благословением духовным в небесных сферах во Христе,
 
Дабраславёны Бог і Айцец Госпада нашага Ісуса Хрыста, Які дабраславіў нас у нябёсах усякім дабраславеннем духоўным у Хрысце,

потому что Он избрал нас в Нём прежде основания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним, в любви
 
Бо выбраў нас у Ім перад заснаваннем свету, каб быць нам святымі і беззаганнымі перад Ім у любові;

предопределив нас усыновить Себе через Иисуса Христа по благому расположению Своей воли,
 
Ён прызначыў нас на ўсынаўленне Сабе праз Ісуса Хрыста з ласкавасці волі Сваёй,

чтобы была хвала Его славной благодати, которой Он одарил нас в Возлюбленном;
 
на хвалу славы ласкі Сваёй, якой абдарыў нас ва Умілаваным,

в Котором мы обрели искупление Его кровью, прощение грехов по богатству Его благодати,
 
у Якім маем адкупленне праз Кроў Яго, адпушчэнне грахоў паводле багацця ласкі Яго,

которую Он щедро излил на нас, со всей мудростью и пониманием
 
якую выліў Ён на нас шчодра ва ўсякай мудрасці і разуменні,

открыв нам тайну воли Своей по Своему благому расположению, которое Он явил в Нём
 
каб выявіць нам таямніцу Сваёй волі паводле Свайго ўпадабання, што Ён раней пастанавіў у Ім,

для устройства полноты времён, чтобы соединить всё во Христе, и то что на небесах, и то, что на земле; в Нём,
 
на ўсталяванне паўнаты часоў: аб’яднаць усё, што на небе і на зямлі, пад галавою — Хрыстом.

в Котором и мы стали Божьим уделом, будучи предопределены к этому по плану Совершающего всё по Своей воле и намерению,
 
У Ім былі пакліканы да ўдзелу і мы, што прызначаны наперад паводле рашэння Таго, Які спраўляе ўсё паводле пастановы волі Сваёй,

чтобы быть хвалой Его славе нам, прежде имевшим надежду во Христе,
 
каб былі мы на хвалу славы Яго, мы, якія ўжо раней спадзяваліся на Хрыста.

в Котором и вы, услышав слово истины, благую весть о вашем спасении, и уверовав в Него, отмечены печатью обещанного Святого Духа,
 
У Ім таксама і вы, якія пачулі слова праўды, Евангелле збаўлення вашага, і ў Яго паверылі, запячатаны Духам Святым абяцання,

Который является залогом наследия нашего до искупления Божьей собственности, для хвалы Его славе.
 
Які ёсць зарука спадчыны нашай для адкуплення ўласнасці і на хвалу Яго славы.

Поэтому и я, услышав о вашей вере в Господа Иисуса и о любви ко всем святым,
 
Дзеля таго і я, чуючы пра вашу веру ў Госпада Ісуса і пра любоў да ўсіх святых,

не перестаю благодарить за вас, вспоминая вас в своих молитвах,
 
не спыняюся дзякаваць за вас, памятаючы ў малітвах маіх,

чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец дал вам духовную мудрость и откровение в познании Его,
 
каб Бог Госпада нашага Ісуса Хрыста, Айцец славы, даў вам Духа мудрасці і аб’яўлення на пазнанне Яго,

дал вам просвещенные очи сердца, чтобы вы знали, какова надежда, к которой Он вас призвал, каково славное богатство удела Его в святых,
 
прасветленыя вочы розуму вашага, каб вы ведалі, якая ёсць надзея Яго паклікання ды якія багацці славы спадчыны Яго для святых,

и каково безмерное величие Его могущества в нас верующих, явленного действием Его властной силы,
 
і якая бязмерная веліч магутнасці Яго ў нас, веруючых праз дзеянне магутнасці сілы Яго,

которой Он воздействовал во Христе, подняв Его из мертвых и посадив по правую руку Свою в небесных сферах
 
якую выявіў Ён у Хрысце, уваскрэсіўшы Яго з мёртвых і пасадзіўшы праваруч Сябе ў нябёсах

выше всякого начальства, и власти, и могущества, и господства и всякого имени, произносимого не только в нынешнем веке, но и в будущем;
 
вышэй за ўсякае начальства і ўладу, і сілу, і валадаранне, і над усякім імем, якое называецца не толькі ў гэтым веку, але таксама і ў будучым;

и всё покорил под ноги Его; и поставил Его главою над всем для Церкви,
 
і ўсё паклаў пад ногі Яго, і ўчыніў Яго галавой над усёй Царквою,

которая является Его телом, полнотой от Наполняющего всё во всём.
 
якая ёсць Цела Яго, поўня Таго, Які ўсё ўсім напаўняе.2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.