Филимону 1 глава

Послание к Филимону апостола Павла
Синодальный перевод → Пераклад Анатоля Клышкi

 
 

Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат — Филимону возлюбленному и сотруднику нашему,
 
Павел, вязень Хрыста Ісуса, і Цімафей, брат, — Філімону, нашаму ўлюбёнцу і супрацоўніку,

и Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви:
 
і Апфіі, [любай] сястры, і Архіпу, нашаму паплечніку, і царкве, якая ў тваім доме:

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 
Ласка Божая вам і мір ад Бога, нашага Бацькі, і Госпада Ісуса Хрыста.

Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих,
 
Дзякую майму Богу заўсёды, упамінаючы цябе ў маіх малітвах,

слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым,
 
чуючы пра тваю любоў і веру, якую ты маеш да Госпада Ісуса і да ўсіх святых,

дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе.
 
каб твая вера, адзіная для ўсіх нас, стала дзейнаю ў спазнанні ўсяго таго добрага, што ў вас1 для Хрыста [Ісуса].

Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых.
 
Бо я атрымаў вялікую радасць і суцяшэнне ад тваёй любові, таму што табою, браце, супакоены сэрцы святых.

Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно,
 
Таму, хоць я маю вялікую адвагу ў Хрысце загадваць табе, што належыць,

по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа;
 
з-за любові хутчэй прашу — такі, як я ёсць, Павел, стары чалавек, а цяпер і вязень Хрыста Ісуса;

прошу тебя о сыне моём Онисиме, которого родил я в узах моих:
 
прашу цябе за майго сына, якога я нарадзіў у [маіх] кайданах, за Анісіма,

он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю его;
 
які некалі быў табе бескарысны, цяпер жа карысны і табе, і мне,

ты же прими его, как моё сердце.
 
якога я адаслаў табе, яго, гэта ёсць маё сэрца, [ты ж забяры яго];

Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование;
 
якога я хацеў трымаць пры сабе, каб ён служыў мне за цябе ў кайданах за дабравешчанне,

но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твоё было не вынужденно, а добровольно.
 
але без тваёй згоды я нічога не захацеў рабіць, каб тваё дабрадзейства было не як бы з неабходнасці, а добраахвотным.

Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда,
 
Бо, можа быць, ён на тое часова быў адлучаны, каб ты атрымаў яго навекі —

не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и в Господе.
 
ужо не як раба, а болей, чым раба, як улюбёнага брата, асабліва мне, а тым больш табе, і цялесна, і ў Госпадзе.

Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня.
 
Дык, калі ты лічыш мяне сваім супольнікам, то прымі яго, як мяне.

Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне.
 
Калі ж ён чым-небудзь пакрыўдзіў цябе ці павінен табе, залічы гэта за мною.

Я, Павел, написал моею рукою: я заплачу; не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен.
 
Я, Павел, напісаў сваёю ўласнай рукою: я аддам; каб не сказаць табе, што ты і за самога сябе мне вінен.

Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе; успокой моё сердце в Господе.
 
Так, браце, дай мне займець карысць ад цябе ў Госпадзе: супакой маё сэрца ў Хрысце.

Надеясь на послушание твоё, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю.
 
Упэўнены ў тваёй паслухмянасці, я напісаў табе, ведаючы, што ты зробіш і звыш таго, пра што я кажу.

А вместе приготовь для меня и помещение; ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам.
 
І адначасова падрыхтуй для мяне і гасподу: бо я спадзяюся, што я вашымі малітвамі буду дараваны вам.

Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса,
 
Вітае цябе Эпафрас, вязень разам са мною ў Хрысце Ісусе,

Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои.
 
Марк, Арыстарх, Дзімас, Лука, мае супрацоўнікі.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь.
 
Ласка [нашага] Госпада Ісуса Хрыста няхай будзе з вашым духам. [Амін].

Примечания:

 
 
Пераклад Анатоля Клышкi
6 1 У некат. рукап.: нас.
 


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.