Иакова 1 глава

Соборное послание апостола Иакова
Синодальный перевод → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, — радоваться.
 
Якуб, слуга Бога і Госпада Ісуса Хрыста, — дванаццаці каленам, што ў расьцярушаньні: радавацца!

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения,
 
Вялікай радасьцю лічыце, браты мае, калі трапляеце ў розныя спакусы,

зная, что испытание вашей веры производит терпение;
 
ведаючы, што выпрабаваньне вашае веры робіць цярплівасьць.

терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
 
А цярплівасьць няхай мае дасканалае дзеяньне, каб вы былі дасканалымі і суцэльнымі, без аніякага недахопу.

Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, — и дастся ему.
 
Калі ж у каго з вас не хапае мудрасьці, няхай просіць у Бога, Які дае ўсім шчыра і не дакараючы, і будзе яму дадзена.

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
 
Але няхай просіць з вераю, ані не сумняваючыся, бо той, хто сумняецца, падобны да хваляваньня марскога, якое вецер уздымае і ганяе.

Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.
 
Дык няхай не мяркуе гэтакі чалавек, што нешта атрымае ад Госпада.

Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих.
 
Двудушны чалавек няцьвёрды на ўсіх шляхах сваіх.

Да хвалится брат униженный высотою своею,
 
Няхай жа хваліцца паніжаны брат сваёй высокасьцю,

а богатый — унижением своим, потому что он прейдёт, как цвет на траве.
 
а багаты — сваім паніжэньнем, бо праміне, як кветка на траве.

Восходит солнце, настаёт зной, и зноем иссушает траву, цвет её опадает, исчезает красота вида её; так увядает и богатый в путях своих.
 
Бо ўзыходзіць сонца са сьпёкаю і сушыць траву, і кветка яе падае, і хараство аблічча яе зьнікае; гэтак і багаты на шляхах сваіх счэзьне.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.
 
Шчасьлівы чалавек, які вытрымлівае спакусу, бо, стаўшыся выпрабаваным, ён атрымае вянок жыцьця, які абяцаў Госпад тым, хто любіць Яго.

В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого,
 
Спакушаны, ніхто няхай ня кажа: «Бог мяне спакушае», бо Бог не спакушаецца злом, і Сам нікога не спакушае.

но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью;
 
А кожны спакушаецца, захоплены і прываблены ўласным пажаданьнем;

похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
 
пасьля пажаданьне, зачаўшы, нараджае грэх, а грэх, як яго давесьці да канца, спараджае сьмерць.

Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.
 
Не падманвайцеся, браты мае ўлюбёныя:

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.
 
усякі дар добры і ўсякі дарунак дасканалы зыходзяць з вышыні, ад Айца сьвятла, у Якога няма рознасьці, ані ценю зьменлівасьці.

Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.
 
Захацеўшы, Ён спарадзіў нас словам праўды, каб быць нам нейкім пачаткам стварэньняў Ягоных.

Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев,
 
Так што, браты мае ўлюбёныя, усякі чалавек няхай будзе хуткі, каб слухаць, павольны, каб гаварыць, павольны на гнеў,

ибо гнев человека не творит правды Божией.
 
бо гнеў чалавека ня чыніць праведнасьці Божае.

Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.
 
Дзеля гэтага, адкінуўшы ўсякі бруд і празьмернасьць ліхоты, у ціхасьці прыйміце насаджанае слова, якое можа збавіць душы вашыя.

Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.
 
Будзьце ж выканаўцамі слова, а не слухачамі толькі, якія ўводзяць у зман саміх сябе.

Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале:
 
Бо хто слухае слова і не выконвае, той падобны да чалавека, які разглядае аблічча сваё, [якое мае ад] нараджэньня, у люстэрку;

он посмотрел на себя, отошёл и тотчас забыл, каков он.
 
бо ён паглядзеў на сябе, і адыйшоў, і адразу забыўся, які ён.

Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём действовании.
 
А хто прыхіляецца да дасканалага закону свабоды і трывае [ў ім], той, стаўшыся не слухачом, які забываецца, але выканаўцам справы, шчасьлівы будзе ў дзейнасьці сваёй.

Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает своё сердце, у того пустое благочестие.
 
Калі хто сярод вас думае, што ён пабожны, і не цугляе язык свой, але падманвае сэрца сваё, у таго пабожнасьць марная.

Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосквернённым от мира.
 
Чыстая і беззаганная пабожнасьць перад Богам і Айцом ёсьць у тым, каб адведваць сіротаў і ўдоваў у горы іхнім і захоўваць сябе неапаганеным ад сьвету.

Примечания:

 
Синодальный перевод
10 прейдёт — пройдёт, буквально «пройдёт мимо», в переносном смысле — подойдёт к концу, прекратит существование, исчезнет.
27 призирать — смотреть со вниманием, с участием, сочувственно, милосердно; не путать с презирать.
 
 


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.