1 Коринфянам 1 глава

Первое послание к Коринфянам апостола Павла
Синодальный перевод → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат —
 
Павал, з волі Божай пакліканы апостал Ісуса Хрыста, і Састэн, брат, —

церкви Божией, находящейся в Коринфе, освящённым во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас:
 
царкве Божай, якая ў Карыньце, асьвячоным у Хрысьце Ісусе, пакліканым сьвятым з усімі, якія прызываюць імя Госпада нашага Ісуса Хрыста ў-ва ўсякім месцы, у іх і ў нас:

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 
ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.

Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе,
 
Заўсёды дзякую Богу майму за вас з прычыны ласкі Божае, дадзенае вам у Хрысьце Ісусе,

потому что в Нём вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, —
 
бо ўсім вы ўзбагаціліся ў Ім, усякім словам і ўсякім веданьнем, —

ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, —
 
бо сьведчаньне Хрыстовае сьцьверджана ў вас, —

так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа,
 
так што вы ня маеце нястачы ані ў якім дары, чакаючы адкрыцьця Госпада нашага Ісуса Хрыста,

Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.
 
Які і ўгрунтуе вас да канца быць бездакорнымі ў дзень Госпада нашага Ісуса Хрыста.

Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.
 
Верны Бог, праз Якога вы пакліканыя ў супольнасьць Сына Ягонага Ісуса Хрыста, Госпада нашага.

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.
 
Малю вас, браты, у імя Госпада нашага Ісуса Хрыста, каб усе вы казалі тое самае, і не было між вамі падзелаў, але каб вы былі злучаны ў тым самым розуме і ў той самай думцы.

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры.
 
Бо паведамлена мне ад Хлоіных пра вас, браты мае, што між вамі ёсьць сваркі.

Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов».
 
А кажу пра тое, што кожны з вас кажа: «Я — Паўлавы», «А я — Апалёсавы», «А я — Кіфавы», «А я — Хрыстовы».

Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?
 
Ці разьдзяліўся Хрыстос? Ці Павал быў укрыжаваны за вас? Ці ў імя Паўла вы былі ахрышчаныя?

Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия,
 
Дзякую Богу, што я нікога з вас не ахрысьціў, акрамя Крыспа і Гая,

дабы не сказал кто, что я крестил в моё имя.
 
каб не сказаў хто, што я хрысьціў у маё імя.

Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли ещё кого, не знаю.
 
Ахрысьціў я таксама дом Стэфана, а ці ахрысьціў яшчэ каго, ня ведаю.

Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.
 
Бо Хрыстос паслаў мяне не хрысьціць, але дабравесьціць, і ня ў мудрасьці слова, каб не прынізіць крыжа Хрыстовага.

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия.
 
Бо слова пра крыж для тых, якія гінуць, ёсьць глупства, а для нас, якія ідуць на збаўленьне, — сіла Божая.

Ибо написано: «погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну».
 
Бо напісана: «Загублю мудрасьць мудрых і розум разумных адкіну».

Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?
 
Дзе мудры? Дзе кніжнік? Дзе дасьледчык гэтага веку? Ці не зрабіў Бог мудрасьць сьвету гэтага глупствам?

Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.
 
Бо калі сьвет праз мудрасьць не пазнаў Бога ў мудрасьці Божай, спадабалася Богу праз глупства пропаведзі збавіць тых, якія вераць.

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
 
Бо і Юдэі просяць знакаў, і Грэкі шукаюць мудрасьці;

а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев — соблазн, а для Еллинов — безумие,
 
а мы абвяшчаем Хрыста ўкрыжаванага, для Юдэяў — згаршэньне, а для Грэкаў — глупства,

для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, — Христа, Божию силу и Божию премудрость;
 
а для тых, якія пакліканыя, і Юдэяў, і Грэкаў, — Хрыста, Божую сілу і Божую мудрасьць.

потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.
 
Бо тое, што дурное ў Бога, мудрэйшае за людзей, і тое, што слабое ў Бога, дужэйшае за людзей.

Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;
 
Бо паглядзіце, браты, на пакліканьне вашае, што ня шмат [сярод вас] мудрых паводле цела, ня шмат магутных, ня шмат высакародных,

но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное;
 
але Бог выбраў дурноту сьвету, каб асароміць мудрых, і слабое сьвету выбраў Бог, каб асароміць магутных,

и незнатное мира и уничижённое и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, —
 
і бязроднае сьвету, і пагарджанае, і тое, што ёсьць нічым, выбраў Бог, каб зьнішчыць тое, што нечым ёсьць,

для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
 
каб ніводнае цела не хвалілася перад Ім.

От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением,
 
А вы — з Яго ў Хрысьце Ісусе, Які стаўся для нас мудрасьцю ад Бога, і праведнасьцю, і асьвячэньнем, і адкупленьнем,

чтобы было как написано: «хвалящийся хвались Господом».
 
каб было, як напісана: «Хто хваліцца, няхай у Госпадзе хваліцца».

Примечания:

 
Синодальный перевод
18, 21 юродство — безумие, намеренное стремление казаться безумным, глупым.
 
 


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.