Галатам 1 глава

Послание к Галатам апостола Павла
Синодальный перевод → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мёртвых,
 
Павал, апостал не ад людзей і не праз чалавека, але праз Ісуса Хрыста і Бога Айца, Які ўваскрасіў Яго з мёртвых,

и все находящиеся со мною братия — церквам Галатийским:
 
і ўсе браты, што са мною, — цэрквам Галятыі:

благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа,
 
ласка вам і супакой ад Бога Айца і ад Госпада нашага Ісуса Хрыста,

Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего;
 
Які аддаў Сябе за грахі нашыя, каб вырваць нас з цяперашняга веку злога паводле волі Бога і Айца нашага,

Ему слава во веки веков. Аминь.
 
Якому слава на вякі вякоў. Амэн.

Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию,
 
Дзіўлюся, што вы гэтак хутка перакінуліся ад Таго, Які паклікаў вас да ласкі Хрыста, да іншага дабравесьця,

которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово.
 
якое ня ёсьць іншае, а толькі ёсьць некаторыя, якія вас трывожаць і хочуць перамяніць Эвангельле Хрыстовае.

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема.
 
Але калі нават мы ці анёл з неба будзе дабравесьціць вам насуперак таму, што мы дабравесьцілі вам, няхай будзе адлучаны!

Как прежде мы сказали, так и теперь ещё говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема.
 
Як раней мы сказалі, і цяпер ізноў кажу: калі хто дабравесьціць вам насуперак таму, што вы прынялі, няхай будзе адлучаны!

У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.
 
Бо ці ж я на людзей спадзяюся, ці на Бога? Ці шукаю, каб спадабацца людзям? Бо калі б я яшчэ людзям дагаджаў, дык ня быў бы слугою Хрыста.

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое,
 
Паведамляю ж вам, браты, што Эвангельле, якое я дабравесьціў, ня ёсьць ад чалавека;

ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа.
 
бо я не праз чалавека прыняў яго і быў навучаны, але праз адкрыцьцё Ісуса Хрыста.

Вы слышали о моём прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал её,
 
Бо вы чулі пра мой ранейшы лад жыцьця ў Юдэйстве, што я бяз меры перасьледаваў Царкву Божую і нішчыў яе,

и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моём, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.
 
і апярэджваў у Юдэйстве многіх аднагодкаў у родзе маім, будучы найбольшым рупліўцам традыцыяў бацькоў маіх.

Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил
 
Калі ж спадабалася Богу, Які аддзяліў мяне ад улоньня маці маёй і паклікаў ласкай Сваёй,

открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, — я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью,
 
адкрыць у-ва мне Сына Свайго, каб я дабравесьціў Яго сярод паганаў, я адразу не зьвярнуўся да цела і крыві

и не пошёл в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошёл в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.
 
і не ўзыйшоў у Ерусалім да апосталаў, якія былі раней за мяне, але пайшоў у Арабію і зноў вярнуўся ў Дамаск.

Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
 
Пасьля, праз тры гады, я ўзыйшоў у Ерусалім пабачыцца з Пятром і быў у яго пятнаццаць дзён.

Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.
 
А з іншых апосталаў я ня бачыў нікога, акрамя Якуба, брата Госпадавага.

А в том, что пишу вам, — перед Богом, не лгу.
 
А што пішу вам, вось, перад Богам [сьведчу], што не хлушу.

После сего отошёл я в страны Сирии и Киликии.
 
Пасьля я пайшоў у краіны Сірыі і Кілікіі.

Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен,
 
А з аблічча я быў невядомы цэрквам Юдэі, што ў Хрысьце,

а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, —
 
а толькі чулі яны, што той, які некалі перасьледаваў іх, цяпер дабравесьціць веру, якую раней нішчыў,

и прославляли за меня Бога.
 
і славілі за мяне Бога.

Примечания:

 
Синодальный перевод
2, 22 церквам — старое написание, но не ошибка; сейчас пишут «церквям», однако, чтобы искать по симфонии, нужно понимать, как слово пишется в старой орфографии.
 
 


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.