Римлянам 7 глава

Послание к Римлянам апостола Павла
Синодальный перевод → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Разве вы не знаете, братия, — ибо говорю знающим закон, — что закон имеет власть над человеком, пока он жив?
 
Хіба вы ня ведаеце, браты, — бо кажу тым, хто абазнаны ў законе, — што закон мае ўладу над чалавекам, пакуль чалавек жывы?

Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрёт муж, она освобождается от закона замужества.
 
Замужняя жанчына прывязана законам да жывога мужа; а калі памрэ муж, яна вызваляецца ад закона замужжа.

Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрёт муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа.
 
А таму, калі пры жывым мужы яна выйдзе за другога, будзе называцца пералюбніцаю; а калі памрэ муж, яна вольная ад закона і ня будзе пералюбніцаю, як выйдзе за другога мужа.

Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мёртвых, да приносим плод Богу.
 
Гэтак і вы, браты мае, памерлі для закона Целам Хрыстовым, каб належаць Іншаму, Уваскрэсламу зь мёртвых, каб прынесьлі мы плод Богу.

Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти;
 
Бо, калі мы жылі целам, тады шалы грахоўныя, што выяўляюцца праз закон, дзейнічалі ў чэлесах нашых, каб прыносіць плод сьмерці,

но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.
 
а цяпер, памершы для закона, якім былі зьвязаныя мы вызваліліся зь яго, каб служыць (Богу) на абнаўленьне ў духу, а не паводле старой літары.

Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: «не пожелай».
 
Што ж скажам? няўжо ад закона грэх? Зусім не; але я ня інакш спазнаў грэх, як праз закон, бо я не разумеў бы і жаданьня, калі б закон не ўказаў: не пажадай.

Но грех, взяв повод от заповеди, произвёл во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мёртв.
 
Але грэх, узяўшы прычыну з запаведзі, абудзіў ува мне розныя жаданьні; бо без закона грэх мёртвы.

Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил,
 
Я жыў калісьці без закона; але калі прыйшла запаведзь, дык грэх ажыў,

а я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти,
 
а я памёр; і такім чынам запаведзь на жыцьцё паслужылася мне на сьмерць,

потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею.
 
бо грэх, узяўшы прычыну з запаведзі, увёў мяне ў спакусу і забіў ёю.

Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.
 
Таму закон сьвяты, і запаведзь сьвятая і праведная і добрая.

Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
 
Дык вось, няўжо добрае зрабілася мне сьмертаносным? Зусім не; але грэх, які выявіўся грэхам, бо праз добрае нясе мне сьмерць, так што грэх робіцца занадта грэшным праз запаведзь.

Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху.
 
Бо мы ведаем, што закон — духоўны, а я плоцкі, прададзены грэху.

Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.
 
Бо не разумею, што раблю; таму што ня тое раблю, што хачу, а што ненавіджу, тое раблю.

Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр,
 
А калі раблю тое, чаго не хачу, дык згаджаюся з законам, што ён добры,

а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
 
а таму ўжо ня я раблю тое, а грэх, які жыве ўва мне.

Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
 
Бо ведаю, што ня жыве ўва мне, гэта значыцца, у плоці маёй, добрае; бо жадаць дабра я магу, а рабіць яго — не.

Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.
 
Добрага, якога хачу, не раблю, а ліхое, якога не хачу, раблю.

Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
 
А калі раблю тое, чаго не хачу, дык ужо ня я раблю тое, а грэх, які жыве ўва мне.

Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
 
Дык вось, я знаходжу закон: што, калі хачу рабіць добрае, ува мне сядзіць благое;

Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием;
 
бо ва ўнутраным чалавеку я маю задавальненьне ад закона Божага,

но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.
 
а ў чэлесах маіх бачу іншы закон, які ваюе супроць закона розуму майго і робіць мяне палонным закона грахоўнага, які ў чэлесах маіх.

Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?
 
Няшчасны я чалавек! хто вызваліць мяне ад гэтага цела сьмерці?

Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию — закону греха.
 
Дзякую Богу (майму) празь Ісуса Хрыста, Госпада нашага. Дык вось, сам я служу розумам закону Божаму, а плоцьцю — закону грахоў.

Примечания:

 
 
Пераклад Васіля Сёмухі
6 У друкаванай версіі частка 6-га верша прапушчана, а другая частка знаходзіцца ў 5-м вершы, г. зн. прапушчана выраженіе: «а цяпер, памершы для закона, якім былі зьвязаныя мы вызва...». Павінна быць: «5 Бо, калі мы жылі целам, тады шалы грахоўныя, што выяўляюцца праз закон, дзейнічалі ў чэлесах нашых, каб прыносіць плод сьмерці, 6 а цяпер, памершы для закона, якім былі зьвязаныя мы вызваліліся зь яго, каб служыць (Богу) на абнаўленьне ў духу, а не паводле старой літары.»
 


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.