Филимону 1 глава

Послание к Филимону апостола Павла
Синодальный перевод → Пераклад П. Татарыновіча

 
 

Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат — Филимону возлюбленному и сотруднику нашему,
 
Павал, вязень Езуса Хрыстуса і брат Тыматэй — Філемону любаму і супрацоўніку нашаму,

и Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви:
 
ды сястры Аппіі й Архіппу субарацьбіту з цэлай грамадкай тваей дамовай набожні.

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 
Ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага ды Усеспадара Езуса Хрыстуса.

Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих,
 
Дзякую Богу майму, заўсёды цябе спамінаючы ў малітвах маіх,

слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым,
 
чуючы аб тваей любасьці й веры, якую маеш да Езуса Збаўцы ды ўсіх сьвятых.

дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе.
 
Дзеянне веры твае стаецца яўным пры сьцьвярджанні ўсякага дабра, што даконываецца сярод вас у Хрыстусе Езусе.

Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых.
 
Вялікую бо меў радасьць і ўцеху з твае, браце, міласьці, праз цябеж мелі падтрымку сэрцы сьвятых.

Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно,
 
Таму-то, хоць і меўбы ад Хрыстуса поўнаўладнасьць прыказваць табе ў выпадку патрэбы,

по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа;
 
прашу цябе лепш палюбоўна — я стары чалавек Павал, а цяпер ось і вязень для Езуса Хрыстуса —

прошу тебя о сыне моём Онисиме, которого родил я в узах моих:
 
прашу ў справе майго сына Анісіма якому стаўся айцом у вязьніцы.

он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю его;
 
Калісь ня меў ты зь яго карысьці, а цяпер прыгодны табе й мне.

ты же прими его, как моё сердце.
 
Адсылаю табе яго, прыймі яго, як маё сэрца.

Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование;
 
Хацеў я затрымаць яго пры сабе, каб заміж табе, служыў мне ў кайданох за Эванэлію,

но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твоё было не вынужденно, а добровольно.
 
але без твайго дазволу не хацеў гэтага рабіць, каб твая дабрадзейнасьць ня была моў з прымусу, але з вольнае волі.

Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда,
 
Бо мо дзеля таго на нейкі час адыйшоў ад цябе, каб табе прыняць яго назаўсёды,

не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и в Господе.
 
не як слугу ўжо, а вышэй за слугу: як мілага брата, асабліва для мяне, а тымбольш для цябе, як водле цела, так і ў Госпадзе.

Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня.
 
Дык, калі маеш мяне за прыяцеля, прыймі яго, як мяне.

Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне.
 
А калі ён спрычыніў якую шкоду табе або што вінаваты, залічы гэта мне.

Я, Павел, написал моею рукою: я заплачу; не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен.
 
Я, Павал, пішу гэта маёю рукою: што табе гэта адплачу, а ўжэ й казаць ня хочу аб тым, што ты сам сябе мне вінаваты.

Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе; успокой моё сердце в Господе.
 
Так, браце, дайжа мне скарыстаць ад цябе; заспакой мне сэрца ў Богу Усеспадару.

Надеясь на послушание твоё, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю.
 
Пішу табе гэта, спадзяючыся на тваю паслухмянасьць і ведаючы, што ты зробіш болей, чым прашу.

А вместе приготовь для меня и помещение; ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам.
 
Падрыхтуй мне разам і гасподу ў сябе, бо спадзяюся, што дзякуючы вашым малітвам, буду вам падараваны.

Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса,
 
Вітае цябе Эпафрас супольны вязень зы мною ў Хрыстусе Езусе,

Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои.
 
і Марак, Арыстарх, Дэмас і Лукаш памачнікі мае.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь.
 
Ласка Усеспадара Езуса Хрыстуса (хай будзе) з духам вашым. Амэн.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.