Авдія 1 глава

Книга пророка Овдія
Переклад Огієнка → Толкование Далласской семинарии

Переклад Огієнка

1 Видіння Овді́я. Так сказав Господь Бог на Едо́м: „Почули ми вістку від Господа, і по́сланий був між наро́дів посо́л, щоб сказати: Уставайте, і станьмо на нього до бо́ю!
2 Оце Я мали́м тебе дав між наро́ди, ти дуже пого́рджений.
3 Гордість серця твого обманила тебе, який перебува́єш по щі́линах ске́льних, у високім сиді́нні своїм, що гово́риш у серці своє́му: Хто скине на землю мене́?
4 Якщо б ти підні́сся, немов той орел, і якщо б ти кубло́ своє склав поміж зо́рями, — то й звідти Я скину тебе, промовляє Госпо́дь!
5 Чи ж до тебе злоді́ї прихо́дили, чи нічні ті грабі́жники, — такий ти пони́щений! — чи ж вони не накра́ли б собі скільки треба? Якщо б до тебе прийшли збирачі́ винограду, чи ж вони не лишили б хоч ви́бірків?
6 Як Ісав перешу́каний, як криї́вки його перегля́нені!
7 Аж до границі прогнали тебе, обма́нять тебе твої всі сою́зники, переможуть тебе твої при́ятелі! Ті, що хліб твій їдять, пастку розста́влять на тебе, — нема в тому розуму!
8 Чи ж не станеться це того дня, — промовляє Господь, — і ви́гублю Я мудреці́в із Едо́му, а розум з гори Ісавової?
9 І настра́шене буде лица́рство твоє, о Тема́не, щоб був ви́тятий кожен з Ісава уби́вством.
10 Через насилля на Якова на брата твого сором покриє тебе, і ти ви́тятий будеш наві́ки.
11 Того дня, коли став ти навпро́ти, того дня, як чужі полони́ли були його ві́йсько, і коли чужинці́ в його брами ввійшли і же́реба кидали про Єрусалим, то й ти був, як один з них!
12 І тому́ не дивися на день свого брата, на день лиха його, і не тішся з Юдиних синів у день їхньої згу́би, і не розкривай своїх уст у день у́тиску.
13 І не входь ти до брами наро́ду Мого́ у день лиха його́, і не пригляда́йся до зла його й ти в день нещастя його́, і не простяга́йте своєї руки́ до багатства його́ в день нещастя його́!
14 І на роздорі́жжі не стій, щоб витина́ти його втікачі́в, і в день у́тиску не видавай його ре́шток!
15 Бо близьки́й день Госпо́дній над усіма наро́дами, — як зробив ти, то так і тобі буде зро́блено: ве́рнеться на твою го́лову чин твій!
16 Бо я́к ви пили́ на святій Моїй горі, так народи усі за́вжди пи́тимуть! І будуть пити вони, і бу́дуть хлепта́ти, і стануть вони, немов їх не було́.
17 А на Сіонській горі буде спасі́ння, і буде святою вона, і спа́дки свої́ вже пося́де дім Яковів.
18 І дім Якова стане огнем, і дім Йо́сипа — по́лум'ям, а дім Ісава — соломою, — і будуть пала́ти вони проти них, і їх пожеру́ть, і останку не буде із дому Ісава, бо Госпо́дь це сказав.
19 І пося́дуть півде́нні Іса́вову го́ру, а мешка́нці долин — филисти́млян, і пося́дуть Єфремове поле та поле самарі́йське, а Веніями́н — Ґілеа́д.
20 А полоне́ні ві́йська Ізраїлевих синів заволодіють тим, що хананейське аж до Цорфа́ту, а єрусалимські вигнанці в неволі, що в Сефараді, пося́дуть міста́ полудне́ві.
21 І спаси́телі при́йдуть на го́ру Сіо́н, щоб го́ру Іса́ва судити, — і царство Господнє настане!

Толкование Далласской семинарии

I. Весть о гибели Едома (стихи 1−9)

А. Призыв к народам разрушить Едом (стих 1)

Авд 1:1. В оригинале словами Видение Авдия эта книга надписана: они как бы образуют заголовок ее. Напомним, что понятие видения подразумевает в Библии откровение свыше как зрительного плана, так и через слышание слов (сравните, к примеру, Ам 7; 8:1 или Иез 1:3, 4 и далее с Ис 1:1−2 и далее). Откровение, полученное Авдием, было, по-видимому, второго плана. Как уже говорилось во Вступлении к этим комментариям, о жизни и служении Авдия ничего не известно, кроме того, что самое имя его означает «Поклоняющийся Иегове».

Следующая после «надписи» к книге фраза Так говорит Господь Бог об Едоме представляла собой обычную для пророков формулу: ею подтверждался богооткровенный характер сообщения пророка и предварялось изложение его (часто «устами» Иеговы). По всей видимости, пророчество о судьбе Едома открывается словом весть в стихе 1, хотя собственно слова Иеговы, «услышанные» Авдием, начинаются со стиха 2. Слово мы в контексте стиха 1, вероятно, означает, что в собственных глазах Авдия он — представитель израильского народа, получающего, откровение свыше. «Посол» здесь eдва ли имеет конкретное содержание, это, скорее, образ: поскольку «весть от Господа» не оставляет у пророка сомнения в неизбежности гибели Едома, он как бы видит Божьего посланника, призванного поднять другие народы на войну против едомлян.

Этими народами в конечном счете стали среди прочих упоминавшиеся во Вступлении наватеи, сами евреи под командованием Иоанна Гиркана и наконец римляне. Тут в сущности передается — в восприятии пророка — та истина, которая вновь и вновь возникает на страницах Библии, «пронизывая» собой большую часть ее: Бог, управляющий вселенной, пользуется народами, населяющими землю, для достижения Своих целей на ней.

Б. Пророчество о разрушении Едома (стихи 2−9)

1. ГОРДЫНЯ ЕДОМА БУДЕТ УНИЖЕНА (стихи 2−4)

Авд 1:2. Этот стих, который в русском переводе, в частности, поставлен в прошедшем времени, правильнее воспринимать как возвещение будущего. Для Господа (чьи слова начинаются отсюда) оно — неотвратимо и потому как бы уже «относится к прошлому». Малым между народами Едому именно предстояло сделаться, так как на протяжении долгих столетий он оставался народом значительным и богатым (источником его богатства были торговля, военные грабежи, добыча железа и меди в своем регионе) и стратегически неприступным — благодаря его географическому положению — для врагов. Но Господь сказал, что сделает его малым и презираемым (средствами еврейского языка это подчеркнуто) другими народами.

Авд 1:3−4. Иегова сделает это с Едомом в наказание за гордость сердца его. Евр слово зедон, переведенное как «гордость», предполагает избыток самонадеянности и высокомерия; они-то и послужили «обольщению» едомлян. «Естественные» причины у них для этого были. Ведь они жили высоко над землей — в расселинах скал. Имеются в виду многочисленные в гористом Едоме пещеры как естественного, так и искусственного происхождения. Прежде в них жили хорреи. Потом изгнавшие их едомляне (Быт 14:6).

Жилища их действительно были неприступны, о чем свидетельствует, в частности, римский историк Плиний. Они были, прибегая к гиперболе, подобны горным орлам, живущим среди звезд. Но, как бы отвечая на их вопрос «кто низринет меня на землю?» Господь отвечает: Я низрину. Ибо неприступное для людей для Него неприступным не является.

2. БОГАТСТВО ЕДОМА БУДЕТ РАЗГРАБЛЕНО, И ЛЮДИ ЕГО БУДУТ ИСТРЕБЛЕНЫ (стихи 5−9)

Авд 1:5−6. Едом находился на пересечении торговых путей, долины его были очень плодородны — не удивительно, что он славился, по свидетельству древних, своим богатством. И вот теперь он «разорен и обобран», восклицает Авдий (прибегая к прошедшему времени, точнее, к пророческому прошедшему, так как всему, о чем он говорит в стихах 5−6 (как и в стихе 2), совершиться только предстояло).

Для придания большей выразительности картине будущего опустошения, в результате которого в Едоме не останется «буквально ничего», пророк пользуется сравнением с «ночными грабителями» и «обирателями винограда». Первые не взяли бы больше чем надобно им. Вторые, напротив, оставили бы — в согласии с древним обычаем — хотя бы несколько ягод (для бедных).

«Исав» служит здесь синонимом Едома (как праотец его). Не приходится сомневаться, что в многочисленных горных пещерах у Исава было немало тайников, где едомляне хранили, в случае необходимости, свои сокровища.

Авд 1:7−9. Стих 7 труден для прочтения и понимания, в нем даже предполагают некоторую испорченность текста. Толкуют его неоднозначно, начиная с первой фразы. Не вызывает сомнения, что союзников у едомлян было немало, хотя бы благодаря их обширным торговым связям. В каком же смысле союзники выпроводят (пророческое прошедшее сменяется будущим временем!) сынов Исава до границы?

Авдий мог иметь в виду, что в день бедствия те, кто жили с Едомом в мире и ели хлеб его, или с ним (в знак дружбы!), с «почестями» проводят до границы послов его, которые обратятся к ним за помощью, т. е. отпустят их ни с чем. Но не меньше оснований читать это место в том смысле, что сами едомляне будут изгнаны недавними своими союзниками и друзьями из пределов своей страны. Так или иначе, соседи Едома одолеют его и обманут, нанесут ему удар.

По иронии судьбы славившиеся своей мудростью сыны Исава, чрезмерно возомнившие о себе, вовремя их козней не разгадают (нет в Едоме смысла переводят и как «нет понимания»; фразу читают в значении «Едом не поймет!»). И потому падут жертвой неверных союзников. Видение пророка не обязательно осуществилось в каком-то одном событии, скорее оно «воплотило» в себе целую цепь эпизодов и событий, совершавшихся на протяжении истории Едома, пока Господь не поставил на ней точку. Мысль эта подтверждается фразой: Не в тот ли день это будет? (стих 8), где слово «день» явно употреблено в значении отрезка времени, исторического периода.

Господь повторяет, что поразит впавший в гордыню Едом (стихи 3−4), истребив мудрых его и отняв благоразумие от горы Исава (альтернативный перевод соответствующей фразы в стихе 8). Мудрость идумеев вошла на древнем Востоке в поговорку (Иер 49:7). Не случайно первым из трех друзей Иова назван Елифаз из Фемана (Феманитянин). Имя «Феман» (что значит «юг») носил один из внуков Исава (Быт 36:10−11). И так же был назван один из городов Едома (в южной части страны), по которому иногда именовали страну в целом (стих 9).

Храбрецы Фемана поражены будут страхом и убиты (сравните с Ам 1:11−12).

II. О преступлениях Едома (стихи 10−14)

Самоуверенность и высокомерие — как проявление гордыни — сопряжены с пренебрежительным отношением (от которого недалеко до отношения враждебного!) к окружающим. Это присуще людям, присуще и целым человеческим сообществам (примером чему являлся Едом). Едомляне не только испытывали неприязнь (стихи 11−12), но и враждебно действовали по отношению к иудеям (стихи 13−14). И Авдий, к которому «говорил Господь», предощущал всю горечь расплаты, которая постигнет потомков Исава именно за это.

А. О преступном отношении Едома к Израилю (стихи 10−12)

Авд 1:10. Стыд (позор) здесь может подразумевать унижение идумеев (по контрасту с их нынешней гордыней, превознесением себя!), то ничтожество в историческом плане, в которое они все более будут впадать. В конце концов, их ожидает полное истребление. Вина Едома подчеркнута тем, что враждовал он с теми, с кем связан был узами крови (с братом своим Иаковом).

Авд 1:11−12. Многократное повторение слова день в оригинале звучит еще эмоциональнее чем в переводе. Все определения к нему — синонимичны: пророк говорит об одном и том же «дне» бедствия для сынов Иуды, который едомляне злорадно «приветствовали» («расширяли рот»). Еврейскую фразу, переданную по-русски как уводили войско его в плен, переводили и как «уносили богатства его». Снова подчеркивается, что чувства и действия Едома в отношении Иудеи были такими же, как у иноплеменников, у чужих. Относительно «метания жребия» (стих 11) во Вступлении к книге.

Б. О преступных действиях едомлян против евреев (стихи 13−14)

Авд 1:13−14. Когда происходило описываемое здесь? Соображения на этот счет изложены во Вступлении, в конце раздела «Дата написания книги». Автор данных комментариев полагает, что Авдий имел в виду события, происшедшие в царствование Иорама, сына Иосафата (4Цар 8:20−22; 2 Пар. 21:16−17), когда на Иерусалим одновременно напали филистимляне и аравитяне.

III. О суде Божием над врагами Израиля (стихи 15−16)

Авд 1:15. На примере Едома тут говорится об участи, которая постигнет все народы (сравните Ис 34:2), дерзко противящиеся Богу. Возмездие постигнет их и за враждебное отношение их к народу Божиему (Чис 24:12−24; 1Цар 2:10; 2Цар 23:5−6). Почему Авдию день возмездия видится близким? Вполне вероятно, что пророки любое «частное», локальное событие, направленное на «сокрушение» силы, противящейся Богу, воспринимали как предвестие того страшного суда, который последует в конце времен (или даже как часть его).

Напомним в этой связи, что понятие дня Господня может относиться к любому отрезку времени и к связанным с ним историческим обстоятельствам, в которых проявляется грозное вмешательство Бога в дела этого мира (к примеру, Иез 30:3; также Вступление к книге Иоиля — раздел «Главные проблемы, возникающие при толковании книги»). Чаще, однако, под «днем Господним» понимаются:

а) суды Божьи в годину великой скорби или

б) установление Богом Тысячелетнего царства на земле. Так или иначе, это — «день», когда земные дела полностью перейдут под Его правление.

Фраза, начинающаяся в этом стихе со слова воздаяние, означает: по делам твоим будет воздано тебе; как поступал ты, так поступят и с тобою. Более конкретно:

1) едомляне повинны в ограблении Иерусалима (стих 13) — и их «имущество» будет отобрано у них (стих 6; сравните с Иер 49:10);

2) Едом выдавал и губил беженцев-иудеев (Авд 1:14; сравните с Ам 1:11) — истребление ждет и его сыновей (Авд 1:8; сравните с Ис 34:5−8; Иез 32:29; 35:8); 3) Едом злорадствовал по поводу бедствий Иудеи (Авд 1:12; сравните с Иез 35:15) — позор и ничтожество станут воздаянием ему (Авд 1:10).

Авд 1:16. Понятие «пития» в этом стихе имеет двойной смысл. Непосредственно речь в нем, вероятно, о том, что едомляне участвовали в некоей пьяной оргии в Иерусалиме (на святой горе Божией), в «день» бедствия иудеев. Так же, как пили они тогда, будут постоянно пить все народы (и Едом в их числе), но пить они будут из чаши гнева Господнего (сравните Ис 51:17, 21−23; Иер 25:15−33; Авв 2:16; Откр 14:9−10; 16:19) на погибель себе (как бы их не было вовсе). Что касается Едома, то он как народ перестал существовать еще в 1-ом веке от Р. Х. (Полагают, что последних идумеев уничтожили римские легионеры во время подавления мятежа в Иудее.)

IV. О Божиих благословениях, грядущих на народ Израиля (стихи 17−21)

А. О спасении Израиля (стихи 17−18)

Авд 1:17−18. Гора Сион (синоним Иерусалима) будет утверждена как неприкосновенная святыня, место спасения Израиля (в значении избавления его на все времена от врагов его). Вторую фразу стиха 17 понимают в том смысле, что дом Иакова завладеет землями всех тех народов, которые были врагами его на протяжении истории; другими словами, станет владеть всей землей, некогда обетованной ему Богом (Быт 15:18−21).

Хотя под «домом Иакова» понимается Южное царство, здесь подразумеваются вновь воссоединившиеся дом Иакова и дом Иосифа (Северное царство); Иез 37:15−23. Уподобление «Иакова» огню, а «Иосифа» пламени (сравните Ис 10:17), «Исава» же — соломе заключает мысль о превосходстве народа Божьего над его врагами. При совместном прочтении стихов 17 и 18 и сравнении их, в частности, с Зах 12:6 и Мал 4:1 возникает впечатление, что народы, некогда враждебные Израилю, или должны будут слиться с ним или подвергнуться истреблению (это показано на примере Едома).

Б. О территориях, которые отойдут к Израилю в будущем (стихи 19−20)

Авд 1:19−20. Здесь развивается и конкретизируется мысль, выраженная в последней фразе стиха 17. Авдий говорит о нескольких территориях, которые опять отойдут к народу Божию. Нельзя, однако, не сказать, что текст этих стихов не везде ясен, и на другие языки переведен более или менее предположительно. Не вдаваясь в сложный лингвистический анализ, передадим суть его.

Те, которые живут (или будут жить) в южной части Израиля, хотел, по-видимому, сказать пророк, станут владеть территорией Едома (горою Исава); сравните с Авд 1:8, 21, а также с предсказанием, записанным в книге Чисел (Чис 24:18) и с пророчествами Исаии и Амоса (Ис 11:14; Ам 9:11−12). Далее. Жители долины (вероятно, западных предгорий) двинутся на юг и овладеют страной филистимлян, с ее прибрежными равнинами. Что касается «поля Ефрема» и «поля Самарии», то это одно и то же; «поля» эти образовывали центральную часть Израиля (по всей видимости, Авдий подразумевал территорию Северного царства). Во фразе Вениамин завладеет Галаадом видят указание на то, что и Заиорданье вновь отойдет к «дому Иакова и к дому Иосифа» (стих 18). Другими словами, Авдий предсказывал, что новое еврейское теократическое государство не только займет свои первоначальные пределы, но и выйдет за них.

Непонятно звучит слово «войско» в контексте стиха 20; в некоторых переводах оно опущено. Пророк мог говорить о живущих в рассеянии («переселенных») как из сынов Израилевых, так и из «сынов Иудиных» (переселенных из Иерусалима). Первые, возвратившись, завладеют землею Хананейскою до Сарепты (так назывался финикийский город, находившийся между Тиром и Сидоном; в 3-й Царств описано, как пророк Илия воскресил в этом городе сына бедной вдовы, — 3Цар 17:17−23). Вторые («иерусалимляне»), находящиеся в рассеянии в Сефараде, вернувшись в землю обетованую, получат во владение города южные. Мнения относительно местонахождения Сефарада разделялись главным образом между Испанией и Мидией. В последней назывался город Сардис.

В. Об установлении Царства Господа (стих 21)

Авд 1:21. На протяжении истории Израиля Бог не раз «воздвигал» ему спасителей из его же среды (Суд 3:9, 15; 4Цар 13:5; Неем 9:27). Так было и так будет. Упоминание в контексте этого стиха «суда над Исавом» не следует — в свете того, что ранее было уже сказано об истреблении едомлян (стих 18) — понимать буквально. Речь пророка носит тут образный характер. Искать в ней противоречия тоже, конечно, не следует: Авдий лишь углубляет (раскрывает) мысль о возвышении народа Божьего в будущем, когда управлять им станет Сам Господь.

Повторим в заключение, что короткую Книгу Пророка Авдия нельзя не признать весьма существенной по содержанию. Ибо послание это об участи тех, кто в безумии гордыни отвергают слово Божие и милость Его. В дни процветания Едома многие в Израиле, вероятно, задавались вопросом: «Почему страдание обходит нечестивых?» (Пс 72:3−4).

Но вот со страниц Ветхого Завета услышан был голос Авдия, эхом отразившийся на страницах Нового Завета: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал 6:7). И мысль о высшей справедливости Творца звучит в коротком послании Авдия — та, которая столетия спустя в следующих словах будет выражена автором Послания к евреям: «Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам. Страшно впасть в руки Бога живого» (Евр 10:30−31).2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.