1 Фессалоникийцам 1 глава

Первое послание к Фессалоникийцам апостола Павла
Подстрочник Винокурова → Комментарии Баркли

Подстрочник Винокурова

1
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Σιλουανὸς Силуан 4610 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Τιμόθεος Тимофей 5095 N-NSM
τῇ  3588 T-DSF
ἐκκλησίᾳ церкви 1577 N-DSF
Θεσσαλονικέων Фессалоникийцев 2331 N-GPM
ἐν в 1722 PREP
θεῷ Боге 2316 N-DSM
πατρὶ Отце 3962 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
κυρίῳ Господе 2962 N-DSM
Ἰησοῦ Иисусе 2424 N-DSM
Χριστῷ· Христе; 5547 N-DSM
χάρις благодать 5485 N-NSF
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
καὶ и 2532 CONJ
εἰρήνη. мир. 1515 N-NSF
2
Εὐχαριστοῦμεν Благодарим 2168 V-PAI-1P
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ Бога 2316 N-DSM
πάντοτε всегда 3842 ADV
περὶ о 4012 PREP
πάντων всех 3956 A-GPM
ὑμῶν, вас, 5216 P-2GP
μνείαν упоминание 3417 N-ASF
ποιούμενοι делающие 4160 V-PMP-NPM
ἐπὶ при 1909 PREP
τῶν  3588 T-GPF
προσευχῶν молитвах 4335 N-GPF
ἡμῶν, наших, 2257 P-1GP
ἀδιαλείπτως непрестанно 89 ADV
3
μνημονεύοντες вспоминающие 3421 V-PAP-NPM
ὑμῶν ваше 5216 P-2GP
τοῦ  3588 T-GSM
ἔργου дело 2041 N-GSN
τῆς  3588 T-GSF
πίστεως веры 4102 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τοῦ  3588 T-GSM
κόπου труд 2873 N-GSM
τῆς  3588 T-GSF
ἀγάπης любви 26 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
ὑπομονῆς стойкость 5281 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
ἐλπίδος надежды 1680 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
ἔμπροσθεν перед 1715 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Богом 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
πατρὸς Отцом 3962 N-GSM
ἡμῶν, нашим, 2257 P-1GP
4
εἰδότες, знающие, 1492 V-RAP-NPM
ἀδελφοὶ братья 80 N-VPM
ἠγαπημένοι возлюбленные 25 V-RPP-NPM
ὑπὸ  5259 PREP
[τοῦ]  3588 T-GSM
θεοῦ, Богом, 2316 N-GSM
τὴν  3588 T-ASF
ἐκλογὴν избрание 1589 N-ASF
ὑμῶν, ваше, 5216 P-2GP
5
ὅτι потому что 3754 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
εὐαγγέλιον благовестие 2098 N-NSN
ἡμῶν наше 2257 P-1GP
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐγενήθη сделалось 1096 V-AOI-3S
εἰς для 1519 PREP
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ἐν в 1722 PREP
λόγῳ слове 3056 N-DSM
μόνον только 3440 ADV
ἀλλὰ но 235 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
δυνάμει силе 1411 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
πνεύματι Духе 4151 N-DSN
ἁγίῳ Святом 40 A-DSN
καὶ и 2532 CONJ
[ἐν] в 1722 PREP
πληροφορίᾳ полновесности 4136 N-DSF
πολλῇ, многой, 4183 A-DSF
καθὼς как 2531 ADV
οἴδατε знаете 1492 V-RAI-2P
οἷοι каковые 3634 K-NPM
ἐγενήθημεν мы были сделаны 1096 V-AOI-1P
[ἐν] у 1722 PREP
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
δι᾽ из-за 1223 PREP
ὑμᾶς. вас. 5209 P-2AP
6
καὶ И 2532 CONJ
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
μιμηταὶ подражатели 3402 N-NPM
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
ἐγενήθητε были сделаны 1096 V-AOI-2P
καὶ и 2532 CONJ
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου, Го́спода, 2962 N-GSM
δεξάμενοι принявшие 1209 V-ADP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
ἐν в 1722 PREP
θλίψει угнетении 2347 N-DSF
πολλῇ многом 4183 A-DSF
μετὰ с 3326 PREP
χαρᾶς радостью 5479 N-GSF
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
ἁγίου, Святого, 40 A-GSN
7
ὥστε так что 5620 CONJ
γενέσθαι сделались 1096 V-2ADN
ὑμᾶς вы 5209 P-2AP
τύπον образец 5179 N-ASM
πᾶσιν всем 3956 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
πιστεύουσιν верящим 4100 V-PAP-DPM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
Μακεδονίᾳ Македонии 3109 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
Ἀχαΐᾳ. Ахаии. 882 N-DSF
8
ἀφ᾽ От 575 PREP
ὑμῶν вас 5216 P-2GP
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐξήχηται возглашено 1837 V-RPI-3S
 3588 T-NSM
λόγος слово 3056 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
οὐ не 3739 PRT-N
μόνον только 3440 ADV
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
Μακεδονίᾳ Македонии 3109 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
[ἐν в 1722 PREP
τῇ]  3588 T-DSF
Ἀχαΐᾳ, Ахаии, 882 N-DSF
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
ἐν во 1722 PREP
παντὶ всяком 3956 A-DSM
τόπῳ месте 5117 N-DSM
 1510 T-NSF
πίστις вера 4102 N-NSF
ὑμῶν ваша 5216 P-2GP
 1510 T-NSF
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Богу 2316 N-ASM
ἐξελήλυθεν, вышла, 1831 V-2RAI-3S
ὥστε так что 5620 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
χρείαν нужду 5532 N-ASF
ἔχειν имеем 2192 V-PAN
ἡμᾶς мы 2248 P-1AP
λαλεῖν говорить 2980 V-PAN
τι· что; 5100 X-ASN
9
αὐτοὶ сами 846 P-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
περὶ о 4012 PREP
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
ἀπαγγέλλουσιν сообщают 518 V-PAI-3P
ὁποίαν каковой 3697 A-ASF
εἴσοδον вход 1529 N-ASF
ἔσχομεν мы получили 2192 V-2AAI-1P
πρὸς к 4314 PREP
ὑμᾶς, вам, 5209 P-2AP
καὶ и 2532 CONJ
πῶς как 4459 ADV
ἐπεστρέψατε вы повернулись 1994 V-AAI-2P
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Богу 2316 N-ASM
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν  3588 T-GPN
εἰδώλων идолов 1497 N-GPN
δουλεύειν [чтобы] служить 1398 V-PAN
θεῷ Богу 2316 N-DSM
ζῶντι живущему 2198 V-PAP-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀληθινῷ, истинному, 228 A-DSM
10
καὶ и 2532 CONJ
ἀναμένειν ожидать 362 V-PAN
τὸν  3588 T-ASM
υἱὸν Сына 5207 N-ASM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἐκ с 1537 PREP
τῶν  3588 T-GPM
οὐρανῶν, небес, 3772 N-GPM
ὃν Которого 3739 R-ASM
ἤγειρεν Он воскресил 1453 V-AAI-3S
ἐκ из 1537 PREP
[τῶν]  3588 T-GPM
νεκρῶν, мёртвых, 3498 A-GPM
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
ῥυόμενον избавляющего 4506 V-PNP-ASM
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
ἐκ от 1537 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ὀργῆς гнева 3709 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
ἐρχομένης. приходящего. 2064 V-PNP-GSF

Комментарии Баркли

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ВСТУПЛЕНИЕ (1Фес 1:1−10)

Павел посылает это послание церкви в Фессалонике, которая в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Бог — та атмосфера, в которой живет, движется и существует Церковь (Деян 17:28). Точно так, как в нас находится воздух, а мы пребываем в воздухе и не можем жить без него, точно так же истинная Церковь пребывает в Боге и Бог пребывает в истинной Церкви, и без Бога нет для Церкви подлинной жизни. Кроме того, Бог, в Котором пребывает Церковь — это Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, и потому, Церковь не содрогается в страхе перед Богом-тираном, но греется в солнечном сиянии Бога, Который есть любовь.

В этой вступительной главе мы видим Павла с его самой обаятельной стороны. Скоро он перейдет к предостережениям и упрекам, но начинает он с чистой похвалы. Его цель никогда не заключалась в том, чтобы обескураживать и расхолаживать людей, даже когда он укорял их, а скорее в том, чтобы поднять их настроение. В каждом человеке есть что-то прекрасное, и часто наилучший способ отвратить его от подлостей заключается в том, чтобы хвалить возвышенное; чтобы искоренить пороки, надо так похвалить его добродетели, чтобы они распускались еще ярче; люди всегда лучше реагируют на похвалу, чем на упреки. Рассказывают, что когда повар герцога Веллингтонского (английского главнокомандующего и победителя Наполеона при Ватерлоо) попросил дать ему расчет, его спросили, почему он оставляет такое хорошее место с высоким жалованием. «Когда обед хорош, — ответил повар, — герцог никогда не хвалит меня, а когда обед плох, он не обвиняет меня; по-видимому, ему все равно». Ему не хватало похвалы. Павел, как хороший психолог, обладая подлинно христианским тактом, начинает с похвалы, даже если потом собирается укорять.

В 1:3 Павел выделяет три величайших элемента христианской жизни:

1. Это дело веры. Ничто не говорит лучше о человеке, чем его манера работать. Один может работать под страхом наказания; другой — в надежде обогатиться; другой — из непреклонного чувства долга; а другой — воодушевленный верой. Такой человек верит в то, что это дело поручено ему Богом, и что он, в конечном счете, работает не для людей, а для Бога. Кто-то сказал, что способность видеть славу в тяжелой и нудной работе — это знак посвящения.

2. Это труд любви. Путешественник Бернард Ньюмэн рассказывает, что во время его пребывания в болгарском крестьянском доме дочь хозяина все время шила и вышивала платье. Он спросил ее: «Разве ты не устаешь от этого вечного шитья?» «О нет, — сказала она, — ведь это мое свадебное платье». Любовь, вложенная в дело, всегда придает ему особое сияние.

3. Это терпение упования. Отправляясь в свои походы, Александр Македонский разделил свое имущество между своими друзьями. Кто-то заметил ему: «Но ты ничего не оставляешь себе». «Ну как же, — сказал Александр, — я оставил себе свои надежды». Пока у человека есть надежда, он может вынести все, потому что впереди его ждет не тьма, а свет зари.

В 1:4 Павел говорит о фессалоникийцах как о возлюбленных Богом братьях. Возлюбленные Богом — так иудеи называли лишь величайших людей, таких как Моисей и Соломон, и сам народ Израиля. А теперь величайшую привилегию величайших представителей избранного Богом народа обрели самые скромные и простые из язычников.

В 1:8 говорится о том, что слово фессалоникийцев пронеслось. Это слово может также иметь значение прогрохотать, как раскат грома. Поразительны открытость и вызывающее поведение первых христиан. Когда всякая предусмотрительность, казалось, требовала вести ничем не примечательный образ жизни, чтобы избежать опасностей и преследований, христиане красовались своей верой и выставляли ее напоказ. Они никогда не стыдились показать, чьи они и Кому они хотят служить.

В 1:9,10 Павел употребляет два слова характерные для христианской жизни. Фессалоникийцы служили Богу и ждали пришествия Сына Его Иисуса Христа. Христиане призваны служить в этом мире и ждать славы. Верное служение и терпеливое ожидание — вот что предваряет славу небесную.2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.