От Марка 16 глава

Евангелие от Марка
Подстрочник Винокурова → Учебной Библии МакАртура

Подстрочник Винокурова

1
Καὶ И 2532 CONJ
διαγενομένου прошедшей 1230 V-2ADP-GSN
τοῦ  3588 T-GSN
σαββάτου субботы 4521 N-GSN
Μαρία Мария 3137 N-NSF
 1510 T-NSF
Μαγδαληνὴ Магдалина 3094 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
Μαρία Мария 3137 N-NSF
 1510 T-NSF
[τοῦ]  3588 T-GSM
Ἰακώβου [мать] Иакова 2385 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Σαλώμη Саломи 4539 N-NSF
ἠγόρασαν купили 59 V-AAI-3P
ἀρώματα благовония 759 N-APN
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἐλθοῦσαι пришедшие 2064 V-2AAP-NPF
ἀλείψωσιν они помазали 218 V-AAS-3P
αὐτόν. Его. 846 P-ASM
2
καὶ И 2532 CONJ
λίαν очень 3029 ADV
πρωῒ рано утром 4404 ADV
τῇ  3588 T-DSF
μιᾷ [в день] один 1520 A-DSF
τῶν  3588 T-GPN
σαββάτων суббот 4521 N-GPN
ἔρχονται приходят 2064 V-PNI-3P
ἐπὶ к 1909 PREP
τὸ  3588 T-ASN
μνημεῖον гробнице 3419 N-ASN
ἀνατείλαντος взошедшего 393 V-AAP-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἡλίου. солнца. 2246 N-GSM
3
καὶ И 2532 CONJ
ἔλεγον говорили 3004 V-IAI-3P
πρὸς к 4314 PREP
ἑαυτάς, себе самим, 1438 F-3APF
Τίς Кто 5100 I-NSM
ἀποκυλίσει отвалит 617 V-FAI-3S
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
τὸν  3588 T-ASM
λίθον камень 3037 N-ASM
ἐκ от 1537 PREP
τῆς  3588 T-GSF
θύρας двери́ 2374 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSN
μνημείου; гробницы? 3419 N-GSN
4
καὶ И 2532 CONJ
ἀναβλέψασαι взглянувшие 308 V-AAP-NPF
θεωροῦσιν видят 2334 V-PAI-3P
ὅτι что 3754 CONJ
ἀποκεκύλισται отвален 617 V-RPI-3S
 3588 T-NSM
λίθος, камень, 3037 N-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
μέγας большой 3173 A-NSM
σφόδρα. очень. 4970 ADV
5
καὶ И 2532 CONJ
εἰσελθοῦσαι вошедшие 1525 V-2AAP-NPF
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
μνημεῖον гробницу 3419 N-ASN
εἶδον увидели 1492 V-2AAI-3P
νεανίσκον юношу 3495 N-ASM
καθήμενον сидящего 2521 V-PNP-ASM
ἐν  1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPN
δεξιοῖς справа 1188 A-DPN
περιβεβλημένον облачённого 4016 V-RPP-ASM
στολὴν [в] одеяние 4749 N-ASF
λευκήν, белое, 3022 A-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐξεθαμβήθησαν. они были потрясены. 1568 V-API-3P
6
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
αὐταῖς, им, 846 P-DPF
Μὴ Не 3361 PRT-N
ἐκθαμβεῖσθε· ужасайтесь; 1568 V-PPM-2P
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
ζητεῖτε ищите 2212 V-PAI-2P
τὸν  3588 T-ASM
Ναζαρηνὸν Назарянина 3479 A-ASM
τὸν  3588 T-ASM
ἐσταυρωμένον· распятого; 4717 V-RPP-ASM
ἠγέρθη, Он воскрешён, 1453 V-API-3S
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
ὧδε· Он здесь; 5602 ADV
ἴδε вот 1492 V-2AAM-2S
 3588 T-NSM
τόπος место 5117 N-NSM
ὅπου где 3699 ADV
ἔθηκαν положили 5087 V-AAI-3P
αὐτόν. Его. 846 P-ASM
7
ἀλλὰ Но 235 CONJ
ὑπάγετε идите 5217 V-PAM-2P
εἴπατε скажите 2036 V-2AAM-2P
τοῖς  3588 T-DPM
μαθηταῖς ученикам 3101 N-DPM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τῷ  3588 T-DSM
Πέτρῳ Петру 4074 N-DSM
ὅτι что 3754 CONJ
Προάγει Идёт вперёд 4254 V-PAI-3S
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Γαλιλαίαν· Галилею; 1056 N-ASF
ἐκεῖ там 1563 ADV
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ὄψεσθε, увидите, 3700 V-FDI-2P
καθὼς как 2531 ADV
εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
ὑμῖν. вам. 5213 P-2DP
8
καὶ И 2532 CONJ
ἐξελθοῦσαι вышедшие 1831 V-2AAP-NPF
ἔφυγον они убежали 5343 V-2AAI-3P
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
μνημείου, гробницы, 3419 N-GSN
εἶχεν имели 2192 V-IAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
αὐτὰς их 846 P-APF
τρόμος дрожь 5156 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἔκστασις· изумление; 1611 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
οὐδενὶ никому 3762 A-DSM-N
οὐδὲν ничто 3762 A-ASN-N
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
ἐφοβοῦντο боялись 5399 V-INI-3P
γάρ. ведь. 1063 CONJ
9
⟦Ἀναστὰς Воскресший 450 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
πρωῒ рано утром 4404 ADV
πρώτῃ [в] первый [день] 4413 A-DSF-S
σαββάτου субботы 4521 N-GSN
ἐφάνη Он был явлен 5316 V-2API-3S
πρῶτον сначала 4412 ADV-S
Μαρίᾳ Марии 3137 N-DSF
τῇ  3588 T-DSF
Μαγδαληνῇ, Магдалине, 3094 N-DSF
παρ᾽ от 3844 PREP
ἧς которой 3739 R-GSF
ἐκβεβλήκει изгнал 1544 V-LAI-3S
ἑπτὰ семь 2033 A-NUI
δαιμόνια. демонов. 1140 N-APN
10
ἐκείνη Та 1565 D-NSF
πορευθεῖσα пошедшая 4198 V-AOP-NSF
ἀπήγγειλεν сообщила 518 V-AAI-3S
τοῖς которым 3588 T-DPM
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτοῦ Ним 846 P-GSM
γενομένοις случившимся 1096 V-2ADP-DPM
πενθοῦσι скорбящим 3996 V-PAP-DPM
καὶ и 2532 CONJ
κλαίουσιν· плачущим; 2799 V-PAP-DPM
11
κἀκεῖνοι и те 2548 D-NPM-K
ἀκούσαντες услышавшие 191 V-AAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
ζῇ живёт 2198 V-PAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐθεάθη Он был увиден 2300 V-API-3S
ὑπ᾽  5259 PREP
αὐτῆς её 846 P-GSF
ἠπίστησαν. не поверили. 569 V-AAI-3P
12
Μετὰ После 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
ταῦτα этого 5023 D-APN
δυσὶν двоим 1417 A-DPM
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPM
περιπατοῦσιν ходящим 4043 V-PAP-DPM
ἐφανερώθη Он был явлен 5319 V-API-3S
ἐν в 1722 PREP
ἑτέρᾳ друго́м 2087 A-DSF
μορφῇ образе 3444 N-DSF
πορευομένοις идущим 4198 V-PNP-DPM
εἰς в 1519 PREP
ἀγρόν· поле; 68 N-ASM
13
κἀκεῖνοι и те 2548 D-NPM-K
ἀπελθόντες ушедшие 565 V-2AAP-NPM
ἀπήγγειλαν сообщили 518 V-AAI-3P
τοῖς  3588 T-DPM
λοιποῖς· остальным; 3062 A-DPM
οὐδὲ и [даже] не 3761 CONJ-N
ἐκείνοις тем 1565 D-DPM
ἐπίστευσαν. поверили. 4100 V-AAI-3P
14
Ὕστερον Позднее 5305 ADV
[δὲ] же 1161 CONJ
ἀνακειμένοις возлежащим 345 V-PNP-DPM
αὐτοῖς самим 846 P-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
ἕνδεκα одиннадцати 1733 A-NUI
ἐφανερώθη, Он был явлен, 5319 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
ὠνείδισεν разбранил 3679 V-AAI-3S
τὴν  3588 T-ASF
ἀπιστίαν неверие 570 N-ASF
αὐτῶν их 846 P-GPM
καὶ и 2532 CONJ
σκληροκαρδίαν жестокосердие 4641 N-ASF
ὅτι потому что 3754 CONJ
τοῖς  3588 T-DPM
θεασαμένοις увидевшим 2300 V-ADP-DPM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἐγηγερμένον воскресшего 1453 V-RPP-ASM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐπίστευσαν. поверили. 4100 V-AAI-3P
15
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Πορευθέντες Пошедшие 4198 V-AOP-NPM
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
κόσμον мир 2889 N-ASM
ἅπαντα весь 537 A-ASM
κηρύξατε возвестите 2784 V-AAM-2P
τὸ  3588 T-ASN
εὐαγγέλιον Евангелие 2098 N-ASN
πάσῃ всему 3956 A-DSF
τῇ  3588 T-DSF
κτίσει. созданию. 2937 N-DSF
16
 3588 T-NSM
πιστεύσας Поверивший 4100 V-AAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
βαπτισθεὶς крещённый 907 V-APP-NSM
σωθήσεται, будет спасён, 4982 V-FPI-3S
 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἀπιστήσας не поверивший 569 V-AAP-NSM
κατακριθήσεται. будет осуждён. 2632 V-FPI-3S
17
σημεῖα Знамения 4592 N-NPN
δὲ же 1161 CONJ
τοῖς  3588 T-DPM
πιστεύσασιν поверившим 4100 V-AAP-DPM
ταῦτα эти 5023 D-NPN
παρακολουθήσει· последуют; 3877 V-FAI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὀνόματί имени 3686 N-DSN
μου Моём 3450 P-1GS
δαιμόνια демонов 1140 N-APN
ἐκβαλοῦσιν, будут изгонять, 1544 V-FAI-3P
γλώσσαις [на] языках 1100 N-DPF
λαλήσουσιν произнесут 2980 V-FAI-3P
καιναῖς, новых, 2537 A-DPF
18
[καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
χερσὶν] руках 5495 N-DPF
ὄφεις змей 3789 N-APM
ἀροῦσιν, возьмут, 142 V-FAI-3P
κἂν если 2579 COND-K
θανάσιμόν смертельное 2286 A-ASN
τι что-нибудь 5100 X-ASN
πίωσιν выпьют 4095 V-2AAS-3P
οὐ нет 3364 PRT-N
μὴ не 3364 PRT-N
αὐτοὺς им 846 P-APM
βλάψῃ, повредит, 984 V-AAS-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
ἀρρώστους немощных 732 A-APM
χεῖρας ру́ки 5495 N-APF
ἐπιθήσουσιν возложат 2007 V-FAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
καλῶς хорошо 2573 ADV
ἕξουσιν. будут иметь. 2192 V-FAI-3P
19
 3588 T-NSM
μὲν Ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
κύριος Господь 2962 N-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
μετὰ после 3326 PREP
τὸ  3588 T-ASN
λαλῆσαι произнести 2980 V-AAN
αὐτοῖς им 846 P-DPM
ἀνελήμφθη был взят наверх 353 V-API-3S
εἰς на 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανὸν небо 3772 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐκάθισεν сел 2523 V-AAI-3S
ἐκ  1537 PREP
δεξιῶν справа 1188 A-GPM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
20
ἐκεῖνοι Те 1565 D-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἐξελθόντες вышедшие 1831 V-2AAP-NPM
ἐκήρυξαν возвестили 2784 V-AAI-3P
πανταχοῦ, повсюду, 3837 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
συνεργοῦντος содействующего 4903 V-PAP-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
βεβαιοῦντος упрочивающего 950 V-PAP-GSM
διὰ через 1223 PREP
τῶν  3588 T-GPN
ἐπακολουθούντων последующие 1872 V-PAP-GPN
σημείων.⟧ знамения. 4592 N-GPN

Учебной Библии МакАртура

16:1 По прошествии субботы Шаббат (т. е. суббота) официально окончился на закате дня, после чего женщины могли купить ароматы. Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия См. пояснение к Мф. 27:56. Лука и Иоанн говорят, что женщин было трое (Лк. 24:10; ср. 15:41). ароматы Женщины купили еще ароматов в дополнение к приготовленным ранее (ср. Лк. 23:56; Ин. 19:39, 40). помазать В отличие от египтян, иудеи не бальзамировали своих умерших. Помазание было актом любви, чтобы свести на нет зловоние разлагающегося тела. То, что женщины пришли помазать Тело Иисуса на третий день после Его погребения, показало, что они, как и ученики, не надеялись на Его Воскресение из мертвых (ср. 8:31; 9:31; 10:34).

16:2 при восходе солнца Иоанн в 20:1 говорит, что Мария Магдалина пришла ко гробу в то время, когда было еще темно. Вероятно, она пошла впереди других женщин, или вся группа отправилась вместе в то время, как было еще темно, и пришла ко гробу после восхода солнца.

16:3 кто отвалит… камень Только Марк записывает это обсуждение по дороге ко гробу. Женщины понимали, что с ними не было мужчин, чтобы отодвинуть тяжелый камень (ст. 4) от входа в гробницу. Поскольку они последний раз посетили гробницу в пятницу вечером, они не знали, что ее опечатали и поставили стражу. Это произошло уже в субботу (Мф. 27:62‑66).

16:4 камень отвален Это сделано не для того, чтобы позволить Иисусу выйти, а чтобы дать свидетелям войти. Землетрясение, когда Ангел отвалил камень (Мф. 28:2), вероятно, затронуло только пространство вокруг гробницы, поскольку женщины, по‑видимому, не почувствовали его.

16:5 вошедши во гроб Внешняя комната, отделенная от комнаты погребения небольшим дверным проемом. юношу… облеченного в белую одежду Ангел, отваливший камень (Мф. 28:2), вошел затем в комнату погребения. Лука записывает, что в гробнице было два ангела; Матфей и Марк сосредоточивают внимание на одном, который говорил (о примерах подобных расхождений см. пояснение к 10:46).

16:6 Иисуса… Назарянина, распятого См. пояснение к Мф. 2:23. Богодухновенное повествование не оставляет сомнения в том, Кто был в гробнице. Измышления некоторых неверующих, что женщины перепутали гробницу, являются смехотворными. Он воскрес Воскресение Христа является одной из главных истин христианской веры (1Кор. 15:4) и единственным правдоподобным объяснением пустой гробницы. Даже иудейские вожди не отрицали реальность пустой гробницы, лишь состряпав историю, что ученики украли Тело Иисуса (Мф. 28:11‑15). Мысль, что напуганные (Ин. 19:19), сомневающиеся (ст. 11, 13; Лк. 24:10, 11) ученики каким‑то образом одолели отряд римской стражи и украли Тело Иисуса, является абсурдной. Предположение, что они сделали это, пока охранники спали, является даже более нелепым. Несомненно, отодвигая тяжелый камень от отверстия гробницы, ученики разбудили бы по крайней мере одного из солдат. И в любом случае, откуда охранники могли знать, что случилось в то время, как они спали? Много других теорий было греховно придумано в течение веков, чтобы оправдать пустую гробницу, и все они одинаково несерьезны.

16:7 и Петру Петр не был выбран лидером учеников, но его должны были убедить, что, несмотря на его отречение от Христа, он все еще был одним из них. Он предваряет вас в Галилее… как Он сказал См. пояснение к 14:28. Недостаток веры учеников сделал их медлительными на действия в соответствии с этими словами. Они пошли в Галилею (Мф. 28:7, 16) уже после того, как Иисус неоднократно явился им в Иерусалиме (ср. Лк. 24:13‑32; Ин. 20:19‑31).

16:8 боялись Они были потрясены пугающим явлением Ангела и устрашающей тайной Воскресения.

16:9‑20 Свидетельство дается как бы извне, и это решительно наводит на мысль, что данные стихи первоначально не были частью Евангелия от Марка. В то время как большинство греческих рукописей содержит эти стихи, в самых ранних и самых надежных их нет. (Есть также вариант более короткого окончания, но он не включен в текст.) Кроме того, некоторые рукописи, содержащие в себе эти стихи, отмечают, что они утеряны или выпущены более древними греческими рукописями. Другие содержат сделанные переписчиком метки, указывающие, что отрывок считался поддельным. Отцы Церкви четвертого века Евсевий и Иероним свидетельствовали, что почти все доступные им греческие рукописи не включали ст. 9‑20. Внутреннее свидетельство также говорит не в пользу авторства Марка. Переход между стихами 8 и 9 является внезапным и неуклюжим. В греческом оригинале ст. 9 начинается префиксом, подразумевающим неразрывность стиха с предыдущим повествованием. Но то, что говорится в ст. 9, не продолжает рассказ о женщинах, упомянутых в ст. 8, а описывает явление Христа Марии Магдалине (ср. Ин. 20:11‑18). Особенности греческой грамматики предполагают в ст. 9 действие субъекта мужского рода, что противоречит ст. 8 с субъектом женского рода. Хотя Мария Магдалина только что упоминалась три раза (ст. 1; 15:40, 47), ст. 9 представляет ее, как если бы о ней упоминалось в первый раз. Кроме того, если Марк написал ст. 9, странно, что он только сейчас отметил, что Иисус изгнал из нее 7 бесов. Ангел говорил о явлении Иисуса Его последователям в Галилее, однако явления, описанные в ст. 9‑20, происходят исключительно в районе Иерусалима. Наконец, наличие в этих стихах значительного количества греческих слов, не применявшихся Марком нигде больше, доказывает, что писал их не Марк. Стихи 9‑20 представляют раннюю (они были известны отцам Церкви второго века Иринею и, вероятно, Иустину Мученику) попытку завершить Евангелие от Марка. Ввиду того, что большая часть подводящих итог истин преподана где‑то в других местах Писания, ст. 9‑20 всегда следует сравнивать с остальным Писанием, и не следует формулировать никаких догм, основанных только на них. Поскольку, несмотря на все соображения о вероятной ненадежности этого сегмента, не исключены ошибки в этом предположении, поэтому будем считаться со значением этого места и оставим его в тексте, точно так, как и Ин. 7:53—8:11.

16:9 Воскресши рано в первый день недели Т. е. рано утром в воскресенье. Марии Магдалине См. пояснение к 15:40.

16:12, 13 Этот случай рассказывается в Лк. 24:13‑32.

16:14 одиннадцати 12 минус Иуда, который совершил самоубийство (Мф. 27:3‑10). неверие и жестокосердие Упрек за то, что не верили свидетелям Воскресения (ст. 12, 13; ср. Лк. 24:10, 11).

16:15, 16 Место, подобное сообщению Матфея о великом поручении, с дополнительным сопоставлением тех, кто крестился (верующих), с теми, кто отказался верить и осуждены. Даже если ст. 16 является подлинной частью Евангелия от Марка, он не учит, что спасает крещение, поскольку погибшие осуждаются за неверие, а не за то, что не крестились (см. пояснение к Деян. 2:38).

16:17, 18 Эти знамения были обещаны апостольской общине (Мф. 10:1; 2Кор. 12:12), а не всем верующим во все времена (ср. 1Кор. 12:29, 30). Все знамения (кроме выпивания яда) были испытаны на опыте некоторыми в апостольской церкви, но не позже (ср. ст. 20), и о них сообщается в Писании (например, Деян. 28:5).

16:19 одесную Бога Место славы, которое Иисус принял после Своего Вознесения (см. пояснение к Деян. 2:3 3).

16:20 подкреплении слова… знамениями См. пояснение к Деян. 2:22; 2Кор. 12:12; Евр. 2:4.2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.