1 Коринфянам 5 глава

Первое послание к Коринфянам апостола Павла
Подстрочник Винокурова → Учебной Библии МакАртура

Подстрочник Винокурова

1
Ὅλως Вообще 3654 ADV
ἀκούεται слышится 191 V-PPI-3S
ἐν у 1722 PREP
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
πορνεία, блуд, 4202 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
τοιαύτη таковой 5108 D-NSF
πορνεία блуд 4202 N-NSF
ἥτις тот, который 3748 R-NSF
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPN
ἔθνεσιν, язычниках, 1484 N-DPN
ὥστε так что 5620 CONJ
γυναῖκά жену 1135 N-ASF
τινα какую 5100 X-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
πατρὸς отца 3962 N-GSM
ἔχειν. иметь. 2192 V-PAN
2
καὶ И 2532 CONJ
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
πεφυσιωμένοι надувшиеся 5448 V-RPP-NPM
ἐστέ, есть, 1510 V-PAI-2P
καὶ и 2532 CONJ
οὐχὶ не 3780 PRT-I
μᾶλλον более 3123 ADV
ἐπενθήσατε, вы предались ско́рби, 3996 V-AAI-2P
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἀρθῇ был взят 142 V-APS-3S
ἐκ из 1537 PREP
μέσου середины 3319 A-GSN
ὑμῶν вас 5216 P-2GP
 3588 T-NSM
τὸ  3588 T-ASN
ἔργον дело 2041 N-ASN
τοῦτο это 5124 D-ASN
πράξας; сделавший? 4238 V-AAP-NSM
3
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
μὲν то 3303 PRT
γάρ, ведь, 1063 CONJ
ἀπὼν отсутствующий 548 V-PAP-NSM
τῷ  3588 T-DSN
σώματι телом 4983 N-DSN
παρὼν присутствующий 3918 V-PAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
τῷ  3588 T-DSN
πνεύματι, духом, 4151 N-DSN
ἤδη уже́ 2235 ADV
κέκρικα решил 2919 V-RAI-1S
ὡς как 5613 ADV
παρὼν присутствующий 3918 V-PAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
οὕτως [о] котором 3779 ADV
τοῦτο это 5124 D-ASN
κατεργασάμενον совершившем 2716 V-ADP-ASM
4
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὀνόματι имени 3686 N-DSN
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
[ἡμῶν] нашего 2257 P-1GP
Ἰησοῦ, Иисуса, 2424 N-GSM
συναχθέντων собранных 4863 V-APP-GPM
ὑμῶν вас 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
τοῦ  3588 T-GSN
ἐμοῦ моего 1700 P-1GS
πνεύματος духа 4151 N-GSN
σὺν с 4862 PREP
τῇ  3588 T-DSF
δυνάμει силой 1411 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSN
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
Ἰησοῦ, Иисуса, 2424 N-GSM
5
παραδοῦναι передать 3860 V-2AAN
τὸν  3588 T-ASM
τοιοῦτον такового 5108 D-ASM
τῷ  3588 T-DSM
Σατανᾷ Сатане 4567 N-DSM
εἰς в 1519 PREP
ὄλεθρον гибель 3639 N-ASM
τῆς  3588 T-GSF
σαρκός, плоти, 4561 N-GSF
ἵνα чтобы 2443 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα дух 4151 N-NSN
σωθῇ был спасён 4982 V-APS-3S
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου. Го́спода. 2962 N-GSM
6
Οὐ Не 3739 PRT-N
καλὸν хороша 2570 A-NSN
τὸ  3588 T-NSN
καύχημα гордость 2745 N-NSN
ὑμῶν. ваша. 5216 P-2GP
οὐκ [Разве] не 3756 PRT-N
οἴδατε знаете 1492 V-RAI-2P
ὅτι что 3754 CONJ
μικρὰ малая 3398 A-NSF
ζύμη закваска 2219 N-NSF
ὅλον всё 3650 A-ASN
τὸ  3588 T-ASN
φύραμα тесто 5445 N-ASN
ζυμοῖ; заквашивает? 2220 V-PAI-3S
7
ἐκκαθάρατε Вычистите 1571 V-AAM-2P
τὴν  3588 T-ASF
παλαιὰν старую 3820 A-ASF
ζύμην, закваску, 2219 N-ASF
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἦτε вы были 1510 V-PAS-2P
νέον новое 3501 A-NSN
φύραμα, тесто, 5445 N-NSN
καθώς как 2531 ADV
ἐστε вы есть 1510 V-PAI-2P
ἄζυμοι. опресноки. 106 A-NPM
καὶ И 2532 CONJ
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
πάσχα Пасха 3957 ARAM
ἡμῶν наша 2257 P-1GP
ἐτύθη был заклан 2380 V-API-3S
Χριστός· Христос; 5547 N-NSM
8
ὥστε так что 5620 CONJ
ἑορτάζωμεν, давайте будем праздновать, 1858 V-PAS-1P
μὴ не 3361 PRT-N
ἐν в 1722 PREP
ζύμῃ закваске 2219 N-DSF
παλαιᾷ старой 3820 A-DSF
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
ἐν в 1722 PREP
ζύμῃ закваске 2219 N-DSF
κακίας злобы 2549 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
πονηρίας, зла, 4189 N-GSF
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ἀζύμοις опресноках 106 A-DPN
εἰλικρινείας чистоты 1505 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀληθείας. истины. 225 N-GSF
9
Ἔγραψα Я написал 1125 V-AAI-1S
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἐπιστολῇ послании 1992 N-DSF
μὴ не 3361 PRT-N
συναναμίγνυσθαι [чтобы] смешиваться 4874 V-PMN
πόρνοις, [с] развратниками, 4205 N-DPM
10
οὐ не 3739 PRT-N
πάντως всяко 3843 ADV
τοῖς  3588 T-DPM
πόρνοις развратниками 4205 N-DPM
τοῦ  3588 T-GSM
κόσμου мира 2889 N-GSM
τούτου этого 5127 D-GSM
или 1510 PRT
τοῖς  3588 T-DPM
πλεονέκταις стяжателями 4123 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ἅρπαξιν грабителями 727 A-DPM
или 1510 PRT
εἰδωλολάτραις, идолопоклонникам, 1496 N-DPM
ἐπεὶ поскольку 1893 CONJ
ὠφείλετε вы имели долг 3784 V-IAI-2P
ἄρα тогда 686 PRT
ἐκ из 1537 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
κόσμου мира 2889 N-GSM
ἐξελθεῖν. выйти. 1831 V-2AAN
11
νῦν Теперь 3568 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἔγραψα написал 1125 V-AAI-1S
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
μὴ не 3361 PRT-N
συναναμίγνυσθαι смешиваться 4874 V-PMN
ἐάν если 1437 COND
τις кто-либо 5100 X-NSM
ἀδελφὸς брат 80 N-NSM
ὀνομαζόμενος называющийся 3687 V-PPP-NSM
будет 1510 V-PAS-3S
πόρνος развратник 4205 N-NSM
или 1510 PRT
πλεονέκτης стяжатель 4123 N-NSM
или 1510 PRT
εἰδωλολάτρης идолопоклонник 1496 N-NSM
или 1510 PRT
λοίδορος ругатель 3060 A-NSM
или 1510 PRT
μέθυσος пьяница 3183 N-NSM
или 1510 PRT
ἅρπαξ, грабитель, 727 A-NSM
τῷ  3588 T-DSM
τοιούτῳ [с] таковым 5108 D-DSM
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
συνεσθίειν. вместе есть. 4906 V-PAN
12
τί Что 5100 I-NSN
γάρ ведь 1063 CONJ
μοι мне 3427 P-1DS
τοὺς которых 3588 T-APM
ἔξω вне 1854 ADV
κρίνειν; судить? 2919 V-PAN
οὐχὶ [Разве] не 3780 PRT-I
τοὺς которых 3588 T-APM
ἔσω внутри 2080 ADV
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
κρίνετε; су́дите? 2919 V-PAI-2P
13
τοὺς Которых 3588 T-APM
δὲ же 1161 CONJ
ἔξω вне 1854 ADV
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
κρινεῖ. судит. 2919 V-PAI-3S
ἐξάρατε Уберите 1808 V-AAM-2P
τὸν  3588 T-ASM
πονηρὸν злого 4190 A-ASM
ἐξ из 1537 PREP
ὑμῶν вас 5216 P-2GP
αὐτῶν. самих. 846 P-GPM

Учебной Библии МакАртура

5:1 блудодеяние Этот грех был настолько мерзким, что возмущал даже соседствовавших с церковью язычников. Коринфяне оправдывали и преуменьшали этот грех, который стал привычным для них, хотя Павел ранее уже писал об этом (ст. 9). Слово, переведенное с греческого как «блудодеяние», породило современное выражение «порнография». жену отца своего Т.е. мачеху, с которой человек имел половые сношения. Это такой же грех, как если бы он делал это с родной матерью. В Ветхом Завете кровосмешение каралось смертью (Лев. 18:7, 8, 29; ср. Втор. 22:30) и было как необычным («не слышно даже»), так и незаконным по Римскому праву.

5:2 возгордились Они были настолько высокомерные и плотские, что свыклись даже с таким страшным злом. изъят был. Т.е. отлучен, как в ст. 7 (см. Мф. 18:15‑17; Еф. 5:3, 11; 2Фес. 3:6).

5:3 уже решил Павел осудил грешника, и церкви следовало сделать то же самое.

5:4 в собрании Осуждение греха должно быть сделано во время церковного служения (см. пояснения к Мф. 18:15‑18). во имя Господа нашего Т.е. в соответствии с Его святой Личностью и волей. силою Имеется в виду властью. Действие против нераскаянного греха в церкви несет значение власти Господа.

5:5 предать сатане «Предать» — сильное выражение, означающее судебный приговор. Оно приравнивается отлучению. Человек исторгается из христианского братства и благословения и выбрасывается в царство сатаны, в мир. См. пояснение к 1Тим. 1:20. измождение плоти Имеется в виду высочайшая кара за грех, которая может привести к болезни и даже смерти. См. пояснения к 11:29‑32; ср. Деян. 5:1‑11. дух… спасен Нераскаявшийся человек может сильно пострадать при Божьем суде, но не будет разлагать церковь, и скорее всего он будет спасен при таком наказании, чем если бы церковь терпела и принимала его. день Господа нашего Иисуса Христа Это время, когда Господь вернется с наградой для Своего народа. См. пояснение к 1:8.

5:6 хвалиться Или «гордиться». Им нечем было хвастаться, потому что дух гордыни и самодовольства ослеплял их и мешал правильной оценке греха, который разрушал церковь. закваска См. пояснение к Мк. 8:15. В Писании это слово описывает воздействие, чаще всего отрицательное, хотя в Мф. 13:33 речь идет о положительном воздействии Царства небесного (Исх. 13:3, 7). все тесто При терпимом к нему отношении грех пропитает и разрушит всю местную церковь.

5:7 Пасха наша, Христос Как безквасный хлеб символизировал выход из Египта (Исх. 12:15‑17), так и церкви предстоит очиститься, поскольку она освободилась от владычества греха и смерти через пречистого Агнца, Господа Иисуса Христа. Таким образом, она должна отторгнуть все грешное с тем, чтобы отделиться от прежней жизни, включая влияние грешных членов церкви.

5:8 станем праздновать В противоположность ветхозаветному празднику Пасхи, который отмечался раз в году, верующие постоянно имеют «праздник» новой Пасхи — Иисуса Христа. Как евреи празднуют Пасху с бесквасным хлебом, там верующие празднуют свою постоянную Пасху посредством бесквасной жизни.

5:9 послание Предыдущее послание, которое Павел написал Коринфской церкви, содержало указание не сообщаться с блудниками (ср. ст. 11; 2Фес. 3:6‑15).

5:10 блудниками мира сего Вероятно, церковь неправильно истолковала тот совет и перестала сообщаться с не спасенными людьми из мира, и в то же время продолжала с терпимостью относиться к грешникам в своей церкви, что было еще опаснее. См. Ин. 17:15, 18. Бог желает, чтобы мы были свидетелями в мире (ср. Мф. 5:13‑16; Деян. 1:8; Флп. 2:15).

5:11 называясь братом Павел уточняет смысл своего предыдущего послания. Он полагал, что они порвут с теми, кто, называясь братьями, постоянно грешат. даже и не есть вместе Совместная трапеза в ту пору была знаком братства. См. 2Фес. 3:6, 14.

5:12, 13 внешних Павел никогда не считал, что он или церковь должны судить неверующих. Церковь должна судить тех, кто принадлежит к ней (ср. 1Пет. 4:17). Внешним судит Бог, а верующие несут им благую весть. Церковь же должна наказывать грешников внутри себя. Ст. 13 цитирует Втор. 17:7.2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.