Римлянам 1 глава

Послание к Римлянам апостола Павла
Подстрочник Винокурова → Новый русский перевод

 
 

Παῦλος Павел 3972 N-NSM δοῦλος раб 1401 N-NSM Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM Ἰησοῦ, Иисуса, 2424 N-GSM κλητὸς званый 2822 A-NSM ἀπόστολος, апостол, 652 N-NSM ἀφωρισμένος отделённый 873 V-RPP-NSM εἰς в 1519 PREP εὐαγγέλιον благовестие 2098 N-ASN θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
 
От Павла, слуги Иисуса Христа, призванного быть Его апостолом и избранного для возвещения Божьей Радостной Вести,

которое 3588 R-ASN προεπηγγείλατο Он прежде пообещал 4279 V-ADI-3S διὰ через 1223 PREP τῶν  3588 T-GPM προφητῶν пророков 4396 N-GPM αὐτοῦ Его 846 P-GSM ἐν в 1722 PREP γραφαῖς Писаниях 1124 N-DPF ἁγίαις, святых, 40 A-DPF
 
которая была заранее обещана через Его пророков в святых Писаниях.

περὶ о 4012 PREP τοῦ  3588 T-GSM υἱοῦ Сыне 5207 N-GSM αὐτοῦ Его 846 P-GSM τοῦ  3588 T-GSM γενομένου случившегося 1096 V-2ADP-GSM ἐκ от 1537 PREP σπέρματος семени 4690 N-GSN Δαυὶδ Давида 1138 N-PRI κατὰ по 2596 PREP σάρκα, плоти, 4561 N-ASF
 
Эта весть о Его Сыне, Который по Своему человеческому происхождению[1] был потомком[2] Давида,

τοῦ  3588 T-GSM ὁρισθέντος определённом 3724 V-APP-GSM υἱοῦ Сыне 5207 N-GSM θεοῦ Бога 2316 N-GSM ἐν в 1722 PREP δυνάμει силе 1411 N-DSF κατὰ по 2596 PREP πνεῦμα духу 4151 N-ASN ἁγιωσύνης святости 42 N-GSF ἐξ из 1537 PREP ἀναστάσεως воскресения 386 N-GSF νεκρῶν, мёртвых, 3498 A-GPM Ἰησοῦ Иисусе 2424 N-GSM Χριστοῦ Христе 5547 N-GSM τοῦ  3588 T-GSM κυρίου Господе 2962 N-GSM ἡμῶν, нашем, 2257 P-1GP
 
а через воскресение из мертвых, по Духу святости, был объявлен полноправным Сыном Божьим во всем Его могуществе, об Иисусе Христе, нашем Господе.

δι᾽ через 1223 PREP οὗ Которого 3739 R-GSM ἐλάβομεν мы взяли 2983 V-2AAI-1P χάριν благодать 5485 N-ASF καὶ и 2532 CONJ ἀποστολὴν апостольство 651 N-ASF εἰς для 1519 PREP ὑπακοὴν послушания 5218 N-ASF πίστεως веры 4102 N-GSF ἐν во 1722 PREP πᾶσιν всех 3956 A-DPN τοῖς  3588 T-DPN ἔθνεσιν народах 1484 N-DPN ὑπὲρ ради 5228 PREP τοῦ  3588 T-GSN ὀνόματος имени 3686 N-GSN αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
 
Через Него мы получили благодать и апостольство, чтобы ради Его имени покорить вере людей из всех народов,

ἐν в 1722 PREP οἷς которых 3739 R-DPN ἐστε есть 1510 V-PAI-2P καὶ и 2532 CONJ ὑμεῖς вы 5210 P-2NP κλητοὶ званые 2822 A-NPM Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
 
в том числе и вас, призванных Иисусом Христом.

πᾶσιν всем 3956 A-DPM τοῖς  3588 T-DPM οὖσιν сущим 1510 V-PAP-DPM ἐν в 1722 PREP Ῥώμῃ Риме 4516 N-DSF ἀγαπητοῖς любимым 27 A-DPM θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM κλητοῖς званым 2822 A-DPM ἁγίοις· святым; 40 A-DPM χάρις благодать 5485 N-NSF ὑμῖν вам 5213 P-2DP καὶ и 2532 CONJ εἰρήνη мир 1515 N-NSF ἀπὸ от 575 PREP θεοῦ Бога 2316 N-GSM πατρὸς Отца 3962 N-GSM ἡμῶν нашего 2257 P-1GP καὶ и 2532 CONJ κυρίου Го́спода 2962 N-GSM Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM Χριστοῦ. Христа. 5547 N-GSM
 
Я обращаюсь ко всем тем римлянам, которых Бог полюбил и призвал быть Его святыми. Благодать и мир вам от Бога, нашего Отца, и от Господа Иисуса Христа!

Πρῶτον Сначала 4412 ADV-S μὲν ведь 3303 PRT εὐχαριστῶ благодарю 2168 V-PAI-1S τῷ  3588 T-DSM θεῷ Бога 2316 N-DSM μου моего 3450 P-1GS διὰ через 1223 PREP Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM περὶ о 4012 PREP πάντων всех 3956 A-GPM ὑμῶν, вас, 5216 P-2GP ὅτι потому что 3754 CONJ  1510 T-NSF πίστις вера 4102 N-NSF ὑμῶν ваша 5216 P-2GP καταγγέλλεται возвещается 2605 V-PPI-3S ἐν во 1722 PREP ὅλῳ всём 3650 A-DSM τῷ  3588 T-DSM κόσμῳ. мире. 2889 N-DSM
 
Прежде всего я, через Иисуса Христа, благодарю моего Бога за всех вас, потому что о вашей вере известно всему миру.

μάρτυς Свидетель 3144 N-NSM γάρ ведь 1063 CONJ μού мой 3450 P-1GS ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S  3588 T-NSM θεός, Бог, 2316 N-NSM Которому 3739 R-DSM λατρεύω служу 3000 V-PAI-1S ἐν в 1722 PREP τῷ  3588 T-DSN πνεύματί духе 4151 N-DSN μου моём 3450 P-1GS ἐν в 1722 PREP τῷ  3588 T-DSN εὐαγγελίῳ благовозвещении 2098 N-DSN τοῦ  3588 T-GSM υἱοῦ Сына 5207 N-GSM αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM ὡς как 5613 ADV ἀδιαλείπτως непрестанно 89 ADV μνείαν упоминание 3417 N-ASF ὑμῶν [о] вас 5216 P-2GP ποιοῦμαι делаю 4160 V-PMI-1S
 
Пусть Бог, Которому я всем духом моим служу, возвещая Радостную Весть о Его Сыне, будет мне свидетелем в том, что я постоянно вспоминаю о вас

πάντοτε всегда 3842 ADV ἐπὶ на 1909 PREP τῶν  3588 T-GPF προσευχῶν молитвах 4335 N-GPF μου, моих, 3450 P-1GS δεόμενος просящий 1189 V-PNP-NSM εἴ ли 1513 COND πως как 1513 ADV-I ἤδη уже́ 2235 ADV ποτὲ когда-нибудь 4218 PRT εὐοδωθήσομαι преуспею 2137 V-FPI-1S ἐν в 1722 PREP τῷ  3588 T-DSN θελήματι воле 2307 N-DSN τοῦ  3588 T-GSM θεοῦ Бога 2316 N-GSM ἐλθεῖν прийти 2064 V-2AAN πρὸς к 4314 PREP ὑμᾶς. вам. 5209 P-2AP
 
и всегда прошу в своих молитвах, чтобы, если на то будет воля Божья, я смог бы, наконец, посетить вас.

ἐπιποθῶ Жажду 1971 V-PAI-1S γὰρ ведь 1063 CONJ ἰδεῖν увидеть 1492 V-2AAN ὑμᾶς, вас, 5209 P-2AP ἵνα чтобы 2443 CONJ τι некое 5100 X-ASN μεταδῶ я передал 3330 V-2AAS-1S χάρισμα дарование 5486 N-ASN ὑμῖν вам 5213 P-2DP πνευματικὸν духовное 4152 A-ASN εἰς для [того, чтобы] 1519 PREP τὸ  3588 T-ASN στηριχθῆναι быть утверждёнными 4741 V-APN ὑμᾶς, вам, 5209 P-2AP
 
Я очень хочу увидеть вас и поделиться с вами духовным благословением, чтобы укрепить вас,

τοῦτο это 5124 D-NSN δέ же 1161 CONJ ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S συμπαρακληθῆναι быть вместе утешенными 4837 V-APN ἐν в 1722 PREP ὑμῖν вас 5213 P-2DP διὰ через 1223 PREP τῆς  3588 T-GSF ἐν в 1722 PREP ἀλλήλοις друг друге 240 C-DPM πίστεως веру 4102 N-GSF ὑμῶν вашу 5216 P-2GP τε  5037 PRT καὶ и 2532 CONJ ἐμοῦ. мою. 1700 P-1GS
 
то есть, чтобы мы могли взаимно ободрить друг друга своей верой, вашей и моей.

οὐ Не 3739 PRT-N θέλω хочу 2309 V-PAI-1S δὲ же 1161 CONJ ὑμᾶς вас 5209 P-2AP ἀγνοεῖν, не знающими [оставить], 50 V-PAN ἀδελφοί, братья, 80 N-VPM ὅτι что 3754 CONJ πολλάκις часто 4178 ADV προεθέμην я предположил 4388 V-2AMI-1S ἐλθεῖν прийти 2064 V-2AAN πρὸς к 4314 PREP ὑμᾶς, вам, 5209 P-2AP καὶ и 2532 CONJ ἐκωλύθην я был удержан препятствием 2967 V-API-1S ἄχρι до 891 ADV τοῦ  3588 T-GSM δεῦρο, сюда, 1204 ADV ἵνα чтобы 2443 CONJ τινὰ какой-нибудь 5100 X-ASM καρπὸν плод 2590 N-ASM σχῶ я получил 2192 V-2AAS-1S καὶ и 2532 CONJ ἐν в 1722 PREP ὑμῖν вас 5213 P-2DP καθὼς как 2531 ADV καὶ и 2532 CONJ ἐν в 1722 PREP τοῖς  3588 T-DPN λοιποῖς остальных 3062 A-DPN ἔθνεσιν. народах. 1484 N-DPN
 
Я хочу, чтобы вы знали, братья, что я уже много раз собирался прийти к вам, но до сих пор мне постоянно что-то препятствовало. Я хотел увидеть плод своего служения среди вас, как видел среди других народов.

Ἕλλησίν Эллинам 1672 N-DPM τε  5037 PRT καὶ и 2532 CONJ βαρβάροις, варварам, 915 A-DPM σοφοῖς мудрым 4680 A-DPM τε  5037 PRT καὶ и 2532 CONJ ἀνοήτοις неразумным 453 A-DPM ὀφειλέτης должник 3781 N-NSM εἰμί· я есть; 1510 V-PAI-1S
 
Я должник и перед греками и варварами, и перед образованными и невеждами.

οὕτως так 3779 ADV τὸ  3588 T-NSN κατ᾽ по 2596 PREP ἐμὲ мне 1691 P-1AS πρόθυμον воодушевление 4289 A-NSN καὶ и 2532 CONJ ὑμῖν вам 5213 P-2DP τοῖς  3588 T-DPM ἐν в 1722 PREP Ῥώμῃ Риме 4516 N-DSF εὐαγγελίσασθαι. благовозвестить. 2097 V-AMN
 
Поэтому я так жажду возвещать Радостную Весть и вам, живущим в Риме.

Οὐ Не 3739 PRT-N γὰρ ведь 1063 CONJ ἐπαισχύνομαι стыжусь 1870 V-PNI-1S τὸ  3588 T-ASN εὐαγγέλιον, благовестия, 2098 N-ASN δύναμις сила 1411 N-NSF γὰρ ведь 1063 CONJ θεοῦ Бога 2316 N-GSM ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S εἰς на 1519 PREP σωτηρίαν спасение 4991 N-ASF παντὶ всякому 3956 A-DSM τῷ  3588 T-DSM πιστεύοντι, верящему, 4100 V-PAP-DSM Ἰουδαίῳ Иудею 2453 A-DSM τε  5037 PRT πρῶτον сначала 4412 ADV-S καὶ и 2532 CONJ Ἕλληνι· Эллину; 1672 N-DSM
 
Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она — сила Божья для спасения каждого, кто верит, — прежде всего иудея, а потом и язычника.

δικαιοσύνη праведность 1343 N-NSF γὰρ ведь 1063 CONJ θεοῦ Бога 2316 N-GSM ἐν в 1722 PREP αὐτῷ нём 846 P-DSN ἀποκαλύπτεται открывается 601 V-PPI-3S ἐκ из 1537 PREP πίστεως веры 4102 N-GSF εἰς в 1519 PREP πίστιν, веру, 4102 N-ASF καθὼς как 2531 ADV γέγραπται, написано, 1125 V-RPI-3S  3588 T-NSM δὲ же 1161 CONJ δίκαιος праведный 1342 A-NSM ἐκ из 1537 PREP πίστεως веры 4102 N-GSF ζήσεται. будет жить. 2198 V-FDI-3S
 
В Радостной Вести праведность от Бога открывается верой, и только верой, как и написано: «Праведный верой жив будет».[3]

Ἀποκαλύπτεται Открывается 601 V-PPI-3S γὰρ ведь 1063 CONJ ὀργὴ гнев 3709 N-NSF θεοῦ Бога 2316 N-GSM ἀπ᾽ с 575 PREP οὐρανοῦ неба 3772 N-GSM ἐπὶ на 1909 PREP πᾶσαν всякое 3956 A-ASF ἀσέβειαν нечестие 763 N-ASF καὶ и 2532 CONJ ἀδικίαν неправедность 93 N-ASF ἀνθρώπων людей 444 N-GPM τῶν  3588 T-GPM τὴν  3588 T-ASF ἀλήθειαν истину 225 N-ASF ἐν в 1722 PREP ἀδικίᾳ неправедности 93 N-DSF κατεχόντων, удерживающих, 2722 V-PAP-GPM
 
Ведь с небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают злом.

διότι потому что 1360 CONJ τὸ  3588 T-NSN γνωστὸν известное 1110 A-NSN τοῦ  3588 T-GSM θεοῦ Бога 2316 N-GSM φανερόν явное 5318 A-NSN ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S ἐν в 1722 PREP αὐτοῖς· них; 846 P-DPM  3588 T-NSM θεὸς Бог 2316 N-NSM γὰρ ведь 1063 CONJ αὐτοῖς им 846 P-DPM ἐφανέρωσεν. явил. 5319 V-AAI-3S
 
Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это.

τὰ  3588 T-NPN γὰρ Ведь 1063 CONJ ἀόρατα невидимые [дела́] 517 A-NPN αὐτοῦ Его 846 P-GSM ἀπὸ от 575 PREP κτίσεως создания 2937 N-GSF κόσμου мира 2889 N-GSM τοῖς  3588 T-DPN ποιήμασιν [в] творениях 4161 N-DPN νοούμενα понимаемые 3539 V-PPP-NPN καθορᾶται, видятся, 2529 V-PPI-3S  1510 T-NSF τε  5037 PRT ἀΐδιος вечная 126 A-NSF αὐτοῦ Его 846 P-GSM δύναμις сила 1411 N-NSF καὶ и 2532 CONJ θειότης, божественность, 2305 N-NSF εἰς для 1519 PREP τὸ  3588 T-ASN εἶναι быть 1510 V-PAN αὐτοὺς им 846 P-APM ἀναπολογήτους· неизвиняемым; 379 A-APM
 
От создания мира невидимые свойства Бога — Его вечная сила и Божественная природа — вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения,

διότι потому что 1360 CONJ γνόντες узнавшие 1097 V-2AAP-NPM τὸν  3588 T-ASM θεὸν Бога 2316 N-ASM οὐχ не 3756 PRT-N ὡς как 5613 ADV θεὸν Бога 2316 N-ASM ἐδόξασαν они прославили 1392 V-AAI-3P или 1510 PRT ηὐχαρίστησαν, они поблагодарили, 2168 V-AAI-3P ἀλλ᾽ но 235 CONJ ἐματαιώθησαν осуетились 3154 V-API-3P ἐν в 1722 PREP τοῖς  3588 T-DPM διαλογισμοῖς рассуждениях 1261 N-DPM αὐτῶν их 846 P-GPM καὶ и 2532 CONJ ἐσκοτίσθη было помрачено 4654 V-API-3S  1510 T-NSF ἀσύνετος непонятливое 801 A-NSF αὐτῶν их 846 P-GPM καρδία. сердце. 2588 N-NSF
 
потому что, хотя они и знали Бога, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались пустым размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак.

φάσκοντες Утверждающие 5335 V-PAP-NPM εἶναι быть 1510 V-PAN σοφοὶ мудрые 4680 A-NPM ἐμωράνθησαν, они были сделаны глупые, 3471 V-API-3P
 
Притязая на мудрость, они стали глупыми

καὶ и 2532 CONJ ἤλλαξαν они поменяли 236 V-AAI-3P τὴν  3588 T-ASF δόξαν славу 1391 N-ASF τοῦ  3588 T-GSM ἀφθάρτου нетленного 862 A-GSM θεοῦ Бога 2316 N-GSM ἐν в 1722 PREP ὁμοιώματι подобии 3667 N-DSN εἰκόνος изображения 1504 N-GSF φθαρτοῦ тленного 5349 A-GSM ἀνθρώπου человека 444 N-GSM καὶ и 2532 CONJ πετεινῶν птиц 4071 N-GPN καὶ и 2532 CONJ τετραπόδων четвероногих 5074 A-GPN καὶ и 2532 CONJ ἑρπετῶν. пресмыкающихся. 2062 N-GPN
 
и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся.

Διὸ Потому 1352 CONJ παρέδωκεν передал 3860 V-AAI-3S αὐτοὺς их 846 P-APM  3588 T-NSM θεὸς Бог 2316 N-NSM ἐν в 1722 PREP ταῖς  3588 T-DPF ἐπιθυμίαις страстях 1939 N-DPF τῶν  3588 T-GPF καρδιῶν сердец 2588 N-GPF αὐτῶν их 846 P-GPM εἰς в 1519 PREP ἀκαθαρσίαν нечистоту 167 N-ASF τοῦ  3588 T-GSN ἀτιμάζεσθαι быть обесчещиваемыми 818 V-PEN τὰ  3588 T-APN σώματα телами 4983 N-APN αὐτῶν их 846 P-GPM ἐν в 1722 PREP αὐτοῖς, них, 846 P-DPM
 
Поэтому Бог оставил их на произвол низменных желаний их сердец, и они сами оскверняли свои тела нечистотой.

οἵτινες которые 3748 R-NPM μετήλλαξαν переменили 3337 V-AAI-3P τὴν  3588 T-ASF ἀλήθειαν истину 225 N-ASF τοῦ  3588 T-GSM θεοῦ Бога 2316 N-GSM ἐν в 1722 PREP τῷ  3588 T-DSN ψεύδει, лжи, 5579 N-DSN καὶ и 2532 CONJ ἐσεβάσθησαν почтили 4573 V-ADI-3P καὶ и 2532 CONJ ἐλάτρευσαν послужили 3000 V-AAI-3P τῇ  3588 T-DSF κτίσει созданию 2937 N-DSF παρὰ сверх 3844 PREP τὸν  3588 T-ASM κτίσαντα, Создавшего, 2936 V-AAP-ASM ὅς Который 3739 R-NSM ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S εὐλογητὸς благословен 2128 A-NSM εἰς в 1519 PREP τοὺς  3588 T-APM αἰῶνας· века́; 165 N-APM ἀμήν. аминь. 281 HEB
 
Эти люди заменили истину Божью на ложь и поклонялись и служили созданию, а не Создателю, Который достоин вечной славы, аминь.

διὰ Из-за 1223 PREP τοῦτο этого 5124 D-ASN παρέδωκεν передал 3860 V-AAI-3S αὐτοὺς их 846 P-APM  3588 T-NSM θεὸς Бог 2316 N-NSM εἰς в 1519 PREP πάθη чувства 3958 N-APN ἀτιμίας· бесчестия; 819 N-GSF αἵ  3588 T-NPF τε  5037 PRT γὰρ ведь 1063 CONJ θήλειαι женщины 2338 A-NPF αὐτῶν их 846 P-GPM μετήλλαξαν переменили 3337 V-AAI-3P τὴν  3588 T-ASF φυσικὴν природное 5446 A-ASF χρῆσιν употребление 5540 N-ASF εἰς в 1519 PREP τὴν  3588 T-ASF παρὰ вопреки 3844 PREP φύσιν, природе, 5449 N-ASF
 
Итак, Бог оставил их на произвол их постыдных страстей, и в результате их женщины заменили естественные сношения с мужчинами на противоестественные: друг с другом;

ὁμοίως подобно 3668 ADV τε  5037 PRT καὶ и 2532 CONJ οἱ  3588 T-NPM ἄρσενες мужчины 730 N-NPM ἀφέντες оставившие 863 V-2AAP-NPM τὴν  3588 T-ASF φυσικὴν природное 5446 A-ASF χρῆσιν употребление 5540 N-ASF τῆς  3588 T-GSF θηλείας женщины 2338 A-GSF ἐξεκαύθησαν разожглись 1572 V-API-3P ἐν в 1722 PREP τῇ  3588 T-DSF ὀρέξει стремлении 3715 N-DSF αὐτῶν их 846 P-GPM εἰς на 1519 PREP ἀλλήλους, друг друга, 240 C-APM ἄρσενες мужчины 730 N-NPM ἐν в 1722 PREP ἄρσεσιν мужчинах 730 N-DPM τὴν  3588 T-ASF ἀσχημοσύνην безобразие 808 N-ASF κατεργαζόμενοι делающие 2716 V-PNP-NPM καὶ и 2532 CONJ τὴν  3588 T-ASF ἀντιμισθίαν возмездие 489 N-ASF ἣν которое 3739 R-ASF ἔδει надлежало 1163 V-IAI-3S τῆς  3588 T-GSF πλάνης заблуждения 4106 N-GSF αὐτῶν их 846 P-GPM ἐν в 1722 PREP ἑαυτοῖς сами себе 1438 F-3DPM ἀπολαμβάνοντες. получающие. 618 V-PAP-NPM
 
так же и мужчины вместо естественных сношений с женщинами стали разжигаться страстью друг к другу; мужчины с мужчинами делают постыдные вещи, и сами в себе получают заслуженное наказание за свое извращение.

καὶ И 2532 CONJ καθὼς как 2531 ADV οὐκ не 3756 PRT-N ἐδοκίμασαν нашли годным они 1381 V-AAI-3P τὸν  3588 T-ASM θεὸν Бога 2316 N-ASM ἔχειν иметь 2192 V-PAN ἐν в 1722 PREP ἐπιγνώσει, познании, 1922 N-DSF παρέδωκεν передал 3860 V-AAI-3S αὐτοὺς их 846 P-APM  3588 T-NSM θεὸς Бог 2316 N-NSM εἰς в 1519 PREP ἀδόκιμον негодный 96 A-ASM νοῦν, ум, 3563 N-ASM ποιεῖν творить 4160 V-PAN τὰ  3588 T-APN μὴ не 3361 PRT-N καθήκοντα, подходящее, 2520 V-PAP-APN
 
А поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов, допустив делать то, чего делать не должно.

πεπληρωμένους набитых 4137 V-RPP-APM πάσῃ всякой 3956 A-DSF ἀδικίᾳ неправедностью 93 N-DSF πονηρίᾳ подлостью 4189 N-DSF πλεονεξίᾳ стяжательством 4124 N-DSF κακίᾳ, злобой, 2549 N-DSF μεστοὺς полных 3324 A-APM φθόνου зависти 5355 N-GSM φόνου убийства 5408 N-GSM ἔριδος ссоры 2054 N-GSF δόλου хитрости 1388 N-GSM κακοηθείας, злонравия, 2550 N-GSF ψιθυριστάς, нашёптывателей, 5588 N-APM
 
Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности; полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен.

καταλάλους, клеветников, 2637 A-APM θεοστυγεῖς, ненавидящих Бога, 2319 A-APM ὑβριστάς, оскорбителей, 5197 N-APM ὑπερηφάνους, надменных, 5244 A-APM ἀλαζόνας, хвастунов, 213 N-APM ἐφευρετὰς изобретателей 2182 N-APM κακῶν, злого, 2556 A-GPN γονεῦσιν родителям 1118 N-DPM ἀπειθεῖς, непокорных, 545 A-APM
 
Они клеветники, они ненавидят Бога, они наглы, надменны, хвастливы, изобретательны на зло, непокорны родителям;

ἀσυνέτους, непонятливых, 801 A-APM ἀσυνθέτους, несогласных, 802 A-APM ἀστόργους, неуважительных, 794 A-APM ἀνελεήμονας· немилосердных; 415 A-APM
 
нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости.

οἵτινες которые 3748 R-NPM τὸ  3588 T-ASN δικαίωμα требование 1345 N-ASN τοῦ  3588 T-GSM θεοῦ Бога 2316 N-GSM ἐπιγνόντες, узнавшие, 1921 V-2AAP-NPM ὅτι что 3754 CONJ οἱ  3588 T-NPM τὰ  3588 T-APN τοιαῦτα таковое 5108 D-APN πράσσοντες делающие 4238 V-PAP-NPM ἄξιοι достойны 514 A-NPM θανάτου смерти 2288 N-GSM εἰσίν, есть, 1510 V-PAI-3P οὐ не 3739 PRT-N μόνον только 3440 ADV αὐτὰ это 846 P-APN ποιοῦσιν творят 4160 V-PAI-3P ἀλλὰ но 235 CONJ καὶ и 2532 CONJ συνευδοκοῦσιν соглашаются с 4909 V-PAI-3P τοῖς  3588 T-DPM πράσσουσιν. делающими. 4238 V-PAP-DPM
 
Отношение Божье им известно — все, кто живет такой жизнью, достойны смерти, но они не только сами продолжают грешить, но и одобряют других, поступающих так же.

Примечания:

 
 
Новый русский перевод
3 [1] — Букв.: Который по плоти.
3 [2] — Букв.: семенем.
17 [3]Авв 2:4.
 


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.