Библия » Tischendorf 8th — 1872

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10 κεφάλαιο

1 σκιά γάρ ἔχω ὁ νόμος ὁ μέλλω ἀγαθός οὐ αὐτός ὁ εἰκών ὁ πρᾶγμα κατά ἐνιαυτός ὁ αὐτός θυσία ὅς προσφέρω εἰς ὁ διηνεκής οὐδέποτε δύναμαι ὁ προσέρχομαι τελειόω
2 ἐπεί οὐ ἄν παύω προσφέρω διά ὁ μηδείς ἔχω ἔτι συνείδησις ἁμαρτία ὁ λατρεύω ἅπαξ καθαρίζω
3 ἀλλά ἐν αὐτός ἀνάμνησις ἁμαρτία κατά ἐνιαυτός
4 ἀδύνατος γάρ αἷμα ταῦρος καί τράγος ἀφαιρέω ἁμαρτία
5 διό εἰσέρχομαι εἰς ὁ κόσμος λέγω θυσία καί προσφορά οὐ θέλω σῶμα δέ καταρτίζω ἐγώ
6 ὁλοκαύτωμα καί περί ἁμαρτία οὐ εὐδοκέω
7 τότε λέγω ὁράω ἥκω ἐν κεφαλίς βιβλίον γράφω περί ἐγώ ὁ ποιέω ὁ θεός ὁ θέλημα σύ
8 ἀνώτερος λέγω ὅτι θυσία καί προσφορά καί ὁλοκαύτωμα καί περί ἁμαρτία οὐ θέλω οὐδέ εὐδοκέω ὅστις κατά νόμος προσφέρω
9 τότε ἐρέω ὁράω ἥκω ὁ ποιέω ὁ θέλημα σύ ἀναιρέω ὁ πρῶτος ἵνα ὁ δεύτερος ἵστημι
10 ἐν ὅς θέλημα ἁγιάζω εἰμί διά ὁ προσφορά ὁ σῶμα Ἰησοῦς Χριστός ἐφάπαξ
11 καί πᾶς μέν ἱερεύς ἵστημι κατά ἡμέρα λειτουργέω καί ὁ αὐτός πολλάκις προσφέρω θυσία ὅστις οὐδέποτε δύναμαι περιαιρέω ἁμαρτία
12 οὗτος δέ εἷς ὑπέρ ἁμαρτία προσφέρω θυσία εἰς ὁ διηνεκής καθίζω ἐν δεξιός ὁ θεός
13 ὁ λοιπόν ἐκδέχομαι ἕως τίθημι ὁ ἐχθρός αὐτός ὑποπόδιον ὁ πούς αὐτός
14 εἷς γάρ προσφορά τελειόω εἰς ὁ διηνεκής ὁ ἁγιάζω
15 μαρτυρέω δέ ἡμᾶς καί ὁ πνεῦμα ὁ ἅγιος μετά γάρ ὁ ἐρέω
16 οὗτος ὁ διαθήκη ὅς διατίθεμαι πρός αὐτός μετά ὁ ἡμέρα ἐκεῖνος λέγω κύριος δίδωμι νόμος ἐγώ ἐπί καρδία αὐτός καί ἐπί ὁ διάνοια αὐτός ἐπιγράφω αὐτός
17 καί ὁ ἁμαρτία αὐτός καί ὁ ἀνομία αὐτός οὐ μή μιμνήσκω ἔτι
18 ὅπου δέ ἄφεσις οὗτος οὐκέτι προσφορά περί ἁμαρτία
19 ἔχω οὖν ἀδελφός παῤῥησία εἰς ὁ εἴσοδος ὁ ἅγιος ἐν ὁ αἷμα Ἰησοῦς
20 ὅς ἐγκαινίζω ἡμᾶς ὁδός πρόσφατος καί ζάω διά ὁ καταπέτασμα οὗτος εἰμί ὁ σάρξ αὐτός
21 καί ἱερεύς μέγας ἐπί ὁ οἶκος ὁ θεός
22 προσέρχομαι μετά ἀληθινός καρδία ἐν πληροφορία πίστις ῥαντίζω ὁ καρδία ἀπό συνείδησις πονηρός
23 καί λούω ὁ σῶμα ὕδωρ καθαρός κατέχω ὁ ὁμολογία ὁ ἐλπίς ἀκλινής πιστός γάρ ὁ ἐπαγγέλλω
24 καί κατανοέω ἀλλήλων εἰς παροξυσμός ἀγάπη καί καλός ἔργον
25 μή ἐγκαταλείπω ὁ ἐπισυναγωγή ἑαυτοῦ καθώς ἔθος τὶς ἀλλά παρακαλέω καί τοσοῦτος μᾶλλον ὅσος βλέπω ἐγγίζω ὁ ἡμέρα
26 ἑκουσίως γάρ ἁμαρτάνω ἡμᾶς μετά ὁ λαμβάνω ὁ ἐπίγνωσις ὁ ἀλήθεια οὐκέτι περί ἁμαρτία ἀπολείπω θυσία
27 φοβερός δέ τὶς ἐκδοχή κρίσις καί πῦρ ζῆλος ἐσθίω μέλλω ὁ ὑπεναντίος
28 ἀθετέω τὶς νόμος Μωσεύς χωρίς οἰκτιρμός ἐπί δύο ἤ τρεῖς μάρτυς ἀποθνήσκω
29 πόσος δοκέω χείρων ἀξιόω τιμωρία ὁ ὁ υἱός ὁ θεός καταπατέω καί ὁ αἷμα ὁ διαθήκη κοινός ἡγέομαι ἐν ὅς ἁγιάζω καί ὁ πνεῦμα ὁ χάρις ἐνυβρίζω
30 εἴδω γάρ ὁ λέγω ἐγώ ἐκδίκησις ἐγώ ἀνταποδίδωμι καί πάλιν κρίνω κύριος ὁ λαός αὐτός
31 φοβερός ὁ ἐμπίπτω εἰς χείρ θεός ζάω
32 ἀναμιμνήσκω δέ ὁ πρότερον ἡμέρα ἐν ὅς φωτίζω πολύς ἄθλησις ὑπομένω πάθημα
33 οὗτος μέν ὀνειδισμός τέ καί θλῖψις θεατρίζω οὗτος δέ κοινωνός ὁ οὕτω ἀναστρέφω γίνομαι
34 καί γάρ ὁ δέσμιος συμπαθέω καί ὁ ἁρπαγή ὁ ὑπάρχοντα ὑμεῖς μετά χαρά προσδέχομαι γινώσκω ἔχω ἑαυτοῦ κρεῖσσον ὕπαρξις καί μένω
35 μή ἀποβάλλω οὖν ὁ παῤῥησία ὑμεῖς ὅστις ἔχω μέγας μισθαποδοσία
36 ὑπομονή γάρ ἔχω χρεία ἵνα ὁ θέλημα ὁ θεός ποιέω κομίζω ὁ ἐπαγγελία
37 ἔτι γάρ μικρόν ὅσος ὅσος ὁ ἔρχομαι ἥκω καί οὐ χρονίζω
38 ὁ δέ δίκαιος ἐγώ ἐκ πίστις ζάω καί ἐάν ὑποστέλλω οὐ εὐδοκέω ὁ ψυχή ἐγώ ἐν αὐτός
39 ἡμᾶς δέ οὐ εἰμί ὑποστολή εἰς ἀπώλεια ἀλλά πίστις εἰς περιποίησις ψυχή
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 10 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Public Domain

Public Domain — общественное достояние.
Novum Testamentum Graece, Editio Octava. Constantin von Tischendorf.
© 1869-18722007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.