Библия » Роджерс Лингвистический. Роджерс

Евреям 10 Евреям 10 глава

1 σκιά (G4639) тень. Это отпечаток или тень, отбрасываемая реальным предметом (Grässer*; Riggenbach*; Michel*; BBC*).
ἔχων praes.* act.* part.* от ἔχω (G2192) иметь. Part.* может быть причинным.
μελλόντων praes.* act.* part.* от μέλλω (G3195) собираться. Part.* используется как заменитель: «будущее», «грядущее».
εἰκόνα acc.* sing.* от εἰκών (G1504) образ. Образ — реальный объект, отбрасывающий тень закона (Buchanan*; Hughes*; Michel*).
πρᾶγμα (G4229) то, что сделано, предмет, вещь; то есть реальный объект. Это то благо, которое воплощено (Westcott*).
κατ᾽ ἐνιαυτόν (G2594; G1763) ежегодный (см.* 9:25).
προσφέρουσιν praes.* ind.* act.* от προσφέρω (G4374) приносить в жертву, предлагать. Praes.* указывает на повторяющееся жертвы.
εἰς τὸ διηνεκές (G1336) постоянно, непрерывно (см.* Евр 7:3).
δύναται praes.* ind.* pass.* (dep.*) от δύναμαι (G1410) быть способным.
προσερχομένους praes.* med.* (dep.*) part.* от προσέρχομαι (G4334) приходить, приближаться. Part.* используется как заменитель: «постоянно приближающиеся», «грядущие» (см.* 4:16).
τελειῶσαι aor.* act.* inf.* от τελειόω (G5048) совершенствовать, завершать, достигать цели (см.* Евр 5:9). Инфинитив как дополнение при гл.* δύναται.
2 ἐπεί (G1893) так как, ибо иначе. Используется в эллиптическом обороте, в противоречащем факту cond.* (см.* 9:26; BD*, 238f).
ἐπαύσαντο aor.* ind.* med.* (dep.*) от παύομαι (G3973) прекращать.
προσφερόμεναι praes.* pass.* part.* от προσφέρω, см.* ст. 1. Part.* используется как дополнение к действию, выраженному гл.* ἐπαύσαντο. Это предложение следует воспринимать как вопрос: «Если бы было иначе, разве перестали бы приносить их в жертву?» (Bruce*).
διά (G1223) используется с acc.* от артикулированного инфинитива для выражения причины.
ἔχειν praes.* act.* inf.* от ἔχω (G2192) иметь.
μηδεμία (G3367) fem.* ни одного, никакого. Это отрицание имени συνείδησιν.
ἔτι (G2089) еще, больше. Используется в отр. выражении со значением «более».
συνείδησις (G4893) совесть, сознательность. Это евр.* выражение обозначает понятие опечаленного, разбитого сердца, в особенности относится к дню очищения (Lane*).
λατρεύοντας praes.* act.* part.* от λατρεύω (G3000) поклоняться (TLNT*; TDNT*). Part.* используется как заменитель и субъект inf.*
ἅπαξ (G530) один раз и навсегда.
κεκαθαρισμένους perf.* pass.* part.* от καθαρίζω (G2511) очищать. Part.* может быть условным или причинным. Perf.* предполагает, что очищение постоянно (Hughes*).
3 ἐν αὐταῖς (G1722; G846) в этом; то есть «в жертвах».
ἀνάμνησις (G364) напоминание, память. Имеется в виду напоминание о грехах, которое божественно вкладывается в сознание людей (Westcott*).
4 ἀδύνατος (G102) невозможный.
αἷμα (G129) кровь.
ταῦρος (G5022) телец, вол.
τράγος (G5131) козел.
ἀφαιρεῖν praes.* act.* inf.* от ἀφαιρέω (G851) забирать, отбирать, удалять. Praes.* обозначает длительное действие, которое всегда истинно.
5 διό (G1352) поэтому.
εἰσερχόμενος praes.* med.* (dep.*) part.* от εἰσέρχομαι (G1525) входить, приходить. Это выражение у иудеев в буквальном смысле относится к рождению на свет (Michel*; Attridge*; Braun*). Temp.* part.*, с praes.* обозначает одновременность: «когда Он пришел». Эти слова считаются пророческими, заранее изображающими отношение Христа к ветхозаветным жертвоприношениям и Своей собственной миссии (EGT*).
λέγει praes.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить. Сам Христос цитирует Пс 39:7−9 (Hewitt*).
θυσία (G2378) жертва. Это евр.* «бескровная жертва», принесение в жертву пищи (EGT*).
προσφορά (G4376) приношение.
ἠθέλησας aor.* ind.* act.* от θέλω (G2309) желать.
κατηρτίσω aor.* ind.* med.* 2 pers.* sing.* от καταρτίζω (G2675) готовить. Эти слова: «тело, которое Ты приготовил для Меня», очевидно, взяты из Септ.* и являются парафразой истолкования евр.* текста, где буквально сказано «открыл уши». Переводчики на греч.* восприняли евр.* слово как упоминание части в значении целого; открывание ушей является частью общей работы по подготовке человеческого тела (Bruce*). Уши также могут быть поняты как символ покорности, так как с помощью этого органа тело воспринимает Божью волю (Riggenbach*). Возможно, здесь присутствует ссылка на обычай прокалывать уши у рабов; то есть на его готовность добровольно отказаться от свободы и желание слушать и выполнять приказы Бога (см.* Исх 21:1−6; Вт. 15:17; Hughes*; Attridge*; TLNT*; GELTS*, 243; Walter C. Kaiser, Jr. “The Abolition of the Old Order and Establishment of the New: Ps. 40:6−8 and Hebrews 10:5−10” in Tradition and Testament: Essays in Honor of Charles Lee Feinberg, ed. John S. and Paul D. Feinberg [Chicago: Moody, 1981], 19−37). Об этом отрывке с типологической точки зрения и о проблемах текста см.* OTN*, 53−67.
6 ὁλοκαύτωμα (G3646) жертва всесожжения.
περὶ ἁμαρτίας (G4012; G266) касающийся греха; то есть жертва за грех. Эта фраза часто употребляется в Лев для обозначения жертвы за грех (EGT*).
εὐδόκησας aor.* ind.* act.* 2 pers.* sing.* от εὐδοκέω (G2106) с acc.* быть довольным чем-л.
7 εἶπον aor.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить.
ἰδού aor.* imper.* act.* от ὁράω (G3708) видеть. Здесь в значений: «вот!”, «смотри!”.
ἥκω praes.* ind.* act.* (G2240) Этот гл.* имеет перфектное значение: «Я пришел», «Я уже здесь» (BAGD*; Westcott*).
κεφαλίδι dat.* sing.* от κεφαλίς (G2777) свиток, уменьшительное от слова κεφαλίς. Обозначает начало свитка или основание, на которое он намотан (Bruce*; Attridge*; Grässer*). О разных толкованиях по поводу буквального значения слова см.* Hughes*; Michel*. Выражение κεφαλίδι βιβλίου обозначает книги Моисея, в которых записана воля Бога и наставления по повиновению Ему (Huglies).
γέγραπται perf.* ind.* pass.* от γράφω (G1125) писать; perf.* остается написанным. Perf.* обозначает юридически значимый документ (MM*).
περὶ ἐμοῦ (G4012; G1473) по поводу меня.
ποιῆσαι aor.* act.* inf.* от ποιέω (G4160) делать. Артикулированный inf.* используется для выражения цели. Он указывает на мотив действия, тесно связанный с ним (Westcott*, 342).
θέλημα (G2307) воля.
8 ἀνώτερον (G511) adv.* выше. Здесь это значит: «в приведенной ранее части цитаты» (EGT*).
λέγων praes.* act.* part.* от λέγω (G3004) говорить.
ὅτι (G3754) используется для ввода прямой цитаты, как эквивалент ее границ.
κατά (G2596) с acc.* согласно, по стандартам
προσφέρονται praes.* ind.* pass.* от προσφέρω, см.* ст. 1.
9 εἴρηκεν perf.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить. Perf.* выражает завершенное действие, указывая, что сказанное остается навсегда запечатленным (Bruce*).
ἰδού aor.* ind.* act.* (см.* ст. 7).
ἥκω praes.* ind.* act.* приходить, см.* ст. 7.
ποιῆσαι aor.* act.* inf.* от ποιέω (G4160) делать, совершать. Артикулированный inf.* выражает цель: «Я пришел исполнить волю твою».
ἀναιρεῖ praes.* ind.* act.* от ἀναιρέω (G337) поднимать, убирать, удалять, упразднять. В классическом греч.* это слово обозначает уничтожение, упразднение или отмену законов, постановлений, обычаев и т. п. (EGT*; Westcott*; Michel*; Weiss*; Grässer*).
πρῶτος (G4413) первый.
δεύτερος (G1208) второй.
στήσῃ aor.* conj.* act.* от ἵστημι (G2476) помещать, устанавливать. Conj.* с ἵνα (G2443) выражает цель.
10 ἐν (G1722) в, посредством. Instr.* использование предлога может также иметь причинный оттенок (BD*, 118).
dat.* sing.* от ὅς (G3739) rel.* pron.*, кто, который. «По этой воле», здесь обозначает: по воле Бога, которую исполнил Христос (Bruce*).
ἡγιασμένοι perf.* pass.* part.* от ἁγιάζω (G37) отделять, освящать (TDNT*; EDNT*). Part.* используется в перифр.* обороте в perf.* pass.*, подчеркивающем завершенное состояние или условие (RWP*).
ἐσμέν praes.* ind.* act.* от εἰμί (G1510) быть.
προσφορά (G4376) жертва.
ἐφάπαξ (G2178) раз и навсегда. Предложное сочетание имеет директивное значение и подчеркивает направленность действия (MH*, 315). Это слово используется в папирусах, где, судя по контексту, значит «в одно время» (MM*; Preisigke*).
11 πᾶς (G3956) всякий.
ἕστηκεν perf.* ind.* act.* от ἵστημι (G2476) perf.* стоять. Под стоянием понимается выполняемая работа, служение (Westcott*).
καθ᾽ ἡμέραν (G2594; G2250) ежедневный.
λειτουργῶν praes.* act.* part.* от λειτουργέω (G3008) отправлять религиозную службу. В классическом греч.* это слово использовалось в значении: «служить государству», «оказывать услуги». Затем оно стало обозначать службу священника и указывать на исполнение должностных обязанностей. Это слово обозначает обязанности представителя, от которых человек может быть освобожден (AS*; NTW*, 72f; BS*, 140; TDNT*; TLNT*; Westcott*, 230−33). Part.* образа действия.
τὰς αὐτάς те же.
πολλάκις (G4178) часто, время от времени.
προσφέρων praes.* act.* part.* от προσφέρω (G4374) предлагать. Praes.* обозначает действие, одновременное по отношению к действию основного гл.* Действие предложения жертвы постоянно повторяется.
αἵτινες fem.* pl.* от ὅστις (G3748) который. Rel.* pron.* обозначает вид или класс, к которому принадлежит объект(RG*, 727).
οὐδέποτε (G3762) никогда.
δύνανται praes.* ind.* pass.* (dep.*) от δύναμαι (G1410) быть способным, с inf.*
περιελεῖν aor.* act.* inf.* от περιαιρέω (G4014) убирать из окружения, удалять окончательно (RWP*). Aor.* выражает окончательность.
12 προσενέγκας aor.* act.* part.* от προσφέρω (G4374) жертвовать. Temp.* part.* («после»).
εἰς τὸ διηνεκές (G1336) постоянно, нерушимо, навечно (см.* 7:3; AS*).
ἐκάθισεν aor.* ind.* act.* от καθίζω (G2523) занимать место.
δεξιᾷ fem.* dat.* sing.* от δεξιός (G1188) правый; здесь: «по правую руку». Это было почетное место (см.* Еф 1:20; SB*, 4, 1:452−65). Его место на небесах, позволяющее Ему служить новому завету, является основой уверенности в том, что христиане имеют теперь доступ к Богу (Lane*).
13 τὸ λοιπόν (G3063) затем; то есть «на остаток времени», «на будущее», на все время, оставшееся до конца нынешнего мира. Здесь acc.* протяженности времени (Delitzsch*; RWP*).
ἐκδεχόμενος praes.* med.* (dep.*) part.* от ἐκδέχομαι (G1551) ждать, ожидать. Предложное сочетание имеет перфективирующее значение и означает готовность и способность владеть ситуацией, когда она наступит (MH*, 310). Temp.* part.* («пока Он ждет»).
τεθῶσιν aor.* conj.* pass.* (dep.*) от τίθημι (G5087) помещать, класть. Conj.* в прид.* цели и indef.* temp.* прид.* (RWP*).
ὑποπόδιον (G5286) подножие (Иак 2:3; Ис 66:1). Здесь в фигуральном значении: подчинять другому, так, чтобы победитель мог попрать ногами побежденного (BAGD*; MM*). Здесь смерть и искупительная жертва первосвященника, а не смерть или поражение врага, влечет за собой победу.
14 μιᾷ προσφορᾷ (G1520; G4376) одной жертвой, dat.* instr.*
τετελείωκεν perf.* ind.* act.* от τελειόω (G5048) завершать, совершать (см.* Евр 5:9). Perf.* обозначает одноразовое событие с длительным результатом, завершившимся процессом, обозначаемым с помощью part.* (Michel*).
ἁγιαζομένους praes.* pass.* part.* от ἁγιάζω освящать (см.* ст. 10).
15 μαρτυρεῖ praes.* ind.* act.* от μαρτυρέω (G3140) свидетельствовать, удостоверять. Для автора Послания к евреям истинность свидетельства одного рода должна была подкрепляться свидетельством другого рода; в данном случае, Писанием. Свидетельство Писания — это свидетельство Бога (NTCW*, 218, 221).
εἰρηκέναι perf.* act.* inf.* от λέγω (G3004) говорить. Inf.* с μετά (G3326) выражает время («после»). О значении perf.* см.* ст. 9.
16 αὕτη nom.* fem.* от οὗτος (G3778) этот. Опущен гл.* ειμί: «этот завет».
διαθήκη (G1242) завет.
διαθήσομαι fut.* ind.* med.* (dep.*) от διατίθημι (G1303) заключать соглашение, заключать договор, завет.
πρός (G4314) с acc.* с.
μετά (G3326) с acc.* после.
λέγει praes.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить.
διδούς praes.* act.* part.* от δίδωμι (G1325) давать. Part.* может быть temp.* или выражать средство или образ действия.
ἐπί с acc.* на.
νόμος (G3551) закон.
διάνοια (G1271) ум (см.* 8:10).
ἐπιγράψω fut.* act.* ind.* от ἐπιγράφω (G1924) писать поверх.
αὐτός (G846) тот самый; их (законы). Это не просто акт написания, но внутренняя способность понимать законы и повиноваться им.
17 ἁμαρτία (G266) грех.
ἀνομία (G458) беззаконие, скверна.
μνησθήσομαι fut.* ind.* pass.* от μιμνήσκω (G3403) с gen.*, помнить. Fut.* используется здесь вместо conj.* Септ.* и 8:12, так как автор подчеркивает, что прощение будет длиться вечно (EGT*). Это не просто забвение типа забыть и не помнить; это устранение грехов. Таким образом искупления за грех не понадобится.
οὐ μή... ἔτι больше не.
18 ὅπου (G3699) где.
ἄφεσις (G859) прощение.
οὐκέτι (G3765) больше не.
προσφορά (G4376) приношение, жертва.
περί (G4012) с gen.* по поводу, для.
19 ἔχοντες praes.* act.* part.* (причин.) ἔχω (G2192) иметь. Praes.* обозначает длительное обладание.
παῤῥησία (G3954) смелость, доверие, уверенность (см.* 3:6).
εἴσοδος (G1529) вход.
τῶν ἁγίων (G40) святилище (см.* 9:1). Это самая внутренняя часть, Святое-святых, куда людям, по прежним законам, запрещалось входить (Hughes*).
ἐν (G1722) посредством.
20 ἣν fem.* acc.* от ὅς (G3739) rel.* pron.*, который, относится к входу.
ἐνεκαίνισεν aor.* ind.* act.* от ἐγκαινίζω (G1457) открывать, посвящать. Это слово используется в Септ.* по отношению к учреждению или посвящению жертвенника, храма или царства, 1Цар. 11:14, или дома, Вт. 20:5 (GELTS*, 126; TLNT*; Grässer*; Westcott*; Евр 9:18).
πρόσφατος (G4372) только что забитый, свежий, новый, недавний. Это не только свежий, но и неувядающий (Grässer*; Westcott*; Buchanan*; GELTS*, 406).
ζῶσαν praes.* act.* part.* от ζάω (G2198) жить. Это жизнь как взаимоотношения сосуществования (Westcott*; Michel*).
καταπέτασμα (G2665) то, что ниспадает; занавес, завеса.
21 ἱερέα acc.* sing.* от ἱερεύς (G2409) священник.
μέγας (G3173) великий. Великий положением Сына Бога и Своей жертвой полного искупления.
ἐπί (G1909) с acc.* над.
οἶκος (G3624) дом, домашние; относится к общине верующих.
22 προσερχώμεθα praes.* conj.* med.* (dep.*) от προσέρχομαι (G4334) приходить, приближаться (см.* 4:16). Увещевательный conj.*, «давайте приблизимся».
ἀληθινός (G228) правдивый, в значении искренний.
πληροφορίᾳ (G4136) dat.* sing.* полная уверенность.
ῥεραντισένοι perf.* pass.* part.* от ῥαντίζω (G4472) окроплять, очищать. Некоторые видят в этом возврат к теме окропления пеплом рыжей телицы (Чис 19; BAGD*; Attridge*). Это слово встречается в Лев 6:27; Пс 50:9; 4Цар 9:33 Септ.*), и каждый раз связано с кровью (HR, 2:1248). В первых двух случаях это жертвенная кровь, очищающая от греха; в последнем относится к крови Иезавель, обрызгавшей стену. Perf.* обозначает завершенное состояние или условие.
λελουσμένοι perf.* pass.* part.* от λούω (G3068) омывать. Причастия выражают не условия приближения к Богу, которых еще надо достичь, но уже существующие условия (EGT*).
ὕδατι (G5204) dat.* sing.* от ὕδωρ вода. Instr.* dat.*, «водой».
23 κατέχωμεν praes.* conj.* act.* от κατέχω (G2722) удерживать, крепко держать. Увещевательный conj.*
ὁμολογία (G3671) исповедение, согласие (ECC*; TDNT*).
ἀκλινής (G186) не колеблющийся, непреклонный (RWP*).
ἐπαγγειλάμενος aor.* med.* (dep.*) part.* от επαγγέλλομαι (G1861) обещать. Subst.* использование part.*, «тот, кто обещал». Aor.* обозначает предшествующее действие.
24 κατανοῶμεν praes.* conj.* act.* от κατανοέω (G2657) настраиваться на что-л., рассматривать, рассматривать внимательно (см.* Евр 3:1). Побудительный conj.* («давайте»).
ἀλλήλους acc.* pl.* от ἀλλήλων (G240) друг друга, refl.* pron.*
παροξυσμός (G3948) возбуждение, поощрение, стимулирование (EGT*; RWP*; Michel*).
ἀγάπη (G26) любовь. Здесь объектн. gen.*
καλῶν ἔργων (G2570; G2041) добрые дела. Здесь объектн. gen.* Это относится к результатам поощрения.
25 ἐγκαταλείποντες praes.* act.* part.* от ἐγκαταλείπω (G1459) бросать в беде, оставлять. Part.* образа действия, описывает основной гл.* κατανοώμεν.
ἐπισυναγωγή (G1997) собрание, сборище. Предложное сочетание обозначает разделение ответственности (Michel*). Это обозначение регулярного собрания в определенном месте группы христиан для поклонения и молитвы (Hughes*; BBC*). Part.* образа действия или part.* в роли imper.* Обыденный praes.* обозначает жизненную привычку (GGBB*, 521−22).
ἔθος (G1485) привычка, обычай.
τισίν dat.* pl.* от τίς (G5100) некто, некоторый (pl.*). Dat.* может указывать на обладание («обычай некоторых») или быть dat.* ссылки («обычай, касающийся некоторых»).
παρακαλοῦντες praes.* act.* part.* от παρακαλέω (G3870) ободрять, увещевать (см.* Рим 12:1).
τοσούτῳ dat.* от τοσοῦτος (G5118) столь многий. Используется в выражении μᾶλλον ὅσῳ (G3123; G3745) в значении «тем более». Это instr.* dat.* или dat.* меры и степени: «настолько больше, что» (RWP*).
βλέπετε praes.* ind.* act.* от βλέπω (G991) видеть.
ἐγγίζουσαν praes.* act.* part.* от ἐγγίζω (G1448) приближаться, подходить.
26 ἑκουσίως (G1596) adv.* охотно, добровольно, сознательно, намеренно.
ἁμαρτανόντων praes.* act.* part.* от ἁμαρτάνω (G264) грешить. Gen.* abs.* используется для выражения условия.
λαβεῖν aor.* inf.* act.* от λαμβάνω (G2983) брать, принимать, получать. Inf.* с предл.* μετά (G3326) с temp.* значением («после»).
ἐπίγνωσις (G1922) знание, признание.
ἀλήθεια (G225) истина. Здесь объектн. gen.*, «знание истины»; истина, которая известна.
ἀπολείπεται praes.* ind.* pass.* от ἀπολείπω (G620) оставлять, бросать; pass.* быть оставленным позади, оставаться. Представление о добровольном грехе без жертвы является ветхозаветным учением, которое присутствует и в иудаизме (см.* Чис 15:31; Michel*; Moffatt*; Hughes*).
27 φοβερός (G5398) страшный.
ἐκδοχή (G1561) ожидание.
ζῆλος (G2205) рвение. Эта фраза может быть переведена как «рвение огня» или «яростное рвение» (Hughes*).
ἐσθίειν praes.* act.* inf.* от ἐσθίω (G2068) есть. Инфинитив как дополнение последующего part.* выражает будущее.
μέλλοντος praes.* act.* part.* от μέλλω (G3195) собираться.
ὑπεναντίος (G5227) тот, кто противостоит, противник.
28 ἀθετήσας aor.* act.* part.* от ἀθετέω (G114) отвергать, отставлять в сторону, аннулировать.
τις (G5100) кто-то, любой.
χωρίς (G5565) с gen.* без.
οἰκτιρμός (G3628) милость, сострадание, сопереживание (см.* Флп 2:1; TDNT*).
δυσίν dat.* от δύο (G1417) два.
τρισίν dat.* от τρεῖς (G5140) три.
ἀποθνῄσκει praes.* ind.* act.* от ἀποθνῄσκω (G599) умирать. Гномический praes.* обозначает постоянную истину.
29 πόσος (G4214) насколько больше? Доказательство от меньшего к большему было распространено в раввинистических трудах (Moffatt*; см.* Рим 5:9).
δοκεῖτε praes.* ind.* act.* от δοκέω (G1380) предполагать.
χείρονος gen.* сравнения от χείρων (G5501) хуже.
ἀξιωθήσεται fut.* ind.* pass.* от ἀξιόω (G515) считать достойным, с последующим gen.*
τιμωρία (G5098) наказание.
καταπατήσας aor.* act.* part.* от καταπατέω (G2662) давить, попирать. Это слово обозначает предельно уничижительное отношение (Hughes*).
κοινός (G2839) обычный, мирской. Это противоположность ἅγιος (Michel*).
ἡγησάμενος aor.* med.* (dep.*) part.* от ἡγέομαι (G2233) считать, полагать.
ἡγιάσθη aor.* ind.* pass.* от ἁγιάζω (G37) отделять, выделять для божественных целей, освящать.
ἐνυβρίσας aor.* act.* part.* от ἐνυβρίζω (G1796) обращать с презрением, высокомерно оскорблять (TDNT*; MNTW*, 77−85).
30 οἴδαμεν praes.* ind.* act.* от οἶδα (G1492) знать. Def.* perf.* со значением praes.*
εἰπόντα aor.* act.* part.* от λέγω (G3004) говорить.
ἐκδίκησις (G1557) месть, отмщение.
ἀνταποδώσω fut.* ind.* act.* от ἀνταποδίδωμι (G467) отплачивать. Предложное сочетание обозначает возмещение чего-л., той же вещью и в той же мере.
κρινεῖ fut.* ind.* act.* от κρίνω (G2919) судить.
31 φοβερός (G5398) страшный.
ἐμπεσεῖν aor.* act.* inf.* от ἐμπίπτω (G1706) падать, впадать. Inf.* используется как субъект гл.* ειμί, который опущен.
ζῶντος praes.* act.* part.* от ζάω (G2198) жить. Adj.* part.* без артикля обозначает характерную особенность.
32 ἀναμιμνῄσκεσθε praes.* imper.* med.* (dep.*) от ἀναμιμνήσκω (G363) напоминать себе, помнить.
πρότερον (G4387) прошлый, первый. Хотя разница между comp.* и superl.* в койне стала слабой, эта фраза может быть переведена как «первые дни»; то есть дни, когда они впервые откликнулись на благую весть (Hughes*).
φωτισθέντες aor.* pass.* part.* от φωτίζω (G5461) просвещать, освещать.
ἄθλησις (G119) борьба, конфликт, сражение.
ὑπεμείνατε aor.* ind.* act.* от ὑπομένω (G5278) покоряться, сносить, терпеть (см.* ст. 36).
πάθημα (G3804) страдание.
33 τούτο μὲν... τούτο δέ отчасти так... и отчасти так. Отчасти подвергнувшись публичному позору из-за упреков и гонений, отчасти разделяя страдания с другими, с кем так обращаются. Acc.* общей ссылки используется с противительными частицами (RWP*).
ὀνειδισμός (G3680) упрек, оскорбление, обвинение.
θλῖψις (G2347) давление, проблема, огорчение.
θεατριζόμενοι praes.* pass.* part.* от θεατρίζω (G2301) выводить на сцену, высмеивать, позорить, публично выставлять на обозрение. Это значит, что их публично высмеивали, издевались и глумились над ними, обвиняли в пороках и преступлениях, несправедливо подозревали и упрекали (RWP*; BAGD*; Moffatt*; Michel*).
κοινωνός (G2844) партнер.
ἀναστρεφομένων praes.* pass.* (dep.*) part.* от ἀναστρέφομαι (G390) вести образ жизни, подвергаться обращению.
γενηθέντες aor.* pass.* (dep.*) part.* от γίνομαι (G1096) становиться.
34 δέσμιος (G1198) пленник.
συνεπαθήσατε aor.* act.* ind.* от συμπαθέω (G4834) страдать вместе, страдать с кем-л.
ἁρπαγή (G724) хищение, грабеж. Это слово означает, что их собственность была либо конфискована властями, либо захвачена взбунтовавшейся толпой (Moffatt*).
ὑπαρχόντων praes.* act.* part.* от ὑπάρχω (G5225) n.* pl.* part.*, имущество.
χαρά (G5479) радость.
προσεδέξασθε aor.* ind.* med.* (dep.*) от προσδέχομαι (G4327) принимать.
γινώσκοντες praes.* act.* part.* от γινώσκω (G1097) знать.
ἔχειν praes.* act.* inf.* от ἔχω (G2192) иметь. Inf.* в косвенной речи, как дополнение part.* γινώσκοντες.
κρείττονα (G2909) лучше; comp.* от ἀγαθός (см.* 9:23).
ὕπαρξις (G5223) имущество.
μένουσαν praes.* act.* part.* от μένω (G3306) оставаться, пребывать.
35 ἀποβάλητε aor.* conj.* act.* от ἀποβάλλω (G577) выбрасывать. Aor.* conj.* используется с отр. μή (G3361) в значении запрета на начало еще не возникшего действия (MKG*, 273).
παῤῥησία (G3954) смелость, доверие (см.* 3:6).
ἔχει praes.* ind.* act.* от ἔχω (G2192) иметь. Fut.* praes.* обозначает уверенность в грядущей награде.
μισθαποδοσία (G3405) плата, награда, вознаграждение.
36 ὑπομονή (G5281) выносливость и терпение. Это состояние духа, позволяющее сносить тяготы не только самоотверженно, но с неумирающей надеждой. Это не просто статичное терпение, но терпение, основанное на знании человека, что трудности принесут ему славу (NTW*, 60; TDNT*; NIDNTT*; TLNT*; DLNT*, 326−30; GELTS*, 494). Эти слова готовят нас к Евр 11, указывая на тех, кто получил обещания от Бога и терпеливо ждет, когда они будут выполнены.
ἔχετε praes.* ind.* act.* от ἔχω (G2192) иметь.
χρεία (G5532) нужда; с последующим gen.*, «нуждаться в чем-л.».
ποιήσαντες aor.* act.* part.* (temp.*) от ποιέω (G4160) делать. Aor.* выражает логически предшествующее действие («после»).
κομίσησθε aor.* conj.* med.* (dep.*) от κομίζομαι (G2865) принимать. Здесь это слово обозначает принятие исполнения обещания (Hughes*).
37 ἔτι μικρὸν ὅσον ὅσον очень маленький; «очень ненадолго» (BD*, 160).
ἐρχόμενος praes.* med.* (dep.*) part.* (subst.*) от ἔρχομαι (G2064) идти.
ἥξει fut.* ind.* act.* от ἥκω (G2240) приходить.
χρονίσει fut.* ind.* act.* от χρονίζω (G5549) откладывать.
38 ζήσεται fut.* ind.* act.* от ζάω (G2198) жить.
ὑποστείληται aor.* conj.* med.* от ὑποστέλλω (G5288) удаляться, отходить, колебаться. Conj.* с ἐάν (G1437) в cond.* 3 типа, где условие считается возможным.
εὐδοκεῖ praes.* ind.* act.* от εὐδοκέω (G2106) получать удовольствие, наслаждаться.
39 ἐσμέν praes.* ind.* act.* от εἰμί (G1510) быть.
ὑποστολή (G5289) дрожь, робость. Используется в выражении: «мы не робкого десятка» (BAGD*).
ἀπώλεια (G684) гибель, уничтожение.
περιποίησις (G4047) обладание. Этот термин обозначает собственность, которую кто-л. хранит или приобретает (Hughes*).
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на послание к Евреям, 10 глава. Лингвистический. Роджерс.

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

Евреям 10 глава в переводах:
Евреям 10 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.