Библия » РОД Лингвистический. Роджерс

Евреям 10 Евреям 10 глава

1 σκιά (G4639) тень. Это отпечаток или тень, отбрасываемая реальным предметом (Grasser; Riggenbach; Michel; ВВС).
έχων praes. act. part. от έχ (G2192) иметь. Part. может быть причинным.
μελλόντων praes. act. part. от μέλλω (G3195) собираться. Part, используется как заменитель: «будущее» «грядущее»
εικόνα асс. sing. от είκών (G1504) образ. Образ — реальный объект, отбрасывающий тень закона (Buchanan; Hughes; Michel).
πράγμα (G4229) то, что сделано, предмет, вещь; то есть реальный объект. Это то благо, которое воплощено (Westcott).
κατ' ένιαυτόν (G2594; G1763) ежегодный (см. 9:25).
προσφέρουσιν praes. ind. act. от προσφέρω (G4374) приносить в жертву, предлагать. Praes. указывает на повторяющееся жертвы.
εις τό διηνεκές (G1336) постоянно, непрерывно (см. Евр 7:3).
δύναται praes. ind. pass. (dep.) от δύναμαι (G1410) быть способным.
προσερχομένους praes. med. (dep.) part. от προσέρχομαι (G4334) приходить, приближаться. Part, используется как заменитель: «постоянно приближающиеся» «грядущие» (см. 4:16).
τελειώσαι aor. act. inf. от τελέω (G5048) совершенствовать, завершать, достигать цели (см. Евр 5:9). Инфинитив как дополнение при гл. δύναται.
2 έπεί (G1893) так как, ибо иначе. Используется в эллиптическом обороте, в противоречащем факту conj. (см. 9:26; BD, 238f).
έπαύσαντο aor. ind. med. (dep.) от παύομαι (G3973) прекращать.
προσφερόμεναι praes. pass. part. от προσφέρω, см. ст. 1. Part, используется как дополнение к действию, выраженному гл. έπαύσαντο. Это предложение следует воспринимать как вопрос: «Если бы было иначе, разве перестали бы приносить их в жертву?» (Bruce).
διά (G1223) используется с асс. от артикулированного инфинитива для выражения причины.
έχειν praes. act. inf. от έχ (G2192) иметь.
μηδεμία (G3367) fem. ни одного, никакого. Это отрицание имени συνείδησιν. έτ (G2089) еще, больше. Используется в отр. выражении со значением «более»
συνείδησις (G4893) совесть, сознательность. Это евр. выражение обозначает понятие опечаленного, разбитого сердца, в особенности относится к дню очищения (Lane).
λατρεύοντας praes. act. part. от λατρεύω (G3000) поклоняться (TLNT; TDNT). Part, используется как заменитель и субъект inf.
άπαξ (G530) один раз и навсегда.
κεκαθαρισμένους perf. pass. part. от каθαρίζω (G2511) очищать. Part, может быть условным или причинным. Perf. предполагает. что очищение постоянно (Hughes).
3 έν αύταίς (G1722; G846) в этом; то есть «в жертвах»
άνάμνησις (G364) напоминание, память. Имеется в виду напоминание о грехах, которое божественно вкладывается в сознание людей (Westcott).
4 άδύνατος (G102) невозможный.
αίμα (G129) кровь.
ταύρος (G5022) телец, вол.
τράγος (G5131) козел.
άφαιρείν praes. act. inf. от άφαιρέω (G851) забирать, отбирать, удалять. Praes. обозначает длительное действие, которое всегда истинно.
5 διό (G1352) поэтому.
εισερχόμενος praes. med. (dep.) part. от εισέρχομαι (G1525) входить, приходить. Это выражение у иудеев в буквальном смысле относится к рождению на свет (Michel; Attridge; Braun). Temp. part., с praes. обозначает одновременность: «когда Он пришел». Эти слова считаются пророческими, заранее изображающими отношение Христа к ветхозаветным жертвоприношениям и Своей собственной миссии (EGT).
λέγει praes. ind. act. от λέγω (G3004) говорить. Сам Христос цитирует Пс 39:7−9 (Hewitt).
θυσία (G2378) жертва. Это евр. «бескровная жертва» принесение в жертву пищи (EGT).
προσφορά (G4376) приношение.
ήθέλησας aor. ind. act. от θέλω (G2309) желать.
κατηρτίσω aor. ind. med. 2 pers. sing. от καταρτίζω (G2675) готовить. Эти слова: «тело, которое Ты приготовил для Меня» очевидно, взяты из Септ, и являются парафразой истолкования евр. текста, где буквально сказано «открыл уши». Переводчики на греч. восприняли евр. слово как упоминание части в значении целого; открывание ушей является частью общей работы по подготовке человеческого тела (Bruce). Уши также могут быть поняты как символ покорности, так как с помощью этого органа тело воепринимает Божью волю (Riggenbach). Возможно, здесь присутствует ссылка на обычай прокалывать уши у рабов; то есть на его готовность добровольно отказаться от свободы и желание слушать и выполнять приказы Бога (см. Исх 21:1−6; Вт 15:17; Hughes; Attridge; TLNT: GELTS, 243; Walter C. Kaiser, Jr. "The Abolition of the Old Order and Establishment of the New: Ps. 40:6−8 and Hebrews 10:5−10" in Tradition and Testament: Essays in Honor of Charles Lee Feinberg, ed. John S. and Paul D.Feinberg [Chicago: Moody, 1981], 19−37). 06 этом отрывке с типологической точки эрения и о проблемах текста см. OTN, 53−67.
6 ολοκαύτωμα (G3004) жертва всесожжения.
περί αμαρτίας (G4012; G266) касающийся греха; то есть жертва за грех. Эта фраза часто употребляется в Лев. для обозначения жертвы за грех (EGT).
εύδόκησας aor. ind. act. 2 pers. sing. от εύδοκέω (G2106) с асс. быть довольным чем-л.
7 είπον aor. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
ιδού aor. imper. act. от όράω ! (G2400) видеть. Здесь в значений: «вот!» «смотри!» ήκ praes. ind. act. (G2240) Этот гл. имеет перфектное значение: «Я пришел» «Я уже здесь» (BAGD; Westcott).
κεφαλίδι dat. sing. от κεφαλίς (G2777) свиток, уменьшительное от слова κεφαλή. Обозначает начало свитка или основание, на которое он намотан (Bruce; Attridge; Grasser). О разных толкованиях по поводу буквального значения слова см. Hughes; Michel. Выражение κεφαλίδι βιβλίου обозначает книги Моисея, в которых записана воля Бога и наставления по повиновению Ему (Huglies).
γέγραπται perf. ind. pass. от γράφω (G1125) писать; perf. остается написанным. Perf. обозначает юридически значимый документ (ММ).
περί έμο (G4012; G1473) по поводу меня.
ποιήσαι aor. act. inf. от ποιέω (G4160) делать. Артикулированный inf. используется для выражения дели. Он у казывает на мотив действия, тесно связанный с ним (Westcott, 342).
θέλημα (G2307) воля.
8 άνώτερον (G511) adv. выше. Здесь это значит: «в приведенной ранее части цитаты» (EGT).
λέγων praes. act. part. от λέγω (G3004) говорить.
ότ (G3754) используется для ввода прямой цитаты, как эквивалент ее границ.
κατά (G2596) с асс. согласно, по стандартам.
προσφέρονται praes. ind. pass. от προσφέρω, см. ст. 1.
9 εϊρηκεν perf. ind. act. от λέγω (G3004) говорить. Perf. выражает завершенное действие, указывая, что сказанное остается навсегда запечатленным (Bruce).
ιδού aor. ind. act. (см. ст. 7).
ήκ praes. ind. act. приходить, см. ст. 7.
ποιήσαι aor. act. inf. от ποιέω (G4160) делать, совершать. Артикулированный inf. выражает цель: «Я пришел исполнить волю твою»
άναιρεϊ praes. ind. act. от άναιρέω (G337) поднимать, убирать, удалять, упразднять. В классическом греч. это слово обозначает уничтожение, упразднение или отмену законов, постановлений, обычаев и т. п. (EGT; Westcott; Michel; Weiss; Grasser).
πρώτος (G4413) первый.
δεύτερος (G1208) второй.
στήση aor. conj. act.
ο/τΓίστημι (G2476) помещать, устанавливать. Conj. с ϊν (G2443) выражает цель.
10 έν (G1722) в, посредством. Instr. использование предлога может также иметь причинный оттенок (BD, 118).
φ dat. sing. от ός (G3739) rel. prop., кто, который. «По этой воле» здесь обозначает: по воле Бога, которую исполнил Христос (Bruce).
ήγιασμένοι perf. pass. pari, от άγιάζω (G1510) отделять, освящать (TDNT; EDNT). Part, используется в перифр. обороте в perf. pass., подчеркивающем завершенное состояние или условие (RWP).
έσμέν praes. ind. act. от ειμί (G1510) быть.
προσφορά (G4376) жертва.
εφάπαξ (G2178) раз и навсегда. Предложное сочетание имеет директивное значение и подчеркивает направленность действия (МН, 315). Это слово используется в папирусах, где, судя по контексту, значит «в одно время» (MM; Preisigke).
11 πάς (G3956) всякий.
έστηκεν perf. ind. act. от ϊστημι (G2476) perf. стоять. Под стоянием понимается выполняемая работа, служение (Westcott).
καθ' ήμέραν (G2594; G2250) ежедневный.
λειτουργών praes. act. part. от λειτουργέω (G3008) отправлять религиозную службу. В классическом греч. это слово использовалось в значении: «служить государству» «оказывать услуги». Затем оно стало обозначать службу священника и указывать на исполнение должностных обязанностей. Это слово обозначает обязанности представителя, от которых человек может быть освобожден (AS; NTW, 72f; BS, 140; TDNT; TLNT; Westcott, 230−33). Part, образа действия.
τάς αύτάς те же.
πολλάκις (G4178) часто, время от времени.
προσφέρων praes. act. part. от προσφέρω (G4374) предлагать. Praes. обозначает действие, одновременное по отношению к действию основного гл. Действие предложения жертвы постоянно повторяется.
αϊ τίνες fem. pl. от όστις (G3748) который. Rel. prop. обозначает вид или класс, к которому принадлежит объект(RG, 727).
ούδέποτε (G3762) никогда.
δύνανται praes. ind. pass. (dep.) от δύναμαι (G1410) быть способным, с inf.
περιελεϊν aor. act. inf. от περιαιρέω (G4014) убирать из окружения, удалять окончательно (RWP).
Aor. выражает окончательность.
12 προσενέγκας aor. act. part. от προσφέρω (G4374) жертвовать. Temp. part. («после»).
εις τό διηνεκές (G1336) постоянно, нерушимо, навечно (см. 7:3; AS).
έκάθισεν aor. ind. act. от καθίζω (G2523) занимать место.
δεξιφ fem. dat. sing. от δεζιός (G1188) правый; здесь: «по правую руку». Это было почетное место (см. Еф 1:20; SB, 4, 1:452−65). Его место на небесах, позволяющее Ему служить новому завету, является основой уверенности в том, что христиане имеют теперь доступ к Богу (Lane).
13 τό λοιπόν (G3063) затем; то есть «на остаток времени» «на будущее» на все время, оставшееся до конца нынешнего мира. Здесь асс. протяженности времени (Delitzsch; RWP).
έκδεχόμενος praes. med. (dep.) part. от έκδέχομαι (G1551) ждать, ожидать. Предложное сочетание имеет перфективирующее значение и означает готовность и способность владеть ситуацией, когда она наступит (МН, 310). Temp. part. («пока Он ждет»).
τεθώσιν aor. conj. pass. (dep.) от τίθημι (G5087) помещать, класть. Conj. в прид. цели и indef. temp. прид. (RWP).
ύποπόδιον (G5286) подножие (Иак 2:3; Ис 66:1). Здесь в фигуральном значении: подчинять другому, так, чтобы победитель мог попрать ногами побежденного (BAGD; ММ). Здесь смерть и искупительная жертва первосвященника, а не смерть или поражение врага, влечет за собой победу.
14 μιά προσφορά (G1520; G4376) одной жертвой, dat. instr.
τετελείωκεν perf. ind. act. от τελειόω (G5048) завершать, совершать (см. Евр 5:9). Perf. обозначает одноразовое событие с длительным результатом, завершившимся процессом, обозначаемым с помощью part. (Michel).
άγιαζομένους praes. pass. part. от άγιάζω освящать (см. ст. 10).
15 μαρτυρεί praes. ind. act. от μαρτυρέω (G3140) свидетельствовать, удостоверять. Для автора Послания к евреям истинность свидетельства одного рода должна была подкрепляться свидетельством другого рода; в данном случае, Писанием. Свидетельство Писания — это свидетельство Бога (NTCW, 218, 221).
είρηκέναι perf. act. inf. от λέγω (G3004) говорить. Inf. с μετά (G3326) выражает время («после»). О значении perf. см. ст. 9.
16 αύτη nom. fem. от ούτος (G3778) этот. Опущен гл. ειμί: «этот завет»
διαθήκη (G1242) завет.
διαθήσομαι fut. ind. med. (dep.) от διατίθημι (G1303) заключать соглашение, заключать договор, завет.
πρός (G4314) с асс. с.
μετά (G3326) с асс. после.
λέγει praes. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
διδούς praes. act. part. от δίδωμι (G1325) давать. Part, может быть temp. или выражать средство или образ действия.
έπ с асс. на.
νόμος (G3551) закон.
δίανοια (G1271) ум (см. 8:10).
έπιγράψω fut. act. ind. от έπιγράφω (G1924) писать поверх.
αὐτός (G846) тот самый; их (законы). Это не просто акт написания, но внутренняя способность понимать законы и повиноваться им.
17 άμαρτία (G266) грех.
άνομία (G458) беззаконие, скверна.
μνησθήσομαι fut. ind. pass. от μιμνήσκω (G3403) с gen., помнить. Fut. используется здесь вместо conj. Септ, и 8:12, так как автор подчеркивает, что прощение будет длиться вечно (EGT). Это не просто забвение типа забыть и не помнить; это устранение грехов. Таким образом искупления за грех не понадобится.
ού μή... έτ больше не.
18 όπου (G3699) где.
άφεσις (G859) прощение.
ούκέτι (G3765) больше не.
προσφορά (G4376) приношение, жертва.
περί (G4012) с gen. по поводу, для.
19 έχοντες praes. act. part. (причин.) έχ (G2192) иметь. Praes. обозначает длительное обладание.
παρρησία (G3954) смелость, доверие, уверенность (см. 3:6).
είσοδος (G1529) вход.
των άγίων (G40) святилище (см. 9:1). Это самая внутренняя часть, Святое-святых, куда людям, по прежним законам, запрещалось входить (Hughes).
έν (G1722) посредством.
20 ην fem. асс. от ός (G3739) rel. prop., который, относится к входу.
ένεκαίνισεν aor. ind. act. от έγκαινίζω (G1457) открывать, посвящать. Это слово используется в Септ, по отношению к учреждению или посвящению жертвенника, храма или царства, 1Цар 11:14, или дома, Вт 20:5 (GELTS, 126; TLNT; Grasser; Westcott; Евр 9:18).
πρόσφατος (G4372) только что забитый, свежий, новый, недавний. Это не только свежий, но и неувядающий (Grasser; Westcott; Buchanan; GELTS, 406).
ζώσαν praes. act. part. от ζάω (G2198) жить. Это жизнь как взаимоотношения сосуществования (Westcott; Michel).
καταπέτασμα (G2124) то, что ниспадает; занавес, завеса.
21 ιερέα асс. sing. от ιερεύς (G2409) священник.
μέγας (G3173) великий. Великий положением Сына Бога и Своей жертвой полного искупления.
έπ (G1909) с асс. над.
οίκος (G3624) дом, домашние; относится к общине верующих.
22 προσερχώμεθα "praes. conj. med. (dep.) от προσέρχομαι (G4334) приходить, приближаться (см. 4:16). Увещевательный conj., «давайте приблизимся»
αληθινός (G228) правдивый, в значении искренний.
πληροφορίςι (G4136) dat. sing. полная уверенность.
ρεραντισένοι perf. pass. part. от ραντίζω (G4472) окроплять, очищать. Некоторые видят в этом возврат к теме окропления пеплом рыжей телицы (Чис. 19; BAGD; Attridge). Это слово встречается в Лев 6:27; Пс 50:9; 4Цар 9:33 Септ.), и каждый раз связано с кровью (HR, 2:1248). В первых двух случаях это жертвенная кровь, очищающая от греха; в последнем относится к крови Иезавель, обрызгавшей стену. Perf. обозначает завершенное состояние или условие.
λελουσμένοι perf. pass. part. от λούω (G3068) омывать. Причастия выражают не условия приближения к Богу, которых еще надо достичь, но уже существующие условия (EGT).
ύδατι (G5204) dat. sing. от ϋδωρ вода. Instr. dat., «водой».
23 κατέχωμεν praes. conj. act. от каτέχω (G2722) удерживать, крепко держать. Увещевательный conj.
ομολογία (G3671) исповедение, согласие (ЕСС; TDNT).
άκλίνης (G186) не колеблющийся, непреклонный (RWP).
έπαγγειλάμενος aor. med. (dep.) part. от επαγγέλλομαι (G1861) обещать. Subst. использование part., «тот, кто обещал». Aor. обозначает предшествующее действие.
24 κατανοώμεν praes. conj. act. от каτανοέω (G2657) настраиваться на что-л., рассматривать, рассматривать внимательно (см. Евр 3:1). Побудительный conj. («давайте»).
αλλήλους acc. pl. от αλλήλων (G240) друг друга, refl. prop.
παροξυσμός (G3948) возбуждение, поощрение, стимулирование (EGT; RWP; Michel).
αγάπη (G26) любовь. Здесь объектн. gen. καλών έργων (G2570; G2041) добрые дела. Здесь объектн. gen. Это относится к результатам поощрения.
25 έγκαταλείποντες praes. act. part. от εγκαταλείπω (G1459) бросать в беде, оставлять. Part, образа действия, описывает основной гл. κατανοώμεν. έπισυναγωγή (G1997) собрание, сборище. Предложное сочетание обозначает разделение ответственности (Michel). Это обозначение регулярного собрания в определенном месте группы христиан для поклонения и молитвы (Hughes; ВВС). Part, образа действия или part. в роли imper. Обыденный praes. обозначает жизненную привычку (GGBB, 521−22).
έθος (G1485) привычка, обычай.
τισί ν dat. pl. от τις (G5100) некто, некоторый (pi.). Dat. может указывать на обладание («обычай некоторых») или быть dat. ссылки («обычай, касающийся некоторых»).
παρακαλούντες praes. act. part. от παρακαλάω (G3870) ободрять, увещевать (см. Рим 12:1).
τοσούτω dat. от τοσούτος (G5118) столь многий. Используется в выражении μάλλον όσ (G3123; G3745 в значении «тем более». Это instr. dat. или dat. меры и степени: «настолько больше, что» (RWP).
βλέπετε praes. ind. act. от βλέπω (G991) видеть.
έγγίζούσαν praes. act. part. от εγγίζω (G1448) приближаться, подходить.
26 εκουσίως (G1596) adv. охотно, добровольно, сознательно, намеренно.
άμαρτανόντων praes. act. part. от άμαρτάνω (G264) грешить. Gen. abs. используется для выражения условия.
λαβείν aor. inf. act. от λαμβάνω (G2983) брать, принимать, получать. Inf. с предл.
μετά (G3326) с temp. значением («после»).
έπίγνωσις (G1922) знание, признание.
άλήβεια (G225) истина. Здесь объектн. gen., «знание истины»; истина, которая известна.
άπολείπεται praes. ind. pass. от άπολείπω (G620) оставлять, бросать; pass. быть оставленным позади, оставаться. Представление о добровольном грехе без жертвы является ветхозаветным учением, которое присутствует и в иудаизме (см. Чис 15:31; Michel; Moffat; Hughes).
27 φοβερός (G5398) страшный.
έκδοχή (G1561) ожидание.
ζήλος (G2205) рвение. Эта фраза может быть переведена как «рвение огня» или «яростное рвение» (Hughes).
έσθίειν praes. act. inf. от έσθίω (G2068) есть. Инфинитив как дополнение последующего part. выражает будущее.
μέλλοντος praes. act. part. от μέλλω (G3195) собираться.
ύπεναντίος (G5227) тот, кто противостоит, противник.
28 άθετήσας aor. act. part. от άθετέω (G114) отвергать, отставлять в сторону, аннулировать.
τις (G5100) кто-то, любой.
χωρίς (G5565) с gen. без.
οίκτιρμός (G3628) милость, сострадание, сопереживание (см. Флп 2:1; TDNT).
δυσί ν dat. от δύο (G1417) два.
τρισίν dat. от τρές (G5140) три.
αποθνήσκει praes. ind. act. от αποθνήσκω (G310) умирать. Гномический praes. обозначает постоянную истину.
29 πόσος (G4214) насколько больше? Доказательство от меньшего к большему было распространено в раввинистических трудах (Moffatt; см. Рим 5:9).
δοκείτε praes. ind. act. от δοκέω (G1380) предполагать.
χείρονος gen. сравнения от χείρων (G5501) хуже.
άξιωθήσεται fut. ind. pass. от άξιόω (G515) считать, достойным, с последующим gen. τιμωρία (G5098) наказание.
каταπατήσας aor. act. part. от καταπατέω (G2662) давить, попирать. Это слово обозначает предельно уничижительное отношение (Hughes).
κοινός (G2839) обычный, мирской. Это противоположность άγιος (Michel).
ήγησάμενος aor. med. (dep.) part. от ήγέομαι (G2233) считать, полагать.
ήγιάσθη aor. ind. pass. от άγιάζω (G37) отделять, выделять для божественных целей, освящать. ένυβρίσας aor. act. part. от ένυβρίζω (G1796) обращать с презрением, высокомерно оскорблять (TDNT; MNTW, 77−85).
30 οϊδαμεν praes. ind. act. от οΐδα (G1492) знать. Def. perf. со значением praes.
είπόντα aor. act. part. от λέγω (G3004) говорить. έκδίκησις (G1557) месть, отмщение.
ανταποδώσω fut. ind. act. от άνταποδίδωμι (G467) отплачивать. Предложное сочетание обозначает возмещение чего-л., той же вещью и в той же мере.
κρίνει fut. ind. act. от κρίνω (G2919) судить.
31 φοβερός (G5398) страшный.
έμπεσείν aor. act. inf. от έμπίπτω (G1706) падать, впадать. Inf. используется как субъект гл. ειμί, который опущен.
ζώντος praes. act. part. от ζάω (G2198) жить. Adj. part. без артикля обозначает характерную особенность.
32 άναμιμνήσκεσθε praes. imper. med. (dep.) от άναμιμνήσκω (G363) напоминать себе, помнить.
πρότερον (G4387) прошлый, первый. Хотя разница между comp. и superl, в койне стала слабой, эта фраза может быть переведена как «первые дни»; то есть дни, когда они впервые откликнулись на благую весть (Hughes).
φωτισθέντες aor. pass. part. от φωτίζω (G5461) просвещать, освещать.
άθλησις (G119) борьба, конфликт, сражение.
ύπεμείνατε aor. ind. act. от ύπομένω (G5278) покоряться, сносить, терпеть (см. ст. 36).
πάθημα (G3804) страдание.
33 τούτο μέν... τούτο δέ отчасти так... и отчасти так. Отчасти подвергнувшись публичному позору из-за упреков и гонений, отчасти разделяя страдания с другими, с кем так обращаются. асс. общей ссылки используется с противительными частицами (RWP).
όνειδισμός (G3680) упрек, оскорбление, обвинение.
θλίψις (G2347) давление, проблема, огорчение.
θεατριζόμενοι praes. pass. part. от θεατρίζω (G2301) выводить на сцену, высмеивать, позорить, публично выставлять на обозрение. Это значит, что их публично высмейвали, издевались и глумились над ними, обвиняли в пороках и преступлениях, несправедливо подозревали и упрекали (RWP; BAGD; Moffat; Michel).
κοινωνός (G2844) партнер.
άναστρεφομένων praes. pass. (dep.) part. от άναστρέφομαι (G390) вести образ жизни, подвергаться обращению.
γενηθέντες aor. pass. (dep.) part. от γίνομαι (G1096) становиться.
34 δέσμιος (G1198) пленник.
συνεπαθήσατε aor. act. ind. от συμπαθέω (G4834) страдать вместе, страдать с кем-л.
αρπαγή (G724) хищение, грабеж. Это слово означает, что их собственность была либо конфискована властями, либо захвачена взбунтовавшейся толпой (Moffatt).
ύπαρχόντων praes. act. part. от ύπάρχω (G5225) n. pl. part., имущество.
χαρά (G5479) радость.
προσεδέξασθε aor. ind. med. (dep.) от προσδέχομαι (G4327) принимать.
γινώσκοντες praes. act. part. от γινώσκω (G1097) знать.
έχειν praes. act. inf. от έχ (G2192) иметь. Inf. в косвенной речи, как дополнение part. γινώσκοντες.
κρείττονα (G2909) лучше; comp. от άγαθός (см. 9:23).
ύπαρξις (G5223) имущество.
μένουσαν praes. act. part. от μένω (G3306) оставаться, пребывать.
35 άποβάλητε aor. conj. act. от άποβάλλω (G577) выбрасывать. Aor. conj. используется с отр.
μή (G3361) в значении запрета на начало еще не возникшего действия (MKG, 273).
παρρησία (G3954) смелость, доверие (см. 3:6).
έχει praes. ind. act. от εχω (G2192) иметь. Fut. praes. обозначает уверенность в грядущей награде.
μίσθαποδοσία (G3405) плата, награда, вознаграждение.
36 υπομονή (G5281) выносливость и терпение. Это состояние духа, позволяющее сносить тяготы не только самоотверженно, но с неумирающей надеждой. Это не просто статичное терпение, но терпение, основанное на знании человека, что трудности принесут ему славу (NTW, 60; TDNT; NIDNTT; TLNT; DLNT, 326−30; GELTS, 494). Эти слова готовят нас к Евр. 11, указывая на тех, кто получил обещания от Бога и терпеливо ждет, когда они будут выполнены.
έχετε praes. ind. act. от έχ (G2192) иметь.
χρεία (G5532) нужда; с последующим gen., «нуждаться в чем-л.».
ποιήσαντες aor. act. part. (temp.) от ποιέω (G4160) делать. Aor. выражает логически предшествующее действие («после»).
κομίσησθε aor. conj. med. (dep.) от κομίζομαι (G2865) принимать. Здесь это слово обозначает принятие исполнения обещания (Hughes).
37 έτι μικρόν όσο όσον очень маленький; «очень ненадолго» (BD, 160).
έρχόμενος praes. med. (dep.) part. (subst.) от έρχομαι (G2064) идти.
ήξει fut. ind. act. от ήκ (G2240) приходить.
χρονίσει fut. ind. act. от χρονίζω (G5549) откладывать.
38 ζήσεται fut. ind. act. от ζάω (G2198) жить.
υποστεί ληται aor. conj. med. от νποστέλλω (G5288) удаляться, отходить, колебаться. Conj. с έάν (G1437) в conj. 3 типа, где условие считается возможным.
ευδοκεί praes. ind. act. от εύδοκέω (G2106) получать удовольствие, наслаждаться.
39 έσμέν praes. ind. act. от ειμί (G1510) быть.
υποστολή (G5289) дрожь, робость. Используется в выражении: «мы не робкого десятка» (BAGD).
απώλεια (G684) гибель, уничтожение.
περιποίησις (G4047) обладание. Этот термин обозначает собственность, которую кто-л. хранит или приобретает (Hughes).
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на послание к Евреям, 10 глава. Лингвистический. Роджерс.

ПОДДЕРЖИТЕ НАШ ПРОЕКТ

Евреям 10 глава в переводах:
Евреям 10 глава, комментарии:
 1. Комментарии Баркли
 2. Новой Женевской Библии
 3. Толкование Иоанна Златоуста
 4. Учебной Библии МакАртура
 5. Комментарии Жана Кальвина
 6. Комментарии МакДональда
 7. Толкование Мэтью Генри
 8. Толковая Библия Лопухина
 9. Толкование Далласской семинарии
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Толкования Августина
 16. Комментарии Скоуфилда


2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.