Библия » Роджерс Лингвистический. Роджерс

Евреям 12 Евреям 12 глава

1 τοιγαροῦν (G5105) следовательно, затем, итак. Трехчастная вводная частица, которая вводит подчеркнутый вывод, делая фрагмент Евр 12:1−3 кульминацией всего обсуждения лучших обещаний (RWP*; Lane*).
τοσοῦτος (G5118) таковой, такой великий.
ἔχοντες praes.* act.* part.* от ἔχω (G2192) иметь. Причинное part.*, «потому что мы имеем...»
περικείμενον praes.* med.* (dep.*) part.* от περίκειμαι (G4029) лежать вокруг, распространяться вокруг, окружать. Вокруг них — целая толпа (Westcott*).
νέφος (G3509) облако. Аристофан в своей пьесе «Лягушки» использует образ облаков как символ свидетельства. Сравнение группы людей с облаком вообще свойственно классической литературе, и предполагает не только большое количество людей, но также их единодушие в свидетельствах (Michel*; Grässer*; NW*, 2, ii:1209−10).
μαρτύρων gen.* pl.* от μάρτυς (G3144) свидетель, очевидец (BAGD*; Attridge*). Свидетели должны были подтвердить истинность утверждений (NTCW*; DLNT*, 1204−5; TDNT*; Grässer*; Attridge*).
ὄγκος (G3591) бремя, масса, вес. Атлет мог готовиться к соревнованиям, удаляя лишний вес за счет усердных тренировок, или снимая с себя одежду (Hughes*).
ἀποθέμενοι praes.* med.* (dep.*) part.* от ἀποτίθημι (G659) класть в сторону, откладывать в сторону одежду, part.* со значением imper.* (Lane*; VANT*, 385−88).
εὐπερίστατος (G2139). Это слово может иметь разные значения:
1) легко избегаемый;
2) тот, которым восхищаются, букв.* окружают;
3) тот, которым легко окружить, запутать;
4) опасный, букв.* легко расстраивающий.
Это сравнение с длинным тяжелым одеянием, которое будет препятствием для бега. Об этом слове см.* MH*, 282; Michel*; Westcott*; MM*; Hughes*; Grässer*; Attridge*; TLNT*.
ὑπομονή (G5281) терпение и выносливость (см.* 10:36).
τρέχωμεν praes.* conj.* act.* от τρέχω (G5143) бежать. Увещевательный conj.*, «давайте побежим». Praes.* призывает к продолжению развивающегося действия: «давайте будем продолжать бег», «бежим дальше».
προκείμενον praes.* med.* (dep.*) part.* от πρόκειμαι (G4295) лежать перед.
ἀγών (G73) борьба, соревнование, гонка (PAM*; Grässer*; Attridge*; Weiss*).
2 ἀφορῶντες praes.* act.* part.* от ἀφοράω (G872) отворачиваться от одного и смотреть на другое, оборачиваться. Part.* образа действия, описывает, как мы должны бежать.
ἀρχηγός (G747) начинатель, вождь, автор (см.* 2:10; Michel*; Westcott*; Grässer*; NDIEC*, 4:217). Он — лучший из бегунов веры (Attridge*).
τελειωτής (G5051) совершитель, тот, кто приведет нас к цели (см.* Евр 5:9; Grässer*). Христос — Совершитель веры, которую разделяют читатели (Attridge*).
ἀντί (G473) ради, из-за. Предлог может также обозначать замену или обмен. По поводу значения предлога здесь см.* Hughes*; NIDNTT*, 3:1179−80.
προκειμένης praes.* med.* (dep.*) part.* от πρόκειμαι (G4295) лежать рядом, быть перед.
ὑπέμεινεν aor.* ind.* act.* от ὑπομένω (G5278) терпеть и сносить.
σταυρός (G4716) крест. Адресаты должны следовать по стопам Христа; они должны иметь в виду, что Христос вытерпел гораздо более суровое испытание (крест), чем Моисей или читатели послания (Attridge*).
αἰσχύνη (G152) позор, несчастье.
καταφρονήσας aor.* act.* part.* от καταφρονέω (G2706) относиться презрительно к кому-л., пренебрегать, обращаться с презрением; или, в положительном значении, быть смелым, не бояться (Lane*). Part.* может быть уступительным («хотя») или выражать образ действия, указывая, как Он терпел.
ἐν δεξιᾷ (G1188) по правую. Имя «рука» опущено.
κεκάθικεν perf.* ind.* act.* от καθίζω (G2523) занимать место, садиться. Perf.* обозначает, что Он по-прежнему там (см.* 1:3).
3 ἀναλογίσασθε aor.* imper.* med.* (dep.*) от ἀναλογίζομαι (G357) подсчитывать, полагать, считать. Гл.* может включать в себя идею размышления (Michel*). Aor.* imper.* призывает к специфическому действию с оттенком срочности.
τοιαύτη (G5108) подобный.
ὑπομεμενηκότα perf.* act.* part.* от ὑπομένω, см.* ст. 2. Perf.* part.* указывает на непреходящий результат страданий Христа (Hughes*).
ἁμαρτωλός (G268) греховный, грешник.
εἰς (G1519) против.
ἀντιλογία (G485) выступление против, враждебность (Hughes*).
κάμητε aor.* conj.* act.* от κάμνω (G2577) изнашиваться. Inch.* aor.* становиться изношенным. Conj.* с ἵνα (G2443) в отр. прид.* цели.
ἐκλυόμενοι praes.* pass.* part.* от ἐκλύομαι (G1590) развязывать, отпускать, освобождать; pass.* становиться ветхим или слабым, сдаваться (BAGD*). Это слово использовалось в разных контекстах: разливать воду, быть физически слабым; иметь мягкие, безвольные и слабые руки; иметь слабое сердце; быть морально неустойчивым. Здесь «не ослабевайте», когда подвергнетесь испытаниям в руках Божьих. Задача испытаний Провидения — исправление во благо (TLNT*). Part.* далее описывает утомленность, выраженную основным гл.*
4 οὔπω (G3768) еще не.
μέχρις (G3360) c gen.* до, до момента.
ἀντικατέστητε aor.* ind.* act.* от ἀντικαθίστημι (G478) противостоять — на поле боя (RWP*).
πρός (G4314) против.
ἀνταγωνιζόμενοι praes.* med.* (dep.*) part.* от ἀνταγωνίζομαι (G464) сражаться против. Это продолжение метафоры спортивного соревнования, но теперь от гонок мы переходим к борьбе (Hughes*).
5 ἐκλέλησθε perf.* ind.* med.* (dep.*) от ἐκλανθάνομαι (G1585) заставлять забыть; med.* забывать, полностью забывать. Предложное сочетание перфектно, с perf.*, обозначающим полное забвение (MH*, 311; Grässer*).
παράκλησις (G3874) ободрение, увещевание (см.* Флп 2:1).
διαλέγεται praes.* ind.* med.* (dep.*) от διαλέγομαι (G1256) рассуждать, разговаривать с кем-л., с последующим dat.* Произнесение Писаний рассматривается как разговор Бога с людьми (Westcott*).
ὀλιγώρει praes.* imper.* act.* от ὀλιγωρέω (G3643) мало думать, легкомысленно относиться, пренебрегать (BAGD*; MM*; Preisigke*).
παιδεία (G3809) дисциплина, образовательная дисциплина. В иудаизме отец должен был дать образование сыновьям и дочерям и научить их хорошему поведению. Порка разрешалась, наряду с другими мерами поддержания дисциплины (JPF*, 2;770f; TDNT*; BBC*; Grässer*; SB*, 3:747; DNP*, 2:663−74).
ἐκλύου praes.* imper.* pass.* от ἐκλύω (G1590) отпускать (см.* ст. 3). Praes.* imper.* с отр. μηδέ (G3366) может быть призывом к прекращению развивающегося действия или к общему жизненному отношению.
ἐλεγχόμενος praes.* pass.* part.* от ἐλέγχω (G1651) упрекать, ругать, говорить, что кто-л. неправ, предполагается, что имеется достаточно доказательств его проступка (NL, 1:436). Temp.* part.*, «когда вас будут упрекать».
6 παιδεύει praes.* ind.* act.* от παιδεύω (G3811) воспитывать, наказывать. Это слово может относиться к обучению, даже с помощью ударов (MM*). О страдании от наказания, или божественной дисциплине см.* Michel*; TDNT*.
μαστιγοῖ praes.* ind.* act.* от μαστιγόω (G3146) сечь, пороть.
παραδέχεται praes.* ind.* med.* (dep.*) от παραδέχομαι (G3858) принимать, получать.
7 ὑπομένετε praes.* ind.* act.* от ὑπομένω (G5278) терпеливо сносить (см.* 10:36)
προσφέρεται praes.* ind.* med.* (dep.*) от προσφέρω (G4374) склоняться, иметь дело с кем-л.
παιδεύει praes.* ind.* act.* от παιδεύω (G3811) воспитывать. Гномический praes.* указывает на общее ожидание, или итеративный, обозначает, что воспитание происходит постоянно.
8 ἐστε praes.* ind.* act.* от εἰμί (G1510) быть. Ind.* в cond.* 2 типа, содержащем утверждение, противоречащее факту.
μέτοχος (G3353) участник, партнер.
γεγόνασιν perf.* ind.* act.* от γίνομαι (G1096) становиться. Perf.* показывает, что наказание принимается лично, и результат его постоянен (Westcott*).
ἄρα (G686) следовательно.
νόθος (G3541) незаконный. Это слово обозначает не только, что отец недостаточно заинтересован в воспитании детей, как он был бы заинтересован, если бы они были законными (Moffatt*); это следует также воспринимать в смысле юридическом: незаконный ребенок не наследует права отца и не может участвовать в поклонении вместе с семьей (Spicq*; Hughes*; Lane*).
9 εἶτα (G1534) затем, кроме того (Hughes*).
εἴχομεν impf.* ind.* act.* от ἔχω (G2192) иметь. Обыденный impf.*, «мы имеем обыкновение иметь» (RWP*).
παιδευτής (G3810) тот, кто воспитывает; наставник. Acc.* является двойным: «отцы — те, кто воспитывает».
ἐνετρεπόμεθα impf.* ind.* med.* (dep.*) от ἐντρέπω (G1788) бояться, почитать. Обыденный impf.*
ὑποταγησόμεθα fut.* ind.* pass.* от ὑποτάσσω (G5293) подчиняться, покоряться, повиноваться, слушаться.
ζήσομεν fut.* ind.* act.* от ζάω (G2198) жить.
10 κατά (G2596) с acc.* для. Предлог указывает на цель, под несколькими днями понимается вся земная жизнь (Michel*).
δοκοῦν praes.* act.* part.* acc.* n.* sing.* от δοκέω (G1380) казаться, казаться благом: «согласно тому, что казалось им благом» (RWP*).
ἐπαίδευον impf.* ind.* act.* от παιδεύω (G3811) воспитывать.
συμφέρον praes.* act.* part.* от συμφέρω (G4851) отличаться, быть лучше. Part.* используется как заменитель: «лучшее», «то, что выгодно» (EGT*).
μεταλαβεῖν aor.* act.* inf.* от μεταλαμβάνω (G3335) разделять, с gen.* Артикулированный inf.* с предл.* εἰς (G1519) выражает цель.
ἁγιότης (G41) святость.
11 πρὸς... τὸ παρόν (G4314; G3918) в настоящее время.
δοκεῖ praes.* ind.* act.* от δοκέω, см.* ст. 10.
εἶναι praes.* act.* inf.* от εἰμί (G1510) быть. Инфинитив как дополнение: «кажется».
λύπη (G3077) боль, печаль.
ὕστερον (G5306) после.
καρπός (G2590) плод.
εἰρηνικός (G1516) принадлежащий миру, мирный.
γεγυμνασμένοις perf.* pass.* part.* от γυμνάζω (G1128) испытывать, тренироваться (см.* 5:14). Perf.* part.* обозначает завершенное состояние или условие.
ἀποδίδωσιν praes.* ind.* act.* от ἀποδίδωμι (G591) возвращать, отплачивать. О раввинистических параллелях, относящихся к результатам страдания, см.* Bruce*; Braun*; Weiss*.
δικαιοσύνη (G1345) праведность. Здесь атрибутивный gen.*, описывающий тип плода.
12 παρειμένας perf.* pass.* part.* (adj.*) от παρίημι (G3935) позволять отпасть, ослабевать; pass.* быть вялым, опустившимся (BAGD*).
παραλελυμένα perf.* pass.* part.* (adj.*) от παραλύω (G3886) ронять, расслаблять, парализовать; pass.* быть слабым, быть хромым (RWP*; BAGD*).
γόνατα acc.* pl.* от γόνυ (G1119) колено. Это сравнение с борцом, изнеможенным и избитым, который опускает руки от усталости; подобная картина могла часто наблюдаться в античности (Lane*; Attridge*; NW*, 2, ii: 1220−21).
ἀνορθώσατε aor.* imper.* act.* от ἀνορθόω (G460) выпрямлять, выпрямляться, оживать (EGT*). Aor.* imper.* призывает к специфическому действию с оттенком срочности.
13 τροχιάς а (G5163) борозда от колеса, тропа, проложенная бегущими. Здесь может значить «беговая дорожка», как продолжение спортивных сравнений (Hughes*; Attridge*; Lane*).
ὀρθός (G3717) прямой.
ποιεῖτε praes.* imper.* act.* от ποιέω (G4160) делать, совершать.
ποσίν (G4228) dat.* pl.* от πούς нога; dat.* преимущества: «для ваших ног».
χωλός (G5560) хромой.
ἐκτραπῇ aor.* conj.* pass.* от ἐκτρέπω (G1624) отворачиваться, отвращаться. Это слово может значить сходить с беговой дорожки во время соревнования или же, в медицине, вывих сустава (Hughes*; Westcott*; Michel*).
ἰαθῇ aor.* conj.* pass.* от ἰάομαι (G2390) исцелять; pass.* быть исцеленным. Conj.* с ἵνα (G2443) используются здесь для выражения цели.
14 διώκετε praes.* imper.* act.* от διώκω (G1377) охотиться, гнать, преследовать.
ἁγιασμός (G38) святость, в данном послании определенная как приближение к Богу с чистой совестью (10:10, 22), истинное принятие жертвы Христа, которое делает верующего другом Бога (EGT*; EDNT*).
ὄψεται fut.* ind.* med.* (dep.*) от ὁράω (G3708) видеть.
15 ἐπισκοποῦντες praes.* act.* part.* от ἐπισκοπέω (G1983) наблюдать, следить. Это внимательное слежение ответственного лица, подобного врачу или надзирателю (Westcott*).
ὑστερῶν praes.* act.* part.* от ὑστερέω (G5302) недоставать, заканчиваться, не удаваться.
ῥίζα (G4491) корень.
πικρία (G4088) горечь. Горький корень во Вт. 29:18, вероятно, относится ко всему, что ведет к отступничеству и идолопоклонству (Buchanan*; BBC*). Здесь gen.* описания.
ἄνω (G507) вверх.
φύουσα praes.* act.* part.* от φύω (G5453) распространяться, подниматься.
ἐνοχλῇ praes.* conj.* act.* от ἐνοχλέω (G1776) беспокоить, приводить в смятение, тревожить, смущать (см.* Деян 15:19; RWP*; Hughes*). Conj.* в отр. прид.* цели.
μιανθῶσιν aor.* conj.* pass.* от μιαίνω (G3392) пачкать, осквернять.
16 πόρνος (G4205) аморальный.
βέβηλος (G952) профан, нечестивец, неверующий (TLNT*).
Ἡσαῦ (G2269) Исав.
βρῶσις (G1035) пища.
ἀπέδετο aor.* ind.* med.* (dep.*) от ἀποδίδωμι (G591) продавать.
πρωτοτόκια (G4415) первородство, право первенца (TDNT*; EDNT*; Attridge*; Lane*).
17 ἴστε perf.* ind.* act.* 2 pl.* от οἶδα (G1492) знать. Def.* perf.* со значением praes.*
μετέπειτα (G3347) после.
θέλων praes.* act.* part.* от θέλω (G2309) желать, хотеть, с inf.* Уступительное part.*
κληρονομῆσαι aor.* act.* inf.* от κληρονομέω (G2816) наследовать.
εὐλογία (G2129) благословение.
ἀπεδοκιμάσθη aor.* ind.* pass.* от ἀποδοκιμάζω (G593) отвергать после рассмотрения, полностью отказываться.
μετάνοια (G3341) изменение мнения, покаяние.
τόπος (G5117) помещение, место, возможность.
εὗρεν aor.* ind.* act.* от εὑρίσκω (G2147) находить.
καίπερ (G2539) хотя. Частица используется в прид.* уступки.
δάκρυον (G1144) слеза.
ἐκζητήσας aor.* act.* part.* от ἐκζητέω (G1567) искать, отыскивать.
18 προσεληλύθατε perf.* ind.* act.* от προσέρχομαι (G4334) приходить, приближаться (см.* 4:16).
ψηλαφωμένῳ praes.* pass.* part.* от ψηλαφάω (G5584) вручать, дотрагиваться; здесь: к горе, до которой можно дотронуться (Hughes*).
κεκαυμένῳ perf.* pass.* part.* от καίω (G2545) гореть.
πῦρ (G4442) огонь.
γνόφος (G1105) темнота, чернота, густой мрак (Westcott*).
ζόφος (G2217) темнота, глубокий сумрак (AS*).
θύελλα (G2366) шторм, ураган (RWP*).
19 σάλπιγγος gen.* sing.* от σάλπιγξ (G4536) труба.
ἦχος (G2279) звук.
φωνῇ (G5456) голос
ῥῆμα (G4487) слово.
ἀκούσαντες aor.* act.* part.* от ἀκούω (G191) слышать.
παρῃτήσαντο aor.* ind.* med.* (dep.*) от παραιτέομαι (G3868) молить, просить, спрашивать.
προστεθῆναι aor.* pass.* inf.* от προστίθημι (G4369) помещать, добавлять. Inf.* в косвенной речи (DUR).
20 ἔφερον impf.* ind.* act.* от φέρω (G5342) нести, выносить, сносить.
διαστελλόμενον praes.* act.* part.* от διαστέλλω (G1291) повелевать, приказывать. Praes.* обозначает приказ, который постоянно звучит у них в ушах (Westcott*).
κἄν (G2579) = καὶ ἄν если даже.
θηρίον (G2342) животное.
θίγῃ aor.* conj.* act.* от θιγγάνω (G2345) трогать, с gen.*
λιθοβοληθήσεται fut.* pass.* inf.* от λιθοβολέω (G3036) бросать камни, побивать камнями.
21 φοβερός (G5398) ужасный, страшный.
ἦν impf.* ind.* act.* от εἰμί (G1510) быть.
φανταζόμενον praes.* med.* (dep.*) part.* от φαντάζομαι (G5324) являться.
εἶπεν aor.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить.
ἔκφοβος (G1630) испуганный. Предложное сочетание перфектно.
εἰμι praes.* ind.* act.* от εἰμί.
ἔντρομος (G1790) дрожащий.
22 προσεληλύθατε perf.* ind.* act.* от προσέρχομαι (G4334) приходить к чему-л. (см.* Евр 4:16).
ὄρει dat.* sing.* от ὄρος (G3735) гора.
ζῶντος praes.* act.* part.* от ζάω (G2198) жить. Adj.* part.*, «Бог живой».
μυριάς (G3461) тьма, десять тысяч. Обозначает неисчислимое количество: «десятки тысяч» (Hughes*).
πανήγυρις (G3831) праздничное собрание. Это слово обозначает большое скопление народа на празднике. В ВЗ это религиозные празднества. В греч.* это слово обозначает народ, собравшийся на спортивные состязания (Michel*; Attridge*).
23 πρωτότοκος (G4416) первенец (TDNT*). Это первенцы, которые обладают правами перворожденных, благодаря их союзу с Христом (Kent*).
ἀπογεγραμμένων perf.* pass.* part.* от ἀπογράφω (G583) записывать, включать в список.
κριτής (G2923) судья.
τετελειωμένων perf.* pass.* part.* от τελειόω (G5048) достигать цели, совершать (см.* 5:9).
24 μεσίτης (G3316) посредник.
ῥαντισμός (G4473) окропление.
κρεῖττον (G2909) лучше (см.* 9:23).
λαλοῦντι praes.* act.* part.* от λαλέω (G2980) говорить.
παρά (G3844) используется в сравнении: «чем».
25 βλέπετε praes.* imper.* act.* от βλέπω (G991) видеть, обращать внимание, остерегаться.
παραιτήσησθε aor.* conj.* med.* (dep.*) от παραιτέομαι (G3868) спрашивать, просить, отказываться (см.* ст. 19). Conj.* в отр. прид.* цели.
λαλοῦντα praes.* act.* part.* от λαλέω (G2980) говорить.
ἐξέφυγον aor.* ind.* act.* от ἐκφεύγω (G1628) убегать, успешно бежать, скрываться. Предложное сочетание перфектно. Aor.* обозначает завершение действия.
παραιτησάμενοι aor.* med.* (dep.*) part.* от παραιτέομαι молить, просить.
χρηματίζοντα praes.* act.* part.* от χρηματίζω (G5537) давать божественные наставления, предупреждать (см.* 8:5).
ἀποστρεφόμενοι praes.* med.* (dep.*) part.* от ἀποστρέφω (G654) отворачиваться, отвращаться; med.* отворачиваться от кого-л., отвергать (BAGD*).
26 ἐσάλευσεν aor.* ind.* act.* от σαλεύω (G4530) трясти.
τότε (G5119) раньше, в то время.
ἐπήγγελται perf.* ind.* med.* (dep.*) от ἐπαγγέλλομαι (G1861) обещать. Perf.* обозначает, что обещание все еще в силе.
λέγων praes.* act.* part.* от λέγω (G3004) говорить. Здесь вводит прямую речь.
ἅπαξ (G530) однажды: «и еще раз».
σείσω fut.* ind.* act.* от σείω (G4579) потрясать, трясти (см.* Мф 21:10).
μόνον (G3440) только.
27 δηλοῖ praes.* ind.* act.* от δηλόω (G1213) объяснять.
σαλευομένων praes.* pass.* part.*, см.* ст. 26.
μετάθεσις (G3331) изменение.
πεποιημένων perf.* pass.* part.* от ποιέω (G4160) делать, совершать.
μείνῃ aor.* conj.* act.* от μένω (G3306) оставаться. Conj.* с ἵνα (G2443) выражает цель или результат.
σαλευόμενα praes.* pass.* part.*, см.* ст. 26.
28 ἀσάλευτος (G761) недвижимый, непоколебимый.
παραλαμβάνοντες praes.* act.* part.* от παραλαμβάνω (G3880) принимать.
ἔχωμεν praes.* conj.* act.* от ἔχω (G2192) иметь. Используется в выражении χάριν ἔχω (быть благодарным). Побудительный conj.*, «давайте будем благодарны».
λατρεύωμεν praes.* conj.* act.* от λατρεύω (G3000) поклоняться, служить. Побудительный conj.*
εὐαρέστως (G2102) приятный.
εὐλάβεια (G2124) почтение (см.* 5:7).
δέος (G1169) трепет. Это осознание опасности, как в лесу (RWP*).
29 πῦρ (G4442) огонь.
καταναλίσκον praes.* act.* part.* от καταναλίσκω (G2654) полностью поглощать. Предложное сочетание перфектно.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на послание к Евреям, 12 глава. Лингвистический. Роджерс.

ПОДДЕРЖИТЕ НАС

Евреям 12 глава в переводах:
Евреям 12 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.