1 τοιγαρούν (G5105) следовательно, затем, итак. Трехчастная вводная частица, которая вводит подчеркнутый вывод, делая фрагмент Евр 12:1-3 кульминацией всего обсуждения лучших обещаний (RWP; Lane).
τοσούτος (G5118) таковой, такой великий.
έχοντες praes. act. part. от έχ (G2192) иметь. Причинное part., "потому что мы имеем..." περικείμενον praes. med. (dep.) part. от πεβίκειμαι (G4029) лежать вокруг, распространяться вокруг, окружать. Вокруг них — целая толпа (Westcott).
νέφος (G3509) облако. Аристофан в своей пьесе "Лягушки" использует образ облаков как символ свидетельства. Сравнение группы людей с облаком вообще свойственно классической литературе, и предполагает не только большое количество людей, но также их единодушие в свидетельствах (Michel; Grasser; NW, 2, ii:1209-10).
μαρτύρων gen. pl. от μάρτυς (G3144) свидетель, очевидец (BAGD; Attridge). Свидетели должны были подтвердить истинность утверждений (NTCW; DLNT, 1204-5; TDNT; Grasser; Attridge).
όγκος (G3591) бремя, масса, вес. Атлет мог готовиться к соревнованиям, удаляя лишний вес за счет усердных тренировок, или снимая с себя одежду (Hughes).
άποθέμενοι praes. med. (dep.) part. от άποτίθημι (G659) класть в сторону, откладывать в сторону одежду, part. со значением imper. (Lane; VANT, 385-88).
εύπερίστατος (G2139). Это слово может иметь разные значения:
1) легко избегавмый;
2) тот, которым восхищаются, букв. окружают;
3) тот, которым легко окружить, запутать;
4) опасный, букв. легко расстраивающий.
Это сравнение с длинным тяжелым одеянием, которое будет препятствием для бега. Об этом слове см. МН, 282; Michel; Westcott; MM; Hughes; Grasser; Attridge; TLNT.
υπομονή (G5281) терпение и выносливость (см. G10:36).
τρέχωμεν praes. conj. act. от τρέχω (G5143) бежать. Увещевательный conj., "давайте побежим". Praes. призывает к продолжению развивающегося действия: "давайте будем продолжать бег" "бежим дальше"
προκείμενον praes. med. (dep.) part. от πρόκειμαι (G4295) лежать перед.
άγων (G73) борьба, соревнование, гонка (РАМ; Grasser; Attridge; Weiss).
2 άφορώντες praes. act. part. от άφοράω (G872) отворачиваться от одного и смотреть на другое, оборачиваться. Part, образа действия, описывает, как мы должны бежать.
άρχηγός (G747) начинатель, вождь, автор (см. 2:10; Michel; Westcott; Grasser; NDIEC, 4:217). Он — лучший из бегунов веры (Attridge).
τελειωτής (G5051) совершитель, тот, кто приведет нас к цели (см. Евр 5:9; Grasser). Христос — Совершитель веры, которую разделяют читатели (Attridge).
άντ (G473) ради, из-за. Предлог может также обозначать замену или обмен. По поводу значения предлога здесь см. Hughes; NIDNTT, 3:1179-80.
προκειμένης praes. med. (dep.) part. от πρόκειμαι (G4295) лежать рядом, быть перед.
ύπέμεινεν aor. ind. act. от υπομένω (G5278) терпеть и сносить.
σταυρός (G4716) крест. Адресаты должны следовать по стопам Христа; они должны иметь в виду, что Христос вытерпел гораздо более суровое испытание (крест), чем Моисей или читатели послания (Attridge).
αισχύνη (G152) позор, несчастье.
καταφρονήσας aor. act. part. от καταφρονέω (G2706) относиться презрительно к комул., пренебрегать, обращаться с презрением; или, в положительном значении, быть смелым, не бояться (Lane). Part, может быть уступительным ("хотя") или выражать образ действия, указывая, как Он терпел.
έν δεξιφ (G1188) по правую. Имя "рука" опущено.
κεκάθικεν perf. ind. act. от καθίζω (G2523) занимать место, садиться. Perf. обозначает, что Он по-прежнему там (см. 1:3).
3 άναλογίσασθε aor. imper. med. (dep.) от αναλογίζομαι (G357) подсчитывать, полагать, считать. Гл. может включать в себя идею размышления (Michel).
Aor. imper. призывает к специфическому действию с оттенком срочности.
τοιαύτη (G5108) подобный. ύπομεμενηκότα perf. act. part. от ύπομένω, см. ст 2. Perf. part. указывает на непреходящий результат страданий Христа (Hughes).
αμαρτωλός (G268) греховный, грешник.
εις (G1519) против.
άντιλογία (G485) выступление против, враждебность (Hughes).
κάμητε aor. conj. act. от καμέω (G2577) изнашиваться. Inch. aor. становиться изношенным. Conj. с ίν (G2443) в отр. прид. цели.
έκλύω praes. pass. part. от έκλύομαι (G1590) развязывать, отпускать, освобождать; pass. становиться ветхим или слабым, сдаваться (BAGD). Это слово использовалось в разных контекстах: разливать воду, быть физически слабым; иметь мягкие, безвольные и слабые руки; иметь слабое сердце; быть морально неустойчивым. Здесь "не ослабевайте" когда подвергнетесь испытаниям в руках Божьих. Задача испытаний Провидения — исправление во благо (TLNT). Part, далее описывает утомленность, выраженную основным гл.
4 ούπω (G3768) еще не.
μέχρις (G3360) c gen. до, до момента.
άντικατέστητε aor. ind. act. от άντικαθίστημι (G478) противостоять — на поле боя (RWP).
πρός (G4314) против.
ανταγωνιζόμενοι praes. med. (dep.) part. от ανταγωνίζομαι (G464) сражаться против. Это продолжение метафоры спортивного соревнования, но теперь от гонок мы переходим к борьбе (Hughes).
5 έκλέλησθε perf. ind. med. (dep.) от έκλανθάνομαι (G1585) заставлять забыть; med. забывать, полностью забывать. Предложное сочетание перфектно, с perf., обозначающим полное забвение (МН, 311; Grasser).
παράκλησις (G3874) ободрение, увещевание (см. Флп 2:1).
διαλέγεται praes. ind. med. (dep.) от διαλέγομαι (G1256) рассуждать, разговаривать с кем-л., с последующим dat. Произнесение Писаний рассматривается как разговор Бога с людьми (Westcott).
όλιγώρει praes. imper. act. от όλιγωρέω (G3643) мало думать, легкомысленно относиться, пренебрегать (BAGD; MM; Preisigke).
παιδεία (G3809) дисциплина, образовательная дисциплина. В иудаизме отец должен был дать образование сыновьям и дочерям и научить их хорошему поведению. Порка разрешалась, наряду с другими мерами поддержания дисциплины (JPF, 2;770f; TDNT; ВВС; Grasser; SB, 3:747; DNP, 2:663-74).
έκλύου praes. imper. pass. от έκλύω (G1590) отпускать (см. ст 3). Praes. imper. с отр.
μηδέ (G3366) может быть призывом к прекращению развивающегося действия или к общему жизненному отношению.
έλεγχόμενος praes. pass. part. от ελέγχω (G1651) упрекать, ругать, говорить, что кто-л. неправ, предполагается, что имеется достаточно доказательств его проступка (NL, 1:436). Temp. part., "когда вас будут упрекать".
6 παιδεύει praes. ind. act. от παιδεύω (G3811) воспитывать, наказывать. Это слово может относиться к обучению, даже с помощью ударов (ММ). О страдании от наказания, или божественной дисциплине см. Michel; TDNT.
μαστιγοί praes. ind. act. от μαστιγέω (G3146) сечь, пороть.
παραδέχεται praes. ind. med. (dep.) от παραδέχομαι (G3858) принимать, получать.
7 ύπομένετε praes. ind. act. от ύπομένω (G5278) терпеливо сносить (см. G10:36) προσφέρεται praes. ind. med. (dep.) от προσφέρω (G4374) склоняться, иметь дело с кем-л.
παιδεύει praes. ind. act. от παιδεύω (G3811) воспитывать. Гномический praes. указывает на общее ожидание, или итеративный, обозначает, что воспитание происходит постоянно.
8 έστε praes. ind. act. от ειμί (G1510) быть. Ind. в conj. 2 типа, содержащем утверждение, противоречащее факту.
μέτοχος (G3353) участник, партнер.
γεγόνασιν perf. ind. act. от γίνομαι (G1096) становиться. Perf. показывает, что наказание принимается лично, и результат его постоянен (Westcott).
άρ (G686) следовательно.
νόθος (G3541) незаконный. Это слово обозначает не только, что отец недостаточно заинтересован в воспитании детей, как он был бы заинтересован, если бы они были законными (Moffatt); это следует также воспринимать в смысле юридическом: незаконный ребенок не наследует права отца и не может участвовать в поклонении вместе с семьей (Spicq; Hughes; Lane).
9 είτα (G1534) затем, кроме того (Hughes).
εϊχομεν impf. ind. act. от έχ (G2192) иметь. Обыденный impf., "мы имеем обыкновение иметь" (RWP).
παιδευτής (G3810) тот, кто воспитывает; наставник. асс. является двойным: "отцы — те, кто воспитывает". ένετρεπόμεθα impf. ind. med. (dep.) от έντρέπω (G1788) бояться, почитать. Обыденный impf. ΰποταγησόμεθα fut. ind. pass. от υποτάσσω (G5293) подчиняться, покоряться, повиноваться, слушаться.
ζήσομεν fut. ind. act. от ζάω (G2198) жить.
10 κατά (G2596) с асс. для. Предлог у казывает на цель, под несколькими днями понимается вся земная жизнь (Michel).
δοκοΰν praes. act. part. асс. n. sing. от δοκέω (G1380) казаться, казаться благом: "сщгласно тому, что казалось им благом" (RWP).
έπαίδευον impf. ind. act. от παιδεύω (G3811) воспитывать.
συμφέρον praes. act. part. от συμφέρω (G4851) отличаться, быть лучше. Part, используется как заменитель: "лучшее" "то, что выгодно" (EGT).
μεταλαβείν aor. act. inf. от μεταλαμβάνω (G3335) разделять, с gen. Артикулированный inf. с предл.
εις (G1519) выражает цель.
άγιότη (G41) святость.
11 προς...
τό παρόν (G4314; G3918) в настоящее время.
δοκεί praes. ind. act. от δοκέω, см. ст 10.
είναι praes. act. inf. от ειμί (G1510) быть. Инфинитив как дополнение: "кажется"
λύπη (G3077) боль, печаль.
ύστερον (G5306) после.
καρπός (G2590) плод.
είρηνικός (G1516) принадлежащий миру, мирный.
γεγυμνασμένοις perf. pass. part. от γυμνάζω (G1128) испытывать, тренироваться (см. 5:14). Perf. part. обозначает завершеннов состояние или условие.
άποδίδωσιν praes. ind. act. от άποδίδωμι (G591) возвращать, отплачивать. О раввинистических параллелях, относящихся к результатам страдания, см. Bruce; Braun; Weiss.
δικαιοσύνη (G1345) праведность. Здесь атрибутивный gen., описывающий тип плода.
12 παρειμένας perf. pass. part. (adj.) от παρίημι (G3935) позволять отпасть, ослабевать; pass. быть вялым, опустившимся (BAGD).
παραλελυμένα perf. pass. part. (adj.) от παραλύω (G3886) ронять, расслаблять, парализовать; pass. быть слабым, быть хромым (RWP; BAGD).
γόνατα асс. pl. от γόνυ (G1119) колено. Это сравнение с борцом, изнеможенным и избитым, который опускает руки от усталости; подобная картина могла часто наблюдаться в античности (Lane; Attridge; NW, 2, ii: 1220-21).
ανορθώσατε aor. imper. act. от άνορθόω (G460) выпрямлять, выпрямляться, оживать (EGT).
Aor. imper. призывает к специфическому действию с оттенком срочности.
13 τροχί а (G5163) борозда от колеса, тропа, проложенная бегущими. Здесь может значить "беговая дорожка" как продолжение спортивных сравнений (Hughes; Attridge; Lane).
όρθός (G3717) прямой.
ποιείτε praes. imper. act. от ποιέω (G4160) делать, совершать.
ποσίν (G4228) dat. pl. от πούς нога; dat. преимущества: "для ваших ног"
χωλός (G5560) хромой.
έκτραπή aor. conj. pass. от έκτρέπω (G1624) отворачиваться, отвращаться. Это слово может значить сходить с беговой дорожки во время соревнования или же, в медицине, вывих сустава (Hughes; Westcott; Michel).
ίαθ aor. conj. pass. от ίάομαι (G2390) исцелять; pass. быть исцеленным. Conj. с ίν (G2443) используются здесь для выражения цели.
14 διώκετε praes. imper. act. от διώκω (G1377) охотиться, гнать, преследовать.
άγιασμός (G38) святость, в данном послании определенная как приближение к Богу с чистой совестью (10:10, 22), истинное принятие жертвы Христа, которое делает верующего другом Бога (EGT; EDNT).
όψεται fut. ind. med. (dep.) от όράω (G3708) видеть.
15 έπισκοποΰντες praes. act. part. от έπισκοπέω (G1983) наблюдать, следить. Это внимательное слежение ответственного лица, подобного врачу или надзирателю (Westcott).
υστερών praes. act. part. от ύστερέω (G5302) недоставать, заканчиваться, не удаваться.
ρίζα (G4491) корень.
πικρία (G3981) горечь. Горький корень во Вт 29:18, вероятно, относится ко всему, что ведет к отступничеству и идолопоклонству (Buchanan; ВВС). Здесь gen. описания.
άν (G507) вверх.
φύουσα praes. act. part. от φύω (G5453) распространяться, подниматься.
ένοχλή praes. conj. act. от ένοχλέω (G1776) беспокоить, приводить в смятение, тревожить, смущать (см. Дея 15:19; RWP; Hughes). Conj. в отр. прид. цели.
μιανθώσιν aor. conj. pass. от μιαίνω (G3392) пачкать, осквернять.
16 πόρνος (G4205) аморальный.
βέβηλος (G952) профан, нечестивец, неверующий (TLNT).
Ήσα (G2269) Исав.
βρώσις mini) пища.
άπέδετο aor. ind. med. (dep.) от άποδίδωμι (G591) продавать.
πρωτοτόκια (G4415) первородство, право первенца (TDNT; EDNT; Attridge; Lane).
17 ίστε perf. ind. act. 2pi. от οιδα (G1492) знать. Def. perf. со значением praes.
μετέπειτα (G3347) после.
θέλων praes. act. part. от θέλω (G2309) желать, хотеть, с inf. Уступительное part. κληρονομήσαι aor. act. inf. от κληρονομέω (G2816) наследовать.
ευλογία (G2129) благословение.
άπεδοκιμάσθη aor. ind. pass. от άποδοκιμάζω (G593) отвергать после рассмотрения, полностью отказываться.
μετάνοια (G3341) изменение мнения, покаяние.
τόπος (G5117) помещение, место, возможность.
εύρεν aor. ind. act. от ευρίσκω (G2147) находить.
καίπερ (G2539) хотя. Частица используется в прид. уступки.
δάκρυον (G1144) слеза.
έκζητήσας aor. act. part. от έκζητέω (G1567) искать, отыскивать.
18 προσεληλύθατε perf. ind. act. от προσέρχομαι (G4334) приходить, приближаться (см. 4:16).
ψηλαφωμένω praes. pass. part. от ψηλαφόω (G5584) вручать, дотрагиваться; здесь: к горе, до которой можно дотронуться (Hughes).
κεκαυμένω perf. pass. part. от καίω (G2545) гореть.
πΰρ (G4442) огонь.
γνόφος (G1105) темнота, чернота, густой мрак (Westcott).
ζόφος (G2217) темнота, глубокий сумрак (AS).
θύελλα (G2366) шторм, ураган (RWP).
19 σάλπιγγος gen. sing. от σάλπιζ (G4536) труба.
ήχος (G2279) звук.
φωνή (G5456) голос.
ρήμα (G4487) слово.
άκούσαντες aor. act. part. от άκούω (G191) слышать.
παρητήσαντο aor. ind. med. (dep.) от παραιτέομαι (G3868) молить, просить, спрашивать.
προστεθήναι aor. pass. inf. от προστίθημι (G4369) помещать, добавлять. Inf. в косвенной речи (DUR).
20 έφερον impf. ind. act. от φέρω (G5342) нести, выносить, сносить.
διαστελλόμεvov praes. act. part. от διαστέλλω (G450) повелевать, приказывать. Praes. обозначает приказ, который постоянно звучит у них в ушах (Westcott).
καν (G2579) = και αν если даже.
θηρίον (G2342) животное.
θίγη aor. conj. act. от θιγγάνω (G2345) трогать, с gen. λιθοβοληθήσεται fut. pass. inf. от λιθοβολέω (G3036) бросать камни, побивать камнями.
21 φοβερός (G5398) ужасный, страшный, ήν impf. ind. act. от εΙμί (G1510) быть.
φανταζόμενον praes. med.-i.dep.) part. от φαντάζομαι (G5324) являться.
είπεν aor. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
έκφοβός (G1630) испуганный. Предложное сочетание перфектно.
είμι praes. ind. act. от ειμί. έντρομος (G1790) дрожащий.
22 προσεληλύθατε perf. ind. act. от προσέρχομαι (G4334) приходить к чему-л. (см. Евр 4:16).
όρει dat. sing. от όρος (G3735) гора.
ζώντος praes. act. part. от ζάω (G2198) жить. Adj. part., "Бог живой"
μυριάς (G3461) тьма, десять тысяч. Обозначает неисчислимое количество: "десятки тысяч" (Hughes).
πανήγυρις (G3831) праздничное собрание. Это слово обозначает большое скопление народа на празднике. В ВЗ это религиозные празднества. В греч. это слово обозначает народ, собравшийся на спортивные состязания (Michel; Attridge).
23 πρωτότοκος (G4416) первенец (TDNT). Это первенцы, которые обладают правами перворожденных, благодаря их союзу с Христом (Kent).
απογεγραμμένων perf. pass. part. от άπογράφω (G583) записывать, включать в список.
κριτής (G2923) судья.
τετελειωμένων perf. pass. part. от τελειόω (G5048) достигать цели, совершать (см. 5:9).
24 μεσίτης (G3316) посредник.
ραντισμός (G4473) окропление.
κρεΐττον (G2909) лучше (см. 9:23).
λαλοΰντι praes. act. part. от λαλέω (G2980) говорить.
παρά (G3844) используется в сравнении: "чем".
25 βλέπετε praes. imper. act. от βλέπω (G991) видеть, обращать внимание, остерегаться.
παραιτήσησθε aor. conj. med. (dep.) от παραιτέομαι (G3868) спрашивать, просить, отказываться (см. ст 19). Conj. в отр. прид. цели.
λαλοΰντα praes. act. part. от λαλέω (G2980) говорить.
έξέφυγον aor. ind. act. от έκφεύγω (G1628) убегать, успешно бежать, скрываться. Предложное сочетание перфектно. Aor. обозначает завершение действия.
παραιτησάμενοι aor. med. (dep.) part. от παραιτέομαι молить, просить.
χρηματίζοντα praes. act. part. от χρήματίζω (G5537) давать божественные наставления, предупреждать (см. 8:5).
άποστρεφόμενοι praes. med. (dep.) part. от αποστρέφω (G654) отворачиваться, отвращаться; med. отворачиваться от кого-л., отвергать (BAGD).
26 έσάλευσεν aor. ind. act. от σαλεύω (G4530) трясти.
τότε (G5119) раньше, в то время. έπήγγελται perf. ind. med. (dep.) от έπαγγέλομαι (G1861) обещать. Perf. обозначает, что обещание все еще в силе.
λέγων praes. act. part. от λέγω (G3004) говорить. Здесь вводит прямую речь.
άπαξ (G530) однажды: "и еще раз"
σείσω fut. ind. act. от σείω (G4579) потрясать, трясти (см. Мф 21:10).
μόνον (G3440) только.
27 δηλοί praes. ind. act. от δηλόω (G1213) объяснять.
σαλευομένων praes. pass. part., см. ст 26.
μετάθεσις (G3331) изменение.
πεποιημένων perf. pass. part. от ποιέω (G4160) делать, совершать.
μείνη aor. conj. act. от μένω (G3306) оставаться. Conj. с ίν (G2443) выражает цель или результат.
σαλευόμενα praes. pass. part., см. ст 26.
28 άσάλευτος (G761) недвижимый, непоколебимый.
παραλαμβάνοντες praes. act. part. от παραλαμβάνω (G3880) принимать.
έχωμεν praes. conj. act. от έχ (G2192) иметь. Используется в выражении χάριν εχω (быть благодарным). Побудительный conj., "давайте будем благодарны"
λατρεύωμεν praes. conj. act. от λατρεύω (G3000) поклоняться, служить. Побудительный conj.
εύαρέστως (G2102) приятный.
εύλάβεια (G2124) почтение (см. 5:7).
δέος (G127) трепет. Это осознание опасности, как в лесу (RWP).
29 πΰρ (G4442) огонь.
καταναλίσκον praes. act. part. от καταναλίσκω (G2654) полностью поглощать. Предложное сочетание перфектно.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

толкование Далласской семинарии на послание к Евреям, 12 глава2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.