Библия » Подстрочник Винокурова

Послание к Евреям 12 глава

1
Τοιγαροῦν Следовательно 5105 PRT
καὶ и 2532 CONJ
ἡμεῖς, мы, 2249 P-1NP
τοσοῦτον столькую 5118 D-ASN
ἔχοντες имеющие 2192 V-PAP-NPM
περικείμενον окружающую 4029 V-PNP-ASN
ἡμῖν нас 2254 P-1DP
νέφος тучу 3509 N-ASN
μαρτύρων, свидетелей, 3144 N-GPM
ὄγκον отягощение 3591 N-ASM
ἀποθέμενοι отложившие 659 V-2AMP-NPM
πάντα всякое 3956 A-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
εὐπερίστατον легкообступающий 2139 A-ASF
ἁμαρτίαν, грех, 266 N-ASF
δι᾽ через 1223 PREP
ὑπομονῆς стойкость 5281 N-GSF
τρέχωμεν давайте будем бежать 5143 V-PAS-1P
τὸν  3588 T-ASM
προκείμενον предстоящее 4295 V-PNP-ASM
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
ἀγῶνα, состязание, 73 N-ASM
2
ἀφορῶντες оглядывающиеся 872 V-PAP-NPM
εἰς на 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
τῆς  3588 T-GSF
πίστεως веры 4102 N-GSF
ἀρχηγὸν предводителя 747 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τελειωτὴν совершителя 5051 N-ASM
Ἰησοῦν, Иисуса, 2424 N-ASM
ὃς Который 3739 R-NSM
ἀντὶ вместо 473 PREP
τῆς  3588 T-GSF
προκειμένης предстоящей 4295 V-PNP-GSF
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
χαρᾶς радости 5479 N-GSF
ὑπέμεινεν выдержал 5278 V-AAI-3S
σταυρὸν крест 4716 N-ASM
αἰσχύνης позор 152 N-GSF
καταφρονήσας, презревший, 2706 V-AAP-NSM
ἐν с 1722 PREP
δεξιᾷ правой [стороны́] 1188 A-DSF
τε  5037 PRT
τοῦ  3588 T-GSM
θρόνου престола 2362 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
κεκάθικεν. сел. 2523 V-RAI-3S
3
ἀναλογίσασθε Сравните с собой 357 V-ADM-2P
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
τοιαύτην таковое 5108 D-ASF
ὑπομεμενηκότα Выдержавшего 5278 V-RAP-ASM
ὑπὸ от 5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἁμαρτωλῶν грешных 268 A-GPM
εἰς в [отношении] 1519 PREP
ἑαυτὸν Себя 1438 F-3ASM
ἀντιλογίαν, противоречие, 485 N-ASF
ἵνα чтобы 3363 CONJ
μὴ не 3363 PRT-N
κάμητε изнемогли вы 2577 V-2AAS-2P
ταῖς  3588 T-DPF
ψυχαῖς душами 5590 N-DPF
ὑμῶν вашими 5216 P-2GP
ἐκλυόμενοι. ослабевающие. 1590 V-PPP-NPM
4
Οὔπω Ещё не 3768 ADV-N
μέχρις до 3360 ADV
αἵματος кро́ви 129 N-GSN
ἀντικατέστητε вы противостали 478 V-2AAI-2P
πρὸς к 4314 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἁμαρτίαν греху 266 N-ASF
ἀνταγωνιζόμενοι, противоборствующие, 464 V-PNP-NPM
5
καὶ и 2532 CONJ
ἐκλέλησθε вы забыли 1585 V-RPI-2P
τῆς  3588 T-GSF
παρακλήσεως, утешение, 3874 N-GSF
ἥτις то, которое 3748 R-NSF
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ὡς как 5613 ADV
υἱοῖς сыновьям 5207 N-DPM
διαλέγεται, говорится, 1256 V-PNI-3S
Υἱέ Сын 5207 N-VSM
μου, мой, 3450 P-1GS
μὴ не 3361 PRT-N
ὀλιγώρει пренебрегай 3643 V-PAM-2S
παιδείας наказанием 3809 N-GSF
κυρίου, Го́спода, 2962 N-GSM
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
ἐκλύου ослабевай 1590 V-PPM-2S
ὑπ᾽ от 5259 PREP
αὐτοῦ Него 846 P-GSM
ἐλεγχόμενος· обличаемый; 1651 V-PPP-NSM
6
ὃν которого 3739 R-ASM
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἀγαπᾷ любит 25 V-PAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
παιδεύει, наказывает, 3811 V-PAI-3S
μαστιγοῖ бичует 3146 V-PAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πάντα всякого 3956 A-ASM
υἱὸν сына 5207 N-ASM
ὃν которого 3739 R-ASM
παραδέχεται. принимает. 3858 V-PNI-3S
7
εἰς В [отношении] 1519 PREP
παιδείαν наказания 3809 N-ASF
ὑπομένετε· выдерживайте; 5278 V-PAI-2P
ὡς как 5613 ADV
υἱοῖς [к] сыновьям 5207 N-DPM
ὑμῖν [к] вам 5213 P-2DP
προσφέρεται относится 4374 V-PPI-3S
 3588 T-NSM
θεός· Бог; 2316 N-NSM
τίς какой 5100 I-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
υἱὸς сын 5207 N-NSM
ὃν которого 3739 R-ASM
οὐ не 3739 PRT-N
παιδεύει наказывает 3811 V-PAI-3S
πατήρ; отец? 3962 N-NSM
8
εἰ Если 1487 COND
δὲ же 1161 CONJ
χωρίς без 5565 ADV
ἐστε вы есть 1510 V-PAI-2P
παιδείας наказания 3809 N-GSF
ἧς которого 3739 R-GSF
μέτοχοι причастные 3353 A-NPM
γεγόνασιν сделались 1096 V-2RAI-3P
πάντες, все, 3956 A-NPM
ἄρα то 686 PRT
νόθοι незаконнорождённые 3541 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οὐχ не 3756 PRT-N
υἱοί сыновья́ 5207 N-NPM
ἐστε. вы есть. 1510 V-PAI-2P
9
εἶτα Затем 1534 ADV
τοὺς  3588 T-APM
μὲν ведь 3303 PRT
τῆς  3588 T-GSF
σαρκὸς плоти 4561 N-GSF
ἡμῶν нашей 2257 P-1GP
πατέρας отцов 3962 N-APM
εἴχομεν мы имели 2192 V-IAI-1P
παιδευτὰς воспитателей 3810 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἐνετρεπόμεθα· мы уважали; 1788 V-IPI-1P
οὐ [разве] не 3739 PRT-N
πολὺ много 4183 A-ASN
[δὲ] же 1161 CONJ
μᾶλλον более 3123 ADV
ὑποταγησόμεθα будем подчинены 5293 V-2FPI-1P
τῷ  3588 T-DSM
πατρὶ Отцу 3962 N-DSM
τῶν  3588 T-GPN
πνευμάτων ду́хов 4151 N-GPN
καὶ и 2532 CONJ
ζήσομεν; будем жить? 2198 V-FAI-1P
10
οἱ Они 3588 T-NPM
μὲν то 3303 PRT
γὰρ ведь 1063 CONJ
πρὸς к 4314 PREP
ὀλίγας немногим 3641 A-APF
ἡμέρας дням 2250 N-APF
κατὰ по 2596 PREP
τὸ  3588 T-ASN
δοκοῦν кажущемуся 1380 V-PAP-ASN
αὐτοῖς им 846 P-DPM
ἐπαίδευον, наказывали, 3811 V-IAI-3P
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ  3588 T-ASN
συμφέρον пользу 4851 V-PAP-ASN
εἰς для 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
μεταλαβεῖν получить часть 3335 V-2AAN
τῆς  3588 T-GSF
ἁγιότητος святости 41 N-GSF
αὐτοῦ. Его. 846 P-GSM
11
πᾶσα Всякое 3956 A-NSF
δὲ же 1161 CONJ
παιδεία наказание 3809 N-NSF
πρὸς к 4314 PREP
μὲν то 3303 PRT
τὸ  3588 T-ASN
παρὸν присутствующему 3918 V-PAP-ASN
οὐ не 3739 PRT-N
δοκεῖ кажется 1380 V-PAI-3S
χαρᾶς радостью 5479 N-GSF
εἶναι быть 1510 V-PAN
ἀλλὰ но 235 CONJ
λύπης, печаль, 3077 N-GSF
ὕστερον позднее 5305 ADV
δὲ же 1161 CONJ
καρπὸν плод 2590 N-ASM
εἰρηνικὸν мирный 1516 A-ASM
τοῖς  3588 T-DPM
δι᾽ через 1223 PREP
αὐτῆς него 846 P-GSF
γεγυμνασμένοις наупражнявшимся 1128 V-RPP-DPM
ἀποδίδωσιν отдаёт 591 V-PAI-3S
δικαιοσύνης. праведности. 1343 N-GSF
12
Διὸ Потому 1352 CONJ
τὰς  3588 T-APF
παρειμένας опущенные 3935 V-RPP-APF
χεῖρας ру́ки 5495 N-APF
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
παραλελυμένα ослабленные 3886 V-RPP-APN
γόνατα колени 1119 N-APN
ἀνορθώσατε, распрямите, 461 V-AAM-2P
13
καὶ и 2532 CONJ
τροχιὰς колеи 5163 N-APF
ὀρθὰς прямые 3717 A-APF
ποιεῖτε делайте 4160 V-PAM-2P
τοῖς  3588 T-DPM
ποσὶν ногам 4228 N-DPM
ὑμῶν, вашим, 5216 P-2GP
ἵνα чтобы 3363 CONJ
μὴ не 3363 PRT-N
τὸ  3588 T-NSN
χωλὸν хромое 5560 A-NSN
ἐκτραπῇ, было отвращено, 1624 V-2APS-3S
ἰαθῇ было излечено 2390 V-APS-3S
δὲ же 1161 CONJ
μᾶλλον. более. 3123 ADV
14
Εἰρήνην [За] миром 1515 N-ASF
διώκετε гони́тесь 1377 V-PAM-2P
μετὰ со 3326 PREP
πάντων, всеми, 3956 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
ἁγιασμόν, [за] освящением, 38 N-ASM
οὗ которого 3739 R-GSM
χωρὶς без 5565 ADV
οὐδεὶς никто 3762 A-NSM-N
ὄψεται увидит 3700 V-FDI-3S
τὸν  3588 T-ASM
κύριον, Го́спода, 2962 N-ASM
15
ἐπισκοποῦντες присматривающие 1983 V-PAP-NPM
μή не 3361 PRT-N
τις кто-либо 5100 X-NSM
ὑστερῶν отстающий 5302 V-PAP-NSM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
χάριτος благодати 5485 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
μή не 3361 PRT-N
τις какой-либо 5100 X-NSF
ῥίζα корень 4491 N-NSF
πικρίας горечи 4088 N-GSF
ἄνω наверх 507 ADV
φύουσα растущий 5453 V-PAP-NSF
ἐνοχλῇ [чтобы] осаждал 1776 V-PAS-3S
καὶ и 2532 CONJ
δι᾽ через 1223 PREP
αὐτῆς него 846 P-GSF
μιανθῶσιν были осквернены 3392 V-APS-3P
πολλοί, многие, 4183 A-NPM
16
μή не 3361 PRT-N
τις какой-либо 5100 X-NSM
πόρνος развратник 4205 N-NSM
или 1510 PRT
βέβηλος нечестивец 952 A-NSM
ὡς как 5613 ADV
Ἠσαῦ, Исав, 2269 N-PRI
ὃς который 3739 R-NSM
ἀντὶ вместо 473 PREP
βρώσεως еды 1035 N-GSF
μιᾶς одной 1520 A-GSF
ἀπέδετο отдал 591 V-2AMI-3S
τὰ  3588 T-APN
πρωτοτόκια права́ первородства 4415 N-APN-S
ἑαυτοῦ. свои. 1438 F-3GSM
17
ἴστε Знайте 2467 V-RAI-2P
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὅτι что 3754 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
μετέπειτα впоследствии 3347 ADV
θέλων желающий 2309 V-PAP-NSM
κληρονομῆσαι унаследовать 2816 V-AAN
τὴν  3588 T-ASF
εὐλογίαν благословение 2129 N-ASF
ἀπεδοκιμάσθη, он был отвергнут, 593 V-API-3S
μετανοίας покаяния 3341 N-GSF
γὰρ ведь 1063 CONJ
τόπον место 5117 N-ASM
οὐχ не 3756 PRT-N
εὗρεν, нашёл, 2147 V-2AAI-3S
καίπερ хотя 2539 CONJ
μετὰ со 3326 PREP
δακρύων слезами 1144 N-GPN
ἐκζητήσας взыскавший 1567 V-AAP-NSM
αὐτήν. его. 846 P-ASF
18
Οὐ Не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
προσεληλύθατε вы подошли к 4334 V-2RAI-2P
ψηλαφωμένῳ нащупываемому 5584 V-PPP-DSN
καὶ и 2532 CONJ
κεκαυμένῳ зажжённому 2545 V-RPP-DSN
πυρὶ огню 4442 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
γνόφῳ мраку 1105 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ζόφῳ тьме 2217 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
θυέλλῃ буре 2366 N-DSF
19
καὶ и 2532 CONJ
σάλπιγγος трубы́ 4536 N-GSF
ἤχῳ звуку 2279 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
φωνῇ голосу 5456 N-DSF
ῥημάτων, слов, 4487 N-GPN
ἧς который 3739 R-GSF
οἱ  3588 T-NPM
ἀκούσαντες услышавшие 191 V-AAP-NPM
παρῃτήσαντο упросили 3868 V-ADI-3P
μὴ не 3361 PRT-N
προστεθῆναι быть прибавленным 4369 V-APN
αὐτοῖς им 846 P-DPM
λόγον· сло́ва; 3056 N-ASM
20
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔφερον переносили 5342 V-IAI-3P
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
διαστελλόμενον, приказываемое, 1291 V-PPP-ASN
Κἂν Если 2579 COND-K
θηρίον зверь 2342 N-NSN
θίγῃ коснётся 2345 V-2AAS-3S
τοῦ  3588 T-GSN
ὄρους, горы́, 3735 N-GSN
λιθοβοληθήσεται· будет побит камнями; 3036 V-FPI-3S
21
καί, и, 2532 CONJ
οὕτω так 3778 ADV
φοβερὸν страшно 5398 A-NSN
ἦν было 3739 V-IAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
φανταζόμενον, появляющееся, 5324 V-PPP-NSN
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Ἔκφοβός Устрашён 1630 A-NSM
εἰμι я есть 1510 V-PAI-1S
καὶ и 2532 CONJ
ἔντρομος. трепетен. 1790 A-NSM
22
ἀλλὰ Но 235 CONJ
προσεληλύθατε вы подошли к 4334 V-2RAI-2P
Σιὼν Сиону 4622 N-PRI
ὄρει горе́ 3735 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
πόλει городу 4172 N-DSF
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ζῶντος, живущего, 2198 V-PAP-GSM
Ἰερουσαλὴμ Иерусалиму 2419 N-PRI
ἐπουρανίῳ, небесному, 2032 A-DSF
καὶ и 2532 CONJ
μυριάσιν десяткам тысяч 3461 N-DPF
ἀγγέλων, ангелов, 32 N-GPM
πανηγύρει собранию 3831 N-DSF
23
καὶ и 2532 CONJ
ἐκκλησίᾳ церкви 1577 N-DSF
πρωτοτόκων первенцев 4416 A-GPM-S
ἀπογεγραμμένων отписанных 583 V-RPP-GPM
ἐν в 1722 PREP
οὐρανοῖς, небесах, 3772 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
κριτῇ Судье 2923 N-DSM
θεῷ Богу 2316 N-DSM
πάντων, всех, 3956 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
πνεύμασι ду́хам 4151 N-DPN
δικαίων праведных 1342 A-GPM
τετελειωμένων, усовершенствовавшихся, 5048 V-RPP-GPM
24
καὶ и 2532 CONJ
διαθήκης завета 1242 N-GSF
νέας нового 3501 A-GSF
μεσίτῃ Посреднику 3316 N-DSM
Ἰησοῦ, Иисусу, 2424 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
αἵματι кро́ви 129 N-DSN
ῥαντισμοῦ окропления 4473 N-GSM
κρεῖττον лучшее 2909 A-ASN-C
λαλοῦντι произносящей 2980 V-PAP-DSM
παρὰ против 3844 PREP
τὸν  3588 T-ASM
Ἅβελ. Авеля. 6 N-PRI
25
Βλέπετε Смотри́те 991 V-PAM-2P
μὴ не 3361 PRT-N
παραιτήσησθε отпроси́тесь 3868 V-ADS-2P
τὸν  3588 T-ASM
λαλοῦντα· [от] Произносящего; 2980 V-PAP-ASM
εἰ если 1487 COND
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐκεῖνοι те 1565 D-NPM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐξέφυγον избегли 1628 V-2AAI-3P
ἐπὶ на 1909 PREP
γῆς земле 1093 N-GSF
παραιτησάμενοι отпросившиеся 3868 V-ADP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
χρηματίζοντα, [от] вещающего, 5537 V-PAP-ASM
πολὺ много 4183 A-ASN
μᾶλλον более 3123 ADV
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
οἱ  3588 T-NPM
τὸν  3588 T-ASM
ἀπ᾽ от 575 PREP
οὐρανῶν небес 3772 N-GPM
ἀποστρεφόμενοι· отворачивающиеся; 654 V-PMP-NPM
26
οὗ Которого 3739 R-GSM
 1510 T-NSF
φωνὴ голос 5456 N-NSF
τὴν  3588 T-ASF
γῆν землю 1093 N-ASF
ἐσάλευσεν поколебал 4531 V-AAI-3S
τότε, тогда, 5119 ADV
νῦν теперь 3568 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐπήγγελται Он пообещал 1861 V-RNI-3S
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Ἔτι Ещё 2089 ADV
ἅπαξ однажды 530 ADV
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
σείσω сотрясу 4579 V-FAI-1S
οὐ не 3739 PRT-N
μόνον только 3440 ADV
τὴν  3588 T-ASF
γῆν землю 1093 N-ASF
ἀλλὰ но 235 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανόν. небо. 3772 N-ASM
27
τὸ  3588 T-NSN
δέ, Же, 1161 CONJ
Ἔτι Ещё 2089 ADV
ἅπαξ однажды 530 ADV
δηλοῖ объясняет 1213 V-PAI-3S
[τὴν]  3588 T-ASF
τῶν  3588 T-GPN
σαλευομένων колеблемых 4531 V-PPP-GPN
μετάθεσιν перемещение 3331 N-ASF
ὡς как 5613 ADV
πεποιημένων, сделанных, 4160 V-RPP-GPM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
μείνῃ осталось 3306 V-AAS-3S
τὰ  3588 T-NPN
μὴ не 3361 PRT-N
σαλευόμενα. колеблемое. 4531 V-PPP-NPN
28
Διὸ Потому 1352 CONJ
βασιλείαν Царство 932 N-ASF
ἀσάλευτον неколебимое 761 A-ASF
παραλαμβάνοντες принимающие 3880 V-PAP-NPM
ἔχωμεν давайте будем иметь 2192 V-PAS-1P
χάριν, благодарность, 5485 N-ASF
δι᾽ через 1223 PREP
ἧς которую 3739 R-GSF
λατρεύωμεν давайте будем служить 3000 V-PAS-1P
εὐαρέστως благоугодно 2102 ADV
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ Богу 2316 N-DSM
μετὰ с 3326 PREP
εὐλαβείας благоговением 2124 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
δέους· ужасом; 1169 N-GSN
29
καὶ и 2532 CONJ
γὰρ ведь 1063 CONJ
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἡμῶν наш 2257 P-1GP
πῦρ огонь 4442 N-NSN
καταναλίσκον. истребляющий. 2654 V-PAP-NSN
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 12 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.