1
Λόγοι Слова́ 3056 N-NPM
Ἀμως, Амоса, 301 N-PRI
οἳ которые 3588 R-NPM
ἐγένοντο сделались 1096 V-2ADI-3P
ἐν в 1722 PREP
νακκαριμ Наккариме    
ἐκ   1537 PREP
Θεκουε, Фекои,   N-GS
οὓς которые 3775 R-APM
εἶδεν он увидел 1492 V-2AAI-3S
ὑπὲρ о 5228 PREP
Ιερουσαλημ Иерусалиме 2419 N-PRI
ἐν в 1722 PREP
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
Οζιου Озии 3604 N-GSM
βασιλέως царя 935 N-GSM
Ιουδα Иуды 2455 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
Ιεροβοαμ Иеровоама   N-GSM
τοῦ [сына] 3588 T-GSM
Ιωας Иоаса 2491 N-GSM
βασιλέως царя 935 N-GSM
Ἰσραηλ Израиля 2474 N-PRI
πρὸ за 4253 PREP
δύο два 1417 A-NUI
ἐτῶν года 2094 N-GPN
τοῦ   3588 T-GSM
σεισμοῦ. [до] землетрясения. 4578 N-GSM
2
Καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν он сказал: 2036 V-2AAI-3S
Κύριος Господь 2962 N-NSM
ἐκ с 1537 PREP
Σιων Сиона 4622 N-PRI
ἐφθέγξατο возгремел 5350 V-ANI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐξ из 1537 PREP
Ιερουσαλημ Иерусалима 2419 N-PRI
ἔδωκεν дал 1325 V-AAI-3S
φωνὴν голос 5456 N-ASF
αὐτοῦ, Его, 846 D-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπένθησαν возрыдали 3996 V-AAI-3P
αἱ   3588 T-NPF
νομαὶ пастбища 3542 N-NPF
τῶν   3588 T-GPM
ποιμένων, пастухов, 4166 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξηράνθη была засушена 3583 V-API-3S
  1510 T-NSF
κορυφὴ вершина   N-NSF
τοῦ   3588 T-GSM
Καρμήλου. Кармила.   N-GSM
3
Καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
κύριος Господь: 2962 N-NSM
Ἐπὶ При 1909 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
τρισὶν трёх 5140 A-DPF
ἀσεβείαις нечестиях 763 N-DPF
Δαμασκοῦ Дамаска 1154 N-GS
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ при 1909 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
τέσσαρσιν четырёх 5064 A-DPF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀποστραφήσομαι пощажу 654 V-FPI-1S
αὐτόν, его, 846 P-ASM
ἀνθ᾽ за 473 PREP
ὧν [то, что] 3739 R-GPM
ἔπριζον пилили 4249 V-IAI-3P
πρίοσιν пилами   N-DPM
σιδηροῖς железными 4603 A-DPM
τὰς   3588 T-APF
ἐν в 1722 PREP
γαστρὶ утробе 1064 N-DSF
ἐχούσας имеющих 2192 V-PAPAP
τῶν [из] которых 3588 T-GPM
ἐν в 1722 PREP
Γαλααδ· Галааде;   N
4
καὶ И 2532 CONJ
ἐξαποστελῶ Я пошлю 1821 V-FAI-1S
πῦρ огонь 4442 N-ASN
εἰς на 1519 PREP
τὸν   3588 T-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
Ἀζαηλ, Азаила,   N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
καταφάγεται пожрёт 2719 V-FDI-3S
θεμέλια основания 2310 N-APN
υἱοῦ сына 5207 N-GSM
Ἀδερ· Адера;   N-GSM
5
καὶ И 2532 CONJ
συντρίψω сокрушу 4937 V-FAI-1S
μοχλοὺς затворы   N-APM
Δαμασκοῦ Дамаска 1154 N-GS
καὶ и 2532 CONJ
ἐξολεθρεύσω истреблю 1842 V-FAI-1S
κατοικοῦντας живущих 2730 V-PAP-APM
ἐκ с 1537 PREP
πεδίου равнины   N-GSN
Ων Он 3739 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
κατακόψω рассею 2629 V-FAI-1S
φυλὴν племя 5443 N-ASF
ἐξ из 1537 PREP
ἀνδρῶν мужей 435 N-GPM
Χαρραν, Харрана, 5488 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
αἰχμαλωτευθήσεται будет пленён 162 V-FPI-3S
λαὸς народ 2992 N-NSM
Συρίας Сирии 4947 N-GSF
ἐπίκλητος, избранный,   A-NSM
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος. Господь. 2962 N-NSM
"
6
Τάδε Это 3592 D-APN
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
Ἐπὶ При 1909 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
τρισὶν трёх 5140 A-DPF
ἀσεβείαις нечестиях 763 N-DPF
Γάζης Газы 1047 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ при 1909 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
τέσσαρσιν четырёх 5064 A-DPF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀποστραφήσομαι пощажу 654 V-FPI-1S
αὐτούς, их, 846 P-APM
ἕνεκεν ради 1752 PREP
τοῦ   3588 T-GSN
αἰχμαλωτεῦσαι пленения 162 V-AAN
αὐτοὺς их 846 P-APM
αἰχμαλωσίαν пленом 161 N-ASF
τοῦ   3588 T-GSM
Σαλωμων Саломона 4672 N-GSM
τοῦ [чтобы] 3588 T-GSN
συγκλεῖσαι заключить 4788 V-AAN
εἰς в 1519 PREP
τὴν   3588 T-ASF
Ιδουμαίαν· Идумеи; 2401 N-ASF
7
καὶ и 2532 CONJ
ἐξαποστελῶ Я пошлю 1821 V-FAI-1S
πῦρ огонь 4442 N-ASN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὰ   3588 T-APN
τείχη сте́ны 5038 N-NPN
Γάζης, Газы, 1047 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
καταφάγεται пожрёт 2719 V-FDI-3S
θεμέλια основания 2310 N-APN
αὐτῆς· её; 846 P-GSF
8
καὶ и 2532 CONJ
ἐξολεθρεύσω Я истреблю 1842 V-FAI-1S
κατοικοῦντας населяющих 2730 V-PAP-APM
ἐξ из 1537 PREP
Ἀζώτου, Азота, 108 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξαρθήσεται будет уничтожено 1808 V-FPI-3S
φυλὴ племя 5443 N-NSF
ἐξ из 1537 PREP
Ἀσκαλῶνος, Аскалона,   N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπάξω обращу 1863 V-FAI-1S
τὴν   3588 T-ASF
χεῖρά руку 5495 N-ASF
μου Мою 3450 P-1GS
ἐπὶ на 1909 PREP
Ἀκκαρων, Екрон,   N-NS
καὶ и 2532 CONJ
ἀπολοῦνται погибнут 622 V-FMI-3P
οἱ   3588 T-NPM
κατάλοιποι остальные 2645 A-NPM
τῶν [из] 3588 T-GPM
ἀλλοφύλων, иноплеменников, 246 A-GPM
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος. Господь. 2962 N-NSM
9
Τάδε Это 3592 D-APN
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
Ἐπὶ При 1909 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
τρισὶν трёх 5140 A-DPF
ἀσεβείαις нечестиях 763 N-DPF
Τύρου Тира 5184 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ при 1909 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
τέσσαρσιν четырёх 5064 A-DPF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀποστραφήσομαι пощажу 654 V-FPI-1S
αὐτήν, его, 846 P-ASF
ἀνθ᾽ из-за 473 PREP
ὧν которых 3739 R-GPM
συνέκλεισαν поймали 4788 V-AAI-3P
αἰχμαλωσίαν [в] плен 161 N-ASF
τοῦ   3588 T-GSM
Σαλωμων Саломона 4672 N-GSM
εἰς в 1519 PREP
τὴν   3588 T-ASF
Ιδουμαίαν Идумеи 2401 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐμνήσθησαν вспомнили 3415 V-API-3P
διαθήκης завета 1242 N-GSF
ἀδελφῶν· братьев; 80 N-GPM
10
καὶ и 2532 CONJ
ἐξαποστελῶ Я пошлю 1821 V-FAI-1S
πῦρ огонь 4442 N-ASN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὰ   3588 T-APN
τείχη сте́ны 5038 N-NPN
Τύρου, Тира, 5184 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
καταφάγεται пожрёт 2719 V-FDI-3S
θεμέλια основания 2310 N-APN
αὐτῆς. его. 846 P-GSF
11
Τάδε Это 3592 D-APN
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
Ἐπὶ При 1909 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
τρισὶν трёх 5140 A-DPF
ἀσεβείαις нечестиях 763 N-DPF
τῆς   3588 T-GSF
Ιδουμαίας Идумеи 2401 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ при 1909 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
τέσσαρσιν четырёх 5064 A-DPF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀποστραφήσομαι пощажу 654 V-FPI-1S
αὐτούς, их, 846 P-APM
ἕνεκα из-за 1752 PREP
τοῦ   3588 T-GSN
διῶξαι преследования 1377 V-AAN
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐν в 1722 PREP
ῥομφαίᾳ мече 4501 N-DSF
τὸν   3588 T-ASM
ἀδελφὸν брата 80 N-ASM
αὐτοῦ его 846 D-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐλυμήνατο оставления пустым   V-AMI-3S
μήτραν материнского лона 3388 N-ASF
ἐπὶ на 1909 PREP
γῆς земле 1093 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἥρπασεν схватил 726 V-AAI-3S
εἰς во 1519 PREP
μαρτύριον свидетельство 3142 N-ASN
φρίκην трепет   N-ASF
αὐτοῦ его 846 D-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τὸ   3588 T-ASN
ὅρμημα стремление 3731 N-ASN
αὐτοῦ его 846 D-GSM
ἐφύλαξεν сберёг 5442 V-AAI-3S
εἰς для 1519 PREP
νεῖκος· ссоры; 3534 N-NASN
12
καὶ и 2532 CONJ
ἐξαποστελῶ Я пошлю 1821 V-FAI-1S
πῦρ огонь 4442 N-ASN
εἰς на 1519 PREP
Θαιμαν, Феман,   N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
καταφάγεται пожрёт 2719 V-FDI-3S
θεμέλια основания 2310 N-APN
τειχέων стен 5038 N-GPN
αὐτῆς. его. 846 P-GSF
13
Τάδε Это 3592 D-APN
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
Ἐπὶ При 1909 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
τρισὶν трёх 5140 A-DPF
ἀσεβείαις нечестиях 763 N-DPF
υἱῶν сыновей 5207 N-GPM
Ἀμμων Аммона 285 N-GS
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ при 1909 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
τέσσαρσιν четырёх 5064 A-DPF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀποστραφήσομαι пощажу 654 V-FPI-1S
αὐτόν, его, 846 P-ASM
ἀνθ᾽ из-за 473 PREP
ὧν которых 3739 R-GPM
ἀνέσχιζον они рассекли   V-IAI-3P
τὰς   3588 T-APF
ἐν в 1722 PREP
γαστρὶ утробе 1064 N-DSF
ἐχούσας имеющих 2192 V-PAPAP
τῶν [из] 3588 T-GPM
Γαλααδιτῶν, Галаада,   N-GPF
ὅπως чтобы 3704 ADV
ἐμπλατύνωσιν расширить   V-PAS-3P
τὰ   3588 T-APN
ὅρια пределы 3725 N-APN
αὐτῶν· их; 846 D-GPM
14
καὶ и 2532 CONJ
ἀνάψω запалю 381 V-FAI-1S
πῦρ огонь 4442 N-ASN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὰ   3588 T-APN
τείχη сте́ны 5038 N-NPN
Ραββα, Раввы,   N-GS
καὶ и 2532 CONJ
καταφάγεται пожрёт 2719 V-FDI-3S
θεμέλια основания 2310 N-APN
αὐτῆς её 846 P-GSF
μετὰ с 3326 PREP
κραυγῆς криком 2906 N-GSF
ἐν в 1722 PREP
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
πολέμου, войны́, 4171 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
σεισθήσεται содрогнутся 4579 V-FPI-3S
ἐν в 1722 PREP
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
συντελείας окончания 4930 N-GSF
αὐτῆς· её; 846 P-GSF
15
καὶ и 2532 CONJ
πορεύσονται отправятся 4198 V-FDI-3P
οἱ   3588 T-NPM
βασιλεῖς цари 935 N-NPM
αὐτῆς её 846 P-GSF
ἐν в 1722 PREP
αἰχμαλωσίᾳ, плен, 161 N-DSF
οἱ   3588 T-NPM
ἱερεῖς священники 2409 N-NPM
αὐτῶν их 846 D-GPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ   3588 T-NPM
ἄρχοντες начальники 758 N-NPM
αὐτῶν их 846 D-GPM
ἐπὶ при 1909 PREP
τὸ   3588 T-ASN
αὐτό, нём, 846 D-ASN
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος. Господь. 2962 N-NSM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Книга пророка Амоса, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.