1
Λόγος Слово 3056 N-NSM
κυρίου, Го́спода, 2962 N-GSM
ὃς которое 3739 R-NSM
ἐγενήθη сделалось 1096 V-AOI-3S
πρὸς к 4314 PREP
Ωσηε Осии 5617 N-PRI
τὸν [который сын] 3588 T-ASM
τοῦ   3588 T-GSM
Βεηρι Беери   N-GSM
ἐν в 1722 PREP
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
Οζιου Озии 3604 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Ιωαθαμ Иоафама 2488 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
Αχαζ Ахаза 881 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
Εζεκιου Езекии 1478 N-GSM
βασιλέων царей 935 N-GPM
Ιουδα Иуды 2455 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
Ιεροβοαμ Иеровоама   N-GSM
υἱοῦ сына 5207 N-GSM
Ιωας Иоаса 2491 N-GSM
βασιλέως царя 935 N-GSM
Ισραηλ. Израиля. 2474 N-PRI
2
Ἀρχὴ Нача́ло 746 N-NSF
λόγου сло́ва 3056 N-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
πρὸς к 4314 PREP
Ωσηε· Осии; 5617 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
πρὸς к 4314 PREP
Ωσηε Осии: 5617 N-PRI
Βάδιζε Иди   V-PAD-2S
λαβὲ возьми 2983 V-AAD-2S
σεαυτῷ тебе самому 4572 F-2DSM
γυναῖκα жену 1135 N-ASF
πορνείας блуда 4202 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τέκνα детей 5043 N-APN
πορνείας, блуда, 4202 N-GSF
διότι потому что 1360 CONJ
ἐκπορνεύουσα прелюбодействуя 1608 V-PAPNS
ἐκπορνεύσει будет прелюбодействовать 1608 V-FAI-3S
  1510 T-NSF
γῆ земля 1093 N-NSF
ἀπὸ от 575 PREP
ὄπισθεν [следования] за 3693 ADV
τοῦ   3588 T-GSM
κυρίου. Господом. 2962 N-GSM
3
καὶ И 2532 CONJ
ἐπορεύθη он пошёл 4198 V-AOI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἔλαβεν взял 2983 V-2AAI-3S
τὴν   3588 T-ASF
Γομερ Гомерь   N-ASF
θυγατέρα дочь 2364 N-ASF
Δεβηλαιμ, Дебелаима,   N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
συνέλαβεν зачала 4815 V-2AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἔτεκεν родила 5088 V-2AAI-3S
αὐτῷ ему 846 D-DSM
υἱόν. сына. 5207 N-ASM
4
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
πρὸς к 4314 PREP
αὐτόν нему: 846 P-ASM
Κάλεσον Назови 2564 V-AAM-2S
τὸ   3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
αὐτοῦ его 846 D-GSM
Ιεζραελ, Иезраель,   N-NS
διότι потому что 1360 CONJ
ἔτι уже́ 2089 ADV
μικρὸν малое [время] 3397 A-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐκδικήσω взыщу 1556 V-FAI-1S
τὸ   3588 T-ASN
αἷμα кровь 129 N-ASN
τοῦ   3588 T-GSM
Ιεζραελ Иезраеля   N-NS
ἐπὶ у 1909 PREP
τὸν   3588 T-ASM
οἶκον до́ма 3624 N-ASM
Ιουδα Иуды 2455 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
καταπαύσω прекращу 2664 V-FAI-1S
βασιλείαν царство 932 N-ASF
οἴκου до́ма 3624 N-GSM
Ισραηλ· Израиля; 2474 N-PRI
5
καὶ и 2532 CONJ
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῇ   3588 T-DSF
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
ἐκείνῃ тот 1565 D-DSF
συντρίψω сокрушу 4937 V-FAI-1S
τὸ   3588 T-ASN
τόξον лук 5115 N-ASN
τοῦ   3588 T-GSM
Ισραηλ Израиля 2474 N-PRI
ἐν в 1722 PREP
τῇ   3588 T-DSF
κοιλάδι долине   N-DSF
τοῦ   3588 T-GSM
Ιεζραελ. Иезраель.   N-NS
6
καὶ И 2532 CONJ
συνέλαβεν зачала 4815 V-2AAI-3S
ἔτι ещё 2089 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἔτεκεν родила 5088 V-2AAI-3S
θυγατέρα. дочь. 2364 N-ASF
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτῷ ему: 846 D-DSM
Κάλεσον Назови 2564 V-AAM-2S
τὸ   3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
αὐτῆς её 846 P-GSF
Οὐκ Не 3756 PRT-N
ἠλεημένη, помилованная, 1653 V-RPPNS
διότι потому что 1360 CONJ
οὐ нет 3364 PRT-N
μὴ не 3364 PRT-N
προσθήσω прибегну 4369 V-FAI-1S
ἔτι уже́ 2089 ADV
ἐλεῆσαι помиловать 1653 V-AAN
τὸν   3588 T-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
τοῦ   3588 T-GSM
Ισραηλ, Израиля, 2474 N-PRI
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
  1510 PRT
ἀντιτασσόμενος противящийся 498 V-PMP-NSM
ἀντιτάξομαι воспротивлюсь   V-FMI-1S
αὐτοῖς. им. 846 D-DPM
7
τοὺς   3588 T-APM
δὲ Же 1161 CONJ
υἱοὺς сыновей 5207 N-APM
Ιουδα Иуды 2455 N-PRI
ἐλεήσω помилую 1653 V-FAI-1S
καὶ и 2532 CONJ
σώσω спасу 4982 V-AAS-1S
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ Господе 2962 N-DSM
θεῷ Боге 2316 N-DSM
αὐτῶν их 846 D-GPM
καὶ и 2532 CONJ
οὐ не 3739 PRT-N
σώσω спасу 4982 V-AAS-1S
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐν в 1722 PREP
τόξῳ луке 5115 N-DSN
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ἐν в 1722 PREP
ῥομφαίᾳ мече 4501 N-DSF
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ἐν в 1722 PREP
πολέμῳ войне 4171 N-DSM
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ἐν в 1722 PREP
ἅρμασιν колесницах 716 N-DPN
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ἐν в 1722 PREP
ἵπποις конях 2462 N-DPM
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ἐν в 1722 PREP
ἱππεῦσιν. всадниках. 2460 N-DPM
8
καὶ И 2532 CONJ
ἀπεγαλάκτισεν откормила грудью   V-AAI-3S
τὴν   3588 T-ASF
Οὐκ Не 3756 PRT-N
ἠλεημένην помилованную 1653
καὶ и 2532 CONJ
συνέλαβεν зачала 4815 V-2AAI-3S
ἔτι ещё 2089 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἔτεκεν родила 5088 V-2AAI-3S
υἱόν. сына. 5207 N-ASM
9
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν Он сказал: 2036 V-2AAI-3S
Κάλεσον Назови 2564 V-AAM-2S
τὸ   3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
αὐτοῦ его 846 D-GSM
Οὐ Не 3739 PRT-N
λαός народ 2992 N-NSM
μου, Мой, 3450 P-1GS
διότι потому что 1360 CONJ
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
οὐ не 3739 PRT-N
λαός народ 2992 N-NSM
μου, Мой, 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
οὔκ не 3756 ADV
εἰμι есть 1510 V-PAI-1S
ὑμῶν. ваш. 5216 P-2GP
10
Καὶ И 2532 CONJ
ἦν было 3739 V-IAI-3S
  3588 T-NSM
ἀριθμὸς число 706 N-NSM
τῶν   3588 T-GPM
υἱῶν сыновей 5207 N-GPM
Ισραηλ Израиля 2474 N-PRI
ὡς как 5613 ADV
  1510 T-NSF
ἄμμος песок 285 N-NSF
τῆς   3588 T-GSF
θαλάσσης, мо́ря, 2281 N-GSF
которого 1510 R-NSF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐκμετρηθήσεται измеришь   V-FPI-3S
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ἐξαριθμηθήσεται· исчислишь;   V-FPI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῷ   3588 T-DSM
τόπῳ, месте, 5117 N-DSM
οὗ где 3739 ADV
ἐρρέθη было сказано 4483 V-API-3S
αὐτοῖς им: 846 D-DPM
Οὐ Не 3739 PRT-N
λαός народ 2992 N-NSM
μου Мой 3450 P-1GS
ὑμεῖς, вы, 5210 P-2NP
ἐκεῖ там 1563 ADV
κληθήσονται будут названы 2564 V-FPI-3P
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-NPM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ζῶντος. Живущего. 2198 V-PAPGS
11
καὶ И 2532 CONJ
συναχθήσονται соберутся 4863 V-FPI-3P
οἱ   3588 T-NPM
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-NPM
Ιουδα Иуды 2455 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
οἱ   3588 T-NPM
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-NPM
Ισραηλ Израиля 2474 N-PRI
ἐπὶ в 1909 PREP
τὸ   3588 T-ASN
αὐτὸ одном месте 846 D-ASN
καὶ и 2532 CONJ
θήσονται определят 5087 V-FMI-3P
ἑαυτοῖς себе 1438 F-3DPM
ἀρχὴν начальствующего 746 N-ASF
μίαν одного 1520 A-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἀναβήσονται поднимутся 305 V-FMI-3P
ἐκ из 1537 PREP
τῆς   3588 T-GSF
γῆς, земли́, 1093 N-GSF
ὅτι потому что 3754 CONJ
μεγάλη великий 3173 A-NSF
  1510 T-NSF
ἡμέρα день 2250 N-NSF
τοῦ   3588 T-GSM
Ιεζραελ. Иезраеля.   N-NS
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Книга пророка Осии, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.