Библия » VIN Подстрочник Винокурова

От Луки 1 Евангелие от Луки 1 глава

1
Ἐπειδήπερ Поскольку 1895 CONJ
πολλοὶ многие 4183 A-NPM
ἐπεχείρησαν приложили руку 2021 V-AAI-3P
ἀνατάξασθαι составить 392 V-ADN
διήγησιν рассказ 1335 N-ASF
περὶ об 4012 PREP
τῶν  3588 T-GPN
πεπληροφορημένων исполнившихся 4135 V-RPP-GPN
ἐν в 1722 PREP
ἡμῖν нас 2254 P-1DP
πραγμάτων, делах, 4229 N-GPN
2
καθὼς как 2531 ADV
παρέδοσαν передали 3860 V-2AAI-3P
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
οἱ которые 3588 T-NPM
ἀπ᾽ от 575 PREP
ἀρχῆς нача́ла 746 N-GSF
αὐτόπται очевидцы 845 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ὑπηρέται служители 5257 N-NPM
γενόμενοι сделавшиеся 1096 V-2ADP-NPM
τοῦ  3588 T-GSM
λόγου, сло́ва, 3056 N-GSM
3
ἔδοξε показалось 1380 V-AAI-3S
κἀμοὶ и мне 2504 P-1DS-K
παρηκολουθηκότι исследовавшему 3877 V-RAP-DSM
ἄνωθεν сначала 509 ADV
πᾶσιν всё 3956 A-DPN
ἀκριβῶς точно 199 ADV
καθεξῆς по порядку 2517 ADV
σοι тебе 4671 P-2DS
γράψαι, написать, 1125 V-AAN
κράτιστε превосходительный 2903 A-VSM-S
Θεόφιλε, Феофил, 2321 N-VSM
4
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἐπιγνῷς ты осознал 1921 V-2AAS-2S
περὶ о 4012 PREP
ὧν которых 3739 R-GPM
κατηχήθης ты был наставлен 2727 V-API-2S
λόγων слов 3056 N-GPM
τὴν  3588 T-ASF
ἀσφάλειαν. неколебимость. 803 N-ASF
5
Ἐγένετο Сделался 1096 V-2ADI-3S
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
Ἡρῴδου Ирода 2264 N-GSM
βασιλέως царя 935 N-GSM
τῆς  3588 T-GSF
Ἰουδαίας Иудеи 2449 N-GSF
ἱερεύς священник 2409 N-NSM
τις некий 5100 X-NSM
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
Ζαχαρίας Захарий 2197 N-NSM
ἐξ из 1537 PREP
ἐφημερίας череды 2183 N-GSF
Ἀβιά, Авии, 7 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
γυνὴ жена 1135 N-NSF
αὐτῷ [у] него 846 P-DSM
ἐκ из 1537 PREP
τῶν  3588 T-GPF
θυγατέρων дочерей 2364 N-GPF
Ἀαρών, Аарона, 2 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
ὄνομα имя 3686 N-NSN
αὐτῆς её 846 P-GSF
Ἐλισάβετ. Елизавета. 1665 N-PRI
6
ἦσαν Были 1510 V-IAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
δίκαιοι праведные 1344 A-NPM
ἀμφότεροι оба 297 A-NPM
ἐναντίον перед 1726 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Богом, 2316 N-GSM
πορευόμενοι ходящие 4198 V-PNP-NPM
ἐν во 1722 PREP
πάσαις всех 3956 A-DPF
ταῖς  3588 T-DPF
ἐντολαῖς заповедях 1785 N-DPF
καὶ и 2532 CONJ
δικαιώμασιν требованиях 1345 N-DPN
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἄμεμπτοι. безукоризненные. 273 A-NPM
7
καὶ И 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἦν было 3739 V-IAI-3S
αὐτοῖς [у] них 846 P-DPM
τέκνον, ребёнка, 5043 N-NSN
καθότι так как 2530 ADV
ἦν была 3739 V-IAI-3S
 1510 T-NSF
Ἐλισάβετ Елизавета 1665 N-PRI
στεῖρα, бесплодная, 4723 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀμφότεροι оба 297 A-NPM
προβεβηκότες продвинувшиеся вперёд 4260 V-RAP-NPM
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις днях 2250 N-DPF
αὐτῶν их 846 P-GPM
ἦσαν. были. 1510 V-IAI-3P
8
Ἐγένετο Случилось 1096 V-2ADI-3S
δὲ же 1161 CONJ
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ἱερατεύειν священнодействовать 2407 V-PAN
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
τάξει порядке 5010 N-DSF
τῆς  3588 T-GSF
ἐφημερίας череды 2183 N-GSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἔναντι перед 1725 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Богом, 2316 N-GSM
9
κατὰ по 2596 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἔθος обычаю 1485 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
ἱερατείας священнодействования 2405 N-GSF
ἔλαχε он получил по жребию 2975 V-2AAI-3S
τοῦ  3588 T-GSN
θυμιᾶσαι покадить 2370 V-AAN
εἰσελθὼν вошедший 1525 V-2AAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
ναὸν Святилище 3485 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου, Го́спода, 2962 N-GSM
10
καὶ и 2532 CONJ
πᾶν всё 3956 A-NSN
τὸ  3588 T-NSN
πλῆθος множество 4128 N-NSN
ἦν было 3739 V-IAI-3S
τοῦ  3588 T-GSM
λαοῦ народа 2992 N-GSM
προσευχόμενον молящегося 4336 V-PNP-NSN
ἔξω вне 1854 ADV
τῇ  3588 T-DSF
ὥρᾳ [в] час 5610 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSN
θυμιάματος· каждения; 2368 N-GSN
11
ὤφθη был сделан видим 3700 V-API-3S
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῷ ему 846 P-DSM
ἄγγελος ангел 32 N-NSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἑστὼς стоящий 2476 V-RAP-NSM
ἐκ с 1537 PREP
δεξιῶν правой [стороны́] 1188 A-GPM
τοῦ  3588 T-GSN
θυσιαστηρίου [от] жертвенника 2379 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSN
θυμιάματος. каждения. 2368 N-GSN
12
καὶ И 2532 CONJ
ἐταράχθη встревожился 5015 V-API-3S
Ζαχαρίας Захария 2197 N-NSM
ἰδών, увидевший, 1492 V-2AAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
φόβος страх 5401 N-NSM
ἐπέπεσεν напал 1968 V-2AAI-3S
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτόν. него. 846 P-ASM
13
εἶπεν Сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὸν нему 846 P-ASM
 3588 T-NSM
ἄγγελος, ангел, 32 N-NSM
Μὴ Не 3361 PRT-N
φοβοῦ, бойся, 5401 V-PNM-2S
Ζαχαρία, Захария, 2197 N-VSM
διότι потому что 1360 CONJ
εἰσηκούσθη была услышана 1522 V-API-3S
 1510 T-NSF
δέησίς мольба 1162 N-NSF
σου, твоя, 4675 P-2GS
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
γυνή жена 1135 N-NSF
σου твоя 4675 P-2GS
Ἐλισάβετ Елизавета 1665 N-PRI
γεννήσει родит 1080 V-FAI-3S
υἱόν сына 5207 N-ASM
σοι, тебе, 4671 P-2DS
καὶ и 2532 CONJ
καλέσεις назовёшь 2564 V-FAI-2S
τὸ  3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
Ἰωάννην. Иоанна. 2491 N-ASM
14
καὶ И 2532 CONJ
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
χαρά радость 5479 N-NSF
σοι тебе 4671 P-2DS
καὶ и 2532 CONJ
ἀγαλλίασις, ликование, 20 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
πολλοὶ многие 4183 A-NPM
ἐπὶ на 1909 PREP
τῇ  3588 T-DSF
γενέσει рождение 1078 N-DSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
χαρήσονται· будут радоваться; 5463 V-2FOI-3P
15
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
μέγας великий 3173 A-NSM
ἐνώπιον перед 1799 ADV
[τοῦ]  3588 T-GSM
κυρίου, Господом, 2962 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
οἶνον вино 3631 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
σίκερα сикер 4608 N-OI
οὐ нет 3364 PRT-N
μὴ не 3364 PRT-N
πίῃ, попьёт, 4095 V-2AAS-3S
καὶ и 2532 CONJ
πνεύματος Духом 4151 N-GSN
ἁγίου Святым 40 A-GSN
πλησθήσεται будет наполнен 4130 V-FPI-3S
ἔτι ещё 2089 ADV
ἐκ от 1537 PREP
κοιλίας утробы 2836 N-GSF
μητρὸς матери 3384 N-GSF
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
16
καὶ и 2532 CONJ
πολλοὺς многих 4183 A-APM
τῶν  3588 T-GPM
υἱῶν [из] сыновей 5207 N-GPM
Ἰσραὴλ Израиля 2474 N-PRI
ἐπιστρέψει будет обращать 1994 V-FAI-3S
ἐπὶ к 1909 PREP
κύριον Господу 2962 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Богу 2316 N-ASM
αὐτῶν. их. 846 P-GPM
17
καὶ И 2532 CONJ
αὐτὸς сам 846 P-NSM
προελεύσεται будет продвигаться 4281 V-FDI-3S
ἐνώπιον перед 1799 ADV
αὐτοῦ Ним 846 P-GSM
ἐν в 1722 PREP
πνεύματι духе 4151 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
δυνάμει силе 1411 N-DSF
Ἠλίου, Илии, 2246 N-GSM
ἐπιστρέψαι [чтобы] обратить 1994 V-AAN
καρδίας сердца́ 2588 N-APF
πατέρων отцов 3962 N-GPM
ἐπὶ к 1909 PREP
τέκνα детям 5043 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
ἀπειθεῖς непокорных 545 A-APM
ἐν в 1722 PREP
φρονήσει мышлении 5428 N-DSF
δικαίων, праведных, 1342 A-GPM
ἑτοιμάσαι [чтобы] приготовить 2090 V-AAN
κυρίῳ Господу 2962 N-DSM
λαὸν народ 2992 N-ASM
κατεσκευασμένον. снаряжённый. 2680 V-RPP-ASM
18
Καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
Ζαχαρίας Захария 2197 N-NSM
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
ἄγγελον, ангелу, 32 N-ASM
Κατὰ По 2596 PREP
τί чему 5100 I-ASN
γνώσομαι узна́ю 1097 V-FDI-1S
τοῦτο; это? 5124 D-ASN
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
γάρ ведь 1063 CONJ
εἰμι есть 1510 V-PAI-1S
πρεσβύτης старик 4246 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
γυνή жена 1135 N-NSF
μου моя 3450 P-1GS
προβεβηκυῖα продвинувшаяся вперёд 4260 V-RAP-NSF
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις днях 2250 N-DPF
αὐτῆς. её. 846 P-GSF
19
καὶ И 2532 CONJ
ἀποκριθεὶς ответивший 611 V-AOP-NSM
 3588 T-NSM
ἄγγελος ангел 32 N-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
Ἐγώ Я 1473 P-1NS
εἰμι есть 1510 V-PAI-1S
Γαβριὴλ Гавриил 1043 N-PRI
 3588 T-NSM
παρεστηκὼς стоящий близко 3936 V-RAP-NSM
ἐνώπιον перед 1799 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Богом, 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπεστάλην я послан 649 V-2API-1S
λαλῆσαι произнести 2980 V-AAN
πρὸς к 4314 PREP
σὲ тебе 4571 P-2AS
καὶ и 2532 CONJ
εὐαγγελίσασθαί благовозвестить 2097 V-AMN
σοι тебе 4671 P-2DS
ταῦτα· это; 5023 D-APN
20
καὶ и 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
ἔσῃ будешь 1510 V-FDI-2S
σιωπῶν молчащий 4623 V-PAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
δυνάμενος могущий 1410 V-PNP-NSM
λαλῆσαι произнести 2980 V-AAN
ἄχρι до 891 ADV
ἧς которого 3739 R-GSF
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
γένηται сбудется 1096 V-2ADS-3S
ταῦτα, это, 5023 D-NPN
ἀνθ᾽ за 473 PREP
ὧν которое 3739 R-GPM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐπίστευσας поверил ты 4100 V-AAI-2S
τοῖς  3588 T-DPM
λόγοις словам 3056 N-DPM
μου, моим, 3450 P-1GS
οἵτινες которые 3748 R-NPM
πληρωθήσονται будут исполнены 4137 V-FPI-3P
εἰς во 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
καιρὸν время 2540 N-ASM
αὐτῶν. их. 846 P-GPM
21
Καὶ И 2532 CONJ
ἦν был 3739 V-IAI-3S
 3588 T-NSM
λαὸς народ 2992 N-NSM
προσδοκῶν ожидающий 4328 V-PAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
Ζαχαρίαν, Захарию, 2197 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐθαύμαζον они удивлялись 2296 V-IAI-3P
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
χρονίζειν медлить 5549 V-PAN
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ναῷ Святилище 3485 N-DSM
αὐτόν. его. 846 P-ASM
22
ἐξελθὼν Вышедший 1831 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐδύνατο мог 1410 V-INI-3S
λαλῆσαι произнести 2980 V-AAN
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπέγνωσαν они узнали 1921 V-2AAI-3P
ὅτι что 3754 CONJ
ὀπτασίαν виде́ние 3701 N-ASF
ἑώρακεν он увидел 3708 V-RAI-3S-ATT
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
ναῷ· Святилище; 3485 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὸς он 846 P-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
διανεύων кивающий 1269 V-PAP-NSM
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
καὶ и 2532 CONJ
διέμενεν оставался 1265 V-IAI-3S
κωφός. немой. 2974 A-NSM
23
καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ὡς как 5613 ADV
ἐπλήσθησαν были исполнены 4130 V-API-3P
αἱ  3588 T-NPF
ἡμέραι дни 2250 N-NPF
τῆς  3588 T-GSF
λειτουργίας служения 3009 N-GSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἀπῆλθεν он ушёл 565 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
24
Μετὰ После 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
ταύτας этих 3778 D-APF
τὰς  3588 T-APF
ἡμέρας дней 2250 N-APF
συνέλαβεν зачала 4815 V-2AAI-3S
Ἐλισάβετ Елизавета 1665 N-PRI
 1510 T-NSF
γυνὴ жена 1135 N-NSF
αὐτοῦ· его; 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
περιέκρυβεν скрывала 4032 V-IAI-3S
ἑαυτὴν себя 1438 F-3ASF
μῆνας месяцев 3376 N-APM
πέντε, пять, 4002 A-NUI
λέγουσα говорящая 3004 V-PAP-NSF
25
ὅτι что 3754 CONJ
Οὕτως Так 3779 ADV
μοι мне 3427 P-1DS
πεποίηκεν сделал 4160 V-RAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
αἷς [в] которые 3739 R-DPF
ἐπεῖδεν Он присмотрел 1896 V-2AAI-3S
ἀφελεῖν убрать 851 V-2AAN
ὄνειδός позор 3681 N-ASN
μου мой 3450 P-1GS
ἐν в 1722 PREP
ἀνθρώποις. людях. 444 N-DPM
26
Ἐν В 1722 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τῷ  3588 T-DSM
μηνὶ месяц 3376 N-DSM
τῷ  3588 T-DSM
ἕκτῳ шестой 1623 A-DSM
ἀπεστάλη был послан 649 V-2API-3S
 3588 T-NSM
ἄγγελος ангел 32 N-NSM
Γαβριὴλ Гавриил 1043 N-PRI
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
εἰς в 1519 PREP
πόλιν город 4172 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
Γαλιλαίας Галилеи 1056 N-GSF
которому 1510 R-DSF
ὄνομα имя 3686 N-NSN
Ναζαρὲθ Назарет 3478 N-PRI
27
πρὸς к 4314 PREP
παρθένον Деве 3933 N-ASF
ἐμνηστευμένην обручённой 3423 V-RPP-ASF
ἀνδρὶ мужчине 435 N-DSM
которому 3739 R-DSM
ὄνομα имя 3686 N-NSN
Ἰωσὴφ Иосиф 2501 N-PRI
ἐξ из 1537 PREP
οἴκου до́ма 3624 N-GSM
Δαυίδ, Давида, 1138 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
ὄνομα имя 3686 N-NSN
τῆς  3588 T-GSF
παρθένου Девы 3933 N-GSF
Μαριάμ. Мариам. 3137 N-PRI
28
καὶ И 2532 CONJ
εἰσελθὼν вошедший 1525 V-2AAP-NSM
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὴν Ней 846 P-ASF
εἶπεν, он сказал, 2036 V-2AAI-3S
Χαῖρε, Радуйся, 5463 V-PAM-2S
κεχαριτωμένη, Облагодатствованная, 5487 V-RPP-NSF
 3588 T-NSM
κύριος Господь 2962 N-NSM
μετὰ с 3326 PREP
σοῦ. тобой. 4675 P-2GS
29
Она 1510 T-NSF
δὲ же 1161 CONJ
ἐπὶ при 1909 PREP
τῷ этом 3588 T-DSM
λόγῳ слове 3056 N-DSM
διεταράχθη была потрясена 1298 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
διελογίζετο рассуждала 1260 V-INI-3S
ποταπὸς каково 4217 A-NSM
εἴη было бы 1510 V-PAO-3S
 3588 T-NSM
ἀσπασμὸς приветствие 783 N-NSM
οὗτος. это. 3778 D-NSM
30
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
 3588 T-NSM
ἄγγελος ангел 32 N-NSM
αὐτῇ, Ей, 846 P-DSF
Μὴ Не 3361 PRT-N
φοβοῦ, бойся, 5401 V-PNM-2S
Μαριάμ, Мариам, 3137 N-PRI
εὗρες Ты нашла 2147 V-2AAI-2S
γὰρ ведь 1063 CONJ
χάριν благодать 5485 N-ASF
παρὰ у 3844 PREP
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ· Бога; 2316 N-DSM
31
καὶ и 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
συλλήμψῃ зачнёшь 4815 V-FDI-2S
ἐν в 1722 PREP
γαστρὶ утробе 1064 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
τέξῃ родишь 5088 V-FDI-2S
υἱόν, Сына, 5207 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
καλέσεις назовёшь 2564 V-FAI-2S
τὸ  3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
αὐτοῦ Ему 846 P-GSM
Ἰησοῦν. Иисус. 2424 N-ASM
32
οὗτος Этот 3778 D-NSM
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
μέγας великий 3173 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
υἱὸς Сын 5207 N-NSM
ὑψίστου Высочайшего 5310 A-GSM-S
κληθήσεται, будет назван, 2564 V-FPI-3S
καὶ и 2532 CONJ
δώσει даст 1325 V-FAI-3S
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
κύριος Господь 2962 N-NSM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τὸν  3588 T-ASM
θρόνον престол 2362 N-ASM
Δαυὶδ Давида 1138 N-PRI
τοῦ  3588 T-GSM
πατρὸς отца 3962 N-GSM
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
33
καὶ и 2532 CONJ
βασιλεύσει будет царствовать 936 V-FAI-3S
ἐπὶ над 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον домом 3624 N-ASM
Ἰακὼβ Иакова 2384 N-PRI
εἰς в 1519 PREP
τοὺς  3588 T-APM
αἰῶνας, века́, 165 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
βασιλείας царства 932 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
τέλος. конец. 5056 N-NSN
34
εἶπεν Сказала 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
Μαριὰμ Мариам 3137 N-PRI
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
ἄγγελον, ангелу, 32 N-ASM
Πῶς Как 4459 ADV-I
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
τοῦτο, это, 5124 D-NSN
ἐπεὶ поскольку 1893 CONJ
ἄνδρα мужа 435 N-ASM
οὐ не 3739 PRT-N
γινώσκω; знаю? 1097 V-PAI-1S
35
καὶ И 2532 CONJ
ἀποκριθεὶς ответивший 611 V-AOP-NSM
 3588 T-NSM
ἄγγελος ангел 32 N-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτῇ, Ей, 846 P-DSF
Πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
ἅγιον Святой 40 A-NSN
ἐπελεύσεται придёт 1904 V-FDI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
σέ, Тебя, 4571 P-2AS
καὶ и 2532 CONJ
δύναμις сила 1411 N-NSF
ὑψίστου Высочайшего 5310 A-GSM-S
ἐπισκιάσει покроет тенью 1982 V-FAI-3S
σοι· Тебя; 4671 P-2DS
διὸ потому 1352 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
γεννώμενον рождаемое 1080 V-PPP-NSN
ἅγιον Святое 40 A-NSN
κληθήσεται, будет названо, 2564 V-FPI-3S
υἱὸς Сын 5207 N-NSM
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
36
καὶ И 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
Ἐλισάβετ Елизавета 1665 N-PRI
 1510 T-NSF
συγγενίς родственница 4773 N-NSF
σου Твоя 4675 P-2GS
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὴ она 846 P-NSF
συνείληφεν зачала 4815 V-2RAI-3S
υἱὸν сына 5207 N-ASM
ἐν в 1722 PREP
γήρει старости 1094 N-DSN
αὐτῆς, её, 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
οὗτος этот 3778 D-NSM
μὴν месяц 3375 N-NSM
ἕκτος шестой 1622 A-NSM
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
αὐτῇ ей 846 P-DSF
τῇ  3588 T-DSF
καλουμένῃ называемой 2564 V-PPP-DSF
στείρᾳ· бесплодной; 4723 N-DSF
37
ὅτι потому что 3754 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀδυνατήσει будет невозможно 101 V-FAI-3S
παρὰ у 3844 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
πᾶν всякое 3956 A-NSN
ῥῆμα. слово. 4487 N-NSN
38
εἶπεν Сказала 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
Μαριάμ, Мариам, 3137 N-PRI
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
 1510 T-NSF
δούλη Раба 1399 N-NSF
κυρίου· Го́спода; 2962 N-GSM
γένοιτό пусть осуществится 1096 V-2ADO-3S
μοι Мне 3427 P-1DS
κατὰ по 2596 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ῥῆμά слову 4487 N-ASN
σου. твоему. 4675 P-2GS
καὶ И 2532 CONJ
ἀπῆλθεν ушёл 565 V-2AAI-3S
ἀπ᾽ от 575 PREP
αὐτῆς Неё 846 P-GSF
 3588 T-NSM
ἄγγελος. ангел. 32 N-NSM
39
Ἀναστᾶσα Вставшая 450 V-2AAP-NSF
δὲ же 1161 CONJ
Μαριὰμ Мариам 3137 N-PRI
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
ταύταις эти 3778 D-DPF
ἐπορεύθη пошла 4198 V-AOI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ὀρεινὴν горную [местность] 3714 A-ASF
μετὰ с 3326 PREP
σπουδῆς поспешностью 4710 N-GSF
εἰς в 1519 PREP
πόλιν город 4172 N-ASF
Ἰούδα, Иуды, 2455 N-GSM
40
καὶ и 2532 CONJ
εἰσῆλθεν вошла 1525 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
Ζαχαρίου Захарии 2197 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἠσπάσατο поприветствовала 782 V-ADI-3S
τὴν  3588 T-ASF
Ἐλισάβετ. Елизавету. 1665 N-PRI
41
καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ὡς как 5613 ADV
ἤκουσεν услышала 191 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
ἀσπασμὸν приветствие 783 N-ASM
τῆς  3588 T-GSF
Μαρίας Марии 3137 N-GSF
 1510 T-NSF
Ἐλισάβετ, Елизавета, 1665 N-PRI
ἐσκίρτησεν запрыгал 4640 V-AAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
βρέφος младенец 1025 N-NSN
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
κοιλίᾳ утробе 2836 N-DSF
αὐτῆς, её, 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπλήσθη наполнилась 4130 V-API-3S
πνεύματος Духом 4151 N-GSN
ἁγίου Святым 40 A-GSN
 1510 T-NSF
Ἐλισάβετ, Елизавета, 1665 N-PRI
42
καὶ и 2532 CONJ
ἀνεφώνησεν возгласила 400 V-AAI-3S
κραυγῇ криком 2906 N-DSF
μεγάλῃ громким 3173 A-DSF
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν, сказала, 2036 V-2AAI-3S
Εὐλογημένη Благословенна 2127 V-RPP-NSF
σὺ Ты 4771 P-2NS
ἐν в 1722 PREP
γυναιξίν, женщинах, 1135 N-DPF
καὶ и 2532 CONJ
εὐλογημένος благословен 2127 V-RPP-NSM
 3588 T-NSM
καρπὸς плод 2590 N-NSM
τῆς  3588 T-GSF
κοιλίας утробы 2836 N-GSF
σου. Твоей. 4675 P-2GS
43
καὶ И 2532 CONJ
πόθεν откуда 4159 ADV-I
μοι мне 3427 P-1DS
τοῦτο это 5124 D-NSN
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἔλθῃ пришла 2064 V-2AAS-3S
 1510 T-NSF
μήτηρ Мать 3384 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
μου моего 3450 P-1GS
πρὸς ко 4314 PREP
ἐμέ; мне? 1691 P-1AS
44
ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὡς как 5613 ADV
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
 1510 T-NSF
φωνὴ голос 5456 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
ἀσπασμοῦ приветствия 783 N-GSM
σου Твоего 4675 P-2GS
εἰς в 1519 PREP
τὰ  3588 T-APN
ὦτά уши 3775 N-APN
μου, мои, 3450 P-1GS
ἐσκίρτησεν запрыгал 4640 V-AAI-3S
ἐν в 1722 PREP
ἀγαλλιάσει ликовании 20 N-DSF
τὸ  3588 T-NSN
βρέφος младенец 1025 N-NSN
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
κοιλίᾳ утробе 2836 N-DSF
μου. моей. 3450 P-1GS
45
καὶ И 2532 CONJ
μακαρία блаженна 3107 A-NSF
 1510 T-NSF
πιστεύσασα поверившая 4100 V-AAP-NSF
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
τελείωσις совершение 5050 N-NSF
τοῖς  3588 T-DPN
λελαλημένοις произнесённому 2980 V-RPP-DPN
αὐτῇ Ей 846 P-DSF
παρὰ от 3844 PREP
κυρίου. Го́спода. 2962 N-GSM
46
Καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν сказала 2036 V-2AAI-3S
Μαριάμ, Мариам, 3137 N-PRI
47
Μεγαλύνει Возвеличивает 3170 V-PAI-3S
 1510 T-NSF
ψυχή душа́ 5590 N-NSF
μου Моя 3450 P-1GS
τὸν  3588 T-ASM
κύριον, Го́спода, 2962 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἠγαλλίασεν возликовал 21 V-AAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμά Дух 4151 N-NSN
μου Мой 3450 P-1GS
ἐπὶ о 1909 PREP
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ Боге 2316 N-DSM
τῷ  3588 T-DSM
σωτῆρί Спасителе 4990 N-DSM
μου, Моём, 3450 P-1GS
48
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐπέβλεψεν Он обратил взгляд 1914 V-AAI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ταπείνωσιν ничтожность 5014 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
δούλης рабы 1399 N-GSF
αὐτοῦ. Его. 846 P-GSM
ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
νῦν ныне 3568 ADV
μακαριοῦσίν будут прославлять как блаженную 3106 V-FAI-3P-ATT
με Меня 3165 P-1AS
πᾶσαι все 3956 A-NPF
αἱ  3588 T-NPF
γενεαί· поколения; 1074 N-NPF
49
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐποίησέν сделал 4160 V-AAI-3S
μοι Мне 3427 P-1DS
μεγάλα великое 3173 A-APN
 3588 T-NSM
δυνατός, Сильный, 1415 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἅγιον свято 40 A-ASN
τὸ  3588 T-NSN
ὄνομα имя 3686 N-NSN
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
50
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
ἔλεος милость 1656 N-NSN
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
εἰς в 1519 PREP
γενεὰς поколения 1074 N-APF
καὶ и 2532 CONJ
γενεὰς поколения 1074 N-APF
τοῖς  3588 T-DPM
φοβουμένοις боящимся 5399 V-PNP-DPM
αὐτόν. Его. 846 P-ASM
51
Ἐποίησεν Он сделал 4160 V-AAI-3S
κράτος силу 2904 N-ASN
ἐν в 1722 PREP
βραχίονι руке 1023 N-DSM
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
διεσκόρπισεν он рассредоточил 1287 V-AAI-3S
ὑπερηφάνους надменных 5244 A-APM
διανοίᾳ разумом 1271 N-DSF
καρδίας се́рдца 2588 N-GSF
αὐτῶν· их; 846 P-GPM
52
καθεῖλεν Он снял 2507 V-2AAI-3S
δυνάστας правителей 1413 N-APM
ἀπὸ с 575 PREP
θρόνων престолов 2362 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ὕψωσεν возвысил 5312 V-AAI-3S
ταπεινούς, ничтожных, 5011 A-APM
53
πεινῶντας голодающих 3983 V-PAP-APM
ἐνέπλησεν Он наполнил 1705 V-AAI-3S
ἀγαθῶν добро́м 18 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
πλουτοῦντας сущих в богатстве 4147 V-PAP-APM
ἐξαπέστειλεν Он отослал 1821 V-AAI-3S
κενούς. пустых. 2756 A-APM
54
ἀντελάβετο Он принял участие 482 V-2ADI-3S
Ἰσραὴλ [в] Израиле 2474 N-PRI
παιδὸς слуге 3816 N-GSM
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
μνησθῆναι вспомнить 3415 V-APN
ἐλέους, милость, 1656 N-GSN
55
καθὼς как 2531 ADV
ἐλάλησεν Он сказал 2980 V-AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς  3588 T-APM
πατέρας отцам 3962 N-APM
ἡμῶν, нашим, 2257 P-1GP
τῷ  3588 T-DSM
Ἀβραὰμ Аврааму 11 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
τῷ  3588 T-DSN
σπέρματι семени 4690 N-DSN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
εἰς во 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
αἰῶνα. век. 165 N-ASM
56
Ἔμεινεν Осталась 3306 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
Μαριὰμ Мариам 3137 N-PRI
σὺν с 4862 PREP
αὐτῇ ней 846 P-DSF
ὡς приблизительно 5613 ADV
μῆνας месяцев 3376 N-APM
τρεῖς, три, 5140 A-APM
καὶ и 2532 CONJ
ὑπέστρεψεν возвратилась 5290 V-AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
αὐτῆς. Её. 846 P-GSF
57
Τῇ  3588 T-DSF
δὲ Же 1161 CONJ
Ἐλισάβετ Елизавете 1665 N-PRI
ἐπλήσθη исполнилось 4130 V-API-3S
 3588 T-NSM
χρόνος время 5550 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSN
τεκεῖν [чтобы] родить 5088 V-2AAN
αὐτήν, ей, 846 P-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐγέννησεν она родила 1080 V-AAI-3S
υἱόν. сына. 5207 N-ASM
58
καὶ И 2532 CONJ
ἤκουσαν услышали 191 V-AAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
περίοικοι окрестные жители 4040 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
συγγενεῖς родственники 4773 A-NPM
αὐτῆς её 846 P-GSF
ὅτι что 3754 CONJ
ἐμεγάλυνεν сделал великое 3170 V-IAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
τὸ  3588 T-ASN
ἔλεος милость 1656 N-ASN
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτῆς, ней, 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
συνέχαιρον радовались с 4796 V-IAI-3P
αὐτῇ. ней. 846 P-DSF
59
Καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ὀγδόῃ восьмой 3590 A-DSF
ἦλθον они пришли 2064 V-2AAI-3P
περιτεμεῖν обрезать 4059 V-2AAN
τὸ  3588 T-ASN
παιδίον, ребёнка, 3813 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
ἐκάλουν они называли 2564 V-IAI-3P
αὐτὸ его 846 P-ASN
ἐπὶ по 1909 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὀνόματι имени 3686 N-DSN
τοῦ  3588 T-GSM
πατρὸς отца 3962 N-GSM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
Ζαχαρίαν. Захарией. 2197 N-ASM
60
καὶ И 2532 CONJ
ἀποκριθεῖσα ответившая 611 V-AOP-NSF
 1510 T-NSF
μήτηρ мать 3384 N-NSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
εἶπεν, сказала, 2036 V-2AAI-3S
Οὐχί, нет, 3780 PRT-N
ἀλλὰ но 235 CONJ
κληθήσεται будет назван 2564 V-FPI-3S
Ἰωάννης. Иоанн. 2491 N-NSM
61
καὶ И 2532 CONJ
εἶπαν они сказали 3004 V-2AAI-3P
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὴν ней 846 P-ASF
ὅτι что 3754 CONJ
Οὐδείς Никто 3762 A-NSM-N
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἐκ из 1537 PREP
τῆς  3588 T-GSF
συγγενείας родни 4772 N-GSF
σου твоей 4675 P-2GS
ὃς который 3739 R-NSM
καλεῖται называется 2564 V-PPI-3S
τῷ  3588 T-DSN
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
τούτῳ. этим. 5129 D-DSN
62
ἐνένευον Они кивали 1770 V-IAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
τῷ  3588 T-DSM
πατρὶ отцу 3962 N-DSM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
τὸ  3588 T-ASN
τί что 5100 I-ASN
ἂν  302 PRT
θέλοι он желал [бы] 2309 V-PAO-3S
καλεῖσθαι называть 2564 V-PPN
αὐτό. его. 846 P-ASN
63
καὶ И 2532 CONJ
αἰτήσας попросивший 154 V-AAP-NSM
πινακίδιον дощечку 4093 N-ASN
ἔγραψεν он написал 1125 V-AAI-3S
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Ἰωάννης Иоанн 2491 N-NSM
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
ὄνομα имя 3686 N-NSN
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
καὶ И 2532 CONJ
ἐθαύμασαν удивились 2296 V-AAI-3P
πάντες. все. 3956 A-NPM
64
ἀνεῴχθη Был открыт 455 V-API-3S
δὲ же 1161 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
στόμα рот 4750 N-NSN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
παραχρῆμα тотчас 3916 ADV
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
γλῶσσα язык 1100 N-NSF
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐλάλει он говорил 2980 V-IAI-3S
εὐλογῶν благословляющий 2127 V-PAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
θεόν. Бога. 2316 N-ASM
65
καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
πάντας всех 3956 A-APM
φόβος страх 5401 N-NSM
τοὺς  3588 T-APM
περιοικοῦντας живущих окрест 4039 V-PAP-APM
αὐτούς, них, 846 P-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἐν во 1722 PREP
ὅλῃ всей 3650 A-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ὀρεινῇ горной [местности] 3714 A-DSF
τῆς  3588 T-GSF
Ἰουδαίας Иудеи 2449 N-GSF
διελαλεῖτο рассказывались 1255 V-IPI-3S
πάντα все 3956 A-NPN
τὰ  3588 T-NPN
ῥήματα слова́ 4487 N-NPN
ταῦτα, эти, 5023 D-NPN
66
καὶ и 2532 CONJ
ἔθεντο положили 5087 V-2AMI-3P
πάντες все 3956 A-NPM
οἱ  3588 T-NPM
ἀκούσαντες услышавшие 191 V-AAP-NPM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
καρδίᾳ сердце 2588 N-DSF
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Τί Что 5100 I-NSN
ἄρα тогда 686 PRT-I
τὸ  3588 T-NSN
παιδίον ребёнок 3813 N-NSN
τοῦτο этот 5124 D-NSN
ἔσται; будет? 1510 V-FDI-3S
καὶ И 2532 CONJ
γὰρ ведь 1063 CONJ
χεὶρ рука 5495 N-NSF
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἦν была 3739 V-IAI-3S
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτοῦ. ним. 846 P-GSM
67
Καὶ И 2532 CONJ
Ζαχαρίας Захария 2197 N-NSM
 3588 T-NSM
πατὴρ отец 3962 N-NSM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐπλήσθη наполнился 4130 V-API-3S
πνεύματος Духом 4151 N-GSN
ἁγίου Святым 40 A-GSN
καὶ и 2532 CONJ
ἐπροφήτευσεν произнёс пророчество 4395 V-AAI-3S
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
68
Εὐλογητὸς Благословен 2128 A-NSM
κύριος Господь 2962 N-NSM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
Ἰσραήλ, Израиля, 2474 N-PRI
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐπεσκέψατο Он посетил 1980 V-ADI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
λύτρωσιν освобождение 3085 N-ASF
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ народу 2992 N-DSM
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
69
καὶ и 2532 CONJ
ἤγειρεν поднял 1453 V-AAI-3S
κέρας рог 2768 N-ASN
σωτηρίας спасения 4991 N-GSF
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
ἐν в 1722 PREP
οἴκῳ доме 3624 N-DSM
Δαυὶδ Давида 1138 N-PRI
παιδὸς слуги́ 3816 N-GSM
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
70
καθὼς как 2531 ADV
ἐλάλησεν сказал 2980 V-AAI-3S
διὰ через 1223 PREP
στόματος уста 4750 N-GSN
τῶν  3588 T-GPM
ἁγίων святых 40 A-GPM
ἀπ᾽ от 575 PREP
αἰῶνος ве́ка 165 N-GSM
προφητῶν пророков 4396 N-GPM
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
71
σωτηρίαν спасение 4991 N-ASF
ἐξ из 1537 PREP
ἐχθρῶν врагов 2190 A-GPM
ἡμῶν наших 2257 P-1GP
καὶ и 2532 CONJ
ἐκ из 1537 PREP
χειρὸς руки́ 5495 N-GSF
πάντων всех 3956 A-GPM
τῶν  3588 T-GPM
μισούντων ненавидящих 3404 V-PAP-GPM
ἡμᾶς· нас; 2248 P-1AP
72
ποιῆσαι сделать 4160 V-AAN
ἔλεος милость 1656 N-ASN
μετὰ с 3326 PREP
τῶν  3588 T-GPM
πατέρων отцами 3962 N-GPM
ἡμῶν нашими 2257 P-1GP
καὶ и 2532 CONJ
μνησθῆναι вспомнить 3415 V-APN
διαθήκης завет 1242 N-GSF
ἁγίας святой 40 A-GSF
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
73
ὅρκον клятву 3727 N-ASM
ὃν которой 3739 R-ASM
ὤμοσεν Он поклялся 3660 V-AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
Ἀβραὰμ Аврааму 11 N-PRI
τὸν  3588 T-ASM
πατέρα отцу 3962 N-ASM
ἡμῶν, нашему, 2257 P-1GP
τοῦ  3588 T-GSN
δοῦναι дать 1325 V-2AAN
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
74
ἀφόβως бесстрашно 870 ADV
ἐκ из 1537 PREP
χειρὸς руки́ 5495 N-GSF
ἐχθρῶν врагов 2190 A-GPM
ῥυσθέντας избавленных 4506 V-APP-APM
λατρεύειν служить 3000 V-PAN
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
75
ἐν в 1722 PREP
ὁσιότητι святости 3742 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
δικαιοσύνῃ праведности 1343 N-DSF
ἐνώπιον перед 1799 ADV
αὐτοῦ Ним 846 P-GSM
πάσαις [во] все 3956 A-DPF
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
ἡμῶν. наши. 2257 P-1GP
76
Καὶ И 2532 CONJ
σὺ ты 4771 P-2NS
δέ, же, 1161 CONJ
παιδίον, дитя, 3813 N-VSN
προφήτης пророк 4396 N-NSM
ὑψίστου Высочайшего 5310 A-GSM-S
κληθήσῃ, будешь назван, 2564 V-FPI-2S
προπορεύσῃ будешь продвигаться 4313 V-FDI-2S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐνώπιον перед 1799 ADV
κυρίου Господом 2962 N-GSM
ἑτοιμάσαι приготовить 2090 V-AAN
ὁδοὺς пути 3598 N-APF
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
77
τοῦ  3588 T-GSN
δοῦναι [чтобы] дать 1325 V-2AAN
γνῶσιν знание 1108 N-ASF
σωτηρίας спасения 4991 N-GSF
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ народу 2992 N-DSM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἐν в 1722 PREP
ἀφέσει прощении 859 N-DSF
ἁμαρτιῶν грехов 266 N-GPF
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
78
διὰ из-за 1223 PREP
σπλάγχνα внутренностей 4698 N-APN
ἐλέους милости 1656 N-GSN
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἡμῶν, нашего, 2257 P-1GP
ἐν в 1722 PREP
οἷς которых 3739 R-DPN
ἐπισκέψεται посетит 1980 V-FDI-3S
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
ἀνατολὴ восход 395 N-NSF
ἐξ с 1537 PREP
ὕψους, высоты́, 5311 N-GSN
79
ἐπιφᾶναι дать свет 2014 V-AAN
τοῖς которым 3588 T-DPM
ἐν во 1722 PREP
σκότει тьме 4655 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
σκιᾷ те́ни 4639 N-DSF
θανάτου смерти 2288 N-GSM
καθημένοις, сидящим, 2521 V-PNP-DPM
τοῦ  3588 T-GSN
κατευθῦναι [чтобы] выпрямить 2720 V-AAN
τοὺς  3588 T-APM
πόδας но́ги 4228 N-APM
ἡμῶν наши 2257 P-1GP
εἰς в 1519 PREP
ὁδὸν путь 3598 N-ASF
εἰρήνης. мира. 1515 N-GSF
80
Τὸ  3588 T-NSN
δὲ Же 1161 CONJ
παιδίον ребёнок 3813 N-NSN
ηὔξανεν рос 837 V-IAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐκραταιοῦτο укреплялся 2901 V-IPI-3S
πνεύματι, духом, 4151 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
ἦν был 3739 V-IAI-3S
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἐρήμοις пустынных 2048 A-DPF
ἕως до 2193 ADV
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
ἀναδείξεως выказывания 323 N-GSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
Ἰσραήλ. Израилю. 2474 N-PRI
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Луки, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

От Луки 1 глава в переводах:
От Луки 1 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Лингвистический. Роджерс
 11. Комментарии Давида Стерна
 12. Библия говорит сегодня
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.