Библия » VIN Подстрочник Винокурова

1 Петра 1 1-е послание Петра 1 глава

1
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
ἀπόστολος апостол 652 N-NSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
ἐκλεκτοῖς выбранным 1588 A-DPM
παρεπιδήμοις постояльцам 3927 A-DPM
διασπορᾶς рассеяния 1290 N-GSF
Πόντου, Понта, 4195 N-GSM
Γαλατίας, Галатии, 1053 N-GSF
Καππαδοκίας, Кападокии, 2587 N-GSF
Ἀσίας, Азии, 773 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
Βιθυνίας, Вифинии, 978 N-GSF
2
κατὰ по 2596 PREP
πρόγνωσιν промыслу 4268 N-ASF
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
πατρός, Отца, 3962 N-GSM
ἐν в 1722 PREP
ἁγιασμῷ освящении 38 N-DSM
πνεύματος, Духа, 4151 N-GSN
εἰς для 1519 PREP
ὑπακοὴν послушания 5218 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ῥαντισμὸν окропления 4473 N-ASM
αἵματος кровью 129 N-GSN
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ· Христа; 5547 N-GSM
χάρις благодать 5485 N-NSF
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
καὶ и 2532 CONJ
εἰρήνη мир 1515 N-NSF
πληθυνθείη. пусть будет умножен. 4129 V-APO-3S
3
Εὐλογητὸς Благословен 2128 A-NSM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
πατὴρ Отец 3962 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
 3588 T-NSM
κατὰ по 2596 PREP
τὸ  3588 T-ASN
πολὺ многой 4183 A-ASN
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἔλεος милости 1656 N-ASN
ἀναγεννήσας возродивший 313 V-AAP-NSM
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
εἰς для 1519 PREP
ἐλπίδα надежды 1680 N-ASF
ζῶσαν живущей 2198 V-PAP-ASF
δι᾽ через 1223 PREP
ἀναστάσεως воскресение 386 N-GSF
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
ἐκ из 1537 PREP
νεκρῶν, мёртвых, 3498 A-GPM
4
εἰς для 1519 PREP
κληρονομίαν наследства 2817 N-ASF
ἄφθαρτον нетленного 862 A-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἀμίαντον нескверного 283 A-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἀμάραντον, неувядаемого, 263 A-ASF
τετηρημένην сохранённого 5083 V-RPP-ASF
ἐν в 1722 PREP
οὐρανοῖς небесах 3772 N-DPM
εἰς для 1519 PREP
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
5
τοὺς  3588 T-APM
ἐν в 1722 PREP
δυνάμει силе 1411 N-DSF
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
φρουρουμένους сторожимых 5432 V-PPP-APM
διὰ через 1223 PREP
πίστεως веру 4102 N-GSF
εἰς в 1519 PREP
σωτηρίαν спасение 4991 N-ASF
ἑτοίμην готовое 2092 A-ASF
ἀποκαλυφθῆναι быть открытым 601 V-APN
ἐν в 1722 PREP
καιρῷ время 2540 N-DSM
ἐσχάτῳ. последнее. 2078 A-DSM-S
6
ἐν В 1722 PREP
котором 3739 R-DSM
ἀγαλλιᾶσθε, ликуете, 21 V-PNI-2P
ὀλίγον немного 3641 A-ASN
ἄρτι сейчас 737 ADV
εἰ если 1487 COND
δέον надлежащее 1163 V-PAP-NSN
[ἐστὶν] есть 1510 V-PAI-3S
λυπηθέντες опечаленные 3076 V-APP-NPM
ἐν в 1722 PREP
ποικίλοις различных 4164 A-DPM
πειρασμοῖς, искушениях, 3986 N-DPM
7
ἵνα чтобы 2443 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
δοκίμιον испытанность 1383 N-NSN
ὑμῶν вашей 5216 P-2GP
τῆς  3588 T-GSF
πίστεως веры 4102 N-GSF
πολυτιμότερον многоценнейшей 4186 A-NSN-C
χρυσίου золота 5553 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSN
ἀπολλυμένου, гибнущего, 622 V-PMP-GSN
διὰ через 1223 PREP
πυρὸς огонь 4442 N-GSN
δὲ же 1161 CONJ
δοκιμαζομένου, испытываемого, 1381 V-PPP-GSN
εὑρεθῇ найдена 2147 V-APS-3S
εἰς для 1519 PREP
ἔπαινον похвалы 1868 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
δόξαν славы 1391 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τιμὴν чести 5092 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
ἀποκαλύψει открытии 602 N-DSF
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ. Христа. 5547 N-GSM
8
ὃν Которого 3739 R-ASM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἰδόντες увидевшие 1492 V-2AAP-NPM
ἀγαπᾶτε, лю́бите, 25 V-PAI-2P
εἰς в 1519 PREP
ὃν Которого 3739 R-ASM
ἄρτι сейчас 737 ADV
μὴ не 3361 PRT-N
ὁρῶντες видящие 3708 V-PAP-NPM
πιστεύοντες верящие 4100 V-PAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἀγαλλιᾶσθε веселитесь 21 V-PNI-2P
χαρᾷ радостью 5479 N-DSF
ἀνεκλαλήτῳ неизречённой 412 A-DSF
καὶ и 2532 CONJ
δεδοξασμένῃ, исполненной славы, 1392 V-RPP-DSF
9
κομιζόμενοι получающие 2865 V-PMP-NPM
τὸ  3588 T-ASN
τέλος завершением 5056 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
πίστεως веры 4102 N-GSF
[ὑμῶν] вашей 5216 P-2GP
σωτηρίαν спасение 4991 N-ASF
ψυχῶν. душ. 5590 N-GPF
10
Περὶ О 4012 PREP
ἧς котором 3739 R-GSF
σωτηρίας спасении 4991 N-GSF
ἐξεζήτησαν произвели изыскания 1567 V-AAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
ἐξηραύνησαν произвели исследования 1830 V-AAI-3P
προφῆται пророки 4396 N-NPM
οἱ  3588 T-NPM
περὶ о 4012 PREP
τῆς  3588 T-GSF
εἰς в 1519 PREP
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
χάριτος благодати 5485 N-GSF
προφητεύσαντες, произнёсшие пророчества, 4395 V-AAP-NPM
11
ἐραυνῶντες исследующие 2045 V-PAP-NPM
εἰς в 1519 PREP
τίνα которое 5100 I-ASM
или 1510 PRT
ποῖον каковое 4169 I-ASM
καιρὸν время 2540 N-ASM
ἐδήλου являл 1213 V-IAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
ἐν в 1722 PREP
αὐτοῖς них 846 P-DPM
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
προμαρτυρόμενον прежде свидетельствующий 4303 V-PNP-NSN
τὰ  3588 T-APN
εἰς о 1519 PREP
Χριστὸν Христа 5547 N-ASM
παθήματα страданиях 3804 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
τὰς  3588 T-APF
μετὰ после 3326 PREP
ταῦτα этого 5023 D-APN
δόξας· славах; 1391 N-APF
12
οἷς которым 3739 R-DPM
ἀπεκαλύφθη было открыто 601 V-API-3S
ὅτι что 3754 CONJ
οὐχ не 3756 PRT-N
ἑαυτοῖς себе самим 1438 F-3DPM
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
δὲ же 1161 CONJ
διηκόνουν они служили 1247 V-IAI-3P
αὐτά, этим, 846 P-APN
которое 3739 R-APN
νῦν ныне 3568 ADV
ἀνηγγέλη было возвещено 312 V-2API-3S
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
διὰ через 1223 PREP
τῶν  3588 T-GPM
εὐαγγελισαμένων благовозвестивших 2097 V-AMP-GPM
ὑμᾶς вам 5209 P-2AP
[ἐν] в 1722 PREP
πνεύματι Духе 4151 N-DSN
ἁγίῳ Святом 40 A-DSN
ἀποσταλέντι посланном 649 V-2APP-DSN
ἀπ᾽ с 575 PREP
οὐρανοῦ, неба, 3772 N-GSM
εἰς в 1519 PREP
которое 3739 R-APN
ἐπιθυμοῦσιν желают 1937 V-PAI-3P
ἄγγελοι ангелы 32 N-NPM
παρακύψαι. склониться. 3879 V-AAN
13
Διὸ Потому 1352 CONJ
ἀναζωσάμενοι опоясавшие 328 V-AMP-NPM
τὰς  3588 T-APF
ὀσφύας бедра 3751 N-APF
τῆς  3588 T-GSF
διανοίας разума 1271 N-GSF
ὑμῶν, вашего, 5216 P-2GP
νήφοντες, пребывающие трезвые, 3525 V-PAP-NPM
τελείως окончательно 5049 ADV
ἐλπίσατε возымейте надежду 1679 V-AAM-2P
ἐπὶ на 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
φερομένην несомую 5342 V-PPP-ASF
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
χάριν благодать 5485 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
ἀποκαλύψει открытии 602 N-DSF
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ. Христа. 5547 N-GSM
14
ὡς Как 5613 ADV
τέκνα дети 5043 N-NPN
ὑπακοῆς, послушания, 5218 N-GSF
μὴ не 3361 PRT-N
συσχηματιζόμενοι сообразующиеся с 4964 V-PEP-NPM
ταῖς  3588 T-DPF
πρότερον прежде 4386 ADV-C
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἀγνοίᾳ незнании 52 N-DSF
ὑμῶν вашем 5216 P-2GP
ἐπιθυμίαις, страстями, 1939 N-DPF
15
ἀλλὰ но 235 CONJ
κατὰ по 2596 PREP
τὸν  3588 T-ASM
καλέσαντα призвавшему 2564 V-AAP-ASM
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ἅγιον Святому 40 A-ASM
καὶ и 2532 CONJ
αὐτοὶ сами 846 P-NPM
ἅγιοι святые 40 A-NPM
ἐν во 1722 PREP
πάσῃ всем 3956 A-DSF
ἀναστροφῇ поведении 391 N-DSF
γενήθητε, будьте сделаны, 1096 V-AOM-2P
16
διότι потому что 1360 CONJ
γέγραπται написано 1125 V-RPI-3S
[ὅτι] что 3754 CONJ
Ἅγιοι Святые 40 A-NPM
ἔσεσθε, будьте, 1510 V-FDI-2P
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
ἅγιος святой 40 A-NSM
[εἰμι]. есть. 1510 V-PAI-1S
17
Καὶ И 2532 CONJ
εἰ если 1487 COND
πατέρα Отца 3962 N-ASM
ἐπικαλεῖσθε призываете 1941 V-PMI-2P
τὸν  3588 T-ASM
ἀπροσωπολήμπτως беспристрастно 678 ADV
κρίνοντα судящего 2919 V-PAP-ASM
κατὰ по 2596 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἑκάστου каждого 1538 A-GSM
ἔργον, делу, 2041 N-ASN
ἐν в 1722 PREP
φόβῳ страхе 5401 N-DSM
τὸν  3588 T-ASM
τῆς  3588 T-GSF
παροικίας поселения 3940 N-GSF
ὑμῶν вашего 5216 P-2GP
χρόνον время 5550 N-ASM
ἀναστράφητε, оставайтесь, 390 V-2APM-2P
18
εἰδότες знающие 1492 V-RAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
οὐ не 3739 PRT-N
φθαρτοῖς, тленными, 5349 A-DPN
ἀργυρίῳ серебром 694 N-DSN
или 1510 PRT
χρυσίῳ золотом 5553 N-DSN
ἐλυτρώθητε вы были выкуплены 3084 V-API-2P
ἐκ от 1537 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ματαίας суетного 3152 A-GSF
ὑμῶν вашего 5216 P-2GP
ἀναστροφῆς поведения 391 N-GSF
πατροπαραδότου, переданного от отцов, 3970 A-GSF
19
ἀλλὰ но 235 CONJ
τιμίῳ драгоценной 5093 A-DSN
αἵματι кровью 129 N-DSN
ὡς как 5613 ADV
ἀμνοῦ агнца 286 N-GSM
ἀμώμου безупречного 299 A-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀσπίλου незапятнанного 784 A-GSM
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
20
προεγνωσμένου предузнанного 4267 V-RPP-GSM
μὲν же 3303 PRT
πρὸ до 4253 PREP
καταβολῆς основания 2602 N-GSF
κόσμου, мира, 2889 N-GSM
φανερωθέντος явленного 5319 V-APP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐπ᾽ в 1909 PREP
ἐσχάτου последнем 2078 A-GSM-S
τῶν  3588 T-GPM
χρόνων времени 5550 N-GPM
δι᾽ через 1223 PREP
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
21
τοὺς  3588 T-APM
δι᾽ через 1223 PREP
αὐτοῦ Него 846 P-GSM
πιστοὺς верных 4103 A-APM
εἰς для 1519 PREP
θεὸν Бога 2316 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
ἐγείραντα воскресившего 1453 V-AAP-ASM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἐκ из 1537 PREP
νεκρῶν мёртвых 3498 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
δόξαν славу 1391 N-ASF
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
δόντα, давшего, 1325 V-2AAP-ASM
ὥστε так чтобы 5620 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
πίστιν вера 4102 N-ASF
ὑμῶν ваша 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
ἐλπίδα надежда 1680 N-ASF
εἶναι была 1510 V-PAN
εἰς на 1519 PREP
θεόν. Бога. 2316 N-ASM
22
Τὰς  3588 T-APF
ψυχὰς Ду́ши 5590 N-APF
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
ἡγνικότες очистившие 48 V-RAP-NPM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ὑπακοῇ послушании 5218 N-DSF
τῆς  3588 T-GSF
ἀληθείας истине 225 N-GSF
εἰς в 1519 PREP
φιλαδελφίαν братолюбии 5360 N-ASF
ἀνυπόκριτον, нелицемерном, 505 A-ASF
ἐκ от 1537 PREP
[καθαρᾶς] чистого 2513 A-GSF
καρδίας се́рдца 2588 N-GSF
ἀλλήλους друг друга 240 C-APM
ἀγαπήσατε полюби́те 25 V-AAM-2P
ἐκτενῶς, усердно, 1619 ADV
23
ἀναγεγεννημένοι возрождённые 313 V-RPP-NPM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐκ от 1537 PREP
σπορᾶς семени 4701 N-GSF
φθαρτῆς тленного 5349 A-GSF
ἀλλὰ но 235 CONJ
ἀφθάρτου, нетленного, 862 A-GSF
διὰ через 1223 PREP
λόγου слово 3056 N-GSM
ζῶντος живущего 2198 V-PAP-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
μένοντος· остающегося; 3306 V-PAP-GSM
24
διότι потому что 1360 CONJ
πᾶσα вся 3956 A-NSF
σὰρξ плоть 4561 N-NSF
ὡς как 5613 ADV
χόρτος, трава, 5528 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
πᾶσα вся 3956 A-NSF
δόξα слава 1391 N-NSF
αὐτῆς её 846 P-GSF
ὡς как 5613 ADV
ἄνθος цветок 438 N-NSN
χόρτου· травы; 5528 N-GSM
ἐξηράνθη была засушена 3583 V-API-3S
 3588 T-NSM
χόρτος, трава, 5528 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
ἄνθος цветок 438 N-NSN
ἐξέπεσεν· опал; 1601 V-2AAI-3S
25
τὸ  3588 T-NSN
δὲ же 1161 CONJ
ῥῆμα слово 4487 N-NSN
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
μένει остаётся 3306 V-PAI-3S
εἰς на 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
αἰῶνα. век. 165 N-ASM
τοῦτο Это 5124 D-NSN
δέ же 1161 CONJ
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
ῥῆμα слово 4487 N-NSN
τὸ  3588 T-NSN
εὐαγγελισθὲν благовозвещённое 2097 V-APP-NSN
εἰς в 1519 PREP
ὑμᾶς. вас. 5209 P-2AP
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Первое соборное послание апостола Петра, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

1 Петра 1 глава в переводах:
1 Петра 1 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Лингвистический. Роджерс
 11. Комментарии Давида Стерна
 12. Библия говорит сегодня
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.