1
Καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ἐν когда 1722 PREP
τῷ   3588 T-DSN
κρίνειν судили 2919 V-PAN
τοὺς   3588 T-APM
κριτὰς судьи 2923 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἐγένετο случился 1096 V-2ADI-3S
λιμὸς голод 3042 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῇ   3588 T-DSF
γῇ, земле, 1093 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπορεύθη пошёл 4198 V-AOI-3S
ἀνὴρ человек 435 N-NSM
ἀπὸ из 575 PREP
Βαιθλεεμ Вифлеема   N-NS
τῆς   3588 T-GSF
Ιουδα Иуды 2455 N-PRI
τοῦ   3588 T-GSN
παροικῆσαι пожить 3939 V-AAN
ἐν на 1722 PREP
ἀγρῷ поле 68 N-DSM
Μωαβ, Моава,   N-ASM
αὐτὸς он 846 P-NSM
καὶ и 2532 CONJ
  1510 T-NSF
γυνὴ жена 1135 N-NSF
αὐτοῦ его 846 D-GSM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ   3588 T-NPM
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-NPM
αὐτοῦ. его. 846 D-GSM
2
καὶ И 2532 CONJ
ὄνομα имя 3686 N-NSN
τῷ   3588 T-DSM
ἀνδρὶ человеку 435 N-DSM
Ἀβιμελεχ, Елимелех,   N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ὄνομα имя 3686 N-NSN
τῇ   3588 T-DSF
γυναικὶ жене 1135 N-DSF
αὐτοῦ его 846 D-GSM
Νωεμιν, Ноеминь,   N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
ὄνομα имя 3686 N-NSN
τοῖς   3588 T-DPM
δυσὶν двум 1417 N-NUI
υἱοῖς сыновьям 5207 N-DPM
αὐτοῦ его 846 D-GSM
Μααλων Махлон   N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Χελαιων, Хилеон,   N-NSM
Εφραθαῖοι Ефрафяне   N-NPM
ἐκ из 1537 PREP
Βαιθλεεμ Вифлеема   N-NS
τῆς   3588 T-GSF
Ιουδα· Иуды; 2455 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
ἤλθοσαν [они] пришли 2064 V-AAI-3P
εἰς на 1519 PREP
ἀγρὸν поле 68 N-ASM
Μωαβ Моава   N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἦσαν были 1510 V-IAI-3P
ἐκεῖ. там. 1563 ADV
3
καὶ И 2532 CONJ
ἀπέθανεν умер 599 V-2AAI-3S
Ἀβιμελεχ Елимелех   N-NSM
  3588 T-NSM
ἀνὴρ муж 435 N-NSM
τῆς   3588 T-GSF
Νωεμιν, Ноеминь,   N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
κατελείφθη была оставлена 2641 V-API-3S
αὐτὴ она 846 P-NSF
καὶ и 2532 CONJ
οἱ   3588 T-NPM
δύο два 1417 A-NUI
υἱοὶ сына 5207 N-NPM
αὐτῆς. её. 846 P-GSF
4
καὶ И 2532 CONJ
ἐλάβοσαν [они] взяли 2983 V-AAI-3P
ἑαυτοῖς себе 1438 F-3DPM
γυναῖκας жён 1135 N-APF
Μωαβίτιδας, Моавитянок,   A-APF
ὄνομα имя 3686 N-NSN
τῇ   3588 T-DSF
μιᾷ одной 1520 A-DSF
Ορφα, Орфа,   N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
ὄνομα имя 3686 N-NSN
τῇ   3588 T-DSF
δευτέρᾳ второй 1208 A-DSF
Ρουθ· Руфь; 4503 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
κατῴκησαν жили 2730 V-AAI-3P
ἐκεῖ там 1563 ADV
ὡς приблизительно 5613 ADV
δέκα десять 1176 A-NUI
ἔτη. лет. 2094 N-APN
5
καὶ И 2532 CONJ
ἀπέθανον умерли 599 V-AAI-3P
καί и 2532 CONJ
γε даже 1065 PRT
ἀμφότεροι, оба, 297 A-NPM
Μααλων Махлон   N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Χελαιων, Хилеон,   N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
κατελείφθη была оставлена 2641 V-API-3S
  1510 T-NSF
γυνὴ жена 1135 N-NSF
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ   3588 T-GSM
ἀνδρὸς мужа 435 N-GSM
αὐτῆς её 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν   3588 T-GPM
δύο двух 1417 A-NUI
υἱῶν сыновей 5207 N-GPM
αὐτῆς. её. 846 P-GSF
6
καὶ И 2532 CONJ
ἀνέστη встала 450 V-2AAI-3S
αὐτὴ она 846 P-NSF
καὶ и 2532 CONJ
αἱ   3588 T-NPF
δύο две 1417 A-NUI
νύμφαι невестки 3565 N-NPF
αὐτῆς её 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀπέστρεψαν обратились они 654 V-AAI-3P
ἐξ с 1537 PREP
ἀγροῦ по́ля 68 N-GSM
Μωαβ, Моава,   N-ASM
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἤκουσαν они услышали 191 V-AAI-3P
ἐν на 1722 PREP
ἀγρῷ поле 68 N-DSM
Μωαβ Моава   N-ASM
ὅτι что 3754 CONJ
ἐπέσκεπται посетил 1980 V-RMI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
τὸν   3588 T-ASM
λαὸν народ 2992 N-ASM
αὐτοῦ Его 846 D-GSM
δοῦναι [чтобы] дать 1325 V-2AAN
αὐτοῖς им 846 D-DPM
ἄρτους. хлеба. 740 N-APM
7
καὶ И 2532 CONJ
ἐξῆλθεν вышла она 1831 V-2AAI-3S
ἐκ из 1537 PREP
τοῦ   3588 T-GSM
τόπου, ме́ста, 5117 N-GSM
οὗ где 3739 ADV
ἦν была 3739 V-IAI-3S
ἐκεῖ, там, 1563 ADV
καὶ и 2532 CONJ
αἱ   3588 T-NPF
δύο две 1417 A-NUI
νύμφαι невестки 3565 N-NPF
αὐτῆς её 846 P-GSF
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτῆς· ней; 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπορεύοντο они шли 4198 V-INI-3P
ἐν по 1722 PREP
τῇ   3588 T-DSF
ὁδῷ пути 3598 N-DSF
τοῦ [чтобы] 3588 T-GSN
ἐπιστρέψαι вернуться 1994 V-AAN
εἰς в 1519 PREP
τὴν   3588 T-ASF
γῆν землю 1093 N-ASF
Ιουδα. Иуды. 2455 N-PRI
8
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν сказала 2036 V-2AAI-3S
Νωεμιν Ноеминь   N-NSF
ταῖς   3588 T-DPF
νύμφαις невесткам 3565 N-DPF
αὐτῆς её: 846 P-GSF
Πορεύεσθε Идите 4198 V-PNM-2P
δὴ поэтому 1211 PRT
ἀποστράφητε вернитесь 654 V-APD-2P
ἑκάστη каждая 1538 A-NSF
εἰς в 1519 PREP
οἶκον дом 3624 N-ASM
μητρὸς матери 3384 N-GSF
αὐτῆς· её; 846 P-GSF
ποιήσαι пусть сотворит 4160 V-AAN
κύριος Господь 2962 N-NSM
μεθ᾽ с 3326 PREP
ὑμῶν вами 5216 P-2GP
ἔλεος, милость, 1656 N-ASN
καθὼς как 2531 ADV
ἐποιήσατε вы сделали 4160 V-AAI-2P
μετὰ с 3326 PREP
τῶν   3588 T-GPM
τεθνηκότων умершими 2348 V-RAPGP
καὶ и 2532 CONJ
μετ᾽ со 3326 PREP
ἐμοῦ· мной; 1700 P-1GS
9
δῴη пусть даст 1325 V-2AAO-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
καὶ и 2532 CONJ
εὕροιτε найдёте 2147 V-AAO-2P
ἀνάπαυσιν покой 372 N-ASF
ἑκάστη каждая 1538 A-NSF
ἐν в 1722 PREP
οἴκῳ доме 3624 N-DSM
ἀνδρὸς мужа 435 N-GSM
αὐτῆς. её. 846 P-GSF
καὶ И 2532 CONJ
κατεφίλησεν поцеловала 2705 V-AAI-3S
αὐτάς, их, 846 P-APF
καὶ а 2532 CONJ
ἐπῆραν они подняли 1869 V-AAI-3P
τὴν   3588 T-ASF
φωνὴν голос 5456 N-ASF
αὐτῶν их 846 D-GPF
καὶ и 2532 CONJ
ἔκλαυσαν. плакали. 2799 V-AAI-3P
10
καὶ И 2532 CONJ
εἶπαν они сказали 3004 V-2AAI-3P
αὐτῇ ей: 846 P-DSF
Μετὰ Вместе [с] 3326 PREP
σοῦ тобой 4675 P-2GS
ἐπιστρέφομεν возвратимся 1994 V-PAI-1P
εἰς в 1519 PREP
τὸν   3588 T-ASM
λαόν народ 2992 N-ASM
σου. твой. 4675 P-2GS
11
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν сказала 2036 V-2AAI-3S
Νωεμιν Ноеминь:   N-NSF
Ἐπιστράφητε Вернитесь 1994 V-APD-2P
δή, же, 1211 PRT
θυγατέρες дочери 2364 N-VPF
μου· мои; 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
ἵνα для 2443 CONJ
τί чего 5100 I-ASN
πορεύεσθε идти 4198 V-PNM-2P
μετ᾽ со 3326 PREP
ἐμοῦ мной? 1700 P-1GS
μὴ Разве 3361 PRT-N
ἔτι ещё 2089 ADV
μοι [у] меня 3427 P-1DS
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-NPM
ἐν в 1722 PREP
τῇ   3588 T-DSF
κοιλίᾳ утробе 2836 N-DSF
μου моей 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
ἔσονται они будут 1510 V-FDI-3P
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
εἰς в 1519 PREP
ἄνδρας мужей? 435 N-APM
12
ἐπιστράφητε вернитесь 1994 V-APD-2P
δή, же, 1211 PRT
θυγατέρες дочери 2364 N-VPF
μου, мои, 3450 P-1GS
διότι потому что 1360 CONJ
γεγήρακα состарилась 1095 V-RAI-1S
τοῦ [чтобы] 3588 T-GSN
μὴ не 3361 PRT-N
εἶναι быть 1510 V-PAN
ἀνδρί· мужу; 435 N-DSM
ὅτι что же 3754 CONJ
εἶπα скажу 2036 V-2AAI-1S
ὅτι что 3754 CONJ
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
μοι мне 3427 P-1DS
ὑπόστασις основание 5287 N-NSF
τοῦ [чтобы] 3588 T-GSN
γενηθῆναί быть сделанной 1096 V-AON
με мне 3165 P-1AS
ἀνδρὶ [с] мужем 435 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
τέξομαι рожу 5088 V-FAI-1S
υἱούς, сыновей, 5207 N-APM
13
μὴ разве 3361 PRT-N
αὐτοὺς их 846 P-APM
προσδέξεσθε ждать [вам] 4327 V-FMI-2P
ἕως до 2193 ADV
οὗ которого [времени] 3739 ADV
ἁδρυνθῶσιν станут мужчинами?   V-APS-3P
или 1510 PRT
αὐτοῖς [для] них 846 D-DPM
κατασχεθήσεσθε задерживаться [вам] 2722 V-FPI-2P
τοῦ [чтобы] 3588 T-GSN
μὴ не 3361 PRT-N
γενέσθαι сделаться 1096 V-2ADN
ἀνδρί [с] мужем? 435 N-DSM
μὴ нет 3361 PRT-N
δή, же, 1211 PRT
θυγατέρες дочери 2364 N-VPF
μου, мои, 3450 P-1GS
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐπικράνθη было сделано горько 4087 V-API-3S
μοι мне 3427 P-1DS
ὑπὲρ за 5228 PREP
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐξῆλθεν вышла 1831 V-2AAI-3S
ἐν на 1722 PREP
ἐμοὶ меня 1698 P-1DS
χεὶρ рука 5495 N-NSF
κυρίου. Го́спода. 2962 N-GSM
14
καὶ И 2532 CONJ
ἐπῆραν подняли 1869 V-AAI-3P
τὴν   3588 T-ASF
φωνὴν голос 5456 N-ASF
αὐτῶν их 846 D-GPF
καὶ и 2532 CONJ
ἔκλαυσαν плакали 2799 V-AAI-3P
ἔτι· ещё; 2089 ADV
καὶ и 2532 CONJ
κατεφίλησεν поцеловала 2705 V-AAI-3S
Ορφα Орфа   N-NSF
τὴν   3588 T-ASF
πενθερὰν свекровь 3994 N-ASF
αὐτῆς её 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπέστρεψεν возвратилась 1994 V-AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὸν   3588 T-ASM
λαὸν народ 2992 N-ASM
αὐτῆς, её, 846 P-GSF
Ρουθ Руфь 4503 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἠκολούθησεν последовала 190 V-AAI-3S
αὐτῇ. ей. 846 P-DSF
15
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν сказала 2036 V-2AAI-3S
Νωεμιν Ноеминь   N-NSF
πρὸς к 4314 PREP
Ρουθ Руфи: 4503 N-PRI
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ἀνέστρεψεν вернулась 390 V-2AAI-3S
  1510 T-NSF
σύννυμφός соневестка   N-NSF
σου твоя 4675 P-2GS
πρὸς к 4314 PREP
λαὸν народу 2992 N-ASM
αὐτῆς её 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς   3588 T-APM
θεοὺς богам 2316 N-APM
αὐτῆς· её; 846 P-GSF
ἐπιστράφητι вернись 1994 V-APD-2S
δὴ поэтому 1211 PRT
καὶ и 2532 CONJ
σὺ ты 4771 P-2NS
ὀπίσω за 3694 ADV
τῆς   3588 T-GSF
συννύμφου соневесткой   N-GSF
σου. твоей. 4675 P-2GS
16
εἶπεν Сказала 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
Ρουθ Руфь: 4503 N-PRI
Μὴ Не 3361 PRT-N
ἀπαντήσαι принуждай 528 V-AMD-2S
ἐμοὶ меня 1698 P-1DS
τοῦ [чтобы] 3588 T-GSN
καταλιπεῖν оставить 2641 V-AAN
σε тебя 4571 P-2AS
или 1510 PRT
ἀποστρέψαι вернуться 654 V-AAN
ὄπισθέν за 3693 ADV
σου· тобой; 4675 P-2GS
ὅτι потому что 3754 CONJ
σὺ ты 4771 P-2NS
ὅπου куда 3699 ADV
ἐὰν если 1437 COND
πορευθῇς, пойдёшь, 4198 V-APS-2S
πορεύσομαι, пойду, 4198 V-FDI-1S
καὶ и 2532 CONJ
οὗ где 3739 ADV
ἐὰν если 1437 COND
αὐλισθῇς, будешь жить, 835 V-APS-2S
αὐλισθήσομαι· буду жить; 835 V-FPI-1S
  3588 T-NSM
λαός народ 2992 N-NSM
σου твой 4675 P-2GS
λαός народ 2992 N-NSM
μου, мой, 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
  3588 T-NSM
θεός Бог 2316 N-NSM
σου твой 4675 P-2GS
θεός Бог 2316 N-NSM
μου· мой; 3450 P-1GS
17
καὶ и 2532 CONJ
οὗ где 3739 ADV
ἐὰν если 1437 COND
ἀποθάνῃς, умрёшь, 599 V-AAS-2S
ἀποθανοῦμαι умру 599 V-FMI-1S
κἀκεῖ и там 2546 ADV-K
ταφήσομαι· буду погребена; 2290 V-FMI-1S
τάδε это 3592 D-APN
ποιήσαι [чтобы] сделал 4160 V-AAN
μοι мне 3427 P-1DS
κύριος Господь 2962 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
τάδε это 3592 D-APN
προσθείη, добавит, 4369 V-AAO-3S
ὅτι потому что 3754 CONJ
θάνατος [только] смерть 2288 N-NSM
διαστελεῖ разделит   V-FAI-3S
ἀνὰ по 303 PREP
μέσον середине [между] 3319 A-ASN
ἐμοῦ мной 1700 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
σοῦ. тобой. 4675 P-2GS
18
ἰδοῦσα Увидевшая 1492 V-2AAP-NSF
δὲ же 1161 CONJ
Νωεμιν Ноеминь   N-NSF
ὅτι что 3754 CONJ
κραταιοῦται утвердилась 2901 V-PPI-3S
αὐτὴ она 846 P-NSF
τοῦ [чтобы] 3588 T-GSN
πορεύεσθαι идти 4198 V-PNN
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτῆς, ней, 846 P-GSF
ἐκόπασεν утихла 2869 V-AAI-3S
τοῦ [чтобы] 3588 T-GSN
λαλῆσαι произнести 2980 V-AAN
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὴν ней 846 P-ASF
ἔτι. уже́. 2089 ADV
19
ἐπορεύθησαν Они пошли 4198 V-AOI-3P
δὲ же 1161 CONJ
ἀμφότεραι вдвоём 297 A-NPF
ἕως до [тех пор, пока] 2193 ADV
τοῦ   3588 T-GSN
παραγενέσθαι прийти 3854 V-AMP
αὐτὰς им 846 P-APF
εἰς в 1519 PREP
Βαιθλεεμ. Вифлеем.   N-NS
καὶ И 2532 CONJ
ἤχησεν вышел 2278 V-AAI-3P
πᾶσα весь 3956 A-NSF
  1510 T-NSF
πόλις город 4172 N-NSF
ἐπ᾽ к 1909 PREP
αὐταῖς ним 846 P-DPF
καὶ и 2532 CONJ
εἶπον сказали: 2036 V-AAD-2S
Αὕτη Эта 846 D-NSF
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
Νωεμιν Ноеминь?   N-NSF
20
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν она сказала 2036 V-2AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτάς ним: 846 P-APF
Μὴ Не 3361 PRT-N
δὴ поэтому 1211 PRT
καλεῖτέ зовите 2564 V-PAI-2P
με меня 3165 P-1AS
Νωεμιν, Ноеминь,   N-NSF
καλέσατέ зовите 2564 V-AAM-2P
με меня 3165 P-1AS
Πικράν, Горькой, 4089 A-ASF
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐπικράνθη было сделано горько 4087 V-API-3S
ἐν на 1722 PREP
ἐμοὶ мне 1698 P-1DS
  3588 T-NSM
ἱκανὸς достаточно 2425 A-NSM
σφόδρα· очень; 4970 ADV
21
ἐγὼ я 1473 P-1NS
πλήρης полной 4134 A-NSM
ἐπορεύθην, вышла, 4198 V-API-1S
καὶ и 2532 CONJ
κενὴν пустой 2756 A-ASF
ἀπέστρεψέν возвратил 654 V-AAI-3S
με меня 3165 P-1AS
  3588 T-NSM
κύριος· Господь; 2962 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἵνα что́ [же есть] 2443 CONJ
τί что 5100 I-D
καλεῖτέ зовёте 2564 V-PAI-2P
με меня 3165 P-1AS
Νωεμιν Ноеминь   N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
κύριος Господь 2962 N-NSM
ἐταπείνωσέν принизил 5013 V-AAI-3S
με, меня, 3165 P-1AS
καὶ и 2532 CONJ
  3588 T-NSM
ἱκανὸς достаточно 2425 A-NSM
ἐκάκωσέν причинил зло 2559 V-AAI-3S
με. мне. 3165 P-1AS
22
καὶ И 2532 CONJ
ἐπέστρεψεν возвратилась 1994 V-AAI-3S
Νωεμιν Ноеминь   N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
Ρουθ Руфь 4503 N-PRI
  1510 T-NSF
Μωαβῖτις Моавитянка   A-NSF
  1510 T-NSF
νύμφη невестка 3565 N-NSF
αὐτῆς её 846 P-GSF
ἐπιστρέφουσα вернувшись 1994 V-PAPNS
ἐξ с 1537 PREP
ἀγροῦ по́ля 68 N-GSM
Μωαβ· Моава;   N-ASM
αὐταὶ эти 3778 D-NPF
δὲ же 1161 CONJ
παρεγενήθησαν пришли 3854 V-API-3P
εἰς в 1519 PREP
Βαιθλεεμ Вифлеем   N-NS
ἐν в 1722 PREP
ἀρχῇ начале 746 N-DSF
θερισμοῦ жатвы 2326 N-GSM
κριθῶν. ячменя. 2915 N-GPF
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Книга Руфи, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.