Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Деяния 1 Деяния апостолов 1 глава

1
Τὸν  3588 T-ASM
μὲν Ведь 3303 PRT
πρῶτον первое 4412 A-ASM-S
λόγον слово 3056 N-ASM
ἐποιησάμην я сделал 4160 V-AMI-1S
περὶ обо 4012 PREP
πάντων, всём, 3956 A-GPN
о 3739 INJ
Θεόφιλε, Феофил, 2321 N-VSM
ὧν которое 3739 R-GPN
ἤρξατο на́чал 756 V-ADI-3S
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
ποιεῖν делать 4160 V-PAN
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
διδάσκειν учить 1321 V-PAN
2
ἄχρι до 891 ADV
ἧς которого 3739 R-GSF
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
ἐντειλάμενος давший указания 1781 V-ANP-NSM
τοῖς  3588 T-DPM
ἀποστόλοις апостолам 652 N-DPM
διὰ через 1223 PREP
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
ἁγίου Святого 40 A-GSN
οὓς которых 3775 R-APM
ἐξελέξατο Он выбрал 1586 V-AMI-3S
ἀνελήμφθη· Он был взят наверх; 353 V-API-3S
3
οἷς которым 3739 R-DPM
καὶ и 2532 CONJ
παρέστησεν Он представил 3936 V-AAI-3S
ἑαυτὸν Себя 1438 F-3ASM
ζῶντα живущего 2198 V-PAP-ASM
μετὰ после 3326 PREP
τὸ  3588 T-ASN
παθεῖν претерпеть страдание 3958 V-2AAN
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἐν во 1722 PREP
πολλοῖς многих 4183 A-DPN
τεκμηρίοις, доказательствах, 5039 N-DPN
δι᾽ через 1223 PREP
ἡμερῶν дней 2250 N-GPF
τεσσεράκοντα сорок 5062 A-NUI
ὀπτανόμενος видимый 3700 V-PNP-NSM
αὐτοῖς им 846 P-DPM
καὶ и 2532 CONJ
λέγων говорящий 3004 V-PAP-NSM
τὰ которое 3588 T-APN
περὶ о 4012 PREP
τῆς  3588 T-GSF
βασιλείας Царстве 932 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
4
καὶ И 2532 CONJ
συναλιζόμενος собирающийся вместе [с ними] 4871 V-PNP-NSM
παρήγγειλεν Он приказал 3853 V-AAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
ἀπὸ от 575 PREP
Ἱεροσολύμων Иерусалима 2414 N-GPN
μὴ не 3361 PRT-N
χωρίζεσθαι, удаляться, 5563 V-PPN
ἀλλὰ но 235 CONJ
περιμένειν ожидать 4037 V-PAN
τὴν  3588 T-ASF
ἐπαγγελίαν обещание 1860 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
πατρὸς Отца 3962 N-GSM
ἣν которое 3739 R-ASF
ἠκούσατέ вы услышали 191 V-AAI-2P
μου· [от] Меня; 3450 P-1GS
5
ὅτι потому что 3754 CONJ
Ἰωάννης Иоанн 2491 N-NSM
μὲν ведь 3303 PRT
ἐβάπτισεν окрестил 907 V-AAI-3S
ὕδατι, [в] воде, 5204 N-DSN
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
δὲ же 1161 CONJ
ἐν в 1722 PREP
πνεύματι Духе 4151 N-DSN
βαπτισθήσεσθε будете крещаемы 907 V-FPI-2P
ἁγίῳ Святом 40 A-DSN
οὐ не 3739 PRT-N
μετὰ после 3326 PREP
πολλὰς многих 4183 A-APF
ταύτας этих 3778 D-APF
ἡμέρας. дней. 2250 N-APF
6
Οἱ Которые 3588 T-NPM
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
συνελθόντες сошедшиеся 4905 V-2AAP-NPM
ἠρώτων спрашивали 2065 V-IAI-3P
αὐτὸν Его 846 P-ASM
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Κύριε, Господи, 2962 N-VSM
εἰ или 1487 COND
ἐν во 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
χρόνῳ время 5550 N-DSM
τούτῳ это 5129 D-DSM
ἀποκαθιστάνεις восстанавливаешь 600 V-PAI-2S
τὴν  3588 T-ASF
βασιλείαν царство 932 N-ASF
τῷ  3588 T-DSM
Ἰσραήλ; Израилю? 2474 N-PRI
7
εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πρὸς к 4314 PREP
αὐτούς, ним, 846 P-APM
Οὐχ Не 3756 PRT-N
ὑμῶν ваше 5216 P-2GP
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
γνῶναι узнать 1097 V-2AAN
χρόνους времена 5550 N-APM
или 1510 PRT
καιροὺς сроки 2540 N-APM
οὓς которые 3775 R-APM
 3588 T-NSM
πατὴρ Отец 3962 N-NSM
ἔθετο положил 5087 V-2AMI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἰδίᾳ собственной 2398 A-DSF
ἐξουσίᾳ· власти; 1849 N-DSF
8
ἀλλὰ но 235 CONJ
λήμψεσθε полу́чите 2983 V-FDI-2P
δύναμιν силу 1411 N-ASF
ἐπελθόντος пришедшего 1904 V-2AAP-GSN
τοῦ  3588 T-GSN
ἁγίου Святого 40 A-GSN
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
ἐφ᾽ на 1909 PREP
ὑμᾶς, вас, 5209 P-2AP
καὶ и 2532 CONJ
ἔσεσθέ будете 1510 V-FDI-2P
μου Мои 3450 P-1GS
μάρτυρες свидетели 3144 N-NPM
ἔν в 1722 PREP
τε  5037 PRT
Ἰερουσαλὴμ Иерусалиме 2419 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
[ἐν] во 1722 PREP
πάσῃ всей 3956 A-DSF
τῇ  3588 T-DSF
Ἰουδαίᾳ Иудее 2449 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
Σαμαρείᾳ Самарии 4540 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἕως до 2193 ADV
ἐσχάτου последнего [ме́ста] 2078 A-GSM-S
τῆς  3588 T-GSF
γῆς. земли́. 1093 N-GSF
9
καὶ И 2532 CONJ
ταῦτα это 5023 D-APN
εἰπὼν сказавший 2036 V-2AAP-NSM
βλεπόντων видящих 991 V-PAP-GPM
αὐτῶν их 846 P-GPM
ἐπήρθη, Он был поднят, 1869 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
νεφέλη облако 3507 N-NSF
ὑπέλαβεν подобрало 5274 V-2AAI-3S
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ὀφθαλμῶν глаз 3788 N-GPM
αὐτῶν. их. 846 P-GPM
10
καὶ И 2532 CONJ
ὡς как 5613 ADV
ἀτενίζοντες впивающиеся глазами 816 V-PAP-NPM
ἦσαν они были 1510 V-IAI-3P
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανὸν небо 3772 N-ASM
πορευομένου двигающегося 4198 V-PNP-GSM
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
ἄνδρες мужа 435 N-NPM
δύο два 1417 A-NUI
παρειστήκεισαν стояли около 3936 V-LAI-3P
αὐτοῖς них 846 P-DPM
ἐν в 1722 PREP
ἐσθήσεσι одеждах 2067 N-DPF
λευκαῖς, белых, 3022 A-DPF
11
οἳ которые 3588 R-NPM
καὶ и 2532 CONJ
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
Γαλιλαῖοι, Галилеяне, 1057 N-VPM
τί что 5100 I-ASN
ἑστήκατε стои́те 2476 V-RAI-2P
[ἐμ]βλέποντες всматривающиеся 1689 V-PAP-NPM
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανόν; небо? 3772 N-ASM
οὗτος Этот 3778 D-NSM
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
 3588 T-NSM
ἀναλημφθεὶς взятый наверх 353 V-APP-NSM
ἀφ᾽ от 575 PREP
ὑμῶν вас 5216 P-2GP
εἰς на 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανὸν небо 3772 N-ASM
οὕτως так 3779 ADV
ἐλεύσεται придёт 2064 V-FDI-3S
ὃν каким 3739 R-ASM
τρόπον образом 5158 N-ASM
ἐθεάσασθε вы увидели 2300 V-ADI-2P
αὐτὸν Его 846 P-ASM
πορευόμενον идущего 4198 V-PNP-ASM
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανόν. небо. 3772 N-ASM
12
Τότε Тогда 5119 ADV
ὑπέστρεψαν они возвратились 5290 V-AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλὴμ Иерусалим 2419 N-PRI
ἀπὸ от 575 PREP
ὄρους горы́ 3735 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSN
καλουμένου называемой 2564 V-PPP-GSN
Ἐλαιῶνος, Оливковой рощей, 1638 N-GSM
которая 3588 R-NSN
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἐγγὺς близко [от] 1451 ADV
Ἰερουσαλὴμ Иерусалима 2419 N-PRI
σαββάτου субботы 4521 N-GSN
ἔχον имеющая 2192 V-PAP-ASN
ὁδόν. путь. 3598 N-ASF
13
καὶ И 2532 CONJ
ὅτε когда 3753 ADV
εἰσῆλθον, они вошли, 1525 V-2AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ὑπερῷον верхнюю комнату 5253 N-ASN
ἀνέβησαν они взошли 305 V-2AAI-3P
οὗ где 3739 ADV
ἦσαν они были 1510 V-IAI-3P
καταμένοντες, остающиеся, 2650 V-PAP-NPM
 3588 T-NSM
τε  5037 PRT
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰωάννης Иоанн 2491 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰάκωβος Иаков 2385 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Ἀνδρέας, Андрей, 406 N-NSM
Φίλιππος Филипп 5376 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Θωμᾶς, Фома, 2381 N-NSM
Βαρθολομαῖος Варфоломей 918 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Μαθθαῖος, Матфей, 3156 N-NSM
Ἰάκωβος Иаков [сын] 2385 N-NSM
Ἁλφαίου Алфея 256 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Σίμων Симон 4613 N-NSM
 3588 T-NSM
ζηλωτὴς ревнитель 2207 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰούδας Иуда [брат] 2455 N-NSM
Ἰακώβου. Иакова. 2385 N-GSM
14
οὗτοι Эти 3778 D-NPM
πάντες все 3956 A-NPM
ἦσαν были 1510 V-IAI-3P
προσκαρτεροῦντες придерживающиеся 4342 V-PAP-NPM
ὁμοθυμαδὸν единодушно 3661 ADV
τῇ  3588 T-DSF
προσευχῇ молитвы 4335 N-DSF
σὺν с 4862 PREP
γυναιξὶν женщинами 1135 N-DPF
καὶ и 2532 CONJ
Μαριὰμ Мариам 3137 N-PRI
τῇ  3588 T-DSF
μητρὶ матерью 3384 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς  3588 T-DPM
ἀδελφοῖς братьями 80 N-DPM
αὐτοῦ. Его. 846 P-GSM
15
Καὶ И 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
ταύταις эти 3778 D-DPF
ἀναστὰς вставший 450 V-2AAP-NSM
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
μέσῳ середине 3319 A-DSN
τῶν  3588 T-GPM
ἀδελφῶν братьев 80 N-GPM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
[ἦν была 3739 V-IAI-3S
τε  5037 PRT
ὄχλος толпа 3793 N-NSM
ὀνομάτων имён 3686 N-GPN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ  3588 T-ASN
αὐτὸ том [месте] 846 P-ASN
ὡσεὶ приблизительно 5616 ADV
ἑκατὸν сто 1540 A-NUI
εἴκοσι], двадцать, 1501 A-NUI
16
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
ἀδελφοί, братья, 80 N-VPM
ἔδει надлежало 1163 V-IAI-3S
πληρωθῆναι быть исполненным 4137 V-APN
τὴν  3588 T-ASF
γραφὴν Писанию 1124 N-ASF
ἣν которое 3739 R-ASF
προεῖπεν предрёк 4277 V-2AAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
τὸ  3588 T-NSN
ἅγιον Святой 40 A-NSN
διὰ через 1223 PREP
στόματος уста 4750 N-GSN
Δαυὶδ Давида 1138 N-PRI
περὶ об 4012 PREP
Ἰούδα Иуде 2455 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
γενομένου сделавшемся 1096 V-2ADP-GSM
ὁδηγοῦ вожаке 3595 N-GSM
τοῖς  3588 T-DPM
συλλαβοῦσιν [для] взявших 4815 V-2AAP-DPM
Ἰησοῦν, Иисуса, 2424 N-ASM
17
ὅτι потому что 3754 CONJ
κατηριθμημένος причислен 2674 V-RPP-NSM
ἦν он был 3739 V-IAI-3S
ἐν в 1722 PREP
ἡμῖν нас 2254 P-1DP
καὶ и 2532 CONJ
ἔλαχεν он получил 2975 V-2AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
κλῆρον жребий 2819 N-ASM
τῆς  3588 T-GSF
διακονίας служения 1248 N-GSF
ταύτης. этого. 3778 D-GSF
18
Οὗτος Этот 3778 D-NSM
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
ἐκτήσατο приобрёл 2932 V-ADI-3S
χωρίον место 5564 N-ASN
ἐκ из 1537 PREP
μισθοῦ платы 3408 N-GSM
τῆς  3588 T-GSF
ἀδικίας, неправедности, 93 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
πρηνὴς распростёртый 4248 A-NSM
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
ἐλάκησεν он треснул 2997 V-AAI-3S
μέσος, среди, 3319 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξεχύθη вылились 1632 V-API-3S
πάντα все 3956 A-NPN
τὰ  3588 T-NPN
σπλάγχνα внутренности 4698 N-NPN
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
19
καὶ И 2532 CONJ
γνωστὸν известное 1110 A-NSN
ἐγένετο оно сделалось 1096 V-2ADI-3S
πᾶσι всем 3956 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
κατοικοῦσιν населяющим 2730 V-PAP-DPM
Ἰερουσαλήμ, Иерусалим, 2419 N-PRI
ὥστε так что 5620 CONJ
κληθῆναι быть названным 2564 V-APN
τὸ  3588 T-ASN
χωρίον место 5564 N-ASN
ἐκεῖνο то 1565 D-ASN
τῇ  3588 T-DSF
ἰδίᾳ [на] собственном 2398 A-DSF
διαλέκτῳ наречии 1258 N-DSF
αὐτῶν их 846 P-GPM
Ἁκελδαμάχ, Акелдамах, 184 N-PRI
τοῦτ᾽ это 5124 D-NSN
ἔστιν, есть, 1510 V-PAI-3S
Χωρίον Место 5564 N-ASN
Αἵματος. Кро́ви. 129 N-GSN
20
Γέγραπται Написано 1125 V-RPI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐν в 1722 PREP
βίβλῳ книге 976 N-DSF
ψαλμῶν, Псалмов, 5568 N-GPM
Γενηθήτω Пусть сбудется 1096 V-AOM-3S
 1510 T-NSF
ἔπαυλις двор 1886 N-NSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἔρημος пустой 2048 A-NSF
καὶ и 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
ἔστω пусть будет 1510 V-PAM-3S
 3588 T-NSM
κατοικῶν живущий 2730 V-PAP-NSM
ἐν в 1722 PREP
αὐτῇ, нём, 846 P-DSF
καί, и, 2532 CONJ
Τὴν  3588 T-ASF
ἐπισκοπὴν надзор 1984 N-ASF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
λαβέτω пусть возьмёт 2983 V-2AAM-3S
ἕτερος. другой. 2087 A-NSM
21
δεῖ Надлежит 1163 V-PAI-3S
οὖν итак 3767 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
συνελθόντων [из] пришедших с 4905 V-2AAP-GPM
ἡμῖν нами 2254 P-1DP
ἀνδρῶν мужей 435 N-GPM
ἐν во 1722 PREP
παντὶ всё 3956 A-DSM
χρόνῳ время 5550 N-DSM
[в] которое 3739 R-DSM
εἰσῆλθεν вошёл 1525 V-2AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐξῆλθεν вышел 1831 V-2AAI-3S
ἐφ᾽ к 1909 PREP
ἡμᾶς нам 2248 P-1AP
 3588 T-NSM
κύριος Господь 2962 N-NSM
Ἰησοῦς, Иисус, 2424 N-NSM
22
ἀρξάμενος начавши 756 V-AMP-NSM
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
βαπτίσματος крещения 908 N-GSN
Ἰωάννου Иоанна 2491 N-GSM
ἕως до 2193 ADV
τῆς  3588 T-GSF
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
ἧς [в] который 3739 R-GSF
ἀνελήμφθη Он был взят наверх 353 V-API-3S
ἀφ᾽ от 575 PREP
ἡμῶν, нас, 2257 P-1GP
μάρτυρα свидетеля 3144 N-ASM
τῆς  3588 T-GSF
ἀναστάσεως воскресения 386 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
σὺν с 4862 PREP
ἡμῖν нами 2254 P-1DP
γενέσθαι сделаться 1096 V-2ADN
ἕνα одного 1520 A-ASM
τούτων. [из] этих. 5130 D-GPM
23
καὶ И 2532 CONJ
ἔστησαν они поставили 2476 V-AAI-3P
δύο, двух, 1417 A-NUI
Ἰωσὴφ Иосифа 2501 N-PRI
τὸν  3588 T-ASM
καλούμενον называемого 2564 V-PPP-ASM
Βαρσαββᾶν, Варсаввой, 923 N-ASM
ὃς который 3739 R-NSM
ἐπεκλήθη был прозван 1941 V-API-3S
Ἰοῦστος, Иуст, 2459 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Μαθθίαν. Матфия. 3159 N-ASM
24
καὶ И 2532 CONJ
προσευξάμενοι помолившиеся 4336 V-ADP-NPM
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
Σὺ Ты 4771 P-2NS
κύριε, Господи, 2962 N-VSM
καρδιογνῶστα сердцеведец 2589 N-VSM
πάντων, всех, 3956 A-GPM
ἀνάδειξον укажи 322 V-AAM-2S
ὃν которого 3739 R-ASM
ἐξελέξω Ты выбрал 1586 V-AMI-2S
ἐκ из 1537 PREP
τούτων этих 5130 D-GPM
τῶν  3588 T-GPM
δύο двух 1417 A-NUI
ἕνα одного 1520 A-ASM
25
λαβεῖν принять 2983 V-2AAN
τὸν  3588 T-ASM
τόπον место 5117 N-ASM
τῆς  3588 T-GSF
διακονίας служения 1248 N-GSF
ταύτης этого 3778 D-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀποστολῆς, апостольства, 651 N-GSF
ἀφ᾽ от 575 PREP
ἧς которого 3739 R-GSF
παρέβη преступил 3845 V-2AAI-3S
Ἰούδας Иуда 2455 N-NSM
πορευθῆναι [чтобы] отправиться 4198 V-AON
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
τόπον место 5117 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
ἴδιον. собственное. 2398 A-ASM
26
καὶ И 2532 CONJ
ἔδωκαν они да́ли 1325 V-AAI-3P
κλήρους жребий 2819 N-APM
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ἔπεσεν пал 4098 V-2AAI-3S
 3588 T-NSM
κλῆρος жребий 2819 N-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
Μαθθίαν, Матфия, 3159 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
συγκατεψηφίσθη он был сосчитан 4785 V-API-3S
μετὰ с 3326 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἕνδεκα одиннадцатью 1733 A-NUI
ἀποστόλων. апостолами. 652 N-GPM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Деяния святых апостолов, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

Деяния 1 глава в переводах:
Деяния 1 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.