Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Деяния 10 Деяния апостолов 10 глава

1
Ἀνὴρ Мужчина 435 N-NSM
δέ же 1161 CONJ
τις некий 5100 X-NSM
ἐν в 1722 PREP
Καισαρείᾳ Кесарии 2542 N-DSF
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
Κορνήλιος, Корнилий, 2883 N-NSM
ἑκατοντάρχης сотник 1543 N-NSM
ἐκ из 1537 PREP
σπείρης когорты 4686 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
καλουμένης называемой 2564 V-PPP-GSF
Ἰταλικῆς, Италийской, 2483 A-GSF
2
εὐσεβὴς благочестивый 2152 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
φοβούμενος боящийся 5399 V-PNP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Бога 2316 N-ASM
σὺν со 4862 PREP
παντὶ всем 3956 A-DSM
τῷ  3588 T-DSM
οἴκῳ домом 3624 N-DSM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
ποιῶν творящий 4160 V-PAP-NSM
ἐλεημοσύνας милостыни 1654 N-APF
πολλὰς многие 4183 A-APF
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ народу 2992 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
δεόμενος молящий 1189 V-PNP-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
διὰ во 1223 PREP
παντός, всякое [время], 3956 A-GSN
3
εἶδεν увидел 1492 V-2AAI-3S
ἐν в 1722 PREP
ὁράματι виде́нии 3705 N-DSN
φανερῶς явно 5320 ADV
ὡσεὶ приблизительно 5616 ADV
περὶ около 4012 PREP
ὥραν часа 5610 N-ASF
ἐνάτην девятого 1766 A-ASF
τῆς  3588 T-GSF
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
ἄγγελον ангела 32 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
εἰσελθόντα вошедшего 1525 V-2AAP-ASM
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὸν нему 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
εἰπόντα сказавшего 2036 V-2AAP-ASM
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
Κορνήλιε. Корнилий. 2883 N-VSM
4
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἀτενίσας впившийся глазами 816 V-AAP-NSM
αὐτῷ [в] него 846 P-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ἔμφοβος испуганный 1719 A-NSM
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Τί Что 5100 I-NSN
ἐστιν, оно есть, 1510 V-PAI-3S
κύριε; Господи? 2962 N-VSM
εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
Αἱ  3588 T-NPF
προσευχαί молитвы 4335 N-NPF
σου твои 4675 P-2GS
καὶ и 2532 CONJ
αἱ  3588 T-NPF
ἐλεημοσύναι милостыни 1654 N-NPF
σου твои 4675 P-2GS
ἀνέβησαν взошли 305 V-2AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
μνημόσυνον воспоминание 3422 N-ASN
ἔμπροσθεν перед 1715 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Богом. 2316 N-GSM
5
καὶ И 2532 CONJ
νῦν теперь 3568 ADV
πέμψον пошли 3992 V-AAM-2S
ἄνδρας мужей 435 N-APM
εἰς в 1519 PREP
Ἰόππην Иоппу 2445 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
μετάπεμψαι пошли за 3343 V-ADM-2S
Σίμωνά Симоном 4613 N-ASM
τινα неким 5100 X-ASM
ὃς который 3739 R-NSM
ἐπικαλεῖται прозывается 1941 V-PPI-3S
Πέτρος· Пётр; 4074 N-NSM
6
οὗτος этот 3778 D-NSM
ξενίζεται гостит 3579 V-PPI-3S
παρά у 3844 PREP
τινι некоего 5100 X-DSM
Σίμωνι Симона 4613 N-DSM
βυρσεῖ, кожевника, 1038 N-DSM
[у] которого 3739 R-DSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
οἰκία дом 3614 N-NSF
παρὰ у 3844 PREP
θάλασσαν. мо́ря. 2281 N-ASF
7
ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἀπῆλθεν ушёл 565 V-2AAI-3S
 3588 T-NSM
ἄγγελος ангел 32 N-NSM
 3588 T-NSM
λαλῶν говорящий 2980 V-PAP-NSM
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
φωνήσας позвавший 5455 V-AAP-NSM
δύο двух 1417 A-NUI
τῶν  3588 T-GPM
οἰκετῶν [из] слуг 3610 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
στρατιώτην воина 4757 N-ASM
εὐσεβῆ благочестивого 2152 A-ASM
τῶν  3588 T-GPM
προσκαρτερούντων [из] держащихся 4342 V-PAP-GPM
αὐτῷ, его, 846 P-DSM
8
καὶ и 2532 CONJ
ἐξηγησάμενος рассказавший 1834 V-ADP-NSM
ἅπαντα всё 537 A-APN
αὐτοῖς им 846 P-DPM
ἀπέστειλεν он послал 649 V-AAI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Ἰόππην. Иоппу. 2445 N-ASF
9
Τῇ  3588 T-DSF
δὲ Же 1161 CONJ
ἐπαύριον [на] следующий день 1887 ADV
ὁδοιπορούντων путешествующих 3596 V-PAP-GPM
ἐκείνων тех 1565 D-GPM
καὶ и 2532 CONJ
τῇ  3588 T-DSF
πόλει [к] городу 4172 N-DSF
ἐγγιζόντων приближающихся 1448 V-PAP-GPM
ἀνέβη взошёл 305 V-2AAI-3S
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ  3588 T-ASN
δῶμα крышу 1430 N-ASN
προσεύξασθαι помолиться 4336 V-ADN
περὶ около 4012 PREP
ὥραν часа 5610 N-ASF
ἕκτην. шестого. 1623 A-ASF
10
ἐγένετο Он сделался 1096 V-2ADI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πρόσπεινος голодный 4361 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἤθελεν желал 2309 V-IAI-3S
γεύσασθαι· вкусить; 1089 V-ADN
παρασκευαζόντων готовящих 3903 V-PAP-GPM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῶν их 846 P-GPM
ἐγένετο сделалось 1096 V-2ADI-3S
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτὸν него 846 P-ASM
ἔκστασις, исступление, 1611 N-NSF
11
καὶ и 2532 CONJ
θεωρεῖ видит 2334 V-PAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανὸν небо 3772 N-ASM
ἀνεῳγμένον открытое 455 V-RPP-ASM
καὶ и 2532 CONJ
καταβαῖνον сходящий 2597 V-PAP-ASN
σκεῦός предмет 4632 N-ASN
τι какой-то 5100 X-ASN
ὡς как 5613 ADV
ὀθόνην полотнище 3607 N-ASF
μεγάλην большое 3173 A-ASF
τέσσαρσιν [за] четыре 5064 A-DPF
ἀρχαῖς конца 746 N-DPF
καθιέμενον спускаемый 2524 V-PPP-ASN
ἐπὶ на 1909 PREP
τῆς  3588 T-GSF
γῆς, землю, 1093 N-GSF
12
ἐν в 1722 PREP
котором 3739 R-DSN
ὑπῆρχεν пребывали 5225 V-IAI-3S
πάντα все 3956 A-NPN
τὰ  3588 T-NPN
τετράποδα четвероногие 5074 A-NPN
καὶ и 2532 CONJ
ἑρπετὰ ползучие 2062 N-NPN
τῆς  3588 T-GSF
γῆς земли́ 1093 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
πετεινὰ птицы 4071 N-NPN
τοῦ  3588 T-GSM
οὐρανοῦ. неба. 3772 N-GSM
13
καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
φωνὴ голос 5456 N-NSF
πρὸς к 4314 PREP
αὐτόν, нему, 846 P-ASM
Ἀναστάς, Вставший, 450 V-2AAP-NSM
Πέτρε, Пётр, 4074 N-VSM
θῦσον заколи 2380 V-AAM-2S
καὶ и 2532 CONJ
φάγε. поешь. 5315 V-2AAM-2S
14
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Μηδαμῶς, Никак, 3365 ADV-N
κύριε, Господи, 2962 N-VSM
ὅτι потому что 3754 CONJ
οὐδέποτε никогда 3763 ADV-N
ἔφαγον съел я 5315 V-2AAI-1S
πᾶν всякое 3956 A-ASN
κοινὸν общее 2839 A-ASN
καὶ и 2532 CONJ
ἀκάθαρτον. нечистое. 169 A-ASN
15
καὶ И 2532 CONJ
φωνὴ голос 5456 N-NSF
πάλιν опять 3825 ADV
ἐκ во 1537 PREP
δευτέρου второй [раз] 1208 A-GSN
πρὸς к 4314 PREP
αὐτόν, нему, 846 P-ASM
Которое 3739 R-APN
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐκαθάρισεν очистил 2511 V-AAI-3S
σὺ ты 4771 P-2NS
μὴ не 3361 PRT-N
κοίνου. считай общим. 2840 V-PAM-2S
16
τοῦτο Это 5124 D-NSN
δὲ же 1161 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ἐπὶ  1909 PREP
τρίς, трижды, 5151 ADV
καὶ и 2532 CONJ
εὐθὺς тотчас 2117 ADV
ἀνελήμφθη был взят наверх 353 V-API-3S
τὸ этот 3588 T-NSN
σκεῦος предмет 4632 N-NSN
εἰς на 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανόν. небо. 3772 N-ASM
17
Ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ἑαυτῷ себе самом 1438 F-3DSM
διηπόρει недоумевал 1280 V-IAI-3S
 3588 T-NSM
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
τί что 5100 I-NSN
ἂν  302 PRT
εἴη было бы 1510 V-PAO-3S
τὸ  3588 T-NSN
ὅραμα виде́ние 3705 N-NSN
которое 3588 R-ASN
εἶδεν, он увидел, 1492 V-2AAI-3S
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
οἱ  3588 T-NPM
ἄνδρες мужи 435 N-NPM
οἱ  3588 T-NPM
ἀπεσταλμένοι посланные 649 V-RPP-NPM
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
Κορνηλίου Корнилием 2883 N-GSM
διερωτήσαντες расспросившие 1331 V-AAP-NPM
τὴν  3588 T-ASF
οἰκίαν [о] доме 3614 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
Σίμωνος Симона 4613 N-GSM
ἐπέστησαν приступили 2186 V-2AAI-3P
ἐπὶ к 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
πυλῶνα, воротам, 4440 N-ASM
18
καὶ и 2532 CONJ
φωνήσαντες позвавшие 5455 V-AAP-NPM
ἐπυνθάνοντο они спрашивали 4441 V-INI-3P
εἰ если 1487 COND
Σίμων Симон 4613 N-NSM
 3588 T-NSM
ἐπικαλούμενος прозываемый 1941 V-PPP-NSM
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
ἐνθάδε здесь 1759 ADV
ξενίζεται. гостит. 3579 V-PPI-3S
19
τοῦ  3588 T-GSM
δὲ Же 1161 CONJ
Πέτρου Петра 4074 N-GSM
διενθυμουμένου размышляющего 1760 V-PNP-GSM
περὶ о 4012 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ὁράματος виде́нии 3705 N-GSN
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
[αὐτῷ] ему 846 P-DSM
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα, Дух, 4151 N-NSN
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ἄνδρες мужа 435 N-NPM
τρεῖς три 5140 A-NPM
ζητοῦντές ищущие 2212 V-PAP-NPM
σε· тебя; 4571 P-2AS
20
ἀλλὰ но 235 CONJ
ἀναστὰς вставший 450 V-2AAP-NSM
κατάβηθι сойди 2597 V-2AAM-2S
καὶ и 2532 CONJ
πορεύου иди 4198 V-PNM-2S
σὺν с 4862 PREP
αὐτοῖς ними 846 P-DPM
μηδὲν ничто 3367 A-ASN-N
διακρινόμενος, сомневающийся, 1252 V-PMP-NSM
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
ἀπέσταλκα послал 649 V-RAI-1S
αὐτούς. их. 846 P-APM
21
καταβὰς Сошедший 2597 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς этим 3588 T-APM
ἄνδρας мужам 435 N-APM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ἐγώ я 1473 P-1NS
εἰμι есть 1510 V-PAI-1S
ὃν которого 3739 R-ASM
ζητεῖτε· ищите; 2212 V-PAI-2P
τίς какая 5100 I-NSF
 1510 T-NSF
αἰτία причина 156 N-NSF
δι᾽ из-за 1223 PREP
ἣν которой 3739 R-ASF
πάρεστε; присутствуете? 3918 V-PAI-2P
22
οἱ Они 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
Κορνήλιος Корнилий 2883 N-NSM
ἑκατοντάρχης, сотник, 1543 N-NSM
ἀνὴρ муж 435 N-NSM
δίκαιος праведный 1342 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
φοβούμενος боящийся 5399 V-PNP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Бога 2316 N-ASM
μαρτυρούμενός свидетельствуемый 3140 V-PPP-NSM
τε  5037 PRT
ὑπὸ  5259 PREP
ὅλου всем 3650 A-GSN
τοῦ  3588 T-GSN
ἔθνους народом 1484 N-GSN
τῶν  3588 T-GPM
Ἰουδαίων, Иудеев, 2453 A-GPM
ἐχρηματίσθη был оповещён 5537 V-API-3S
ὑπὸ  5259 PREP
ἀγγέλου ангелом 32 N-GSM
ἁγίου святым 40 A-GSM
μεταπέμψασθαί послать за 3343 V-ADN
σε тобой 4571 P-2AS
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀκοῦσαι услышать 191 V-AAN
ῥήματα слова́ 4487 N-APN
παρὰ от 3844 PREP
σοῦ. тебя. 4675 P-2GS
23
εἰσκαλεσάμενος Пригласивший 1528 V-ADP-NSM
οὖν итак 3767 CONJ
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐξένισεν. он оказал гостеприимство. 3579 V-AAI-3S
Τῇ  3588 T-DSF
δὲ Же 1161 CONJ
ἐπαύριον [на] следующий день 1887 ADV
ἀναστὰς вставший 450 V-2AAP-NSM
ἐξῆλθεν он вышел 1831 V-2AAI-3S
σὺν с 4862 PREP
αὐτοῖς, ними, 846 P-DPM
καί и 2532 CONJ
τινες некоторые 5100 X-NPM
τῶν  3588 T-GPM
ἀδελφῶν [из] братьев 80 N-GPM
τῶν  3588 T-GPM
ἀπὸ [которых] от 575 PREP
Ἰόππης Иоппы 2445 N-GSF
συνῆλθον пошли с 4905 V-2AAI-3P
αὐτῷ. ним. 846 P-DSM
24
τῇ  3588 T-DSF
δὲ Же 1161 CONJ
ἐπαύριον [на] следующий день 1887 ADV
εἰσῆλθεν он вошёл 1525 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Καισάρειαν· Кесарию; 2542 N-ASF
 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
Κορνήλιος Корнилий 2883 N-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
προσδοκῶν ожидающий 4328 V-PAP-NSM
αὐτούς, их, 846 P-APM
συγκαλεσάμενος созвавший 4779 V-AMP-NSM
τοὺς  3588 T-APM
συγγενεῖς родственников 4773 A-APM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
ἀναγκαίους необходимых 316 A-APM
φίλους. друзей. 5384 A-APM
25
ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
τοῦ  3588 T-GSN
εἰσελθεῖν войти 1525 V-2AAN
τὸν  3588 T-ASM
Πέτρον, Петра, 4074 N-ASM
συναντήσας встретившийся 4876 V-AAP-NSM
αὐτῷ ему 846 P-DSM
 3588 T-NSM
Κορνήλιος Корнилий 2883 N-NSM
πεσὼν павший 4098 V-2AAP-NSM
ἐπὶ к 1909 PREP
τοὺς  3588 T-APM
πόδας ногам 4228 N-APM
προσεκύνησεν. поклонился. 4352 V-AAI-3S
26
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
ἤγειρεν поднял 1453 V-AAI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Ἀνάστηθι· Встань; 450 V-2AAM-2S
καὶ и 2532 CONJ
ἐγὼ я 1473 P-1NS
αὐτὸς сам 846 P-NSM
ἄνθρωπός человек 444 N-NSM
εἰμι. есть. 1510 V-PAI-1S
27
καὶ И 2532 CONJ
συνομιλῶν беседующий с 4926 V-PAP-NSM
αὐτῷ ним 846 P-DSM
εἰσῆλθεν, вошёл, 1525 V-2AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
εὑρίσκει находит 2147 V-PAI-3S
συνεληλυθότας сошедшихся 4905 V-2RAP-APM
πολλούς, многих, 4183 A-APM
28
ἔφη он сказал 5346 V-IAI-3S
τε  5037 PRT
πρὸς к 4314 PREP
αὐτούς, ним, 846 P-APM
Ὑμεῖς Вы 5210 P-2NP
ἐπίστασθε знаете 1987 V-PNI-2P
ὡς как 5613 ADV
ἀθέμιτόν нечестиво 111 A-NSN
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἀνδρὶ мужу 435 N-DSM
Ἰουδαίῳ Иудею 2453 A-DSM
κολλᾶσθαι льнуть 2853 V-PPN
или 1510 PRT
προσέρχεσθαι подходить 4334 V-PNN
ἀλλοφύλῳ· [к] иноплеменнику; 246 A-DSM
κἀμοὶ и мне 2504 P-1DS-K
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἔδειξεν показал 1166 V-AAI-3S
μηδένα никого 3367 A-ASM-N
κοινὸν общего 2839 A-ASM
или 1510 PRT
ἀκάθαρτον нечистого 169 A-ASM
λέγειν говорить 3004 V-PAN
ἄνθρωπον· человека; 444 N-ASM
29
διὸ потому 1352 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἀναντιρρήτως беспрекословно 369 ADV
ἦλθον я пришёл 2064 V-2AAI-1S
μεταπεμφθείς. приглашённый. 3343 V-APP-NSM
πυνθάνομαι Спрашиваю 4441 V-PNI-1S
οὖν итак 3767 CONJ
τίνι [по] какому 5100 I-DSM
λόγῳ поводу 3056 N-DSM
μετεπέμψασθέ вы послали за 3343 V-ADI-2P
με; мной? 3165 P-1AS
30
καὶ И 2532 CONJ
 3588 T-NSM
Κορνήλιος Корнилий 2883 N-NSM
ἔφη, сказал, 5346 V-IAI-3S
Ἀπὸ От 575 PREP
τετάρτης четвёртого 5067 A-GSF
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
μέχρι до 3360 ADV
ταύτης этого 3778 D-GSF
τῆς  3588 T-GSF
ὥρας часа 5610 N-GSF
ἤμην я был 1510 V-IMI-1S
τὴν  3588 T-ASF
ἐνάτην [в] девятом [часу] 1766 A-ASF
προσευχόμενος молящийся 4336 V-PNP-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
οἴκῳ доме 3624 N-DSM
μου, моём, 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
ἀνὴρ муж 435 N-NSM
ἔστη стал 2476 V-2AAI-3S
ἐνώπιόν перед 1799 ADV
μου мной 3450 P-1GS
ἐν в 1722 PREP
ἐσθῆτι одежде 2066 N-DSF
λαμπρᾷ светлой 2986 A-DSF
31
καὶ и 2532 CONJ
φησίν, говорит, 5346 V-PAI-3S
Κορνήλιε, Корнилий, 2883 N-VSM
εἰσηκούσθη была услышана 1522 V-API-3S
σου твоя 4675 P-2GS
 1510 T-NSF
προσευχὴ молитва 4335 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
αἱ  3588 T-NPF
ἐλεημοσύναι милостыни 1654 N-NPF
σου твои 4675 P-2GS
ἐμνήσθησαν вспомнили 3415 V-API-3P
ἐνώπιον перед 1799 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Богом. 2316 N-GSM
32
πέμψον Пошли 3992 V-AAM-2S
οὖν итак 3767 CONJ
εἰς в 1519 PREP
Ἰόππην Иоппу 2445 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
μετακάλεσαι позови 3333 V-AMM-2S
Σίμωνα Симона 4613 N-ASM
ὃς который 3739 R-NSM
ἐπικαλεῖται прозывается 1941 V-PPI-3S
Πέτρος· Пётр; 4074 N-NSM
οὗτος этот 3778 D-NSM
ξενίζεται гостит 3579 V-PPI-3S
ἐν в 1722 PREP
οἰκίᾳ доме 3614 N-DSF
Σίμωνος Симона 4613 N-GSM
βυρσέως кожевника 1038 N-GSM
παρὰ у 3844 PREP
θάλασσαν. мо́ря. 2281 N-ASF
33
ἐξαυτῆς Тотчас 1824 ADV
οὖν итак 3767 CONJ
ἔπεμψα послал 3992 V-AAI-1S
πρὸς к 4314 PREP
σέ, тебе, 4571 P-2AS
σύ ты 4771 P-2NS
τε  5037 PRT
καλῶς хорошо 2573 ADV
ἐποίησας сделал 4160 V-AAI-2S
παραγενόμενος. прибывший. 3854 V-2ADP-NSM
νῦν Теперь 3568 ADV
οὖν итак 3767 CONJ
πάντες все 3956 A-NPM
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
ἐνώπιον перед 1799 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Богом 2316 N-GSM
πάρεσμεν присутствуем 3918 V-PAI-1P
ἀκοῦσαι [чтобы] услышать 191 V-AAN
πάντα всё 3956 A-APN
τὰ  3588 T-APN
προστεταγμένα приказанное 4367 V-RPP-APN
σοι тебе 4671 P-2DS
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου. Господом. 2962 N-GSM
34
Ἀνοίξας Открывший 455 V-AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
τὸ  3588 T-ASN
στόμα уста 4750 N-ASN
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Ἐπ᾽ По 1909 PREP
ἀληθείας истине 225 N-GSF
καταλαμβάνομαι воспринимаю 2638 V-PMI-1S
ὅτι что 3754 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
προσωπολήμπτης пристрастен 4381 N-NSM
 3588 T-NSM
θεός, Бог, 2316 N-NSM
35
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
ἐν во 1722 PREP
παντὶ всяком 3956 A-DSN
ἔθνει народе 1484 N-DSN
 3588 T-NSM
φοβούμενος боящийся 5399 V-PNP-NSM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐργαζόμενος зарабатывающий 2038 V-PNP-NSM
δικαιοσύνην праведность 1343 N-ASF
δεκτὸς приятен 1184 A-NSM
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
ἐστιν. есть. 1510 V-PAI-3S
36
τὸν  3588 T-ASM
λόγον Слово 3056 N-ASM
[ὃν] которое 3739 R-ASM
ἀπέστειλεν Он послал 649 V-AAI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
υἱοῖς сыновьям 5207 N-DPM
Ἰσραὴλ Израиля 2474 N-PRI
εὐαγγελιζόμενος благовозвещающий 2097 V-PMP-NSM
εἰρήνην мир 1515 N-ASF
διὰ через 1223 PREP
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
οὗτός Этот 3778 D-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
πάντων всех 3956 A-GPM
κύριος, Господь, 2962 N-NSM
37
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
οἴδατε, знаете, 1492 V-RAI-2P
τὸ  3588 T-ASN
γενόμενον случившееся 1096 V-2ADP-ASN
ῥῆμα слово 4487 N-ASN
καθ᾽ по 2596 PREP
ὅλης всей 3650 A-GSF
τῆς  3588 T-GSF
Ἰουδαίας, Иудее, 2449 N-GSF
ἀρξάμενος начавший 756 V-AMP-NSM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Γαλιλαίας Галилеи 1056 N-GSF
μετὰ после 3326 PREP
τὸ  3588 T-ASN
βάπτισμα крещения 908 N-ASN
которое 3588 R-ASN
ἐκήρυξεν возвестил 2784 V-AAI-3S
Ἰωάννης, Иоанн, 2491 N-NSM
38
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
τὸν которого 3588 T-ASM
ἀπὸ от 575 PREP
Ναζαρέθ, Назарета, 3478 N-PRI
ὡς как 5613 ADV
ἔχρισεν помазал 5548 V-AAI-3S
αὐτὸν Его 846 P-ASM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
πνεύματι Духом 4151 N-DSN
ἁγίῳ Святым 40 A-DSN
καὶ и 2532 CONJ
δυνάμει, силой, 1411 N-DSF
ὃς Который 3739 R-NSM
διῆλθεν прошёл 1330 V-2AAI-3S
εὐεργετῶν благодетельствующий 2109 V-PAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἰώμενος исцеляющий 2390 V-PNP-NSM
πάντας всех 3956 A-APM
τοὺς  3588 T-APM
καταδυναστευομένους угнетаемых 2616 V-PPP-APM
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
διαβόλου, дьяволом, 1228 A-GSM
ὅτι потому что 3754 CONJ
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτοῦ. Ним. 846 P-GSM
39
καὶ И 2532 CONJ
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
μάρτυρες свидетели 3144 N-NPM
πάντων всего 3956 A-GPN
ὧν которое 3739 R-GPN
ἐποίησεν Он сделал 4160 V-AAI-3S
ἔν в 1722 PREP
τε  5037 PRT
τῇ  3588 T-DSF
χώρᾳ стране 5561 N-DSF
τῶν  3588 T-GPM
Ἰουδαίων Иудеев 2453 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
[ἐν] в 1722 PREP
Ἰερουσαλήμ· Иерусалиме; 2419 N-PRI
ὃν Которого 3739 R-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἀνεῖλαν они убили 337 V-2AAI-3P
κρεμάσαντες повесившие 2910 V-AAP-NPM
ἐπὶ на 1909 PREP
ξύλου. дереве. 3586 N-GSN
40
τοῦτον Этого 5126 D-ASM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἤγειρεν воскресил 1453 V-AAI-3S
[ἐν] в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
τρίτῃ третий 5154 A-DSF
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἔδωκεν дал 1325 V-AAI-3S
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἐμφανῆ явного 1717 A-ASM
γενέσθαι, сделаться, 1096 V-2ADN
41
οὐ не 3739 PRT-N
παντὶ всему 3956 A-DSM
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ народу 2992 N-DSM
ἀλλὰ но 235 CONJ
μάρτυσιν свидетелям 3144 N-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
προκεχειροτονημένοις заранее избранным 4401 V-RPP-DPM
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Богом, 2316 N-GSM
ἡμῖν, нам, 2254 P-1DP
οἵτινες которые 3748 R-NPM
συνεφάγομεν вместе поели 4906 V-2AAI-1P
καὶ и 2532 CONJ
συνεπίομεν вместе попили 4844 V-2AAI-1P
αὐτῷ [с] Ним 846 P-DSM
μετὰ после 3326 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἀναστῆναι воскреснуть 450 V-2AAN
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἐκ из 1537 PREP
νεκρῶν· мёртвых; 3498 A-GPM
42
καὶ и 2532 CONJ
παρήγγειλεν Он приказал 3853 V-AAI-3S
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
κηρύξαι возвестить 2784 V-AAN
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ народу 2992 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
διαμαρτύρασθαι засвидетельствовать 1263 V-ADN
ὅτι что 3754 CONJ
οὗτός Этот 3778 D-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
ὡρισμένος определённый 3724 V-RPP-NSM
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Богом 2316 N-GSM
κριτὴς Судья 2923 N-NSM
ζώντων живущих 2198 V-PAP-GPM
καὶ и 2532 CONJ
νεκρῶν. мёртвых. 3498 A-GPM
43
τούτῳ [Для] Этого 5129 D-DSM
πάντες все 3956 A-NPM
οἱ  3588 T-NPM
προφῆται Пророки 4396 N-NPM
μαρτυροῦσιν, свидетельствуют, 3140 V-PAI-3P
ἄφεσιν прощение 859 N-ASF
ἁμαρτιῶν грехов 266 N-GPF
λαβεῖν принять 2983 V-2AAN
διὰ через 1223 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ὀνόματος имя 3686 N-GSN
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
πάντα всякого 3956 A-ASM
τὸν  3588 T-ASM
πιστεύοντα верящего 4100 V-PAP-ASM
εἰς в 1519 PREP
αὐτόν. Него. 846 P-ASM
44
Ἔτι Ещё 2089 ADV
λαλοῦντος говорящего 2980 V-PAP-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
Πέτρου Петра 4074 N-GSM
τὰ  3588 T-APN
ῥήματα слова́ 4487 N-APN
ταῦτα эти 5023 D-APN
ἐπέπεσεν пал 1968 V-2AAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
τὸ  3588 T-NSN
ἅγιον Святой 40 A-NSN
ἐπὶ на 1909 PREP
πάντας всех 3956 A-APM
τοὺς  3588 T-APM
ἀκούοντας слушающих 191 V-PAP-APM
τὸν  3588 T-ASM
λόγον. слово. 3056 N-ASM
45
καὶ И 2532 CONJ
ἐξέστησαν изумились 1839 V-2AAI-3P
οἱ которые 3588 T-NPM
ἐκ из 1537 PREP
περιτομῆς обрезания 4061 N-GSF
πιστοὶ верные 4103 A-NPM
ὅσοι сколькие 3745 K-NPM
συνῆλθαν пришли с 4905 V-2AAI-3P
τῷ  3588 T-DSM
Πέτρῳ, Петром, 4074 N-DSM
ὅτι что 3754 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ на 1909 PREP
τὰ  3588 T-APN
ἔθνη язычников 1484 N-APN
 1510 T-NSF
δωρεὰ дар 1431 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSN
ἁγίου Святого 40 A-GSN
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
ἐκκέχυται· излит; 1632 V-RPI-3S
46
ἤκουον слышали 191 V-IAI-3P
γὰρ ведь 1063 CONJ
αὐτῶν их 846 P-GPM
λαλούντων произносящих 2980 V-PAP-GPM
γλώσσαις [на] языках 1100 N-DPF
καὶ и 2532 CONJ
μεγαλυνόντων возвеличивающих 3170 V-PAP-GPM
τὸν  3588 T-ASM
θεόν. Бога. 2316 N-ASM
τότε Тогда 5119 ADV
ἀπεκρίθη ответил 611 V-ADI-3S
Πέτρος, Пётр, 4074 N-NSM
47
Μήτι Ведь не 3385 PRT-I
τὸ  3588 T-ASN
ὕδωρ [в] воде 5204 N-ASN
δύναται может 1410 V-PNI-3S
κωλῦσαί воспрепятствовать 2967 V-AAN
τις кто-либо 5100 X-NSM
τοῦ  3588 T-GSN
μὴ не 3361 PRT-N
βαπτισθῆναι быть крещёнными 907 V-APN
τούτους этих 5128 D-APM
οἵτινες которые 3748 R-NPM
τὸ  3588 T-ASN
πνεῦμα Духа 4151 N-ASN
τὸ  3588 T-ASN
ἅγιον Святого 40 A-ASN
ἔλαβον приняли 2983 V-2AAI-3P
ὡς как 5613 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἡμεῖς; мы? 2249 P-1NP
48
προσέταξεν Он приказал 4367 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὀνόματι имени 3686 N-DSN
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
βαπτισθῆναι. быть крещёнными. 907 V-APN
τότε Тогда 5119 ADV
ἠρώτησαν они попросили 2065 V-AAI-3P
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἐπιμεῖναι остаться 1961 V-AAN
ἡμέρας [на] дни 2250 N-APF
τινάς. какие-то. 5100 X-APF
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Деяния святых апостолов, 10 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

Деяния 10 глава в переводах:
Деяния 10 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.