Библия » Подстрочник Винокурова

Деяния апостолов 8 глава

1
Σαῦλος Савл 4569 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἦν был 3739 V-IAI-3S
συνευδοκῶν соглашающийся с 4909 V-PAP-NSM
τῇ  3588 T-DSF
ἀναιρέσει убийством 336 N-DSF
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
Ἐγένετο Сделалось 1096 V-2ADI-3S
δὲ же 1161 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ἐκείνῃ тот 1565 D-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
διωγμὸς гонение 1375 N-NSM
μέγας большое 3173 A-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἐκκλησίαν церковь 1577 N-ASF
τὴν  3588 T-ASF
ἐν в 1722 PREP
Ἱεροσολύμοις· Иерусалиме; 2414 N-DPN
πάντες все 3956 A-NPM
δὲ же 1161 CONJ
διεσπάρησαν они были рассеяны 1289 V-2API-3P
κατὰ по 2596 PREP
τὰς  3588 T-APF
χώρας странам 5561 N-APF
τῆς  3588 T-GSF
Ἰουδαίας Иудеи 2449 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
Σαμαρείας Самарии 4540 N-GSF
πλὴν кроме 4133 ADV
τῶν  3588 T-GPM
ἀποστόλων. апостолов. 652 N-GPM
2
συνεκόμισαν Погребли 4792 V-AAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
Στέφανον Стефана 4735 N-ASM
ἄνδρες мужи 435 N-NPM
εὐλαβεῖς благоговейные 2126 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐποίησαν сделали 4160 V-AAI-3P
κοπετὸν рыдание 2870 N-ASM
μέγαν великое 3173 A-ASM
ἐπ᾽ по 1909 PREP
αὐτῷ. нему. 846 P-DSM
3
Σαῦλος Савл 4569 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐλυμαίνετο громил 3075 V-INI-3S
τὴν  3588 T-ASF
ἐκκλησίαν церковь 1577 N-ASF
κατὰ по 2596 PREP
τοὺς  3588 T-APM
οἴκους домам 3624 N-APM
εἰσπορευόμενος, входящий, 1531 V-PNP-NSM
σύρων тащащий 4951 V-PAP-NSM
τε  5037 PRT
ἄνδρας мужчин 435 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
γυναῖκας женщин 1135 N-APF
παρεδίδου передавал 3860 V-IAI-3S
εἰς в 1519 PREP
φυλακήν. тюрьму. 5438 N-ASF
4
Οἱ Которые 3588 T-NPM
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
διασπαρέντες рассеянные 1289 V-2APP-NPM
διῆλθον прошли 1330 V-2AAI-3P
εὐαγγελιζόμενοι благовозвещающие 2097 V-PMP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
λόγον. слово. 3056 N-ASM
5
Φίλιππος Филипп 5376 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
κατελθὼν сошедший 2718 V-2AAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
[τὴν]  3588 T-ASF
πόλιν город 4172 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
Σαμαρείας Самарии 4540 N-GSF
ἐκήρυσσεν возвещал 2784 V-IAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
τὸν  3588 T-ASM
Χριστόν. Христа. 5547 N-ASM
6
προσεῖχον Удерживались 4337 V-IAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ὄχλοι то́лпы 3793 N-NPM
τοῖς  3588 T-DPN
λεγομένοις говоримым 3004 V-PPP-DPN
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
Φιλίππου Филиппом 5376 N-GSM
ὁμοθυμαδὸν единодушно 3661 ADV
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ἀκούειν слышать 191 V-PAN
αὐτοὺς их 846 P-APM
καὶ и 2532 CONJ
βλέπειν видеть 991 V-PAN
τὰ  3588 T-APN
σημεῖα знамения 4592 N-APN
которые 3739 R-APN
ἐποίει· он делал; 4160 V-IAI-3S
7
πολλοὶ многие 4183 A-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
ἐχόντων имеющих 2192 V-PAP-GPM
πνεύματα ду́хов 4151 N-APN
ἀκάθαρτα нечистых 169 A-APN
βοῶντα кричащие 994 V-PAP-NPN
φωνῇ голосом 5456 N-DSF
μεγάλῃ громким 3173 A-DSF
ἐξήρχοντο, они выходили, 1831 V-INI-3P
πολλοὶ многие 4183 A-NPM
δὲ же 1161 CONJ
παραλελυμένοι парализованные 3886 V-RPP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
χωλοὶ хромые 5560 A-NPM
ἐθεραπεύθησαν· были исцелены; 2323 V-API-3P
8
ἐγένετο сделалась 1096 V-2ADI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πολλὴ многая 4183 A-NSF
χαρὰ радость 5479 N-NSF
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
πόλει городе 4172 N-DSF
ἐκείνῃ. том. 1565 D-DSF
9
Ἀνὴρ Мужчина 435 N-NSM
δέ же 1161 CONJ
τις некий 5100 X-NSM
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
Σίμων Симон 4613 N-NSM
προϋπῆρχεν прежде пребывал 4391 V-IAI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῇ этом 3588 T-DSF
πόλει городе 4172 N-DSF
μαγεύων колдующий 3096 V-PAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξιστάνων изумляющий 1839 V-PAP-NSM
τὸ  3588 T-ASN
ἔθνος народ 1484 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
Σαμαρείας, Самарии, 4540 N-GSF
λέγων говорящий 3004 V-PAP-NSM
εἶναί быть 1510 V-PAN
τινα кого-то 5100 X-ASM
ἑαυτὸν самого себя 1438 F-3ASM
μέγαν, великого, 3173 A-ASM
10
которым 3739 R-DSM
προσεῖχον удерживались 4337 V-IAI-3P
πάντες все 3956 A-NPM
ἀπὸ от 575 PREP
μικροῦ малого 3398 A-GSM
ἕως до 2193 ADV
μεγάλου великого 3173 A-GSM
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Οὗτός Этот 3778 D-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
 1510 T-NSF
δύναμις сила 1411 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
 1510 T-NSF
καλουμένη называемая 2564 V-PPP-NSF
Μεγάλη. Великая. 3173 A-NSF
11
προσεῖχον Они удерживались 4337 V-IAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῷ им 846 P-DSM
διὰ из-за 1223 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἱκανῷ достаточное 2425 A-DSM
χρόνῳ время 5550 N-DSM
ταῖς  3588 T-DPF
μαγείαις колдовствами 3095 N-DPF
ἐξεστακέναι изумить 1839 V-RAN
αὐτούς. их. 846 P-APM
12
ὅτε Когда 3753 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐπίστευσαν поверили 4100 V-AAI-3P
τῷ  3588 T-DSM
Φιλίππῳ Филиппу 5376 N-DSM
εὐαγγελιζομένῳ благовозвещающему 2097 V-PMP-DSM
περὶ о 4012 PREP
τῆς  3588 T-GSF
βασιλείας Царстве 932 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τοῦ  3588 T-GSN
ὀνόματος имени 3686 N-GSN
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
ἐβαπτίζοντο были крещаемы 907 V-IPI-3P
ἄνδρες мужчины 435 N-NPM
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
γυναῖκες. женщины. 1135 N-NPF
13
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Σίμων Симон 4613 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὸς сам 846 P-NSM
ἐπίστευσεν, поверил, 4100 V-AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
βαπτισθεὶς крещённый 907 V-APP-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
προσκαρτερῶν держащийся 4342 V-PAP-NSM
τῷ  3588 T-DSM
Φιλίππῳ, Филиппа, 5376 N-DSM
θεωρῶν видящий 2334 V-PAP-NSM
τε  5037 PRT
σημεῖα знамения 4592 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
δυνάμεις силы 1411 N-APF
μεγάλας больши́е 3173 A-APF
γινομένας осуществляющиеся 1096 V-PNP-APF
ἐξίστατο. изумлялся. 1839 V-IMI-3S
14
Ἀκούσαντες Услышавшие 191 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἐν в 1722 PREP
Ἱεροσολύμοις Иерусалиме 2414 N-DPN
ἀπόστολοι апостолы 652 N-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
δέδεκται приняла 1209 V-RNI-3S
 1510 T-NSF
Σαμάρεια Самария 4540 N-NSF
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἀπέστειλαν послали 649 V-AAI-3P
πρὸς к 4314 PREP
αὐτοὺς ним 846 P-APM
Πέτρον Петра 4074 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰωάννην, Иоанна, 2491 N-ASM
15
οἵτινες которые 3748 R-NPM
καταβάντες сошедшие 2597 V-2AAP-NPM
προσηύξαντο помолились 4336 V-ADI-3P
περὶ о 4012 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPM
ὅπως чтобы 3704 ADV
λάβωσιν они получили 2983 V-2AAS-3P
πνεῦμα Духа 4151 N-ASN
ἅγιον· Святого; 40 A-ASN
16
οὐδέπω ещё не 3764 ADV-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἦν был Он 3739 V-IAI-3S
ἐπ᾽ на 1909 PREP
οὐδενὶ никого 3762 A-DSM-N
αὐτῶν [из] них 846 P-GPM
ἐπιπεπτωκός, павший, 1968 V-RAP-NSN
μόνον только 3440 ADV
δὲ же 1161 CONJ
βεβαπτισμένοι крещённые 907 V-RPP-NPM
ὑπῆρχον они пребывали 5225 V-IAI-3P
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
Ἰησοῦ. Иисуса. 2424 N-GSM
17
τότε Тогда 5119 ADV
ἐπετίθεσαν они возлагали 2007 V-IAI-3P
τὰς  3588 T-APF
χεῖρας ру́ки 5495 N-APF
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτούς, них, 846 P-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἐλάμβανον они получали 2983 V-IAI-3P
πνεῦμα Духа 4151 N-ASN
ἅγιον. Святого. 40 A-ASN
18
ἰδὼν Увидевший 1492 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Σίμων Симон 4613 N-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ἐπιθέσεως возложение 1936 N-GSF
τῶν  3588 T-GPF
χειρῶν рук 5495 N-GPF
τῶν  3588 T-GPM
ἀποστόλων апостолов 652 N-GPM
δίδοται даётся 1325 V-PPI-3S
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα, Дух, 4151 N-NSN
προσήνεγκεν принёс 4374 V-AAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
χρήματα деньги 5536 N-APN
19
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Δότε Дайте 1325 V-2AAM-2P
κἀμοὶ и мне 2504 P-1DS-K
τὴν  3588 T-ASF
ἐξουσίαν власть 1849 N-ASF
ταύτην эту 3778 D-ASF
ἵνα чтобы 2443 CONJ
[на] которого 3739 R-DSM
ἐὰν если 1437 COND
ἐπιθῶ возложу 2007 V-2AAS-1S
τὰς  3588 T-APF
χεῖρας ру́ки 5495 N-APF
λαμβάνῃ он получал 2983 V-PAS-3S
πνεῦμα Духа 4151 N-ASN
ἅγιον. Святого. 40 A-ASN
20
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτόν, нему, 846 P-ASM
Τὸ  3588 T-NSN
ἀργύριόν серебро 694 N-NSN
σου твоё 4675 P-2GS
σὺν с 4862 PREP
σοὶ тобой 4671 P-2DS
εἴη пусть будет 1510 V-PAO-3S
εἰς в 1519 PREP
ἀπώλειαν, гибель, 684 N-ASF
ὅτι потому что 3754 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
δωρεὰν дар 1432 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἐνόμισας ты счёл 3543 V-AAI-2S
διὰ через 1223 PREP
χρημάτων деньги 5536 N-GPN
κτᾶσθαι. приобретать. 2932 V-PNN
21
οὐκ Не 3756 PRT-N
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
σοι тебе 4671 P-2DS
μερὶς доля 3310 N-NSF
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
κλῆρος жребии 2819 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
λόγῳ слове 3056 N-DSM
τούτῳ, этом, 5129 D-DSM
 1510 T-NSF
γὰρ ведь 1063 CONJ
καρδία сердце 2588 N-NSF
σου твоё 4675 P-2GS
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
εὐθεῖα прямое 2117 A-NSF
ἔναντι перед 1725 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Богом. 2316 N-GSM
22
μετανόησον Покайся 3340 V-AAM-2S
οὖν итак 3767 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
κακίας зла 2549 N-GSF
σου твоего 4675 P-2GS
ταύτης, этого, 3778 D-GSF
καὶ и 2532 CONJ
δεήθητι помолись 1189 V-AOM-2S
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Господу 2962 N-GSM
εἰ ли 1487 COND
ἄρα тогда 686 PRT-I
ἀφεθήσεταί будет прощён 863 V-FPI-3S
σοι тебе 4671 P-2DS
 1510 T-NSF
ἐπίνοια умысел 1963 N-NSF
τῆς  3588 T-GSF
καρδίας се́рдца 2588 N-GSF
σου· твоего; 4675 P-2GS
23
εἰς в 1519 PREP
γὰρ ведь 1063 CONJ
χολὴν жёлчи 5521 N-ASF
πικρίας горечи 4088 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
σύνδεσμον связке 4886 N-ASM
ἀδικίας неправедности 93 N-GSF
ὁρῶ вижу 3708 V-PAI-1S
σε тебя 4571 P-2AS
ὄντα. сущего. 1510 V-PAP-ASM
24
ἀποκριθεὶς Ответивший 611 V-AOP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Σίμων Симон 4613 N-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Δεήθητε Помоли́тесь 1189 V-AOM-2P
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
ὑπὲρ за 5228 PREP
ἐμοῦ меня 1700 P-1GS
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
κύριον Господу 2962 N-ASM
ὅπως чтобы 3704 ADV
μηδὲν ничто 3367 A-NSN-N
ἐπέλθῃ пришло 1904 V-2AAS-3S
ἐπ᾽ на 1909 PREP
ἐμὲ меня 1691 P-1AS
ὧν [из] которых 3739 R-GPN
εἰρήκατε. вы сказали. 2046 V-RAI-2P-ATT
25
Οἱ Которые 3588 T-NPM
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
διαμαρτυράμενοι засвидетельствовавшие 1263 V-ADP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
λαλήσαντες произнёсшие 2980 V-AAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ὑπέστρεφον возвращались 5290 V-IAI-3P
εἰς в 1519 PREP
Ἱεροσόλυμα, Иерусалим, 2414 N-APN
πολλάς многим 4183 A-APF
τε  5037 PRT
κώμας сёлам 2968 N-APF
τῶν  3588 T-GPM
Σαμαριτῶν Самаритян 4541 N-GPM
εὐηγγελίζοντο. благовозвещали. 2097 V-IMI-3P
26
Ἄγγελος Ангел 32 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἐλάλησεν сказал 2980 V-AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
Φίλιππον Филиппу 5376 N-ASM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Ἀνάστηθι Встань 450 V-2AAM-2S
καὶ и 2532 CONJ
πορεύου иди 4198 V-PNM-2S
κατὰ по 2596 PREP
μεσημβρίαν полудню 3314 N-ASF
ἐπὶ на 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ὁδὸν дорогу 3598 N-ASF
τὴν  3588 T-ASF
καταβαίνουσαν сходящую 2597 V-PAP-ASF
ἀπὸ от 575 PREP
Ἰερουσαλὴμ Иерусалима 2419 N-PRI
εἰς в 1519 PREP
Γάζαν· Газу; 1048 N-ASF
αὕτη это 846 D-NSF
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
ἔρημος. пустынна. 2048 A-NSF
27
καὶ И 2532 CONJ
ἀναστὰς вставший 450 V-2AAP-NSM
ἐπορεύθη· он пошёл; 4198 V-AOI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
ἀνὴρ человек 435 N-NSM
Αἰθίοψ эфиоп 128 N-NSM
εὐνοῦχος евнух 2135 N-NSM
δυνάστης правитель 1413 N-NSM
Κανδάκης [у] Кандакии 2582 N-GSF
βασιλίσσης царицы 938 N-GSF
Αἰθιόπων, эфиопов, 128 N-GPM
ὃς который 3739 R-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
ἐπὶ над 1909 PREP
πάσης всем 3956 A-GSF
τῆς  3588 T-GSF
γάζης богатством 1047 N-GSF
αὐτῆς, её, 846 P-GSF
ὃς который 3739 R-NSM
ἐληλύθει пришёл 2064 V-2LAI-3S
προσκυνήσων намеревающийся поклониться 4352 V-FAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλήμ, Иерусалим, 2419 N-PRI
28
ἦν был 3739 V-IAI-3S
τε  5037 PRT
ὑποστρέφων возвращающийся 5290 V-PAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
καθήμενος сидящий 2521 V-PNP-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ἅρματος колеснице 716 N-GSN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀνεγίνωσκεν читал 314 V-IAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
προφήτην пророка 4396 N-ASM
Ἠσαΐαν. Исаию. 2268 N-ASM
29
εἶπεν Сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
τῷ  3588 T-DSM
Φιλίππῳ, Филиппу, 5376 N-DSM
Πρόσελθε Подойди 4334 V-2AAM-2S
καὶ и 2532 CONJ
κολλήθητι прильни 2853 V-APM-2S
τῷ  3588 T-DSN
ἅρματι [к] колеснице 716 N-DSN
τούτῳ. этой. 5129 D-DSN
30
προσδραμὼν Подбежавший 4370 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Φίλιππος Филипп 5376 N-NSM
ἤκουσεν услышал 191 V-AAI-3S
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἀναγινώσκοντος читающего 314 V-PAP-GSM
Ἠσαΐαν Исаию 2268 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
προφήτην, пророка, 4396 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Ἆρά То 686 PRT-I
γε конечно 1065 PRT
γινώσκεις знаешь 1097 V-PAI-2S
которое 3739 R-APN
ἀναγινώσκεις; читаешь? 314 V-PAI-2S
31
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Πῶς Как 4459 ADV-I
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἂν  302 PRT
δυναίμην я мог бы 1410 V-PNO-1S
ἐὰν если 3362 COND
μή не 3362 PRT-N
τις кто-либо 5100 X-NSM
ὁδηγήσει будет путеводить 3594 V-FAI-3S
με; меня? 3165 P-1AS
παρεκάλεσέν Он просил 3870 V-AAI-3S
τε  5037 PRT
τὸν  3588 T-ASM
Φίλιππον Филиппа 5376 N-ASM
ἀναβάντα взошедшего 305 V-2AAP-ASM
καθίσαι сесть 2523 V-AAN
σὺν с 4862 PREP
αὐτῷ. ним. 846 P-DSM
32
 1510 T-NSF
δὲ Же 1161 CONJ
περιοχὴ содержание 4042 N-NSF
τῆς  3588 T-GSF
γραφῆς Писания 1124 N-GSF
ἣν которое 3739 R-ASF
ἀνεγίνωσκεν он читал 314 V-IAI-3S
ἦν было 3739 V-IAI-3S
αὕτη· это; 846 D-NSF
Ὡς Как 5613 ADV
πρόβατον овца 4263 N-NSN
ἐπὶ на 1909 PREP
σφαγὴν заклание 4967 N-ASF
ἤχθη, Он был приведён, 71 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
ὡς как 5613 ADV
ἀμνὸς ягнёнок 286 N-NSM
ἐναντίον перед 1726 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
κείραντος остригшим 2751 V-AAP-GSM
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἄφωνος, безгласный, 880 A-NSM
οὕτως так 3779 ADV
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀνοίγει открывает 455 V-PAI-3S
τὸ  3588 T-ASN
στόμα уста 4750 N-ASN
αὐτοῦ. Его. 846 P-GSM
33
Ἐν В 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ταπεινώσει унижении 5013 N-DSF
[αὐτοῦ] Его 846 P-GSM
 1510 T-NSF
κρίσις правосудие 2920 N-NSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἤρθη· было отнято; 142 V-API-3S
τὴν  3588 T-ASF
γενεὰν род 1074 N-ASF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
τίς кто 5100 I-NSM
διηγήσεται; расскажет? 1334 V-FDI-3S
ὅτι Потому что 3754 CONJ
αἴρεται отнимается 142 V-PPI-3S
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
γῆς земли́ 1093 N-GSF
 1510 T-NSF
ζωὴ жизнь 2222 N-NSF
αὐτοῦ. Его. 846 P-GSM
34
Ἀποκριθεὶς Ответивший 611 V-AOP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
εὐνοῦχος евнух 2135 N-NSM
τῷ  3588 T-DSM
Φιλίππῳ Филиппу 5376 N-DSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Δέομαί Молю 1189 V-PNI-1S
σου, тебя, 4675 P-2GS
περὶ о 4012 PREP
τίνος ком 5100 I-GSM
 3588 T-NSM
προφήτης пророк 4396 N-NSM
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
τοῦτο; это? 5124 D-ASN
περὶ О 4012 PREP
ἑαυτοῦ себе самом 1438 F-3GSM
или 1510 PRT
περὶ о 4012 PREP
ἑτέρου друго́м 2087 A-GSM
τινός; ком-нибудь? 5100 X-GSM
35
ἀνοίξας Открывший 455 V-AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Φίλιππος Филипп 5376 N-NSM
τὸ  3588 T-ASN
στόμα уста 4750 N-ASN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀρξάμενος начавший 756 V-AMP-NSM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
γραφῆς Писания 1124 N-GSF
ταύτης этого 3778 D-GSF
εὐηγγελίσατο благовозвестил 2097 V-AMI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
τὸν  3588 T-ASM
Ἰησοῦν. Иисуса. 2424 N-ASM
36
ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐπορεύοντο они шли 4198 V-INI-3P
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ὁδόν, дороге, 3598 N-ASF
ἦλθον они пришли 2064 V-2AAI-3P
ἐπί к 1909 PREP
τι какой-то 5100 X-ASN
ὕδωρ, воде, 5204 N-ASN
καί и 2532 CONJ
φησιν говорит 5346 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
εὐνοῦχος, евнух, 2135 N-NSM
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ὕδωρ· вода; 5204 N-NSN
τί что 5100 I-NSN
κωλύει препятствует 2967 V-PAI-3S
με меня 3165 P-1AS
βαπτισθῆναι; быть крещённым? 907 V-APN
37
38
καὶ И 2532 CONJ
ἐκέλευσεν приказал 2753 V-AAI-3S
στῆναι остановить 2476 V-2AAN
τὸ  3588 T-ASN
ἅρμα, колесницу, 716 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
κατέβησαν сошли 2597 V-2AAI-3P
ἀμφότεροι оба 297 A-NPM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ὕδωρ воду 5204 N-ASN
 3588 T-NSM
τε  5037 PRT
Φίλιππος Филипп 5376 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
εὐνοῦχος, евнух, 2135 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐβάπτισεν окрестил 907 V-AAI-3S
αὐτόν. его. 846 P-ASM
39
ὅτε Когда 3753 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἀνέβησαν они взошли 305 V-2AAI-3P
ἐκ из 1537 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ὕδατος, воды́, 5204 N-GSN
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἥρπασεν схватил 726 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Φίλιππον, Филиппа, 5376 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
εἶδεν увидел 1492 V-2AAI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
οὐκέτι уже́ не 3765 ADV-N
 3588 T-NSM
εὐνοῦχος· евнух; 2135 N-NSM
ἐπορεύετο шёл 4198 V-INI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
ὁδὸν доро́гой 3598 N-ASF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
χαίρων. радующийся. 5463 V-PAP-NSM
40
Φίλιππος Филипп 5376 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
εὑρέθη был найден 2147 V-API-3S
εἰς в 1519 PREP
Ἄζωτον, Азоте, 108 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
διερχόμενος проходящий 1330 V-PNP-NSM
εὐηγγελίζετο он евангелизировал 2097 V-IMI-3S
τὰς  3588 T-APF
πόλεις города́ 4172 N-APF
πάσας все 3956 A-APF
ἕως пока 2193 ADV
τοῦ  3588 T-GSN
ἐλθεῖν прийти 2064 V-2AAN
αὐτὸν его 846 P-ASM
εἰς в 1519 PREP
Καισάρειαν. Кесарию. 2542 N-ASF
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Деяния святых апостолов, 8 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

СТАНЬТЕ НАШИМ «АНГЕЛОМ»

Деяния 8 глава в переводах:
 1. Синодальный перевод
 2. Новый русский перевод
 3. Под редакцией Кулаковых
 4. Библейской Лиги ERV
 5. Cовременный перевод WBTC
 6. Перевод Еп. Кассиана
 7. Слово Жизни
 8. Открытый перевод
 9. Еврейский Новый Завет
 10. Русского Библейского Центра
Деяния 8 глава, комментарии:
 1. Комментарии Баркли
 2. Новой Женевской Библии
 3. Толкование Иоанна Златоуста
 4. Учебной Библии МакАртура
 5. Комментарии Жана Кальвина
 6. Комментарии МакДональда
 7. Толкование Мэтью Генри
 8. Толковая Библия Лопухина
 9. Толкование Далласской семинарии
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Толкования Августина


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.