Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Иуды 1 Послание Иуды 1 глава

1
Ἰούδας Иуда 2455 N-NSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
δοῦλος, раб, 1401 N-NSM
ἀδελφὸς брат 80 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
Ἰακώβου, Иакова, 2385 N-GSM
τοῖς  3588 T-DPM
ἐν в 1722 PREP
θεῷ Боге 2316 N-DSM
πατρὶ Отце 3962 N-DSM
ἠγαπημένοις возлюбленным 25 V-RPP-DPM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰησοῦ Иисусом 2424 N-DSM
Χριστῷ Христом 5547 N-DSM
τετηρημένοις сохранённым 5083 V-RPP-DPM
κλητοῖς· званым; 2822 A-DPM
2
ἔλεος милость 1656 N-NSN
ὑμῖν ваши 5213 P-2DP
καὶ и 2532 CONJ
εἰρήνη мир 1515 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀγάπη любовь 26 N-NSF
πληθυνθείη. пусть будет умножена. 4129 V-APO-3S
3
Ἀγαπητοί, Любимые, 27 A-VPM
πᾶσαν всякое 3956 A-ASF
σπουδὴν усердие 4710 N-ASF
ποιούμενος делающий 4160 V-PMP-NSM
γράφειν писать 1125 V-PAN
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
περὶ об 4012 PREP
τῆς  3588 T-GSF
κοινῆς общем 2839 A-GSF
ἡμῶν нашем 2257 P-1GP
σωτηρίας спасении 4991 N-GSF
ἀνάγκην необходимость 318 N-ASF
ἔσχον я возымел 2192 V-2AAI-1S
γράψαι написать 1125 V-AAN
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
παρακαλῶν просящий 3870 V-PAP-NSM
ἐπαγωνίζεσθαι бороться 1864 V-PNN
τῇ [за] 3588 T-DSF
ἅπαξ однажды 530 ADV
παραδοθείσῃ переданную 3860 V-APP-DSF
τοῖς  3588 T-DPM
ἁγίοις святым 40 A-DPM
πίστει. веру. 4102 N-DSF
4
παρεισέδυσαν Проникли 3921 V-AAI-3P
γάρ ведь 1063 CONJ
τινες некоторые 5100 X-NPM
ἄνθρωποι, люди, 444 N-NPM
οἱ  3588 T-NPM
πάλαι давно 3819 ADV
προγεγραμμένοι предписанные 4270 V-RPP-NPM
εἰς на 1519 PREP
τοῦτο этот 5124 D-ASN
τὸ  3588 T-ASN
κρίμα, приговор, 2917 N-ASN
ἀσεβεῖς, нечестивые, 765 A-NPM
τὴν  3588 T-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
χάριτα благодать 5485 N-ASF
μετατιθέντες обращающие 3346 V-PAP-NPM
εἰς в 1519 PREP
ἀσέλγειαν распущенность 766 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
μόνον единого 3440 A-ASM
δεσπότην Владыку 1203 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
κύριον Го́спода 2962 N-ASM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
Χριστὸν Христа 5547 N-ASM
ἀρνούμενοι. отрицающие. 720 V-PNP-NPM
5
Ὑπομνῆσαι Напомнить 5279 V-AAN
δὲ же 1161 CONJ
ὑμᾶς вам 5209 P-2AP
βούλομαι, хочу, 1014 V-PNI-1S
εἰδότας знающим 1492 V-RAP-APM
ὑμᾶς вам 5209 P-2AP
πάντα, всё, 3956 A-APN
ὅτι что 3754 CONJ
[ὁ]  3588 T-NSM
κύριος Господь 2962 N-NSM
ἅπαξ однажды 530 ADV
λαὸν народ 2992 N-ASM
ἐκ из 1537 PREP
γῆς земли́ 1093 N-GSF
Αἰγύπτου Египта 125 N-GSF
σώσας спасший 4982 V-AAP-NSM
τὸ  3588 T-NSN
δεύτερον [во] второй [раз] 1208 A-NSN
τοὺς  3588 T-APM
μὴ не 3361 PRT-N
πιστεύσαντας поверивших 4100 V-AAP-APM
ἀπώλεσεν, погубил, 622 V-AAI-3S
6
ἀγγέλους ангелов 32 N-APM
τε  5037 PRT
τοὺς  3588 T-APM
μὴ не 3361 PRT-N
τηρήσαντας сохранивших 5083 V-AAP-APM
τὴν  3588 T-ASF
ἑαυτῶν своё 1438 F-3GPM
ἀρχὴν нача́ло 746 N-ASF
ἀλλὰ но 235 CONJ
ἀπολιπόντας оставивших 620 V-2AAP-APM
τὸ  3588 T-ASN
ἴδιον собственное 2398 A-ASN
οἰκητήριον жилище 3613 N-ASN
εἰς на 1519 PREP
κρίσιν приговор 2920 N-ASF
μεγάλης великого 3173 A-GSF
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
δεσμοῖς [в] узах 1199 N-DPM
ἀϊδίοις вечных 126 A-DPM
ὑπὸ под 5259 PREP
ζόφον мраком 2217 N-ASM
τετήρηκεν· сохранил; 5083 V-RAI-3S
7
ὡς как 5613 ADV
Σόδομα Содом 4670 N-NPN
καὶ и 2532 CONJ
Γόμορρα Гоморра 1116 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
αἱ  3588 T-NPF
περὶ вокруг 4012 PREP
αὐτὰς их 846 P-APF
πόλεις, города́, 4172 N-NPF
τὸν  3588 T-ASM
ὅμοιον подобным 3664 A-ASM
τρόπον образом 5158 N-ASM
τούτοις этим 5125 D-DPM
ἐκπορνεύσασαι предавшиеся разврату 1608 V-AAP-NPF
καὶ и 2532 CONJ
ἀπελθοῦσαι ушедшие 565 V-2AAP-NPF
ὀπίσω за 3694 ADV
σαρκὸς плотью 4561 N-GSF
ἑτέρας, другой, 2087 A-GSF
πρόκεινται предлагаются 4295 V-PNI-3P
δεῖγμα примером 1164 N-ASN
πυρὸς огня 4442 N-GSN
αἰωνίου вечного 166 A-GSN
δίκην наказанию 1349 N-ASF
ὑπέχουσαι. подвергающиеся. 5254 V-PAP-NPF
8
Ὁμοίως Подобно 3668 ADV
μέντοι однако 3305 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
οὗτοι эти 3778 D-NPM
ἐνυπνιαζόμενοι грезящие во сне 1797 V-PNP-NPM
σάρκα плоть 4561 N-ASF
μὲν то 3303 PRT
μιαίνουσιν, оскверняют, 3392 V-PAI-3P
κυριότητα господство 2963 N-ASF
δὲ же 1161 CONJ
ἀθετοῦσιν, отвергают, 114 V-PAI-3P
δόξας славы 1391 N-APF
δὲ же 1161 CONJ
βλασφημοῦσιν. хулят. 987 V-PAI-3P
9
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Μιχαὴλ Михаил 3413 N-PRI
 3588 T-NSM
ἀρχάγγελος, архангел, 743 N-NSM
ὅτε когда 3753 ADV
τῷ  3588 T-DSM
διαβόλῳ [с] диаволом 1228 A-DSM
διακρινόμενος ведущий разбирательство 1252 V-PMP-NSM
διελέγετο он рассуждал 1256 V-INI-3S
περὶ о 4012 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
Μωϋσέως Моисея 3475 N-GSM
σώματος, теле, 4983 N-GSN
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐτόλμησεν осмелился 5111 V-AAI-3S
κρίσιν приговор 2920 N-ASF
ἐπενεγκεῖν вынести 2018 V-2AAN
βλασφημίας, хулы, 988 N-GSF
ἀλλὰ но 235 CONJ
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Ἐπιτιμήσαι Пусть запретит 2008 V-AAO-3S
σοι тебе 4671 P-2DS
κύριος. Господь. 2962 N-NSM
10
οὗτοι Эти 3778 D-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ὅσα сколькое 3745 K-APN
μὲν то 3303 PRT
οὐκ не 3756 PRT-N
οἴδασιν знают 1492 V-RAI-3P
βλασφημοῦσιν, хулят, 987 V-PAI-3P
ὅσα сколькое 3745 K-APN
δὲ же 1161 CONJ
φυσικῶς природно 5447 ADV
ὡς как 5613 ADV
τὰ  3588 T-NPN
ἄλογα бессмысленные 249 A-NPN
ζῷα животные 2226 N-NPN
ἐπίστανται, умеют, 1987 V-PNI-3P
ἐν в 1722 PREP
τούτοις этом 5125 D-DPN
φθείρονται. уничтожаются. 5351 V-PPI-3P
11
οὐαὶ Увы 3759 INJ
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
ὅτι потому что 3754 CONJ
τῇ  3588 T-DSF
ὁδῷ путём 3598 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
Κάϊν Каина 2535 N-PRI
ἐπορεύθησαν, пошли, 4198 V-AOI-3P
καὶ и 2532 CONJ
τῇ  3588 T-DSF
πλάνῃ [в] обмане 4106 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
Βαλαὰμ Валаама 903 N-PRI
μισθοῦ [за] плату 3408 N-GSM
ἐξεχύθησαν, они разлились, 1632 V-API-3P
καὶ и 2532 CONJ
τῇ  3588 T-DSF
ἀντιλογίᾳ [в] противоречии 485 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
Κόρε Корея 2879 N-PRI
ἀπώλοντο. они погибли. 622 V-2AMI-3P
12
οὗτοί Эти 3778 D-NPM
εἰσιν есть 1510 V-PAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
ἐν на 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἀγάπαις вечерях любви 26 N-DPF
ὑμῶν ваших 5216 P-2GP
σπιλάδες пятна 4694 N-NPF
συνευωχούμενοι вместе пирующие 4910 V-PNP-NPM
ἀφόβως, бесстрашно, 870 ADV
ἑαυτοὺς себя самих 1438 F-3APM
ποιμαίνοντες, пасущие, 4165 V-PAP-NPM
νεφέλαι облака́ 3507 N-NPF
ἄνυδροι безводные 504 A-NPF
ὑπὸ  5259 PREP
ἀνέμων ветром 417 N-GPM
παραφερόμεναι, уносимые, 3911 V-PPP-NPF
δένδρα деревья 1186 N-NPN
φθινοπωρινὰ позднеосенние 5352 A-NPN
ἄκαρπα бесплодные 175 A-NPN
δὶς дважды 1364 ADV
ἀποθανόντα умершие 599 V-2AAP-NPN
ἐκριζωθέντα, искоренённые, 1610 V-APP-NPN
13
κύματα во́лны 2949 N-NPN
ἄγρια дикие 66 A-NPN
θαλάσσης мо́ря 2281 N-GSF
ἐπαφρίζοντα вспенивающие 1890 V-PAP-NPN
τὰς  3588 T-APF
ἑαυτῶν свои 1438 F-3GPN
αἰσχύνας, гнусности, 152 N-APF
ἀστέρες звёзды 792 N-NPM
πλανῆται бродяги 4107 N-NPM
οἷς которым 3739 R-DPM
 3588 T-NSM
ζόφος мрак 2217 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSN
σκότους тьмы 4655 N-GSN
εἰς на 1519 PREP
αἰῶνα век 165 N-ASM
τετήρηται. сохранён. 5083 V-RPI-3S
14
Προεφήτευσεν Произнёс пророчество 4395 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
τούτοις этим 5125 D-DPM
ἕβδομος седьмой 1442 A-NSM
ἀπὸ от 575 PREP
Ἀδὰμ Адама 76 N-PRI
Ἑνὼχ Енох 1802 N-PRI
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ἦλθεν пришёл 2064 V-2AAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
ἁγίαις святых 40 A-DPF
μυριάσιν десятках тысяч 3461 N-DPF
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
15
ποιῆσαι сотворить 4160 V-AAN
κρίσιν суд 2920 N-ASF
κατὰ против 2596 PREP
πάντων всех 3956 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐλέγξαι обличить 1651 V-AAN
πᾶσαν всякую 3956 A-ASF
ψυχὴν душу 5590 N-ASF
περὶ относительно 4012 PREP
πάντων всех 3956 A-GPN
τῶν  3588 T-GPN
ἔργων дел 2041 N-GPN
ἀσεβείας нечестия 763 N-GSF
αὐτῶν их 846 P-GPM
ὧν [в] которых 3739 R-GPN
ἠσέβησαν они нечестиво поступали 764 V-AAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
περὶ обо 4012 PREP
πάντων всем 3956 A-GPN
τῶν  3588 T-GPN
σκληρῶν жестоком 4642 A-GPN
ὧν которое 3739 R-GPN
ἐλάλησαν произнесли 2980 V-AAI-3P
κατ᾽ против 2596 PREP
αὐτοῦ Него 846 P-GSM
ἁμαρτωλοὶ грешные 268 A-NPM
ἀσεβεῖς. нечестивые. 765 A-NPM
16
Οὗτοί Эти 3778 D-NPM
εἰσιν есть 1510 V-PAI-3P
γογγυσταί, брюзгливые, 1113 N-NPM
μεμψίμοιροι, нытики, 3202 A-NPM
κατὰ по 2596 PREP
τὰς  3588 T-APF
ἐπιθυμίας желаниям 1939 N-APF
ἑαυτῶν своим 1438 F-3GPM
πορευόμενοι, идущие, 4198 V-PNP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
στόμα уста 4750 N-NSN
αὐτῶν их 846 P-GPM
λαλεῖ говорят 2980 V-PAI-3S
ὑπέρογκα, сверхобъёмистое, 5246 A-APN
θαυμάζοντες льстящие 2296 V-PAP-NPM
πρόσωπα лицам 4383 N-APN
ὠφελείας пользы 5622 N-GSF
χάριν. ради. 5485 ADV
17
Ὑμεῖς Вы 5210 P-2NP
δέ, же, 1161 CONJ
ἀγαπητοί, любимые, 27 A-VPM
μνήσθητε вспомните 3415 V-APM-2P
τῶν  3588 T-GPN
ῥημάτων слова́ 4487 N-GPN
τῶν  3588 T-GPN
προειρημένων прежде сказанные 4280 V-RPP-GPN
ὑπὸ через 5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀποστόλων апостолов 652 N-GPM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ· Христа; 5547 N-GSM
18
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἔλεγον говорили 3004 V-IAI-3P
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
[ὅτι] что 3754 CONJ
Ἐπ᾽ В 1909 PREP
ἐσχάτου последнее 2078 A-GSM-S
[τοῦ]  3588 T-GSM
χρόνου время 5550 N-GSM
ἔσονται будут 1510 V-FDI-3P
ἐμπαῖκται глумители 1703 N-NPM
κατὰ по 2596 PREP
τὰς  3588 T-APF
ἑαυτῶν собственным 1438 F-3GPM
ἐπιθυμίας желаниям 1939 N-APF
πορευόμενοι идущие 4198 V-PNP-NPM
τῶν  3588 T-GPF
ἀσεβειῶν. нечестий. 763 N-GPF
19
Οὗτοί Эти 3778 D-NPM
εἰσιν есть 1510 V-PAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
ἀποδιορίζοντες, выделяющие [себя самих], 592 V-PAP-NPM
ψυχικοί, душевные, 5591 A-NPM
πνεῦμα духа 4151 N-ASN
μὴ не 3361 PRT-N
ἔχοντες. имеющие. 2192 V-PAP-NPM
20
ὑμεῖς Вы 5210 P-2NP
δέ, же, 1161 CONJ
ἀγαπητοί, любимые, 27 A-VPM
ἐποικοδομοῦντες усиливающие 2026 V-PAP-NPM
ἑαυτοὺς себя самих 1438 F-2APM
τῇ  3588 T-DSF
ἁγιωτάτῃ наисвятейшей 40 A-DSF-S
ὑμῶν вашей 5216 P-2GP
πίστει, верой, 4102 N-DSF
ἐν в 1722 PREP
πνεύματι Духе 4151 N-DSN
ἁγίῳ Святом 40 A-DSN
προσευχόμενοι, молящиеся, 4336 V-PNP-NPM
21
ἑαυτοὺς себя самих 1438 F-2APM
ἐν в 1722 PREP
ἀγάπῃ любви 26 N-DSF
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
τηρήσατε, сохраните, 5083 V-AAM-2P
προσδεχόμενοι ожидающие 4327 V-PNP-NPM
τὸ  3588 T-ASN
ἔλεος милость 1656 N-ASN
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
εἰς в 1519 PREP
ζωὴν жизнь 2222 N-ASF
αἰώνιον. вечную. 166 A-ASF
22
καὶ И 2532 CONJ
οὓς которых 3775 R-APM
μὲν ведь 3303 PRT
ἐλεᾶτε милуйте 1653 V-PAM-2P
διακρινομένους, сомневающихся, 1252 V-PMP-APM
23
οὓς которых 3775 R-APM
δὲ же 1161 CONJ
σῴζετε спасайте 4982 V-PAM-2P
ἐκ из 1537 PREP
πυρὸς огня 4442 N-GSN
ἁρπάζοντες, выхватывающие, 726 V-PAP-NPM
οὓς которых 3775 R-APM
δὲ же 1161 CONJ
ἐλεᾶτε милуйте 1653 V-PAM-2P
ἐν в 1722 PREP
φόβῳ, страхе, 5401 N-DSM
μισοῦντες ненавидя 3404 V-PAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
σαρκὸς плоти 4561 N-GSF
ἐσπιλωμένον запятнанную 4695 V-RPP-ASM
χιτῶνα. одежду. 5509 N-ASM
24
Τῷ  3588 T-DSM
δὲ Же 1161 CONJ
δυναμένῳ могущему 1410 V-PNP-DSM
φυλάξαι сохранить 5442 V-AAN
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ἀπταίστους неспотыкающимися 679 A-APM
καὶ и 2532 CONJ
στῆσαι поставить 2476 V-AAN
κατενώπιον перед 2714 ADV
τῆς  3588 T-GSF
δόξης славой 1391 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἀμώμους безупречными 299 A-APM
ἐν в 1722 PREP
ἀγαλλιάσει, ликовании, 20 N-DSF
25
μόνῳ одному 3441 A-DSM
θεῷ Богу 2316 N-DSM
σωτῆρι Спасителю 4990 N-DSM
ἡμῶν нашему 2257 P-1GP
διὰ через 1223 PREP
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
δόξα слава 1391 N-NSF
μεγαλωσύνη величие 3172 N-NSF
κράτος сила 2904 N-NSN
καὶ и 2532 CONJ
ἐξουσία власть 1849 N-NSF
πρὸ до 4253 PREP
παντὸς всякого 3956 A-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
αἰῶνος ве́ка 165 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
νῦν ныне 3568 ADV
καὶ и 2532 CONJ
εἰς во 1519 PREP
πάντας все 3956 A-APM
τοὺς  3588 T-APM
αἰῶνας· века́; 165 N-APM
ἀμήν. аминь. 281 HEB
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Соборное послание апостола Иуды, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖИТЕ НАС

Иуды 1 глава в переводах:
Иуды 1 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Лингвистический. Роджерс
 11. Комментарии Давида Стерна
 12. Библия говорит сегодня
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.