Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Иоиль 1 Иоиль 1 глава

1
Λόγος Слово 3056 N-NSM
κυρίου, Го́спода, 2962 N-GSM
ὃς которое 3739 R-NSM
ἐγενήθη сделалось 1096 V-AOI-3S
πρὸς к 4314 PREP
Ιωηλ Иоилю 2493 N-PRI
τὸν [который сын] 3588 T-ASM
τοῦ   3588 T-GSM
Βαθουηλ. Вафуила.   N-ASM
2
Ἀκούσατε Послушайте 191 V-AAM-2P
δὴ поэтому 1211 PRT
ταῦτα, это, 5023 D-APN
οἱ   3588 T-NPM
πρεσβύτεροι, старцы, 4245 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐνωτίσασθε, вслушайтесь, 1801 V-ADM-2P
πάντες все 3956 A-NPM
οἱ   3588 T-NPM
κατοικοῦντες населяющие 2730 V-PAP-NPM
τὴν   3588 T-ASF
γῆν. землю. 1093 N-ASF
εἰ Ли 1487 COND
γέγονεν делалось 1096 V-2RAI-3S
τοιαῦτα таковое 5108 D-APN
ἐν в 1722 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
или 1510 PRT
ἐν в 1722 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
τῶν   3588 T-GPM
πατέρων отцов 3962 N-GPM
ὑμῶν ваших 5216 P-2GP
3
ὑπὲρ сверх 5228 PREP
αὐτῶν них 846 D-GPM
τοῖς   3588 T-DPN
τέκνοις детям 5043 N-DPN
ὑμῶν вашим 5216 P-2GP
διηγήσασθε, передайте, 1334 V-AMD-2P
καὶ и 2532 CONJ
τὰ   3588 T-NPN
τέκνα дети 5043 N-NPN
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
τοῖς   3588 T-DPN
τέκνοις детям 5043 N-DPN
αὐτῶν, их, 846 D-GPM
καὶ и 2532 CONJ
τὰ   3588 T-NPN
τέκνα дети 5043 N-NPN
αὐτῶν их 846 D-GPM
εἰς в 1519 PREP
γενεὰν поколение 1074 N-ASF
ἑτέραν. другое. 2087 A-ASF
4
τὰ Которые 3588 T-APN
κατάλοιπα оставила 2645 A-APN
τῆς   3588 T-GSF
κάμπης гусеница 2578 N-GSF
κατέφαγεν съела 2719 V-2AAI-3S
  1510 T-NSF
ἀκρίς, саранча, 200 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
τὰ которые 3588 T-APN
κατάλοιπα оставила 2645 A-APN
τῆς   3588 T-GSF
ἀκρίδος саранча 200 N-GSF
κατέφαγεν съел 2719 V-2AAI-3S
  3588 T-NSM
βροῦχος, кузнечик,   N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
τὰ которые 3588 T-APN
κατάλοιπα оставил 2645 A-APN
τοῦ   3588 T-GSM
βρούχου кузнечик   N-GSM
κατέφαγεν съела 2719 V-2AAI-3S
  1510 T-NSF
ἐρυσίβη. ржавчина.   N-NSF
5
ἐκνήψατε, Протрезвитесь, 1594 V-AAM-2P
οἱ   3588 T-NPM
μεθύοντες, пьяницы, 3184 V-PAPNP
ἐξ от 1537 PREP
οἴνου вина́ 3631 N-GSM
αὐτῶν их 846 D-GPM
καὶ и 2532 CONJ
κλαύσατε· заплачьте; 2799 V-AAM-2P
θρηνήσατε, рыдайте, 2354 V-AAD-2P
πάντες все 3956 A-NPM
οἱ   3588 T-NPM
πίνοντες пьющие 4095 V-PAP-NPM
οἶνον вино 3631 N-ASM
εἰς на 1519 PREP
μέθην, опьянение, 3178 N-ASF
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐξῆρται отнято 1808 V-RMI-3S
ἐκ от 1537 PREP
στόματος уст 4750 N-GSN
ὑμῶν ваших 5216 P-2GP
εὐφροσύνη утешение 2167 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
χαρά. радость. 5479 N-NSF
6
ὅτι Потому что 3754 CONJ
ἔθνος народ 1484 N-NSN
ἀνέβη взошёл 305 V-2AAI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
τὴν   3588 T-ASF
γῆν землю 1093 N-ASF
μου Мою 3450 P-1GS
ἰσχυρὸν сильный 2478 A-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἀναρίθμητον, бесчисленный, 382 A-NSN
οἱ   3588 T-NPM
ὀδόντες зубы 3599 N-NPM
αὐτοῦ его 846 D-GSM
ὀδόντες зубы 3599 N-NPM
λέοντος, льва, 3023 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
αἱ   3588 T-NPF
μύλαι челюсти   N-NPF
αὐτοῦ его 846 D-GSM
σκύμνου· львёнка;   N-GSM
7
ἔθετο он определил 5087 V-2AMI-3S
τὴν   3588 T-ASF
ἄμπελόν виноградную лозу 288 N-ASF
μου Мою 3450 P-1GS
εἰς на 1519 PREP
ἀφανισμὸν вымирание 854 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὰς   3588 T-APF
συκᾶς смоковницу 4808 N-APF
μου Мою 3450 P-1GS
εἰς на 1519 PREP
συγκλασμόν· щепки;   N-ASM
ἐρευνῶν ища 2045 V-PAP-NSM
ἐξηρεύνησεν нашёл 1830 V-AAI-3S
αὐτὴν её 846 P-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἔρριψεν, ободрал, 4496 V-AAI-3S
ἐλεύκανεν убелил 3021 V-IAI-3S
κλήματα ветви 2814 N-NPN
αὐτῆς. её. 846 P-GSF
8
θρήνησον Рыдай 2354 V-AAD-2S
πρός ко 4314 PREP
με Мне 3165 P-1AS
ὑπὲρ более 5228 PREP
νύμφην невесты 3565 N-ASF
περιεζωσμένην облекающейся 4024 V-RMPAS
σάκκον мешковиной 4526 N-ASM
ἐπὶ по 1909 PREP
τὸν   3588 T-ASM
ἄνδρα мужу 435 N-ASM
αὐτῆς её 846 P-GSF
τὸν   3588 T-ASM
παρθενικόν. девства.   A-ASM
9
ἐξῆρται Отнята 1808 V-RMI-3S
θυσία жертва 2378 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
σπονδὴ возлияние   N-NSF
ἐξ от 1537 PREP
οἴκου до́ма 3624 N-GSM
κυρίου. Го́спода. 2962 N-GSM
πενθεῖτε, Плачьте, 3996 V-PAD-2P
οἱ   3588 T-NPM
ἱερεῖς священники 2409 N-NPM
οἱ   3588 T-NPM
λειτουργοῦντες служащие 3008 V-PAPNP
θυσιαστηρίῳ, [при] жертвеннике, 2379 N-DSN
10
ὅτι потому что 3754 CONJ
τεταλαιπώρηκεν опустошены 5003 V-RAI-3S
τὰ   3588 T-NPN
πεδία· равнины;   N-NPN
πενθείτω плачь 3996 V-PAD-3S
  1510 T-NSF
γῆ, земля, 1093 N-NSF
ὅτι потому что 3754 CONJ
τεταλαιπώρηκεν опустошена 5003 V-RAI-3S
σῖτος, пшеница, 4621 N-NSM
ἐξηράνθη было высушено 3583 V-API-3S
οἶνος, вино, 3631 N-NSM
ὠλιγώθη уменьшилось   V-API-3S
ἔλαιον. масло. 1637 N-ASN
11
ἐξηράνθησαν ослабели 3583 V-API-3P
οἱ   3588 T-NPM
γεωργοί· земледельцы; 1092 N-NPM
θρηνεῖτε оплакивайте 2354 V-PAD-2P
κτήματα, приобретения, 2933 N-APN
ὑπὲρ за 5228 PREP
πυροῦ пшеницу 4448 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
κριθῆς, ячмень, 2915 N-GSF
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἀπόλωλεν уничтожена 622 V-XAI-3S
τρυγητὸς жатва   N-NSM
ἐξ с 1537 PREP
ἀγροῦ· по́ля; 68 N-GSM
12
  1510 T-NSF
ἄμπελος виноградная лоза 288 N-NSF
ἐξηράνθη, была засушена, 3583 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
αἱ   3588 T-NPF
συκαῖ смоковницы 4808 N-NPF
ὠλιγώθησαν· увяли;   V-API-3P
ῥόα гранат   N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
φοῖνιξ пальма 5404 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
μῆλον яблоня   N-NASN
καὶ и 2532 CONJ
πάντα все 3956 A-NPN
τὰ   3588 T-NPN
ξύλα деревья 3586 N-APN
τοῦ   3588 T-GSM
ἀγροῦ по́ля 68 N-GSM
ἐξηράνθησαν, засохли, 3583 V-API-3P
ὅτι потому что 3754 CONJ
ᾔσχυναν постыжена 153 V-AAI-3P
χαρὰν радость 5479 N-ASF
οἱ   3588 T-NPM
υἱοὶ сыновей 5207 N-NPM
τῶν   3588 T-GPM
ἀνθρώπων. людей. 444 N-GPM
13
περιζώσασθε Опояшьтесь 4024 V-AMD-2P
καὶ и 2532 CONJ
κόπτεσθε, плачьте, 2875 V-PMD-2P
οἱ   3588 T-NPM
ἱερεῖς, священники, 2409 N-NPM
θρηνεῖτε рыдайте 2354 V-PAI-2P
οἱ   3588 T-NPM
λειτουργοῦντες служащие 3008 V-PAPNP
θυσιαστηρίῳ· [при] жертвеннике; 2379 N-DSN
εἰσέλθατε войдите 1525 V-2AAM-2P
ὑπνώσατε спите   V-AAD-2P
ἐν во 1722 PREP
σάκκοις вретище 4526 N-DPM
λειτουργοῦντες служащие 3008 V-PAPNP
θεῷ, Богу, 2316 N-DSM
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἀπέσχηκεν удалена 568 V-RAI-3S
ἐξ из 1537 PREP
οἴκου до́ма 3624 N-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ὑμῶν вашего 5216 P-2GP
θυσία жертва 2378 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
σπονδή. возлияние.   N-NSF
14
ἁγιάσατε освяти́те 37 V-AAM-2P
νηστείαν, пост, 3521 N-ASF
κηρύξατε возвестите 2784 V-AAM-2P
θεραπείαν, исцеления, 2322 N-ASF
συναγάγετε соберите 4863 V-2AAM-2P
πρεσβυτέρους старейшин 4245 A-APM-C
πάντας всех 3956 A-APM
κατοικοῦντας населяющих 2730 V-PAP-APM
γῆν землю 1093 N-ASF
εἰς в 1519 PREP
οἶκον дом 3624 N-ASM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ὑμῶν вашего 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
κεκράξατε взывайте 2896 V-AAD-2P
πρὸς к 4314 PREP
κύριον Господу 2962 N-ASM
ἐκτενῶς. усердно. 1619 ADV
15
Οἴμμοι Увы   INJ
οἴμμοι увы   INJ
οἴμμοι увы   INJ
εἰς в 1519 PREP
ἡμέραν, день, 2250 N-ASF
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐγγὺς близко 1451 ADV
ἡμέρα день 2250 N-NSF
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ὡς как 5613 ADV
ταλαιπωρία несчастье 5004 N-NSF
ἐκ из 1537 PREP
ταλαιπωρίας несчастий 5004 N-GSF
ἥξει. придёт. 2240 V-FAI-3S
16
κατέναντι перед 2713 ADV
τῶν   3588 T-GPM
ὀφθαλμῶν глазами 3788 N-GPM
ὑμῶν вашими 5216 P-2GP
βρώματα пища 1033 N-NPN
ἐξωλεθρεύθη, отнимается, 1842 V-API-3S
ἐξ из 1537 PREP
οἴκου до́ма 3624 N-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ὑμῶν вашего 5216 P-2GP
εὐφροσύνη веселье 2167 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
χαρά. радость. 5479 N-NSF
17
ἐσκίρτησαν Прыгают 4640 V-AAI-3P
δαμάλεις тёлки 1151 N-NPF
ἐπὶ в 1909 PREP
ταῖς   3588 T-DPF
φάτναις хлевах 5336 N-DPF
αὐτῶν, их, 846 D-GPM
ἠφανίσθησαν исчезли 853 V-API-3P
θησαυροί, сокровища, 2344 N-NPM
κατεσκάφησαν разрушены 2679 V-API-3P
ληνοί, винные сосуды, 3025 N-NPF
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐξηράνθη было засушено 3583 V-API-3S
σῖτος. зерно. 4621 N-NSM
18
τί Что 5100 I-ASN
ἀποθήσομεν отложить нам 659 V-FAI-1P
ἑαυτοῖς себе самим 1438 F-3DPM
ἔκλαυσαν плачут 2799 V-AAI-3P
βουκόλια стада́   N-NPN
βοῶν, быков, 1016 N-GPM
ὅτι потому что 3754 CONJ
οὐχ не 3756 PRT-N
ὑπῆρχεν пребывает 5225 V-IAI-3S
νομὴ пастбище 3542 N-NSF
αὐτοῖς, их, 846 D-DPM
καὶ и 2532 CONJ
τὰ   3588 T-NPN
ποίμνια стада́ 4168 N-NPN
τῶν   3588 T-GPN
προβάτων овец 4263 N-GPN
ἠφανίσθησαν. исчезли. 853 V-API-3P
19
πρὸς К 4314 PREP
σέ, Тебе, 4571 P-2AS
κύριε, Господи, 2962 N-VSM
βοήσομαι, воззову, 994 V-FMI-1S
ὅτι потому что 3754 CONJ
πῦρ огонь 4442 N-NSN
ἀνήλωσεν пожрал 355 V-AAI-3S
τὰ   3588 T-APN
ὡραῖα прекрасное 5611 A-APN
τῆς   3588 T-GSF
ἐρήμου, пустыни, 2048 A-GSF
καὶ и 2532 CONJ
φλὸξ пламя 5395 N-NSF
ἀνῆψεν спалило 381 V-AAI-3S
πάντα все 3956 A-APN
τὰ   3588 T-APN
ξύλα деревья 3586 N-APN
τοῦ   3588 T-GSM
ἀγροῦ· по́ля; 68 N-GSM
20
καὶ и 2532 CONJ
τὰ   3588 T-NPN
κτήνη скот 2934 N-APN
τοῦ   3588 T-GSN
πεδίου равнины   N-GSN
ἀνέβλεψαν воззрел 308 V-AAI-3P
πρὸς к 4314 PREP
σέ, Тебе, 4571 P-2AS
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐξηράνθησαν иссохли 3583 V-API-3P
ἀφέσεις потоки 859 N-NPF
ὑδάτων вод 5204 N-GPN
καὶ и 2532 CONJ
πῦρ огонь 4442 N-NSN
κατέφαγεν пожрал 2719 V-2AAI-3S
τὰ   3588 T-APN
ὡραῖα прекрасное 5611 A-APN
τῆς   3588 T-GSF
ἐρήμου. пустыни. 2048 A-GSF
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Книга пророка Иоиля, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.