Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Исаия 1 Исаия 1 глава

1
Ὅρασις, Виде́ние, 3706 N-NSF
ἣν которое 3739 R-ASF
εἶδεν увидел 1492 V-2AAI-3S
Ησαιας Исаия 2268 N-PRI
υἱὸς сын 5207 N-NSM
Αμως, Амоса, 301 N-PRI
ἣν которое 3739 R-ASF
εἶδεν увидел 1492 V-2AAI-3S
κατὰ против 2596 PREP
τῆς   3588 T-GSF
Ιουδαίας Иудеи 2449 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
κατὰ против 2596 PREP
Ιερουσαλημ Иерусалима 2419 N-PRI
ἐν при 1722 PREP
βασιλείᾳ царстве 932 N-DSF
Οζιου Озии 3604 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Ιωαθαμ Иоафама 2488 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
Αχαζ Ахаза 881 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
Εζεκιου, Езекии, 1478 N-GSM
οἳ которые 3588 R-NPM
ἐβασίλευσαν воцарились [над] 936 V-AAI-3P
τῆς   3588 T-GSF
Ιουδαίας. Иудеей. 2449 N-GSF
2
Ἄκουε, Слушай, 191 V-PAM-2S
οὐρανέ, небо, 3772 N-VSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐνωτίζου, внимай, 1801 V-PMD-2S
γῆ, земля, 1093 N-VSF
ὅτι потому, что 3754 CONJ
κύριος Господь 2962 N-NSM
ἐλάλησεν· сказал; 2980 V-AAI-3S
υἱοὺς сыновей 5207 N-APM
ἐγέννησα породил 1080 V-AAI-1S
καὶ и 2532 CONJ
ὕψωσα, возвысил, 5312 V-AAI-1S
αὐτοὶ они 846 P-NPM
δέ же 1161 CONJ
με Меня 3165 P-1AS
ἠθέτησαν. отвергли. 114 V-AAI-3P
3
ἔγνω Узнал 1097 V-2AAI-3S
βοῦς бык 1016 N-NSM
τὸν   3588 T-ASM
κτησάμενον приобретшего [его] 2932 V-AMPAS
καὶ и 2532 CONJ
ὄνος осёл 3688 N-NSM
τὴν   3588 T-ASF
φάτνην ясли 5336 N-ASF
τοῦ   3588 T-GSM
κυρίου господина 2962 N-GSM
αὐτοῦ· его; 846 D-GSM
Ισραηλ Израиль 2474 N-PRI
δέ же 1161 CONJ
με Меня 3165 P-1AS
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔγνω, узнал, 1097 V-2AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
  3588 T-NSM
λαός народ 2992 N-NSM
με Меня 3165 P-1AS
οὐ не 3739 PRT-N
συνῆκεν. понял. 4920 V-AAI-3S
4
οὐαὶ Увы 3759 INJ
ἔθνος народ 1484 N-NSN
ἁμαρτωλόν, грешный, 268 A-ASM
λαὸς народ 2992 N-NSM
πλήρης полный 4134 A-NSM
ἁμαρτιῶν, грехов, 266 N-GPF
σπέρμα семя 4690 N-NSN
πονηρόν, злое, 4190 A-NSN
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-NPM
ἄνομοι· беззаконные; 459 A-NPM
ἐγκατελίπατε оставили 1459 V-AAI-2P
τὸν   3588 T-ASM
κύριον Го́спода 2962 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
παρωργίσατε прогневили 3949 V-AAI-2P
τὸν   3588 T-ASM
ἅγιον святое 40 A-ASM
τοῦ   3588 T-GSM
Ισραηλ. Израиля. 2474 N-PRI
5
τί Чего 5100 I-ASN
ἔτι ещё 2089 ADV
πληγῆτε ударяетесь 4141 V-APS-2P
προστιθέντες прибавляющие 4369 V-PAPNP
ἀνομίαν беззаконие 458 N-ASF
πᾶσα всякая 3956 A-NSF
κεφαλὴ голова 2776 N-NSF
εἰς в 1519 PREP
πόνον труд 4192 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
πᾶσα всякое 3956 A-NSF
καρδία сердце 2588 N-NSF
εἰς в 1519 PREP
λύπην. печаль. 3077 N-ASF
6
ἀπὸ От 575 PREP
ποδῶν ног 4228 N-GPM
ἕως до 2193 ADV
κεφαλῆς головы́ 2776 N-GSF
οὔτε и не 3777 CONJ-N
τραῦμα рана 5134 N-NSN
οὔτε и не 3777 CONJ-N
μώλωψ язва 3468 N-NSM
οὔτε и не 3777 CONJ-N
πληγὴ удар 4127 N-NSF
φλεγμαίνουσα, воспалившийся,   V-PAP-NSF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
μάλαγμα пластырь   N-ASN
ἐπιθεῖναι наложить 2007 V-2AAN
οὔτε и не 3777 CONJ-N
ἔλαιον масло 1637 N-ASN
οὔτε и не 3777 CONJ-N
καταδέσμους. повязки.   N-APN
7
  1510 T-NSF
γῆ Земля 1093 N-NSF
ὑμῶν ваша 5216 P-2GP
ἔρημος, пустынна, 2048 N-NSF
αἱ   3588 T-NPF
πόλεις города́ 4172 N-NPF
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
πυρίκαυστοι· обгоревшие;   A-NPM
τὴν   3588 T-ASF
χώραν страну 5561 N-ASF
ὑμῶν вашу 5216 P-2GP
ἐνώπιον перед 1799 ADV
ὑμῶν вами 5216 P-2GP
ἀλλότριοι иноплеменные 245 A-NPM
κατεσθίουσιν поедают 2719 V-PAI-3P
αὐτήν, её, 846 P-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἠρήμωται опустошена 2049 V-ANI-3S
κατεστραμμένη опрокинутая 2690 V-RMPNS
ὑπὸ под 5259 PREP
λαῶν народами 2992 N-GPM
ἀλλοτρίων. чужаков. 245 A-GPM
8
ἐγκαταλειφθήσεται Останется 1459 V-FPI-3S
  1510 T-NSF
θυγάτηρ дочь 2364 N-NSF
Σιων Сиона 4622 N-PRI
ὡς как 5613 ADV
σκηνὴ шатёр 4633 N-NSF
ἐν в 1722 PREP
ἀμπελῶνι винограднике 290 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ὡς как 5613 ADV
ὀπωροφυλάκιον амбар   N-NASN
ἐν в 1722 PREP
σικυηράτῳ, огороде,   N-DSN
ὡς как 5613 ADV
πόλις город 4172 N-NSF
πολιορκουμένη· осаждённый;   V-PMPP-NSF
9
καὶ и 2532 CONJ
εἰ если [бы] 1508 COND
μὴ не 1508 PRT-N
κύριος Господь 2962 N-NSM
σαβαωθ Саваоф 4519 N-PRI
ἐγκατέλιπεν оставил 1459 V-2AAI-3S
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
σπέρμα, семя, 4690 N-ASN
ὡς как 5613 ADV
Σοδομα Содом 4670 N-PRI
ἂν уже́ 302 PRT
ἐγενήθημεν мы были сделаны 1096 V-AOI-1P
καὶ и 2532 CONJ
ὡς как 5613 ADV
Γομορρα Гоморра 1116 N-NSF
ἂν уже́ 302 PRT
ὡμοιώθημεν. мы были [бы] уподоблены. 3666 V-API-1P
10
Ἀκούσατε Послушайте 191 V-AAM-2P
λόγον слово 3056 N-ASM
κυρίου, Го́спода, 2962 N-GSM
ἄρχοντες начальники 758 N-NPM
Σοδομων· Содома; 4670 N-PRI
προσέχετε удерживайте 4337 V-PAM-2P
νόμον Закон 3551 N-ASM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
λαὸς народ 2992 N-NSM
Γομορρας. Гоморры. 1116 N-GSF
11
τί Что́ [есть] 5100 I-ASN
μοι Мне 3427 P-1DS
πλῆθος множество 4128 N-NSM
τῶν   3588 T-GPF
θυσιῶν жертв 2378 N-GPF
ὑμῶν ваших 5216 P-2GP
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος· Господь; 2962 N-NSM
πλήρης полный 4134 A-NSF
εἰμὶ Я есть 1510 V-PAI-1S
ὁλοκαυτωμάτων всесожжений 3646 N-GPN
κριῶν баранов   N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
στέαρ жир   N-NASN
ἀρνῶν овец 704 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
αἷμα кровь 129 N-ASN
ταύρων быков 5022 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
τράγων козлов 5131 N-GPM
οὐ не 3739 PRT-N
βούλομαι, хочу, 1014 V-PNI-1S
12
οὐδ᾽ даже не 3761 CONJ-N
ἐὰν если 1437 COND
ἔρχησθε придёте 2064 V-PMS-2P
ὀφθῆναί явиться 3708 V-APN
μοι. Мне. 3427 P-1DS
τίς Кто 5100 I-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐξεζήτησεν взыскал 1567 V-AAI-3S
ταῦτα эти 5023 D-APN
ἐκ из 1537 PREP
τῶν   3588 T-GPF
χειρῶν рук 5495 N-GPF
ὑμῶν ваших 5216 P-2GP
πατεῖν топтать 3961 V-PAN
τὴν   3588 T-ASF
αὐλήν двор 833 N-ASF
μου Мой 3450 P-1GS
13
οὐ не 3739 PRT-N
προσθήσεσθε· прило́жите; 4369 V-FMI-2P
ἐὰν если 1437 COND
φέρητε вы приносили 5342 V-PAS-2P
σεμίδαλιν, муку́, 4585 N-ASF
μάταιον· напрасный; 3152 A-ASN
θυμίαμα фимиам 2368 N-ASN
βδέλυγμά мерзость 946 N-NSN
μοί Мне 3427 P-1DS
ἐστιν· есть; 1510 V-PAI-3S
τὰς   3588 T-APF
νουμηνίας новомесячья 3561 N-GSF
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
τὰ   3588 T-NPN
σάββατα субботы 4521 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
ἡμέραν день 2250 N-ASF
μεγάλην великий 3173 A-ASF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀνέχομαι· потерплю; 430 V-PMPI-1S
νηστείαν пост 3521 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἀργίαν отдых   N-ASF
14
καὶ и 2532 CONJ
τὰς   3588 T-APF
νουμηνίας новомесячья 3561 N-GSF
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
τὰς   3588 T-APF
ἑορτὰς праздники 1859 N-APF
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
μισεῖ ненавидит 3404 V-PAI-3S
  1510 T-NSF
ψυχή душа́ 5590 N-NSF
μου· Моя́; 3450 P-1GS
ἐγενήθητέ вы были сделаны 1096 V-AOI-2P
μοι Мне 3427 P-1DS
εἰς в 1519 PREP
πλησμονήν, пресыщение, 4140 N-ASF
οὐκέτι уже́ не 3765 ADV-N
ἀνήσω стерплю 447 V-FAI-1S
τὰς   3588 T-APF
ἁμαρτίας грехи 266 N-APF
ὑμῶν. ваши. 5216 P-2GP
15
ὅταν Когда 3752 CONJ
τὰς   3588 T-APF
χεῖρας ру́ки 5495 N-APF
ἐκτείνητε прострёте 1614 V-AAS-2P
πρός ко 4314 PREP
με, Мне, 3165 P-1AS
ἀποστρέψω отведу 654 V-FAI-1S
τοὺς   3588 T-APM
ὀφθαλμούς глаза́ 3788 N-APM
μου Мои 3450 P-1GS
ἀφ᾽ от 575 PREP
ὑμῶν, вас, 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
ἐὰν если 1437 COND
πληθύνητε увеличите 4129 V-PAS-2P
τὴν   3588 T-ASF
δέησιν, моление, 1162 N-ASF
οὐκ не 3756 PRT-N
εἰσακούσομαι услышу 1522 V-FMI-1S
ὑμῶν· вас; 5216 P-2GP
αἱ   3588 T-NPF
γὰρ ведь 1063 CONJ
χεῖρες ру́ки 5495 N-NPF
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
αἵματος крови́ 129 N-GSN
πλήρεις. полные. 4134 A-NPM
16
λούσασθε, Омойтесь, 3068 V-AMD-2P
καθαροὶ чистые 2513 A-NPM
γένεσθε, сделайтесь, 1096 V-2ADM-2P
ἀφέλετε сними́те 851 V-AAD-2P
τὰς   3588 T-APF
πονηρίας зло 4189 N-GSF
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν   3588 T-GPF
ψυχῶν душ 5590 N-GPF
ὑμῶν ваших 5216 P-2GP
ἀπέναντι перед 561 ADV
τῶν   3588 T-GPM
ὀφθαλμῶν глазами 3788 N-GPM
μου, Моими, 3450 P-1GS
παύσασθε сдержитесь 3973 V-AMD-2P
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν   3588 T-GPF
πονηριῶν лукавств 4189 N-GPF
ὑμῶν, ваших, 5216 P-2GP
17
μάθετε научитесь 3129 V-2AAM-2P
καλὸν хорошее 2570 A-ASM
ποιεῖν, делать, 4160 V-PAN
ἐκζητήσατε взыщи́те 1567 V-AAD-2P
κρίσιν, суд, 2920 N-ASF
ῥύσασθε избавьте 4506 V-AMD-2P
ἀδικούμενον, обижаемого, 91 V-PPP-ASM
κρίνατε рассуди́те 2919 V-AAM-2P
ὀρφανῷ сироте 3737 A-DSM
καὶ и 2532 CONJ
δικαιώσατε оправдайте 1344 V-AAD-2P
χήραν· вдову; 5503 N-ASF
18
καὶ и 2532 CONJ
δεῦτε идите 1205 V-PAM-2P
καὶ и 2532 CONJ
διελεγχθῶμεν, будем судиться,   V-AAS-1P
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος, Господь, 2962 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐὰν если 1437 COND
ὦσιν были 1510 V-PAS-3P
αἱ   3588 T-NPF
ἁμαρτίαι грехи 266 N-NPF
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
ὡς как 5613 ADV
φοινικοῦν, багрянец,   A-NSN
ὡς как 5613 ADV
χιόνα снег 5510 N-ASF
λευκανῶ, убелю, 3021 V-FAI-1S
ἐὰν если 1437 COND
δὲ же 1161 CONJ
ὦσιν были 1510 V-PAS-3P
ὡς как 5613 ADV
κόκκινον, алое, 2847 A-ASN
ὡς как 5613 ADV
ἔριον шерсть 2053 N-NSN
λευκανῶ. убелю. 3021 V-FAI-1S
19
καὶ И 2532 CONJ
ἐὰν если 1437 COND
θέλητε захотите 2309 V-PAS-2P
καὶ и 2532 CONJ
εἰσακούσητέ услышите 1522 V-AAS-2P
μου, Меня, 3450 P-1GS
τὰ   3588 T-APN
ἀγαθὰ доброе 18 A-APN
τῆς   3588 T-GSF
γῆς земли́ 1093 N-GSF
φάγεσθε· будете есть; 2068 V-FMI-2P
20
ἐὰν если 1437 COND
δὲ же 1161 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
θέλητε захотите 2309 V-PAS-2P
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
εἰσακούσητέ услышите 1522 V-AAS-2P
μου, Меня, 3450 P-1GS
μάχαιρα меч 3162 N-NSF
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
κατέδεται· пожрёт; 2719 V-FMI-3S
τὸ   3588 T-ASN
γὰρ ведь 1063 CONJ
στόμα уста 4750 N-NSN
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἐλάλησεν произнесли 2980 V-AAI-3S
ταῦτα. это. 5023 D-APN
21
Πῶς Как 4459 ADV
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
πόρνη блудница 4204 N-NSF
πόλις город 4172 N-NSF
πιστὴ верный 4103 A-NSF
Σιων, Сион, 4622 N-PRI
πλήρης полный 4134 A-NSM
κρίσεως, приговора, 2920 N-GSF
ἐν в 1722 PREP
котором 1510 R-DSF
δικαιοσύνη праведность 1343 N-NSF
ἐκοιμήθη спала 2837 V-API-3S
ἐν в 1722 PREP
αὐτῇ, нём, 846 P-DSF
νῦν теперь 3568 ADV
δὲ же 1161 CONJ
φονευταί. убийц] в нём].   N-NPM
22
τὸ   3588 T-ASN
ἀργύριον Серебро 694 N-NSN
ὑμῶν ваше 5216 P-2GP
ἀδόκιμον· негодное; 96 A-ASM
οἱ   3588 T-NPM
κάπηλοί трактирщики   N-NPM
σου твои 4675 P-2GS
μίσγουσι разбавляют 3396 V-PAI-3P
τὸν   3588 T-ASM
οἶνον вино 3631 N-ASM
ὕδατι· водой; 5204 N-DSN
23
οἱ   3588 T-NPM
ἄρχοντές начальники 758 N-NPM
σου твои 4675 P-2GS
ἀπειθοῦσιν, не покоряются, 544 V-PAI-3P
κοινωνοὶ сообщники 2844 N-NPM
κλεπτῶν, крадущих, 2813 N-GPM
ἀγαπῶντες любящие 25 V-PAPNP
δῶρα, дары, 1435 N-APN
διώκοντες преследующие 1377 V-PAP-NPM
ἀνταπόδομα, воздаяние, 468 N-ASN
ὀρφανοῖς не имущим 3737 A-DPM
οὐ не 3739 PRT-N
κρίνοντες судящие 2919 V-PAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
κρίσιν судом 2920 N-ASF
χηρῶν вдов 5503 N-GPF
οὐ не 3739 PRT-N
προσέχοντες. занимающиеся. 4337 V-PAP-NPM
24
διὰ Из-за 1223 PREP
τοῦτο этого 5124 D-ASN
τάδε это 3592 D-APN
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
  3588 T-NSM
δεσπότης Владыка 1203 N-NSM
κύριος Господь 2962 N-NSM
σαβαωθ Саваоф: 4519 N-PRI
Οὐαὶ Увы 3759 INJ
οἱ   3588 T-NPM
ἰσχύοντες сильные 2480 V-PAP-NPM
Ισραηλ· Израиля; 2474 N-PRI
οὐ не 3739 PRT-N
παύσεται прекратится 3973 V-FMI-3S
γάρ ведь 1063 CONJ
μου Мой 3450 P-1GS
  3588 T-NSM
θυμὸς гнев 2372 N-NSM
ἐν на 1722 PREP
τοῖς   3588 T-DPM
ὑπεναντίοις, неприятелей, 5227 A-DPM
καὶ и 2532 CONJ
κρίσιν суд 2920 N-ASF
ἐκ из 1537 PREP
τῶν   3588 T-GPM
ἐχθρῶν врагов 2190 A-GPM
μου Моих 3450 P-1GS
ποιήσω. Я сделаю. 4160 V-FAI-1S
25
καὶ И 2532 CONJ
ἐπάξω наведу 1863 V-FAI-1S
τὴν   3588 T-ASF
χεῖρά руку 5495 N-ASF
μου Мою́ 3450 P-1GS
ἐπὶ на 1909 PREP
σὲ тебя 4571 P-2AS
καὶ и 2532 CONJ
πυρώσω очищу 4448 V-FAI-1S
σε тебя 4571 P-2AS
εἰς в 1519 PREP
καθαρόν, чистое, 2513 A-ASM
τοὺς   3588 T-APM
δὲ же 1161 CONJ
ἀπειθοῦντας не покоряющихся 544 V-PAPAP
ἀπολέσω уничтожу 622 V-AAS-1S
καὶ и 2532 CONJ
ἀφελῶ отниму 851 V-FAI-1S
πάντας всех 3956 A-APM
ἀνόμους беззаконных 459 A-APM
ἀπὸ от 575 PREP
σοῦ тебя 4675 P-2GS
καὶ и 2532 CONJ
πάντας всех 3956 A-APM
ὑπερηφάνους надменных 5244 A-APM
ταπεινώσω. смирю. 5013 V-FAI-1S
26
καὶ И 2532 CONJ
ἐπιστήσω поставлю 2186 V-FAI-1S
τοὺς   3588 T-APM
κριτάς судей 2923 N-APM
σου твоих 4675 P-2GS
ὡς как 5613 ADV
τὸ   3588 T-ASN
πρότερον прежде 4386 ADV-C
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς   3588 T-APM
συμβούλους советников 4825 N-APM
σου твоих 4675 P-2GS
ὡς как 5613 ADV
τὸ   3588 T-ASN
ἀπ᾽ от 575 PREP
ἀρχῆς· нача́ла; 746 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
μετὰ после 3326 PREP
ταῦτα этого 5023 D-APN
κληθήσῃ будешь назван: 2564 V-FPI-2S
Πόλις Город 4172 N-NSF
δικαιοσύνης, праведности, 1343 N-GSF
μητρόπολις столица 3390 N-NSF
πιστὴ верная 4103 A-NSF
Σιων. Сион. 4622 N-PRI
27
μετὰ С 3326 PREP
γὰρ ведь 1063 CONJ
κρίματος судом 2917 N-GSN
σωθήσεται будет спасено 4982 V-FPI-3S
  1510 T-NSF
αἰχμαλωσία пленение 161 N-NSF
αὐτῆς её 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
μετὰ с 3326 PREP
ἐλεημοσύνης· милосердием; 1654 N-GSF
28
καὶ и 2532 CONJ
συντριβήσονται истребятся 4937 V-FPI-3P
οἱ   3588 T-NPM
ἄνομοι беззаконные 459 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ   3588 T-NPM
ἁμαρτωλοὶ грешные 268 A-NPM
ἅμα, вместе, 260 ADV
καὶ и 2532 CONJ
οἱ   3588 T-NPM
ἐγκαταλείποντες оставившие 1459 V-PAP-NPM
τὸν   3588 T-ASM
κύριον Го́спода 2962 N-ASM
συντελεσθήσονται. уничтожатся. 4931 V-FPI-3P
29
διότι Потому что 1360 CONJ
αἰσχυνθήσονται устыдятся 153 V-FPI-3P
ἐπὶ при 1909 PREP
τοῖς   3588 T-DPN
εἰδώλοις идолах 1497 N-DPN
αὐτῶν, их, 846 D-GPM
которых 3739 R-APN
αὐτοὶ они 846 P-NPM
ἠβούλοντο, пожелали, 1014 V-AMI-3P
καὶ и 2532 CONJ
ἐπῃσχύνθησαν постыдятся 1870 V-API-3P
ἐπὶ при 1909 PREP
τοῖς   3588 T-DPM
κήποις садах 2779 N-DPM
αὐτῶν, их, 846 D-GPM
которые 3739 R-APN
ἐπεθύμησαν· пожелали; 1937 V-AAI-3P
30
ἔσονται они будут 1510 V-FDI-3P
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὡς как 5613 ADV
τερέβινθος теребинт   N-NSF
ἀποβεβληκυῖα сбросивший 577 V-RAPNS
τὰ   3588 T-APN
φύλλα листья 5444 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
ὡς как 5613 ADV
παράδεισος парк 3857 N-NSM
ὕδωρ воду 5204 N-NSN
μὴ не 3361 PRT-N
ἔχων· имеющий; 2192 V-PAP-NSM
31
καὶ и 2532 CONJ
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
  1510 T-NSF
ἰσχὺς могущество 2479 N-NSF
αὐτῶν их 846 D-GPF
ὡς как 5613 ADV
καλάμη солома 2562 N-NSF
στιππύου обугленная   N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
αἱ   3588 T-NPF
ἐργασίαι труды 2039 N-NPF
αὐτῶν их 846 D-GPF
ὡς как 5613 ADV
σπινθῆρες искры   N-NPM
πυρός, огня, 4442 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
κατακαυθήσονται сгорят 2618 V-FPI-3P
οἱ   3588 T-NPM
ἄνομοι беззаконные 459 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ   3588 T-NPM
ἁμαρτωλοὶ грешные 268 A-NPM
ἅμα, вместе, 260 ADV
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
  3588 T-NSM
σβέσων. гасящего. 4570 V-PAPNS
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Книга пророка Исаии, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.